《思益梵天所问经》《思益经》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

  fàn tiān suǒ wèn jīng 》

鸠摩罗什 (译)
思益梵天所问经

  fàn tiān suǒ wèn jīng 》(《  jīng 》)shì    jiào zhòng yào   diǎn ,gòng yǒu sān ge hàn  běn :1、 《chí xīn fàn tiān suǒ wèn jīng 》,4juǎn 18pǐn ,zhú     tài kāng  nián (286);2、《  fàn tiān suǒ wèn jīng 》,4juǎn 18pǐn (《pín jiā cáng 》děng )huò 4juǎn 24pǐn (《 shā cáng 》děng ),jīu  luó shí   hóng shǐ  nián (402);3、《shèng  wéi fàn tiān suǒ wèn jīng 》6juǎn , fēn pǐn ,  liú zhī   shén guī yuán nián (518)。sān  běn jūn wèi tóng běn   ,cún    zàng jīng zhōng 。 zhōng jīu  luó shí  běn shì tōng xíng běn ,sēng ruì céng wèi   běn zuò  ,jīn cún  《chū sān zàng   》juǎn 8zhōng 。lìng wài ,  liú zhī hái  yǒu chuán shuō shì tiān qīn   zào  《shèng  wéi fàn tiān suǒ wèn jīng lùn 》4juǎn 。    xiē  jīng xiāng  , jīng zhù shū jiào shǎo ,cún shì  zhǐ yǒu míng dài yuán chéng  《  fàn tiān suǒ wèn jīng jiǎn zhù 》4juǎn 。zhí de zhù   shì ,suí  jīng 《zhòng jīng   》juǎn 7 yǒu dào ān 《chí xīn fàn tiān jīng lüè jiě 》 juàn , sēng yǒng chāo 《dōng  chuán dēng   》zhōng     shū 。gāo  sēng  tiān 《xīn biān zhū zōng jiào cáng zǒng  》zhōng yòu yún xián míng zhe yǒu 《zhù   jīng 》shí juǎn 。dào ān 、xián míng  zhè liǎng  zhù shū zài    diǎn    wén xiàn zhōng wèi jiàn zhù  、lùn  ,   , kǎo 。

  jīng 》yún qīng jié guó yǒu  míng jiào    fàn tiān lái wáng shè chéng jiā lán tuó zhú lín , wǎng míng   děng   xiàng  qǐng wèn   。《  jīng 》shì   zhé  xìng hěn qiáng   diǎn ,jīng zhōng  rèn  shēng dòng   shì ,yīn ér zài jīng biàn zhōng zhǐ néng yòng zhòng duō xiǎo shuō   jiā bǎng  xíng shì lái biǎo  jīng wén nèi róng 。   huá jīng biàn 、wéi   jīng biàn 、  jīng biàn 、xián  jīng biàn děng qíng jié shēng dòng yǒu   jīng biàn ,  jīng biàn  wèi dān diào  zào ,hěn nán xiǎng xiàng zhè yàng  jīng biàn zài dāng shí néng  yǐn xìn  men cháng jiǔ zhù  guān lǎn .

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]cān  zhěng  gōng zuò 。

《思益梵天所问经》第一卷
 pǐn      pǐn  èr    zhèng wèn pǐn  sān 
  pǐn    tàn gōng  pǐn   
《思益梵天所问经》第二卷
 lái   shuō pǐn  liù   lái  bēi pǐn    huàn huà pǐn   
  guāng míng pǐn  jiǔ    shòu  pǐn  shí    ruò pǐn  shí  
《思益梵天所问经》第三卷
   èr pǐn  shí èr  míng   pǐn  shí sān  lùn  pǐn  shí  
 lái èr shì pǐn  shí    shèng dào pǐn  shí liù  zhì  chéng pǐn  shí  
   xīn pǐn  shí  
《思益梵天所问经》第四卷
shī zi hǒu pǐn  shí jiǔ  fàn xíng láo qiáng jīng jìn pǐn  èr shí  hǎi  pǐn  èr shí  
jiàn   pǐn  èr shí èr   lái shén zhòu pǐn  èr shí sān  zhǔ lèi pǐn  èr shí  

返回标鸽