《成唯识论》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

chéng wéi shí lùn 》

护法等菩萨 (造),(唐)玄奘(译)

chéng wéi shí lùn 》《chéng wéi shí lùn 》(fàn wén :Vij?āptimātratāsiddhi),yòu míng 《jìng wéi shí lùn 》,jiǎn chēng 《wéi shí lùn 》。xuán zàng róu  yìn  qīn shèng 、huǒ biàn 、nán tuó 、 huì 、ān huì 、jìng yuè 、  、shèng yǒu 、shèng  、zhì yuè děng shí  lùn shī fēn bié duì 《wéi shí sān shí sòng 》suǒ zuò  zhù shì ér chéng 。10juǎn 。 shì zhōng guó wéi shí zōng  zōng  zhǔ yào  lùn   ,  chéng  jiào wéi shí zōng chuàng shǐ rén zhī  shì qīn  《wéi shí sān shí sòng 》wéi zhǔ 线xiàn ,yóu táng dài zhù míng gāo sēng xuán zàng sān zàng  shī róu  yìn  shí  lùn shī  quán shì biān  ér chéng ,zuì néng  xiàn  xiāng wéi shí xué pài   běn  xiǎng 。

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]cān  zhěng  gōng zuò 。

成唯识论
《成唯识论》经文
 01juǎn   02juǎn   03juǎn 
 04juǎn   05juǎn   06juǎn 
 07juǎn   08juǎn   09juǎn 
 10juǎn  hòu   
《成唯识论》译文、注释、原文对照
zǒng   biān   jiě shuō 
 jiě  yuán liú   01juǎn 
 02juǎn   03juǎn   04juǎn 
 05juǎn   06juǎn   07juǎn 
 08juǎn   09juǎn   10juǎn 
《成唯识论》其他相关解读
nán 怀huái jǐn :《wéi shí  zhōng guān 》

返回标鸽