《百喻经》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

bǎi  jīng 》

[天竺]僧伽斯那(撰),[天竺]求那毗地(译)

bǎi  jīng 》,quán chēng 《bǎi    jīng 》,shì  tiān zhú sēng jiā   zhuàn ,nán cháo xiāo  tiān zhú sān zàng  shī qiú     。《bǎi  jīng 》chēng “bǎi  ”,jiù shì zhǐ yǒu  bǎi piān    shì ,dàn xiàn cún     shì zhǐ yǒu jiǔ shí  piān ;zhī suǒ  chēng zhī wéi “bǎi ”,yǒu liǎng zhǒng shuō  , jiù zhěng shù ér yán ,èr shì jiā shang juàn shǒu yǐn yán  juàn wěi  sòng gòng wèi bǎi  。《bǎi  jīng 》quán wén liǎng wàn   ,jié gòu xíng shì dān  ,měi piān dōu cǎi yòng liǎng  shì ,   shì jiǎng  shì ,shì yǐn  , èr  shì   ,chǎn shù    xué   。 cóng fàn wén  chéng hàn wén , jīn  jīng yǒu  qiān  bǎi duō nián   shǐ 。 jīng  jīng liú chuán ,jiù shòu dào yuè  zhě  huān yíng 。

gǎn xiè :běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu adelequán chéng cān  zhěng  。

百喻经
《百喻经》原文
shàng juǎn 
bǎi  jīng 》 
1、 rén shí yán  ;2、 rén  niú   ;3、   tóu   ;4、 zhà chēng   ;5、 jiàn shuǐ  
6、zi   tíng zhì jiā zhōng  ;7、rèn rén wéi xiōng  ;8、shān qiāng tōu guān   ;9、tàn   xíng  ;10、sān chóng lóu  
11、 luó mén shā zi  ;12、zhǔ hēi shí  jiāng  ;13、shuō rén  chēn  ;14、shā shāng zhǔ  tiān  ;15、  wáng  yào lìng  zhǎng   
16、guàn gān zhè  ;17、zhài  qián  ;18、jiù lóu  dāo  ;19、chéng chuán shī huá  ;20、rén shuō wáng zòng bào  
21、   gèng qiú zi   ;22、 hǎi  chén shuǐ  ;23、zéi tōu jǐn xiù yòng guǒ    ;24、zhǒng áo   zi  ;25、shuǐ huǒ  
26、rén xiào wáng yǎn rún  ;27、zhì biān chuāng  ;28、wèi  mào   ;29、pín rén shāo     ;30、 yáng rén  
31、 jiè  shī  ;32、  tōu jīn  ;33、zhuó shù  guǒ  ;34、sòng měi shuǐ  ;35、bǎo qiè jìng  
36、  tòng xiān yǎn  ;37、shā qún niú  ;38、yǐn  tǒng shuǐ  ;39、jiàn  rén  shě  ;40、zhì   
41、 shě  guǐ  ;42、  tuó   ;43、  shí  ;44、 shí  bǐng  ;45、 shǒu mén  
46、tōu máo niú  ;47、pín rén zuò yuān yāng míng  ;48、 gàn wèi zhé shù zhī suǒ   ;49、xiǎo ér zhēng fēn bié máo  ;50、 zhì  lóu  
xià juǎn 
51、5rén mǎi  gòng 使shǐ zuò  ;52、 ér zuò yuè  ;53、shī huàn jiǎo  èr    ;54、shé tóu wěi gòng zhēng zài qián  ;55、yuàn wèi wáng    
56、suǒ    ;57、 zhǎng zhě kǒu  ;58、èr zi fēn cái  ;59、guān zuò píng  ;60、jiàn shuǐ  jīn yǐng  
61、fàn tiān   zào  yīn  ;62、bìng rén shí zhì ròu  ;63、 ér zhe  luó chà  gòng xiāng jīng   ;64、rén wèi   zhōng yǒu è guǐ  ;65、 bǎi huān  wán  
66、kǒu sòng chéng chuán  ér  jiě yòng  ;67、  shí bǐng gòng wèi yào  ;68、gòng xiāng yuàn hài  ;69、xiào   xiān   shí  ;70、cháng ān  luó guǒ  
71、wèi èr   sàng  liǎng   ;72、ǎn  jué kǒu  ;73、zhà yán    ;74、chū jiā fán  tān  yǎng  ;75、tuó wèng  shī  
76、tián   wáng   ;77、gòu    ;78、 ér  zǎo xíng  ;79、wèi wáng    ;80、dào guàn  
81、wèi xióng suǒ niè  ;82、 zhòng tián  ;83、 hóu  ;84、yuè shí  gǒu  ;85、  huàn yǎn tòng  
86、  ér ěr dāng  ;87、jié dào fēn cái  ;88、 hóu  dòu  ;89、 jīn shǔ láng  ;90、  jīn qián  
91、pín ér    děng cái   ;92、xiǎo ér  huān  wán  ;93、lǎo  zhuō xióng  ;94、  shuǐ dòu  ;95、   
96、zhà chēng yǎn máng  ;97、wèi è zéi suǒ jié shī dié  ;98、xiǎo ér   guī  
《百喻经》原文、译文、解读、注释对照
zǒng   biān    jiě 
yǐn yán  01、 rén shí yán   02、 rén  niú   
03、   tóu    04、 zhà chēng    05、 jiàn shuǐ  
06、zi   tíng zhì jiā zhōng   07、rèn rén wéi xiōng   08、shān qiāng tōu guān   
09、tàn   xíng   10、sān chóng lóu   11、 luó mén shā zi  
12、zhǔ hēi shí  jiāng   13、shuō rén  chēn   14、shā shāng zhǔ  tiān  
15、  wáng  yào lìng  zhǎng    16、guàn gān zhè   17、zhài  qián  
18、jiù lóu  dāo   19、chéng chuán shī huá   20、rén shuō wáng zòng bào  
21、   gèng qiú zi   22、 hǎi  chén shuǐ   23、zéi tōu jǐn xiù yòng guǒ    
24、zhǒng áo   zi   25、shuǐ huǒ   26、rén xiào wáng yǎn rún  
27、zhì biān chuāng   28、wèi  mào    29、pín rén shāo     
30、 yáng rén   31、 jiè  shī   32、  tōu jīn  
33、zhuó shù  guǒ   34、sòng měi shuǐ   35、bǎo qiè jìng  
36、  tòng xiān yǎn   37、shā qún niú   38、yǐn  tǒng shuǐ  
39、jiàn  rén  shě   40、zhì    41、 shě  guǐ  
42、  tuó    43、  shí   44、 shí  bǐng  
45、 shǒu mén   46、tōu máo niú   47、pín rén zuò yuān yāng míng  
48、 gàn wèi zhé shù zhī suǒ    49、xiǎo ér zhēng fēn bié máo   50、 zhì  lóu  bǎi  jīng juàn xià 
51、5rén mǎi  gòng 使shǐ zuò   52、 ér zuò yuè   53、shī huàn jiǎo  èr    
54、shé tóu wěi gòng zhēng zài qián   55、yuàn wèi wáng     56、suǒ    
57、 zhǎng zhě kǒu   58、èr zi fēn cái   59、guān zuò píng  
60、jiàn shuǐ  jīn yǐng   61、fàn tiān   zào  yīn   62、bìng rén shí zhì ròu  
63、 ér zhe  luó chà  gòng xiāng jīng    64、rén wèi   zhōng yǒu è guǐ   65、 bǎi huān  wán  
66、kǒu sòng chéng chuán  ér  jiě yòng   67、  shí bǐng gòng wèi yào   68、gòng xiāng yuàn hài  
69、xiào   xiān   shí   70、cháng ān  luó guǒ   71、wèi èr   sàng  liǎng   
72、ǎn  jué kǒu   73、zhà yán     74、chū jiā fán  tān  yǎng  
75、tuó wèng  shī   76、tián   wáng    77、gòu    
78、 ér  zǎo xíng   79、wèi wáng     80、dào guàn  
81、wèi xióng suǒ niè   82、 zhòng tián   83、 hóu  
84、yuè shí  gǒu   85、  huàn yǎn tòng   86、  ér ěr dāng  
87、jié dào fēn cái   88、 hóu  dòu   89、 jīn shǔ láng  
90、  jīn qián   91、pín ér    děng cái    92、xiǎo ér  huān  wán  
93、lǎo  zhuō xióng   94、  shuǐ dòu   95、   
96、zhà chēng yǎn máng   97、wèi è zéi suǒ jié shī dié   98、xiǎo ér   guī  
 sòng 

返回标鸽