《庄子》《 南华经》原文及解读| 道家|道家思想
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

zhuāng zi 》(nán huá jīng )

作者:庄周

zhuāng zi 》yuē chéng shū  xiān qín shí  。《hàn shū · wén zhì 》zhù   shí èr piān ,jīn běn sān shí sān piān 。 zhōng nèi piān  ,wài piān shí  , piān shí  。《zhuāng zi 》bèi dào jiào fèng wèi 《nán huá jīng 》(huò zhě 《nán huá zhēn jīng 》)。《zhuāng zi 》zài zhé xué 、wén xué shàng dōu yǒu jiào gāo yán jiū jià zhí 。  《zhōu  》、《lǎo zi 》bìng chēng wéi “sān xuán ”。

庄子

zhuāng zi (yuē gōng yuán qián 369nián -gōng yuán qián 286nián ),míng zhōu , zi xiū ( shuō zi  ),zhù míng   xiǎng jiā 、zhé xué jiā  wén xué jiā ,dào jiā xué pài  zhǔ yào dài biǎo rén  。zhuāng zi zhǔ zhāng “tiān rén   ” “qīng jìng  wéi ”。  xué shuō hán gài zhe dāng shí shè huì shēng huó  fāng fāng miàn miàn ,dàn jīng shén hái shì guī   lǎo zi  zhé xué 。zhuāng zi céng zuò guò  yuán  ,shēng huó pín qióng kùn dùn ,què   róng huá  guì 、quán shì míng  ,  zài luàn shì bǎo chí    rén  ,zhuī qiú xiāo yáo  shì  jīng shén  yóu 。

duì  zhuāng zi zài zhōng guó wén xué shǐ   xiǎng shǐ shàng  zhòng yào gòng xiàn ,fēng jiàn  wáng yóu wéi zhòng shì ,zài táng kāi yuán èr shí  nián zhuāng zi bèi zhào hào wèi “nán huá zhēn rén ”,hòu rén  chēng zhī wéi “nán huá zhēn rén ”,bèi dào jiào yǐn zōng miào zhēn dào fèng wèi kāi zōng  shī ,shì  wèi tài  jiù  tiān zūn  huà shēn 。

zhuāng zi  sǎn wén zài xiān qín zhū  zhōng   fēng  , liàng cǎi yòng bìng  gòu  yán  shì ,xiǎng xiàng   ,xíng xiàng shēng dòng 。 wài ,hái shàn  yùn yòng  zhǒng   ,huó  fēng  ,ruì zhì shēn  。wén zhāng suí  liú chū ,wāng yáng   ,  héng shēng 。zǒng  lái shuō ,zhuāng zi sǎn wén   làng màn zhǔ  fēng  ,zài  dài sǎn wén zhōng hǎn yǒu   ,yíng de  shù wén rén xué shì  yǎng  。

《庄子》(南华经)原文(作者:庄子)
nèi piān   01zhāng  xiāo yáo yóu   02zhāng    lùn   03zhāng  yǎng shēng zhǔ   04zhāng  rén jiān shì 
 05zhāng   chōng    06zhāng   zōng shī   07zhāng  yīng  wáng   
wài piān   08zhāng  pián    09zhāng      10zhāng   qiè   11zhāng  zài yòu 
 12zhāng  tiān    13zhāng  tiān dào   14zhāng  tiān yùn   15zhāng    
 16zhāng  shàn xìng   17zhāng  qiū shuǐ   18zhāng  zhì    19zhāng   shēng 
 20zhāng  shān    21zhāng  tián  fāng   22zhāng  zhī běi yóu   
 piān   23zhāng  gēng sāng chǔ   24zhāng    guǐ   25zhāng   yáng   26zhāng  wài  
 27zhāng   yán   28zhāng  ràng wáng   29zhāng  dào zhí   30zhāng  shuō jiàn 
 31zhāng      32zhāng  liè  kòu   33zhāng  tiān xià   
现代庄子(作者:流沙河)
nèi piān   01zhāng  xiāo yáo yóu   02zhāng    lùn   03zhāng  yǎng shēng zhǔ   04zhāng  rén jiān shì 
 05zhāng   chōng    06zhāng   zōng shī   07zhāng  yīng  wáng   
wài piān   08zhāng  pián    09zhāng      10zhāng   qiè   11zhāng  zài yòu 
 12zhāng  tiān    13zhāng  tiān dào   14zhāng  tiān yùn   15zhāng    
 16zhāng  shàn xìng   17zhāng  qiū shuǐ   18zhāng  zhì    19zhāng   shēng 
 20zhāng  shān    21zhāng  tián  fāng   22zhāng  zhì běi yóu   
 piān   23zhāng  gēng sāng chǔ   24zhāng    guǐ   25zhāng   yáng   26zhāng  wài  
 27zhāng   yán   28zhāng  ràng wáng   29zhāng  dào zhí   30zhāng  shuō jiàn 
 31zhāng      32zhāng  liè  kòu   33zhāng  tiān xià   

返回标鸽