《涅槃经》《大般涅槃经》佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

niè pán jīng 》( bān niè pán jīng )

[北凉][天竺][三藏]昙无谶(译)
涅槃经

niè pán jīng 》(fàn Mahāparinirvāna-sūtra)hàn  pīn yīn Daboniepanjing  jiào jīng diǎn 。 chēng 《 běn niè pán jīng 》huò 《 niè pán jīng 》,quán chēng 《 bān niè pán jīng 》。běi liáng shí  zhù míng sān zàng  shī tán  chèn  。gòng 40juǎn 。

niè pán jīng 》shì  chéng    gēn běn jīng diǎn zhī  ,chū xiàn zài   、 huá 、huá yán děng  pǐn lèi jīng zhī hòu , jiù shì shuō , chéng “kōng ”  xiǎng chū xiàn zài qián , chéng “yǒu ”  xiǎng chū xiàn zài hòu ,cóng zhēn kōng dào miào yǒu shì  chéng  jiào  zhǎn  liǎng  jiē duàn 。《niè pán jīng 》shì chǎn shì miào yǒu  xiǎng zuì  dài biǎo xìng    jīng diǎn ,yóu   “yǒu ” shì duì   xiàn xiàng zhī yǒu , chēng “miào yǒu ”。

niè pán jīng 》zhōng  lái cáng xué shuō zhōng yùn hán   qiè zhòng shēng jiē yǒu  xìng 、 chǎn  jiē  chéng  、niè pán  cháng   jìng   děng  zhì xiān míng zhèn lóng  kuì  zhǔ zhāng ,  duì běn xīn  shī  zhé xué  suǒ 、zhōng dào  xiǎng 、niè pán jìng jiè ,chéng wéi chán zōng  xiǎng  líng xìng yuán tóu 。

目录
niè pán jīng 》 
niè pán jīng 》 01juǎn  寿shòu mìng pǐn   
niè pán jīng 》 02juǎn  寿shòu mìng pǐn   zhī èr 
niè pán jīng 》 03juǎn  寿shòu mìng pǐn   zhī sān  jīn gāng shēn pǐn  èr 
míng  gōng  pǐn  sān 
niè pán jīng 》 04juǎn   lái xìng pǐn   zhī  
niè pán jīng 》 05juǎn   lái xìng pǐn   zhī èr 
niè pán jīng 》 06juǎn   lái xìng pǐn   zhī sān 
niè pán jīng 》 07juǎn   lái xìng pǐn   zhī  
niè pán jīng 》 08juǎn   lái xìng pǐn   zhī  
niè pán jīng 》 09juǎn   lái xìng pǐn   zhī liù 
niè pán jīng 》 10juǎn   lái xìng pǐn   zhī    qiè  zhòng suǒ wèn pǐn   zhī  
niè pán jīng 》 11juǎn   qiè  zhòng suǒ wèn pǐn   zhī èr  xiàn bìng pǐn  liù 
niè pán jīng 》 12juǎn  shèng xíng pǐn   zhī  
niè pán jīng 》 13juǎn  shèng xíng pǐn   zhī èr 
niè pán jīng 》 14juǎn  shèng xíng pǐn   zhī sān 
niè pán jīng 》 15juǎn  shèng xíng pǐn   zhī   fàn xíng pǐn   zhī  
niè pán jīng 》 16juǎn  fàn xíng pǐn   zhī èr 
niè pán jīng 》 17juǎn  fàn xíng pǐn   zhī sān 
niè pán jīng 》 18juǎn  fàn xíng pǐn   zhī  
niè pán jīng 》 19juǎn  fàn xíng pǐn   zhī  
niè pán jīng 》 20juǎn  fàn xíng pǐn   zhī liù 
niè pán jīng 》 21juǎn  fàn xíng pǐn   zhī   yīng ér xíng pǐn  jiǔ 
niè pán jīng 》 22juǎn  guāng míng biàn zhào gāo guì  wáng   pǐn  shí zhī  
niè pán jīng 》 23juǎn  guāng míng biàn zhào gāo guì  wáng   pǐn  shí zhī èr 
niè pán jīng 》 24juǎn  guāng míng biàn zhào gāo guì  wáng   pǐn  shí zhī sān 
niè pán jīng 》 25juǎn  guāng míng biàn zhào gāo guì  wáng   pǐn  shí zhī  
niè pán jīng 》 26juǎn  guāng míng biàn zhào gāo guì  wáng   pǐn  shí zhī  
niè pán jīng 》 27juǎn  guāng míng biàn zhào gāo guì  wáng   pǐn  shí zhī liù 
niè pán jīng 》 28juǎn  shī zi hǒu   pǐn  shí  zhī  
niè pán jīng 》 29juǎn  shī zi hǒu   pǐn  shí  zhī èr 
niè pán jīng 》 30juǎn  shī zi hǒu   pǐn  shí  zhī sān 
niè pán jīng 》 31juǎn  shī zi hǒu   pǐn  shí  zhī  
niè pán jīng 》 32juǎn  shī zi hǒu   pǐn  shí  zhī  
niè pán jīng 》 33juǎn  shī zi hǒu   pǐn  shí  zhī liù 
niè pán jīng 》 34juǎn  shī zi hǒu   pǐn  shí  zhī   jiā    pǐn  shí èr zhī  
niè pán jīng 》 35juǎn  jiā    pǐn  shí èr zhī èr 
niè pán jīng 》 36juǎn  jiā    pǐn  shí èr zhī sān 
niè pán jīng 》 37juǎn  jiā    pǐn  shí èr zhī  
niè pán jīng 》 38juǎn  jiā    pǐn  shí èr zhī  
niè pán jīng 》 39juǎn  jiā    pǐn  shí èr zhī liù  jiāo chén  pǐn  shí sān zhī  
niè pán jīng 》 40juǎn  jiāo chén  pǐn  shí sān zhī èr  jiāo chén  pǐn  shí sān zhī sān 

返回标鸽