百家思想
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

bǎi jiā  xiǎng 

晏子
作者书名介绍
yàn yīng  yàn  chūn qīu  yàn yīng (?-qián 500nián ), zhòng ,shì píng , guàn shàng duō chēng píng zhòng 。shān dōng gāo  rén 。chūn qiū hòu   wèi zhòng yào  zhèng zhì jiā 、 xiǎng jiā 、wài jiāo jiā 。 shēng huó jié jiǎn ,qiān gōng xià shì zhù chēng 。 shuō yàn yīng shēn cái  gāo , mào  yáng 。 rèn  líng gōng 、zhuāng gōng 、jǐng gōng sān cháo , zhèng cháng  40 nián 。zhōu jìng wáng èr shí nián (gōng yuán qián 500nián ),yàn yīng bìng shì 。kǒng qiū céng zàn yuē :“jiù mín bǎi xìng ér  kuā ,xíng  sān jūn ér  yǒu ,yàn  guǒ jūn   !”
墨家
作者书名介绍
        zhōng guó  dài zhù míng  xiǎng jiā 。xìng  míng  。shēng   néng kěn dìng shì  nián , gài shì zài gōng yuán qián 479nián ~qián 381nián  nèi 。zhōng guó chūn qiū zhàn guó shí  xiǎng jiā 、zhèng zhì jiā 。 chū “jiān ài ”“fēi gōng ”děng guān diǎn ,chuàng   jiā xué shuō ,bìng yǒu 《  》 shū chuán shì 。 xué zài dāng shí yǐng xiǎng hěn  ,  jiā bìng chēng “xiǎn xué ”。
名家
作者书名介绍
gōng sūn lóng  gōng sūn lóng   gōng sūn lóng  》shì zhàn guó hòu   xiǎng jiā gōng sūn lóng  zhù zuò 。《hàn shū · wén zhì 》 zǎi le 《gōng sūn lóng  》14piān ,xiàn jǐn cún 6piān ; zhōng   piān 《  》wèi hòu rén  shù  yǒu guān gōng sūn lóng  shì  shēng píng ,   piān  bèi gōng rèn wéi gōng sūn lóng  zuò pǐn 。 zhōng 《bái  lùn 》suǒ  chū  “bái  fēi  ”lùn ,  《jiān bái lùn 》suǒ  chū  “ jiān bái ” liǎng  mìng  ,shì gōng sūn lóng  xiǎng  jīng huá 。chú   shàng liǎng piān ,hái yǒu 《zhǐ  lùn 》(tǎo lùn shì   gài niàn huò míng chēng  shì  běn shēn  guān  )、《tōng biàn lùn 》(tǎo lùn yùn dòng biàn huà )  《míng shí lùn 》(tǎo lùn míng  shí )。
纵横家
作者书名介绍
guǐ  zi   guǐ  zi  guǐ  zi 》,yòu jiào zuò 《bǎi   》。guǐ  zi , dài zhōng guó zhàn guó shí dài  míng shēng míng xiǎn   rén  ,shì “zhū  bǎi jiā ”zhī  ,zòng héng jiā    , shì wèi zhuō yǒu chéng jiù  jiào  jiā 。 yuán míng wáng  , hào guǐ  ,mín jiān chēng wéi wáng shàn lǎo  。“guǐ  ”zhī míng ,yóu  chū shēng  huò yǐn   ér  ,yīn “guǐ ”、“guī ”èr  tóng yīn xiāng jìn , yīn zhī chuán ,jiān zhī “guǐ ” gèng  chuán   cǎi , jiāng “guī  ” chēng wéi “guǐ  ”。
杂家
作者书名介绍
  wéi   shì chūn qiū   shì chūn qiū 》yòu chēng 《 lǎn 》,shì zhàn guó      zhèng zhì  lùn sǎn wén  huì biān ,gòng 26juǎn ,160piān ,wán chéng  qín shǐ huáng  nián (gōng yuán qián 239nián ),wèi qín xiāng   wéi   mén rén   biān zuǎn ér chéng 。 nèi róng shè  shén 广guǎng ,  jiā  xiǎng wéi zhǔ ,jiān shōu míng 、 、 、nóng  yīn yáng  pài yán lùn ,shì  jiā  dài biǎo zuò 。quán shū gòng fēn shí èr  、 lǎn 、liù lùn sān   fèn 。měi piān yòu yǒu  xiē  piān 。shí èr  àn   、shí èr yuè fèn pái liè ,měi   yǒu  shǒu  piān  lùn wén  piān gòng  piān ,shí èr  gòng  60zi piān 。 lǎn  lǎn yǒu lùn wén 8piān ,《yǒu shǐ lǎn 》quē  piān ,gòng  63zi piān 。liù lùn měi lùn yǒu 6piān ,gòng  36zi piān 。jiā shang shí èr    《  》 piān ,quán shū  yǒu zi piān  bǎi liù shí piān 。èr shí  wàn yán 。
汉朝以后
作者书名介绍
liú xiàng  zhàn guó   zhàn guó  》shì zhōng guó  dài    shǐ xué míng zhù 。quán shū àn dōng zhōu 、西 zhōu 、qín guó 、 guó 、chǔ guó 、zhào guó 、wèi guó 、hán guó 、yān guó 、sòng guó 、wèi guó 、zhōng shān guó   fēn guó biān xiě ,gòng 33juǎn ,yuē 12wàn  。《zhàn guó  》zhǔ yào  shù le zhàn guó shí  zòng héng jiā  zhèng zhì zhǔ zhāng   lüè ,zhǎn shì le zhàn guó shí dài   shǐ  diǎn  shè huì fēng mào ,shì yán jiū zhàn guó  shǐ  zhòng yào diǎn  。
liú xiàng  shuō yuàn  shuō yuàn 》,西 hàn liú xiàng céng   huáng jiā  mín jiān cáng shū , lǎn qún shū hòu zhěng  ér chéng , xiān qín zhū  bǎi jiā yáo yán lùn   shì wéi zhǔ ,biān  ér chéng  xiǎng lèi  shū 。yuán èr shí juǎn ,hòu jǐn cún  juǎn ,  fèn  jīng sàn  ,hòu jīng sòng zēng gǒng sōu  , wèi èr shí juǎn 。
 jiǎ  xīn    jiǎ ,西 hàn chū    xiǎng jiā  zhèng zhì jiā 。 jiǎ yòng “ shàng  dào le tiān xià , néng  shàng zhì tiān xià ”,shuō  le liú bāng zhòng shì  xué ,yòng wén 、 jié   shǒu duàn lái jìn xíng tǒng zhì 。
jiǎ   xīn shū  jiǎ  ,西 hàn shí  luò yáng rén 。hàn cháo zhù míng  wén xué jiā , xiǎng jiā ,zhèng zhì jiā 。 zhèng lùn wén 《guò qín lùn 》、《lùn  zhù shū 》、《zhì ān  》děng ,zài  shǐ shàng yǒu hěn gāo   wèi 。
liú ān  huái nán   huái nán  》yòu míng 《huái nán 鸿hóng liè 》,西 hàn huái nán wáng liú ān   mén   shàng 、 fēi 、 bèi děng ,仿fǎng qín   wéi zhe 《 shì chūn qiū 》,  zhuàn xiě    dào jiā lèi zhù zuò 。
zhào ruí  cháng duǎn jīng  cháng duǎn jīng 》yòu míng 《fǎn jīng 》,shì táng dài xué zhě zhào ruí biān xiě   běn zòng héng xué zhù zuò 。wèi  dài yǒu zhèng    wáng jiòn xiàng suǒ gòng  ,bèi zūn fèng wèi xiǎo 《 zhì tōng jiàn 》。shí rén chēng “zhào ruí shù shù , bái wén zhāng ”。

返回标鸽