《长阿含经》 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

zhǎng ā hán jīng 》

佛陀耶舍、竺佛念(译)

zhǎng ā hán jīng 》(Dirghagama-sutra)。yuán shǐ  jiào  běn jīng diǎn 。běi chuán  jiào   ā hán zhī  。yīn suǒ   jīng piān  jiào cháng , míng 。hòu qín  tuó  shě 、zhú  niàn  。quán jīng fēn  fēn  sòng ,22juǎn ,gòng shōu 30 jīng 。 jīng fàn běn shǔ  cáng  。céng zài zhōng   xiàn fàn běn cán piàn 。 dài bié chū   zhī dān pǐn yuē 24zhǒng 、58juǎn zuǒ yòu 。

quàn xué wǎng zhěng   《zhǎng ā hán jīng 》gòng èr shí èr juǎn ,hòu qín hóng shǐ shí  nián (413nián ) cháng ān yóu  bīn sān zàng shā mén  tuó  shě kǒu sòng ,liáng zhōu shā mén zhú  niàn  wèi hàn wén ,qín guó dào shì dào hán   。

阿含经
《长阿含经》经文(上)
zhǎng ā hán jīng 》   01zhāng   běn jīng   02zhāng  yóu xíng jīng (1)
 02zhāng  yóu xíng jīng (2)  02zhāng  yóu xíng jīng (3)  03zhāng  diǎn zūn jīng 
 04zhāng    shā jīng   05zhāng  xiǎo yuán jīng   06zhāng  zhuàn lún shèng wáng xiū xíng jīng 
 07zhāng   宿 jīng   08zhāng  sàn tuó  jīng   09zhāng  zhòng  jīng 
 10zhāng  shí shàng jīng   11zhāng  zēng  jīng   12zhāng  sān  jīng 
 13zhāng   yuán fāng 便biàn jīng   14zhāng  shì  huán yīn wèn jīng   15zhāng  ā ? jīng 
 16zhāng  shàn shēng jīng   17zhāng  qīng jìng jīng   18zhāng   huān  jīng 
 19zhāng   huì jīng   20zhāng  ā  zhòu jīng   21zhāng  fàn dòng jīng 
 22zhāng  zhǒng  jīng   23zhāng  jiū luó tán tóu jīng   24zhāng  jiān  jīng 
 25zhāng  luǒ xíng fàn zhì jīng   26zhāng  sān míng jīng   27zhāng  shā mén guǒ jīng 
 28zhāng   zhā  lóu jīng   29zhāng   zhē jīng   
《长阿含经》经文(下)
 30zhāng  shì  jīng 
 01pǐn  yán   zhōu   02pǐn   dān yuē   03pǐn  zhuàn lún shèng wáng 
 04pǐn      05pǐn  jīng lóng niǎo   06pǐn  ā  lún 
 07pǐn   tiān wáng   08pǐn  dāo  tiān   09pǐn  sān zāi 
 10pǐn  zhàn dòu   11pǐn  sān zhōng jié   12pǐn  shì běn yuán 

返回标鸽