《佛藏经》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 cáng jīng 》

鸠摩罗什 (译)
佛藏经

 cáng jīng 》yòu chēng 《fèng  lóng huá jīng 》、《xuǎn  zhū  jīng 》。shì sān lùn zōng    sān lùn  jīng zhī  ,yóu jīu  luó shí zài yáo qín hóng shǐ  nián fān  。 wèi     jiè běn zhī chù 。rán qiáng diào ruò   jiě zhū  shí xiàng 、 shēng 、 miè děng , suī shòu chí èr bǎi  shí jiè , xíng tóng  jiè ,bìng zhǔ zhāng yuǎn  ‘ lùn fēn bié ’shǐ  chēng chí jiè 。yòu  běn jīng chǎn shì   sēng tuán  děi yóu shēng wén sēng tuán bié  zhī zhǒng zhǒng yuán yīn , liè wéi  chéng  zhī diǎn  。

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]cān  zhěng  gōng zuò 。

《佛藏经》经文
 cáng jīng 》  juàn 
zhū  shí xiàng pǐn    niàn  pǐn  èr  niàn  pǐn  sān  niàn sēng pǐn   
 cáng jīng 》 èr juǎn 
jìng jiè pǐn   
 cáng jīng 》 sān juǎn 
jìng  pǐn  liù  wǎng  pǐn    jìng jiàn pǐn   
 cáng jīng 》  juǎn 
le jiè pǐn  jiǔ  zhǔ lèi pǐn  shí 

返回标鸽