禅宗|禅宗简介 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

chán zōng jiǎn jiè 

劝学网整理

chán zōng   ,  shì zūn 。zài líng shān huì shàng , niān huā shì zhòng ,zhòng jiē  rán ,wéi jiā  zūn zhě  yán wēi xiào 。 jīn chán shī  lái jiē  niān huā  zhǐ zuò wéi zōng mén   kǒu shí ,shì  zōng  xīn chuán xīn  gēn  suǒ zài .zài    shī dào zhōng guó qián ,suī yǒu kāng sēng huì 、dào ān 、huì yuǎn 、jīu  luó shí 、 tuó  tuó luó ,sēng zhào 、dào shēng 、bǎo zhì 、  děng rén děng gāo sēng   hóng chuán xiū chí chán  ,dàn dōu méi yǒu wéi chán chuàng zōng 。wéi     yǒu shī  、  xiāng chéng , zhōng guó chuàng  chán zōng ,chéng wéi chū xiāng .  huì  , chuán sēng càn 、càn chuán dào xìn 、xìn chuán hóng rěn 、rěn chuán huì néng ,wèi dōng  ’liù  ,  suì zhǐ  chuán 。ér bié zhuàn zhī dào yóu   xíng ,yǒu dào xìn mén xià  huì róng  zhī ,zi niú tóu shān bié jiàn  zōng ,yīn  ér míng niú tóu zōng ,chuán shù dài ér jué 。zhǐ yǒu néng  shī    zhēn chuán ,mén xià de    yǒu  shí sān rén 。wéi nán yuè 怀huái ràng  qīng yuán xíng  èr liú  chuán yǎn  hòu shì 。ràng chuán  xiāng dào  , chuán bǎi zhàng 怀huái hǎi 。hǎi xià yòu fēn wéi èr zhī : shì huáng   yùn ,yùn chuán lín   xuán ,yóu  xuán  wèi lín  zōng ,èr shì wěi shān líng yòu ,yòu chuán yǎng shān huì  ,shì wéi yǎng zōng 。 chuán shí tou  qiān ,qiān chuán tiān huáng dào   yào shān wéi yǎn ,yǎn chuán yún yán xiàn chéng ,chéng chuán dòng shān liáng jià ,jià chuán cáo shān běn  ,shì wèi cáo dòng zōng 。 yòu  de    lóng tán chóng xìn ,chàng chuán  shān xuān jiàn ,jiàn chuán xuě fēng  cún .cún xià yòu chū liǎng jiā : yún mén wén yǎn , yún mén zōng ;èr xuán shā shī bèi ,bèi chuán luó hàn guì chēn ,chēn chuán  yǎn wén  ,  yǎn zōng 。chán zōng  jiā zhì sòng , lín  mén xià yòu chū huáng lóng 、yáng  èr pài , qián  jiā ,hào wèi  zōng 。zài sòng dài zhǐ yǒu lín  ,cáo dòng zhī zōng qiān liú  jué ,zhè shì  guó chán zōng chuán   quán  guò chéng .

禅宗简介
禅宗简介
chán zōng gài lùn (néng  ) cān chán    cān chán fāng  
chán zōng   (zhèng guǒ  shī )(01) chán zōng   (zhèng guǒ  shī )(02) chán zōng   (zhèng guǒ  shī )(03)
chán zōng   (zhèng guǒ  shī )(04) chán zōng   (zhèng guǒ  shī )(05) chán zōng   (zhèng guǒ  shī )(06)
chán zōng   (zhèng guǒ  shī )(07) chán zōng   (zhèng guǒ  shī )(08) chán zōng 01、niān huā wēi xiào    dōng lái 
chán zōng 02、  chuán chéng   huā    chán zōng 03、chán mén míng zhù  chán xué yǐng xiǎng  chán zōng 04、chán zōng  shī  chán mén   
chán zōng 05、chán lín guī fàn   diǎn   chán zōng 06、xiū xíng fāng   kāi  wán chéng  chán zōng ( zàn )

返回标鸽