《无量寿经》《大乘无量寿经》原文及黄念祖大师解读,佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 liàng 寿shòu jīng 》( chéng  liàng 寿shòu jīng )

支娄迦谶(译)黄念祖(解读)

 liàng 寿shòu jīng 》quán chēng 《 chéng  liàng 寿shòu zhuāng yán qīng jìng píng děng jué jīng  》 chēng 《 chéng  liàng 寿shòu jīng 》huò 《 ā  tuó jīng 》(cān yuè hàn  bǎn běn ),wèi 「jìng   jīng  lùn 」zhōng   jīng 。jīng zhōng jiè shào ē  tuó  ( liàng 寿shòu  )suǒ  zhū  yuàn ( bǎn běn  tóng ér shù liàng   ,zuì duō wèi  shí  yuàn ),jiàn   tuó jìng  jiē yǐn shí fāng shì jiè zhòng shēng ,   tuó jìng    gài yàng mào 。

 liàng 寿shòu jīng yǒu   。chū   hòu hàn yuè zhī zhī lóu jiā chèn ,sān juǎn ,wén fán ,míng  shuō  liàng qīng jìng píng děng jué jīng 。    yuè zhī zhī qiān ,yǒu èr juǎn ,míng  shuō ā  tuó jīng 。  sòng zhī jīng , míng  shuō ā  tuó jīng , wài miàn jiā     bié zhī 。yòu yǒu zhào sòng wáng lóng shū  shì ,huì qián èr    sān  ,bìng   zhào sòng  ,   yào  zhī ,míng  ā  tuó jīng 。

quàn xué wǎng shàng 《 liàng 寿shòu jīng 》jiě   fèn jūn wèi huáng niàn   shī suǒ zhe 

无量寿经
《大乘无量寿经》原文
shàng juǎn  zhōng juǎn  xià juǎn 
《大乘无量寿经》白话文(黄念祖大师解读)
shuō míng  qián yán  jīng   hòu  
 01pǐn   huì shèng zhòng   02pǐn   zūn  xián   03pǐn   jiào yuán    04pǐn   cáng yīn  
 05pǐn  zhì xīn jīng jìn   06pǐn    shì yuàn   07pǐn   chéng zhèng jué   08pǐn   gōng lèi  
 09pǐn  yuán mǎn chéng jiù   10pǐn  jiē yuàn zuò    11pǐn  guó jiè yán jìng   12pǐn  guāng míng biàn zhào 
 13pǐn  寿shòu zhòng  liàng   14pǐn  bǎo shù biàn guó   15pǐn    dào chǎng   16pǐn  táng shě lóu guān 
 17pǐn  quán chí gōng    18pǐn  chāo shì  yǒu   19pǐn  shòu yòng     20pǐn   fēng huá  
 21pǐn  bǎo lián  guāng   22pǐn  jué zhèng  guǒ   23pǐn  shí fāng  zàn   24pǐn  sān bèi wǎng shēng 

返回标鸽