曹洞宗|曹洞宗简介 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

cáo dòng zōng jiǎn jiè 

劝学网整理
曹洞宗

cáo dòng zōng wèi  jiào chán zōng nán zōng  jiā zhī  ,yóu  liáng jià chán shī zài jiāng 西 shěng  chūn shì  fēng xiàn  dòng shān chuàng zōng ,   běn  zài  shuǐ (jīn jiāng 西 shěng  ān shì  shuǐ xiàn ( chù yǒu  ,shí wèi jiāng 西  zhōu  huáng cáo shān (yuán lái jiào  shuǐ ))) cáo shān chuán chán , hòu shì chēng wéi cáo dòng zōng ,hòu dào chǎng zài jiāng 西 shěng jiǔ jiāng shì yǒng xiū xiàn yún  shān  zhēn  chán  。

cáo dòng zōng  chēng dòng jiā 。shì  guó  jiào chán zōng  jiā  zōng zhī  , dòng shān liáng jià wèi zōng  ,zōng míng zhī yóu lái yǒu èr : shuō dòng zhǐ dòng shān ,cáo zhǐ cáo shān ,nǎi  shī liáng jià suǒ zhù zhī jiāng 西  fēng xiàn zhī dòng shān   běn  suǒ zhù zhī  shuǐ xiàn zhī cáo shān zhī míng ,běn yīng chēng dòng cáo zōng , guàn  chēng cáo dòng zōng ;“lìng  shuō  cáo  huì néng zhī cáo    sūn dòng shān liáng jià zhī dòng , chēng wéi cáo dòng zōng 。 liù  cáo  huì néng ,   biǎo míng běn zōng nǎi liù  zhèng fēng zhī  chuán ,huì néng mén xià  qīng yuán xíng  、nán yuè 怀huái ràng èr zhě zuì jié chū ,běn  fēn  shù ,hòu  zōng zhī  fēn ér wèi èr ”,zhì kāi chuàng zhōng guó chán zōng shǐ shàng   jiā  zōng , nán yuè 怀huái ràng  xià kāi chuàng lín  (yáng  、huáng lóng liǎng pài )zōng  wéi yǎng zōng ,qīng yuán xíng   xià kāi chuàng  yún mén 、 yǎn 、cáo dòng sān zōng 。cáo dòng zōng   chuán chéng huì néng 、qīng yuán xíng  、shí tou  qiān 、yào shān wéi yǎn 、yún yán tán chéng zhī  mài , jīng shuāi luò 、zhōng xīng ,yuǎn  hǎi wài ,zhì jīn zōng fēng yóu cún 。

曹洞宗简介
lüè shù cáo dòng zōng zhī  wèi shuō ( yuán ) cáo dòng  zōng lùn ( yún )
cáo dòng zōng zhī chán   xiǎng (jiè   shī ) cáo dòng zōng chán shī 
cáo dòng zōng  chuàng    zhǎn  cáo dòng zōng  wèi jūn chén 
cáo dòng zōng yuān yuán  cáo dòng zōng 
dòng shān liáng jià  cáo dòng zōng fēng ( wén míng ) cáo dòng zōng chuàng shǐ rén  - běn  chán shī 

返回标鸽