《华严经》《大方广佛华严经》佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

huá yán jīng 》(80juǎn )( fāng 广guǎng  huá yán jīng )

实叉难陀 译

huá yán jīng 》 chéng  jiào zhòng yào jīng diǎn zhī  ,quán chēng 《 fāng 广guǎng  huá yán jīng 》,huò chēng 《 huá jīng 》。zhōng guó huá yán zōng    běn jīng ,  jiè yuán  、shì shì  ài děng miào  wèi zōng zhǐ 。huá yán èr  wèi    zhě 。yīn wèi zhī wàn xíng  huá ,  huá zhuāng yán guǒ  , yuē huá yán 。yòu  guǒ  zhī wàn   huá ,  huá zhuāng yán  shēn , yuē huá yán 。《huá yán jīng 》shì  chéng  jiào xiū xué zuì zhòng yào  jīng diǎn zhī  。

huá yán jīng 》 shì jiā    chéng dào hòu zhī  èr    ,   shù xià wéi wén shū 、 xián děng shàng wèi   suǒ xuān shuō zhī  nèi zhèng  mén ,  huá yán jīng jiào nǎi jiào  zhōng zhī gēn běn  lún , chēng ‘chēng xìng běn jiào ’。yòu yīn běn jiào  shǔ dùn jiào  mén ,  chēng chū dùn huá yán 。nèi róng  shù  tuó zhī yīn xíng guǒ  ,kāi xiǎn chū chóng chóng  jìn 、shì shì  ài zhī miào zhǐ 。《huá yán jīng 》suī chū  yìn  ,rán shàng wèi  huī běn jīng xuán zhǐ ,zhí zhì  guó huá yán zōng chéng  ,cái chōng fèn  yáng  zhēn  ào  。

华严经
 
《华严经》第01品 世主妙严
 01pǐn  shì zhǔ miào yán (1)  01pǐn  shì zhǔ miào yán (2)
 01pǐn  shì zhǔ miào yán (3)  01pǐn  shì zhǔ miào yán (4)
 01pǐn  shì zhǔ miào yán (5)
《华严经》第02-04品
 02pǐn   lái xiàn xiāng   03pǐn   xián sān mèi 
 04pǐn  shì jiè chéng jiù 
《华严经》第05品 华藏世界
 05pǐn  huá cáng shì jiè (1)  05pǐn  huá cáng shì jiè (2)
 05pǐn  huá cáng shì jiè (3)
《华严经》第06-11品
 06pǐn    zhē    07pǐn   lái míng hào 
 08pǐn   fāng 广guǎng  huá yán jīng  shèng    09pǐn  guāng míng jué 
 10pǐn    wèn míng   11pǐn  jìng xíng 
《华严经》第12品 贤首
 12pǐn  xián shǒu (1)  12pǐn  xián shǒu (2)
《华严经》第13-20品
 13pǐn  shēng   shān dǐng   14pǐn    dǐng shàng  zàn 
 15pǐn  shí zhù   16pǐn  fàn xíng 
 17pǐn  chū  xīn gōng    18pǐn  míng  
 19pǐn  shēng   tiān gōng   20pǐn    gōng zhōng  zàn 
《华严经》第21品 十行
 21pǐn  shí háng (1)  21pǐn  shí háng (2)
《华严经》第22-24品
 22pǐn  shí  jìn cáng   23pǐn  shēng dōu shuài tiān gōng 
 24pǐn  dōu shuài gōng zhōng  zàn 
《华严经》第25品 十回向
 25pǐn  shí huí xiàng (1)  25pǐn  shí huí xiàng (2)
 25pǐn  shí huí xiàng (3)  25pǐn  shí huí xiàng (4)
 25pǐn  shí huí xiàng (5)  25pǐn  shí huí xiàng (6)
 25pǐn  shí huí xiàng (7)  25pǐn  shí huí xiàng (8)
 25pǐn  shí huí xiàng (9)  25pǐn  shí huí xiàng (10)
 25pǐn  shí huí xiàng (11)
《华严经》第26品 十地品
 26pǐn  shí  pǐn (1)  26pǐn  shí  pǐn (2)
 26pǐn  shí  pǐn (3)  26pǐn  shí  pǐn (4)
 26pǐn  shí  pǐn (5)  26pǐn  shí  pǐn (6)
《华严经》第27品 十定
 27pǐn  shí dìng (1)  27pǐn  shí dìng (2)
 27pǐn  shí dìng (3)  27pǐn  shí dìng (4)
《华严经》第28-32品
 28pǐn  shí tōng   29pǐn  shí rěn 
 30pǐn  ā sēng    31pǐn  寿shòu liàng 
 32pǐn  zhū   zhù chù 
《华严经》第33品 佛不思议法
 33pǐn       (1)  33pǐn       (2)
《华严经》第34-36品
 34pǐn   lái shí shēn xiāng hǎi   35pǐn   lái suí hǎo guāng míng gōng  
 36pǐn   xián xíng 
《华严经》第37品 如来出现
 37pǐn   lái chū xiàn (1)  37pǐn   lái chū xiàn (2)
 37pǐn   lái chū xiàn (3)
《华严经》第38品 离世间
 38pǐn   shì jiān (1)  38pǐn   shì jiān (2)
 38pǐn   shì jiān (3)  38pǐn   shì jiān (4)
 38pǐn   shì jiān (5)  38pǐn   shì jiān (6)
 38pǐn   shì jiān (7)
《华严经》第39品 入法界
 39pǐn    jiè (1)  39pǐn    jiè (2)
 39pǐn    jiè (3)  39pǐn    jiè (4)
 39pǐn    jiè (5)  39pǐn    jiè (6)
 39pǐn    jiè (7)  39pǐn    jiè (8)
 39pǐn    jiè (9)  39pǐn    jiè (10)
 39pǐn    jiè (11)  39pǐn    jiè (12)
 39pǐn    jiè (13)  39pǐn    jiè (14)
 39pǐn    jiè (15)  39pǐn    jiè (16)
 39pǐn    jiè (17)  39pǐn    jiè (18)
 39pǐn    jiè (19)  39pǐn    jiè (20)
 39pǐn    jiè (21)

返回标鸽