《大智度论》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 zhì  lùn 》

龙树菩萨(著)鸠摩罗什(译)

 zhì  lùn 》(fàn wén :Mahāprajnāpāramitāśāstra, yīng wén :Great Treatise on the Perfection of Wisdom),jiǎn chēng 《zhì  lùn 》、《zhì lùn 》、《 lùn 》, chēng 《     luó  jīng shì lùn 》、《    shì lùn 》、《 zhì  jīng lùn 》、《 huì  jīng  yào 》, yìn   jiào   lóng shù   (yuē sān shì  )zhuàn ,shì  chéng  jiào zhōng guān pài zhòng yào lùn zhù 。

 lùn yóu jīu  luó shí (344-413) shī  chéng zhōng wén ,gòng 100juǎn , bǎi duō wàn  。bāo kuò 《     luó  jīng 》quán wén sān shí duō wàn  ,jīu  luó shí duì 《     luó  jīng 》 jiě shì liù shí duō wàn  。  duì  jiào quán  guān jiàn míng  dōu gěi chū le xiáng  、shēn  qiǎn chū  jiě shì ,shì  jīng  mén   jīng diǎn , xiàn cún fàn běn , méi yǒu zàng wén  běn ,jǐn yǒu hàn wén  běn 。 hòu qín hóng shǐ  nián (402nián )zài cháng ān xiāo yáo yuán  西 míng  shǐ  ,zhì hóng shǐ  nián (405nián )  。yīn wèi zhōng guó rén  ài jiǎn jié è yào , luó shén jǐn quán  lùn zhī chū pǐn , jiē xié   jīng yào , sān fēn chú èr ,zhōng chéng bǎi juǎn 。

gǎn xiè :běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu  wèn quán chéng cān  zhěng  。

大智度论
目录
     luó  jīng shì lùn  
 zhì  lùn juàn    yuán  lùn  shì  pǐn   
 zhì  lùn juàn  èr  shì chū pǐn zhōng zǒng shuō  shì  wén  shí  shì chū pǐn zhōng  jiā  
 zhì  lùn juàn  sān  shì chū pǐn zhōng zhù wáng shè chéng  shì chū pǐn zhōng gòng    qiū sēng bié 
shì sān zhòng  
 zhì  lùn juàn    shì chū pǐn zhōng   
 zhì  lùn juàn    shì chū pǐn zhōng    duǒ  shì chū pǐn zhōng   gōng  
 zhì  lùn juàn  liù  shì chū pǐn zhōng shí  
 zhì  lùn juàn    shì chū pǐn zhōng  shì jiè yuàn  shì chū pǐn sān mèi 
shì chū pǐn zhōng fàng guāng 
 zhì  lùn juàn    shì chū pǐn zhōng fàng guāng  
 zhì  lùn juàn  jiǔ  shì chū pǐn zhōng xiàn  shēn  shì chū pǐn zhōng shí fāng zhū   lái 
 zhì  lùn juàn  shí  shì chū pǐn zhōng shí fāng   lái zhī  
 zhì  lùn juàn  shí   shì chū pǐn zhōng shè   yīn yuán  shì chū pǐn zhōng tán  luó   
shì zàn tán  luó    shì tán xiāng  
shì chū pǐn zhōng tán  luó   shī 
 zhì  lùn juàn  shí èr  shì chū pǐn zhōng tán  luó   shī zhī  
 zhì  lùn juàn  shí sān  shì chū pǐn zhōng shī luó  luó   shì jiè xiāng  
shì zàn shī luó  luó   
 zhì  lùn juàn  shí   shì chū pǐn zhōng shī luó  luó   zhī   shì chū pǐn zhōng chàn   luó  
 zhì  lùn juàn  shí   shì chū pǐn zhōng chàn   luó  zhī   shì chū pǐn zhōng     luó  
 zhì  lùn juàn  shí liù  shì chū pǐn zhōng     luó  zhī  
 zhì  lùn juàn  shí   shì chū pǐn zhōng chán  luó  
 zhì  lùn juàn  shí   shì chū pǐn zhōng    luó   shì   xiāng  
 zhì  lùn juàn  shí jiǔ  shì chū pǐn zhōng sān shí  pǐn 
 zhì  lùn juàn  èr shí  shì chū pǐn zhōng sān sān mèi  chán   liàng xīn    dìng 
 zhì  lùn juàn  èr shí   shì chū pǐn zhōng  bèi shě  shèng chù jiǔ   dìng shí  qiè chù  shì chū pǐn zhōng jiǔ xiǎng  
shì chū pǐn zhōng  niàn 
 zhì  lùn juàn  èr shí èr  shì chū pǐn zhōng  niàn zhī  
 zhì  lùn juàn  juǎn èr shí sān  shì chū pǐn zhōng shí xiǎng  shì chū pǐn zhōng shí  zhì 
 zhì  lùn juàn  èr shí   shì chū pǐn zhōng shí  
 zhì  lùn juàn  èr shí   shì chū pǐn zhōng   wèi   ài zhì 
 zhì  lùn juàn  èr shí liù  shì chū pǐn zhōng shí   gòng  
 zhì  lùn juàn  èr shí   shì chū pǐn zhōng    bēi 
 zhì  lùn juàn  èr shí   shì chū pǐn zhōng liù shén tōng 
 zhì  lùn juàn  èr shí jiǔ  shì chū pǐn zhōng suí  huí xiàng děng 
 zhì  lùn juàn  sān shí  shì chū pǐn zhōng shàn gēn gōng yǎng 
 zhì  lùn juàn  sān shí   shì chū pǐn zhōng shí  kōng 
 zhì  lùn juàn  sān shí èr  shì chū pǐn zhōng  yuán  
 zhì  lùn juàn  sān shí sān  shì chū pǐn zhōng dào  àn děng 
 zhì  lùn juàn  sān shí   shì chū pǐn zhōng xìn chí 
 zhì  lùn juàn  sān shí   shì fèng  pǐn  èr  shì  xiāng yìng pǐn  sān zhī  (jīng xiū xiāng yìng pǐn )
 zhì  lùn juàn  sān shí liù  shì  xiāng yìng pǐn  sān zhī èr 
 zhì  lùn juàn  sān shí   shì  xiāng yìng pǐn  sān zhī sān 
 zhì  lùn juàn  sān shí   shì wǎng shēng pǐn   zhī  
 zhì  lùn juàn  sān shí jiǔ  shì wǎng shēng pǐn   zhī èr 
 zhì  lùn juàn   shí  shì wǎng shēng pǐn   zhī sān  shì tàn  pǐn   
shì shé xiāng pǐn  liù 
 zhì  lùn juàn   shí   shì sān jiǎ pǐn    shì quàn xué pǐn   
 zhì  lùn juàn   shí èr  shì  sàn pǐn  jiǔ 
 zhì  lùn juàn   shí sān  shì  sàn pǐn  jiǔ zhī   shì xíng xiāng pǐn  shí 
 zhì  lùn juàn   shí   shì huàn rén  zuò pǐn  shí  (jīng zuò huàn rén pǐn ) shì   pǐn  shí èr 
 zhì  lùn juàn   shí   shì    pǐn  shí sān (jīng zuò jīn gāng pǐn ) shì duàn jiàn pǐn  shí  (jīng zuò duàn zhū jiàn pǐn )
shì  lóu  pǐn  shí  
 zhì  lùn juàn   shí liù  shì chéng chéng pǐn  shí liù (jīng zuò chéng  chéng pǐn ) shì zhuāng yán pǐn  shí  
shì   yǎn pǐn  shí  (jīng zuò wèn chéng pǐn )
 zhì  lùn juàn   shí   shì   yǎn pǐn  shí  zhī  
 zhì  lùn juàn   shí   shì  niàn chù pǐn  shí jiǔ (jīng zuò 广guǎng chéng pǐn )
 zhì  lùn juàn   shí jiǔ  shì   pǐn  èr shí 
 zhì  lùn juàn   shí  shì   pǐn  èr shí zhī   shì chū dào pǐn  èr shí  
 zhì  lùn juàn   shí   shì shèng chū pǐn  èr shí èr  shì hán shòu pǐn  èr shí sān 
 zhì  lùn juàn   shí èr  shì huì zōng pǐn  èr shí   shì shí  pǐn  èr shí  
 zhì  lùn juàn   shí sān  shì  shēng sān guān pǐn  èr shí liù (jīng zuò  shēng pǐn )
 zhì  lùn juàn   shí   shì tiān zhǔ pǐn  èr shí  
 zhì  lùn juàn   shí   shì  huàn pǐn  èr shí  (jīng zuò huàn tīng pǐn ) shì sàn huá pǐn  èr shí jiǔ 
 zhì  lùn juàn   shí liù  shì sān tàn pǐn  sān shí  shì miè zhēng pǐn  sān shí  (jīng zuò xiàn miè zhēng pǐn )
 zhì  lùn juàn   shí   shì  míng pǐn  sān shí èr (jīng zuò bǎo   míng pǐn ) shì shù chéng pǐn  sān shí sān 
 zhì  lùn juàn   shí   shì quàn chí pǐn  sān shí   shì fàn zhì pǐn  sān shí  (jīng zuò qiǎn  pǐn )
shì zūn dǎo pǐn  sān shí liù (jīng zuò ā nán chēng  pǐn )
 zhì  lùn juàn   shí jiǔ  shì shè  pǐn  sān shí  
 zhì  lùn juàn  liù shí  shì shí shàn pǐn  sān shí  
 zhì  lùn juàn  liù shí   shì suí  pǐn  sān shí jiǔ 
 zhì  lùn juàn  liù shí èr  shì zhào míng pǐn   shí  shì xìn huǐ pǐn   shí  zhī shàng 
 zhì  lùn juàn  liù shí sān  shì xìn bàng pǐn   shí  zhī xià  shì tàn jìng pǐn   shí èr zhī shàng 
 zhì  lùn juàn  liù shí   shì tàn jìng pǐn   shí èr zhī xià  shì  zuò pǐn   shí sān zhī shàng 
 zhì  lùn juàn  liù shí   shì  zuò pǐn   shí sān zhī xià  shì zhū  luó  pǐn   shí  (jīng zuò bǎi  luó  biàn tàn pǐn )
 zhì  lùn juàn  liù shí liù  shì wén chí pǐn   shí  zhī shàng (jīng zuò jīng ěr wén chí pǐn )
 zhì  lùn juàn  liù shí   shì wén chí pǐn   shí  zhī xià 
 zhì  lùn juàn  liù shí   shì  shì pǐn   shí liù  shì liǎng    pǐn   shí  zhī shàng 
 zhì  lùn juàn  liù shí jiǔ  shì liǎng    pǐn   shí  zhī xià (jīng zuò liǎng    guò pǐn ) shì   pǐn   shí  zhī shàng 
 zhì  lùn juàn   shí  shì   pǐn   shí  zhī xià  shì wèn xiāng pǐn   shí jiǔ 
 zhì  lùn juàn   shí   shì chéng bàn pǐn   shí (jīng zuò  shì  chéng bàn pǐn ) shì   pǐn   shí  
shì zhī shí pǐn   shí èr (jīng zuò shàn zhī shí pǐn ) shì  zhì pǐn   shí sān (jīng zuò   qiè zhì pǐn )
 zhì  lùn juàn   shí èr  shì   pǐn   shí  
 zhì  lùn juàn   shí sān  shì ā   zhì pǐn   shí   shì zhuǎn  退tuì lún pǐn   shí liù zhī shàng (jīng zuò zhuǎn  zhuǎn pǐn )
 zhì  lùn juàn   shí   shì zhuǎn  退tuì lún pǐn   shí liù zhī xià  shì shēn ào pǐn   shí  zhī shàng (jīng zuò dēng zhù shēn ào pǐn )
 zhì  lùn juàn   shí   shì shēn ào pǐn   shí  zhī xià  shì mèng xíng pǐn   shí  
shì  tiān pǐn   shí jiǔ (jīng zuò héng jiā   pǐn )
 zhì  lùn juàn   shí liù  shì xué kōng  zhèng pǐn  liù shí  shì mèng shì pǐn  liù shí  zhī shàng (jīng zuò mèng zhōng pǐn )
 zhì  lùn juàn   shí   shì mèng shì pǐn  liù shí  zhī xià  shì  chóu pǐn  liù shí èr 
shì děng xué pǐn  liù shí sān 
 zhì  lùn juàn   shí   shì jìng yuàn pǐn  liù shí  (jīng zuò yuàn  suí  pǐn ) shì  kōng pǐn  liù shí  zhī shàng 
 zhì  lùn juàn   shí jiǔ  shì  kōng pǐn  liù shí  zhī xià  shì zhǔ lèi pǐn  liù shí liù 
 zhì  lùn juàn   shí  shì  jìn pǐn  liù shí  (jīng zuò   jǐn pǐn pǐn ) shì liù  xiāng shè pǐn  liù shí  zhī shàng 
 zhì  lùn juàn   shí   shì liù  xiāng shè pǐn  liù shí  zhī xià 
 zhì  lùn juàn   shí èr  shì fāng 便biàn pǐn  liù shí jiǔ zhī shàng (jīng zuò  fāng 便biàn pǐn )
 zhì  lùn juàn   shí sān  shì fāng 便biàn pǐn  liù shí jiǔ zhī xià  shì sān huì pǐn   shí zhī shàng 
 zhì  lùn juàn   shí   shì sān huì pǐn   shí zhī xià 
 zhì  lùn juàn   shí   shì dào shù pǐn   shí   shì   xíng pǐn   shí èr 
shì zhǒng shàn gēn pǐn   shí sān 
 zhì  lùn juàn   shí liù  shì biàn xué pǐn   shí   shì sān   xué pǐn   shí  zhī shàng (jīng zuò sān   xíng pǐn )
 zhì  lùn juàn   shí   shì sān   xué pǐn   shí  zhī xià  shì  niàn  wàn xíng pǐn   shí liù (jīng zuò  niàn pǐn )
 zhì  lùn juàn   shí   shì liù  pǐn   shí   shì  shè pǐn   shí  zhī shàng 
 zhì  lùn juàn   shí jiǔ  shì  shè pǐn   shí  zhī xià  shì shàn  pǐn   shí jiǔ 
 zhì  lùn juàn  jiǔ shí  shì shí  pǐn   shí 
 zhì  lùn juàn  jiǔ shí   shì   pǐn   shí  
 zhì  lùn juàn  jiǔ shí èr  shì jìng  guó  pǐn   shí èr zhī shàng (jīng zuò jìng  guó pǐn )
 zhì  lùn juàn  jiǔ shí sān  shì jìng  guó  pǐn   shí èr zhī xià  shì  dìng pǐn   shí sān zhī shàng 
 zhì  lùn juàn  jiǔ shí   shì  dìng pǐn   shí sān zhī xià  shì   pǐn   shí  (yǒu běn zuò chā bié pǐn )
 zhì  lùn juàn  jiǔ shí   shì   pǐn   shí  (jīng zuò   pǐn ) shì píng děng pǐn   shí liù (yǒu běn zuò jiàn shí pǐn )
 zhì  lùn juàn  jiǔ shí liù  shì  huà pǐn   shí   shì  tuó  lún pǐn   shí  zhī shàng 
 zhì  lùn juàn  jiǔ shí   shì  tuó  lún pǐn   shí  zhī zhōng 
 zhì  lùn juàn  jiǔ shí   shì  tuó  lún pǐn   shí  zhī xià 
 zhì  lùn juàn  jiǔ shí jiǔ  shì tán  jié pǐn   shí jiǔ zhī shàng 
 zhì  lùn juàn   bǎi  shì tán  jié pǐn   shí jiǔ zhī xià  shì zhǔ lèi pǐn  jiǔ shí 

返回标鸽