佛说高王观世音经 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 shuō gāo wáng guān shì yīn jīng 


guān shì yīn   。   。   。  sēng 。 guó yǒu yuán 。  xiāng yīn 。cháng   jìng 。yǒu yuán   。       luó  。shì  shén zhòu 。       luó  。shì  míng zhòu 。       luó  。shì  shàng zhòu        luó  。shì  děng děng zhòu 。  jìng guāng    。 cáng  。shī zi hǒu shén  yóu wáng  。 gào   dēng wáng  。   。jīn gāng cáng shī zi yóu   。bǎo shèng  。shén tōng  。yào shī liú  guāng wáng  。 guāng gōng  shān wáng  。shàn zhù gōng  bǎo wáng  。guò    。wèi lái xián jié qiān  。qiān  bǎi  。wàn  qiān  。 bǎi huā shèng  。bǎi 亿 jīn gāng cáng  。dìng guāng  。liù fāng liù  míng hào 。dōng fāng bǎo guāng yuè 殿diàn yuè miào zūn yīn wáng  。nán fāng shù gēn huā wáng  。西 fāng zào wáng shén tōng yàn huā wáng  。běi fāng yuè 殿diàn qīng jìng  。shàng fāng  shù jīng jìn bǎo shǒu  。xià fāng shàn  yuè yīn wáng   liàng zhū  。duō bǎo  。shì jiā    。   。a chù  。 tuó  。zhōng yāng  qiè zhòng shēng 。zài  shì jiè zhōng zhě 。xíng zhù   shàng 。 zài  kōng zhōng 。 yōu   qiè zhòng shēng 。 lìng ān wěn xiū  。zhòu  xiū chí 。xīn cháng qiú sòng  jīng 。néng miè shēng   。xiāo    hài 。   míng guān shì yīn 。guān míng guān shì yīn 。gāo míng guān shì yīn 。kāi míng guān shì yīn 。yào wáng   。yào shàng   。wén shū shī    。 xián   。 kōng cáng   。 cáng   。qīng liáng bǎo shān 亿 wàn   。 guāng  lái huà shèng   。niàn niàn sòng   。  shì zūn 。 shuō zhòu yuē  

     。qiú  qiú   。tuó luó   。  luó  。    。  jiā  。zhēn líng qián  。suō   

 shí fāng guān shì yīn   qiè zhū    shì yuàn jiù zhòng shēng 
 chēng míng  jiě tuō  ruò yǒu zhì huì zhě  yīn qín wèi jiě tuō 
 dàn shì yǒu yīn yuán   sòng kǒu  zhuì  sòng jīng mǎn qiān biàn 
 niàn niàn xīn  jué  huǒ yàn  néng shāng  dāo bīng  cuī shé 
 huì  shēng huān    zhě biàn chéng huó   yán  shì  
 zhū   wàng shuō 

 shuō gāo wáng guān shì yīn jīng 

 gāo wáng guān shì yīn  néng jiù zhū  wēi  lín wēi  nàn zhōng 
  zhě biàn chéng huó  zhū      shì  yīng dǐng  
 chí sòng mǎn qiān biàn  zhòng zuì jiē xiāo miè  báo   xìn zhě 
 zhuān gòng shòu chí jīng 

niàn     míng hào 

  guān shì yīn      。         。   kōng cáng      。   xián      。  jīn gāng shǒu      。  miào  xiáng      。  chú gài zhàng      。   cáng wáng      。  zhū zūn      

 yuàn   gōng       qiè 
 sòng mǎn  qiān biàn  zhòng zuì jiē xiāo miè 


fēn lèi : jīng  shū míng : shuō gāo wáng guān shì yīn jīng  zuò zhě : jīng 
返回标鸽