《法句经》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

  jīng 》

尊者法救(撰)维只难(译)

  jīng 》( fàn wén  Dharmapada ),shì cóng  jīng zhōng  chū   sòng  。 jiù zūn zhě shì gōng yuán  shì   běi yìn  rén , chóng xīn zhěng   lái chuán sòng      ,biān  chū xīn  《  jīng 》。

  ,huò    。 ,shì    suǒ xíng  suǒ zhèng  。 ,shì xíng  ,  。    xún qiú ,   zhī suǒ dào   fāng 。yǐn shēn   ,  duō 「míng 」,néng yīn  ér yuán mǎn  quán biǎo   , wéi  (  zhōng guó suǒ shuō  「quán  」)。

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ é   ]quán chéng cān  zhěng  。

法句经
《法句经》原文
 
  jīng 》shàng juǎn 
 cháng pǐn    jiào xué pǐn  èr  duō wén pǐn  sān 
 xìn pǐn    jiè shèn pǐn    wéi niàn pǐn  liù 
 rén pǐn    yán  pǐn    shuāng yào pǐn  jiǔ 
fàng  pǐn  shí  xīn  pǐn  shí   huá xiāng pǐn  shí èr 
 àn pǐn  shí sān  míng zhé pǐn  shí   luó hàn pǐn  shí  
shù qiān pǐn  shí liù  è xíng pǐn  shí   dāo zhàng pǐn  shí  
lǎo hào pǐn  shí jiǔ  ài shēn pǐn  èr shí  shì  pǐn  èr shí  
  jīng 》xià juǎn 
shù  pǐn  èr shí èr  ān níng pǐn  èr shí sān  hǎo  pǐn  èr shí  
忿fèn  pǐn  èr shí   chén gòu pǐn  èr shí liù  fèng chí pǐn  èr shí  
dào héng pǐn  èr shí   广guǎng yǎn pǐn  èr shí jiǔ    pǐn  sān shí 
xiàng  pǐn  sān shí   ài  pǐn  sān shí èr   yǎng pǐn  sān shí sān 
shā mén pǐn  sān shí   fàn zhì pǐn  sān shí    huán pǐn  sān shí liù 
shēng  pǐn  sān shí   dào  pǐn  sān shí    xiáng pǐn  sān shí jiǔ 
《法句经》译文注释与原文对照
zǒng   biān    jiě 
01、 cháng pǐn  02、jiào xué pǐn  03、duō wén pǐn 
04、 xìn pǐn  05、jiè  pǐn  06、wéi niàn pǐn 
07、 rén pǐn  08、yán  pǐn  09、shuāng yào pǐn 
10、fàng  pǐn  11、xīn  pǐn  12、huá xiāng pǐn 
13、àn  pǐn  14、míng zhé pǐn  15、luó hàn pǐn 
16、shù qiān pǐn  17、è xíng pǐn  18、dāo zhàng pǐn 
19、lǎo mào pǐn  20、ài shēn pǐn  21、shì  pǐn 
22、shù  pǐn  23、ān níng pǐn  24、hǎo  pǐn 
25、忿fèn  pǐn  26、chén gòu pǐn  27、fèng chí pǐn 
28、dào héng pǐn  29、广guǎng yǎn pǐn  30、  pǐn 
31、xiàng  pǐn  32、ài  pǐn  33、 yǎng pǐn 
34、shā mén pǐn  35、fàn zhì pǐn  36、 huán pǐn 
37、shēng  pǐn  38、dào  pǐn  39、 xiáng pǐn 
yuán liú  jiě shuō 

返回标鸽