《道德经》全文及解读《老子》|道家|道家思想
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

lǎo zi 《dào  jīng 》

作者:老子

dào  jīng 》huò chēng 《lǎo zi 》huò chēng 《 qiān yán 》,hòu zūn chēng 《dào  zhēn jīng 》,xiāng chuán shì lǎo zi  huò chū hán  guān shí ,yīng dāng  zǒng bīng yǐn  zhī yāo ,liú xià   qiān yán wén  。《dào  jīng 》、《 jīng 》 《lún  》bèi rèn wéi shì duì zhōng guó rén yǐng xiǎng zuì shēn yuǎn  sān   xiǎng  zhù 。

道德经

dào  jīng 》suī rán zhǐ yǒu duǎn duǎn   qiān yán ,dàn  xuán ào jīng shēn 、    ,kān chēng zhé    shū 。  dào   rán wèi  xīn ,chǎn shù liǎo   ràng rén men   rén xiū shēn  dào shǎo  guǎ  、zhī    děng děng jìng jiè ,  ràng rén men  chǔ shì  dào  róu  gāng 、 qiú ér  、tiān rén   děng děng jìng jiè ,  ràng jūn zhǔ  zhì guó  dào wèi  wéi ér zhì 、 shàn  xìn ér lìng bǎi xìng  zhī lìng ér  jūn děng děng jìng jiè , zhì    yòng bīng 、  ràng tiān  wàn   zhǎn běn xìng 、bìng xíng  bèi 、 zhǎng qiě jiǔ děng děng jìng jiè 。

lǎo zi (yuē gōng yuán qián 571nián -gōng yuán qián 471nián ):  yáng ,shì hào dān ,yòu chēng  ěr ( shí “lǎo ” “ ”tóng yīn ;“dān ” “ěr ”tóng  ),chǔ guó  xiàn  xiāng  rén  rén  。céng zuò guò zhōu cháo “shǒu cáng shì zhī guān ”(guǎn  cáng shū  guān yuán ),shì zhōng guó zuì wěi   zhé xué jiā   xiǎng jiā zhī  ,bèi dào jiào zūn wèi jiào  ,táng dài huáng  céng zūn fēng lǎo zi wèi tài shàng xuán yuán huáng  ,sòng dài jiā fēng hào chēng tài shàng lǎo jūn hùn yuán shàng  huáng  。 dào jiào zūn chēng míng chēng wéi “tài shàng lǎo jūn ”, bèi zūn chēng wéi “hùn yuán huáng  ”, shì dào jiào sān qīng dào  zhōng  dào  tiān zūn ,lìng  shuō  lǎo zi shì sān qīng zūn shén zhī  tài shàng lǎo jūn   shí   huà shēn ,bèi zūn wèi dào  。

lǎo zi 》zuò wéi  běn dào jiā  zhé  shū ,què  yǒu fēi cháng gāo  wén xué xìng ,duì hòu shì wén xué  yǐng xiǎng  xiǎo 。 zhǔ yào chǎn shù  rán  wéi   xiǎng , zhōng bāo hán liǎo  shǎo duì  zhuǎn huà    biàn zhèng guān diǎn 。zài xíng shì shàng , shū shì    yùn wén , yán jīng liàn ,duō pái  duì ǒu zhī  。xiū  níng liàn ,yīn jié kēng qiāng , suī xuán yuǎn ,wén shí duō 姿 。 xiū   kuàng ,duō wèi hòu shì wén shì suǒ   。

相关阅读
lǎo zi 《dào  jīng 》yuán wén  nán 怀huái jǐn 《lǎo zi  shuō 》 xiǎo  《lǎo zi  shuō 》
道经
01zhāng  dào , dào ,fēi héng dào  02zhāng  tiān xià jiē zhī měi zhī wèi měi  03zhāng   shàng xián 
04zhāng  dào chōng ,ér yòng zhī huò  yíng  05zhāng  tiān   rén  06zhāng   shén   
07zhāng  tiān cháng  jiǔ  08zhāng  shàng shàn ruò shuǐ  09zhāng  chí ér yíng zhī 
10zhāng  zài yíng  bào   11zhāng  sān shí  gòng    12zhāng    lìng rén  máng 
13zhāng  chǒng  ruò jīng  14zhāng  shì zhī  jiàn  15zhāng   zhī shàn wèi dào zhě 
16zhāng  zhì    17zhāng  tài shàng , zhī yǒu zhī  18zhāng   dào fèi ,yǒu rén  
19zhāng  jué shèng  zhì  20zhāng  wéi zhī  ā ,xiāng     21zhāng  kǒng  zhī róng 
22zhāng    quán  23zhāng   yán  rán  24zhāng   zhě   
25zhāng  yǒu  hùn chéng  26zhāng  zhòng wèi qīng gēn  27zhāng  shàn xíng , zhé  
28zhāng  zhī  xióng  29zhāng  jiāng   tiān xià ér wèi zhī  30zhāng   dào zuǒ rén zhǔ zhě 
31zhāng   bīng zhě , xiáng zhī   32zhāng  dào cháng  míng  33zhāng  zhī rén zhě zhì 
34zhāng   dào fàn   35zhāng  zhí  xiàng  36zhāng  jiāng  shè zhī 
37zhāng  dào héng  míng ,hóu wáng ruò néng shǒu zhī     
德经
38zhāng  shàng     39zhāng   zhī   zhě  40zhāng  fǎn zhě dào zhī dòng 
41zhāng  shàng shì wén dào  42zhāng  dào shēng   43zhāng  tiān xià zhī zhì róu 
44zhāng  míng  shēn shú qīn  45zhāng   chéng ruò quē  46zhāng  tiān xià yǒu dào 
47zhāng   chū  ,zhī tiān xià  48zhāng  wéi xué    49zhāng  shèng rén cháng  xīn 
50zhāng  chū shēng    51zhāng  dào shēng zhī  52zhāng  tiān xià yǒu shǐ 
53zhāng  使shǐ  jiè rán yǒu zhī  54zhāng  shàn jiàn zhě    55zhāng  hán 「 」zhī hòu 
56zhāng  zhī zhě  yán  57zhāng   zhèng zhì guó  58zhāng   zhèng mèn mèn 
59zhāng  zhì rén shì tiān  60zhāng  zhì  guó ,ruò pēng xiǎo xiān  61zhāng   guó zhě xià liú 
62zhāng  dào zhě wàn  zhī ào  63zhāng  wèi  wéi  64zhāng   ān  chí 
65zhāng   zhī shàn wèi dào zhě  66zhāng  jiāng hǎi suǒ  néng wéi bǎi  wáng zhě  67zhāng  tiān xià jiē wèi  dào  
68zhāng  shàn wèi shì zhě ,   69zhāng  yòng bīng yǒu yán  70zhāng   yán shén  zhī 
71zhāng  zhī  zhī  72zhāng  mín  wèi wēi  73zhāng  yǒng  gǎn  shā 
74zhāng  mín  wèi   75zhāng  mín zhī   76zhāng  rén zhī shēng  róu ruò 
77zhāng  tiān zhī dào  78zhāng  tiān xià  róu ruò  shuǐ  79zhāng    yuàn 
80zhāng  xiǎo bāng guǎ mín  81zhāng  xìn yán  měi   
shuō míng 

返回标鸽