大势至念佛圆通章|大势至菩萨念佛圆通章| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 shì zhì niàn  yuán tōng zhāng 

[táng ]tiān zhú shā mén :bān      

 shì zhì  wáng  ,  tóng lún  shí èr   , cóng zuò  ,dǐng    ,ér bái  yán :  wǎng  héng  shā jié ,yǒu  chū shì ,míng  liàng guāng 。shí èr  lái ,xiāng   jié 。 zuì hòu  ,míng chāo  yuè guāng ,  jiào  niàn  sān mèi 。  yǒu rén , zhuān wèi  , rén zhuān wàng , shì èr rén ,ruò féng  féng ,huò jiàn fēi jiàn 。èr rén xiāng  ,èr  niàn shēn , shì nǎi zhì cóng shēng zhì shēng ,tóng  xíng yǐng , xiāng guāi  。shí fāng  lái ,lián niàn zhòng shēng ,   zi 。ruò zi táo shì ,suī   wéi ?zi ruò   ,   shí ,   shēng , xiāng wéi yuǎn 。ruò zhòng shēng xīn ,  niàn  ,xiàn qián dāng lái , dìng jiàn  ,   yuǎn 。 jiǎ fāng 便biàn ,  xīn kāi 。 rǎn xiāng rén ,shēn yǒu xiāng  ,  míng yuē xiāng guāng zhuāng yán 。 běn yīn  , niàn  xīn ,  shēng rěn 。jīn   jiè ,shè niàn  rén ,guī  jìng  。 wèn yuán tōng ,  xuǎn  。dōu shè liù gēn ,jìng niàn xiāng  , sān   , wèi   。”


fēn lèi : jīng   shū míng : shì zhì niàn  yuán tōng zhāng   zuò zhě :[táng ]tiān bān    ( )
返回标鸽