法眼宗|法眼宗简介 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 yǎn zōng jiǎn jiè 

劝学网整理
法眼宗

 yǎn zōng shì zhōng guó  jiào chán zōng “ jiā  zōng ”zhōng zuì hòu chǎn shēng    zōng pài 。  jīng wén  、 sháo 、yán 寿shòu sān  ,huó yuè  táng  sòng chū   dài shí  。zuò wéi zōng pài , yǎn zōng  chuán chéng  shǐ  zhǎng ,dàn shì ,   wèi  shī dōu shì  yuè   xué xiū bìng zhòng  gāo sēng 。

 yǎn zōng  shī wén  、yán 寿shòu děng rén dōu céng zhēn duì dāng shí chán mén zhōng cún zài  yán zhòng wèn   chū le jiān ruì   pàn ,bìng duì zhěng   jiào xìn yǎng zhōng  xiǎng qīng xiàng   duān jìn xíng le zhěng  ,xíng chéng le       jiào  xiǎng , xiàn chū le  guì  jīng shén fēng mào 。gài kuò  jiǎng , men yǒu  pàn  、róng   、zhòng jiào  、shí jiàn  jīng shén ,zhèi xiē jīng shén duì hòu shì  jiào xìn yǎng chǎn shēng le shēn yuǎn  yǐng xiǎng 。 yǎn zōng   xiǎng jīng shén ,yǒu zhe shēn   shè huì xiàn shí bèi jǐng , zhōng  fǎn yìng le  yuè  jiào wén huà    。

法眼宗简介
 yǎn mén tíng (wēn jīn  )  yǎn zōng chán shī ( yán shēng )
 yǎn zōng ” yán 寿shòu  shī   yǎn zōng yuān yuán 
 yǎn zōng   shī  -  yǎn wén    yǎn zōng chuán chéng 
 yǎn zōng jīng shén jiǎn lùn (liú yuán chūn )  yǎn zōng 

返回标鸽