《阴符经》《黄帝阴符经》| 道家|道家思想
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

yīn  jīng 》(huáng  yīn  jīng )

阴符经
作者:黄帝

yīn  jīng 》,quán chēng 《huáng  yīn  jīng 》huò 《xuān yuán huáng  yīn  jīng 》, chēng 《huáng  tiān  jīng 》,zǒng gòng zhǐ yǒu 300duō  ,zuò zhě   kǎo zhèng 。 shuō 《yīn  jīng 》shì táng cháo zhù míng dào shì  quán zài  nán shěng jìng nèi  luò yáng sōng shān shǎo shì  kǒu yán shí  zhōng  xiàn  , hòu cái chuán chāo liú xíng  shì 。

yīn  jīng 》bèi chēng wéi “ jīn xiū dào   zhēn jīng ”,gòng yǒu sān  bǎi  ,  zhū  ,yùn hán zhōng huá mín  zhèng dào 、zhì dào 、bīng dào 、xiān dào  zhì huì  xiǎng yuán liú , wèi   jīng shēn 。《yīn  jīng 》wén  jiǎn liàn ,    、  hóng  ,dǎn lüè  wěi ,yán  yǒu  ,zhé  shēn suì ,  biàn zhèng 。tōng guān quán wén ,yòu lián guàn   ,shū zhōng duō yǐn  ,lùn shù yǎng shēng 、zhèng dào 、bīng lüè  xiǎng shí ,róng   、lǎo 、yīn yáng 、 、bīng děng zhū jiā  xiǎng ,shì      jīn  jīng diǎn zhī zuò 。yīn  zhū  liàng 、 quán 、zhū  děng rén céng xiān hòu wèi 《yīn  jīng 》zuò zhù 。zhū  gèng zàn  “fēi shēn  dào zhě  néng zuò ”。

yīn  jīng 》yuán wén  yīn  jīng 》 shuō tuī jiàn 
chǔ suì liáng :《yīn  jīng 》  kǎi shū  bēi lín :《yīn  jīng 》xiǎo zhuàn 
zhū  :《yīn  jīng kǎo  》 yīn  jīng 》 bǎn běn zhī kǎo 
chǔ suì liáng :《yīn  jīng 》xiǎo  kǎi shū  nán 怀huái jǐn tán 《yīn  jīng 》(jié xuǎn )

返回标鸽