《解深密经》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

jiě shēn  jīng 》

[唐]玄奘 (译)

jiě 」 zuò 「liǎo jiě 」,huò zhě shì jiě fàng xīn  fēi cháng shēn 、qiě wēi   xīn  shí , xīn jié jiě kāi 。「jiě 」 jǐn shì liǎo jiě ,yòng zài shí  shang shì duì    jiě tuō ,Sandhishì shēn  ,jīng míng shì zhè yàng ,Sandhi nirmocana sūtra,chēng wéi 《jiě shēn  jīng 》,dāng rán yǒu   shì fān chéng 《jiě shēn  jīng 》,yīn  jīng zǒng gòng yǒu   bǎn běn ,měi ge rén liǎo jiě     tóng ,míng chēng   。《jiě shēn  jīng 》shì xuán zàng  shī fān   ,yīn wèi  zhōng wén 、fàn wén dōu jīng tōng ,suǒ  fān   jiào qià dàng 。

gǎn xiè :běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]cān  zhěng  。

解深密经
《解深密经》经文
  juàn   pǐn    shèng   xiāng pǐn  èr  xīn  shí xiàng pǐn  sān 
 èr juǎn   qiè  xiāng pǐn      xìng xiāng pǐn   
 sān juǎn  fēn bié  jiā pǐn  liù 
  juǎn    luó  duō pǐn   
  juǎn   lái chéng suǒ zuò shì pǐn   
《解深密经》译文、注释、原文对照
zǒng   biān  
 jiě  1  
2 zhēn  jiū jìng shì shén me yàng zi  3 shēn céng xīn shí  ào  
4 cún zài  sān zhǒng yàng tài  5 méi yǒu shí  cún zài  cún zài běn xìng jiū jìng shì shén me 
6  zhēn  xiāng yìng  jìng huà dào   7   jìng huà shēng mìng  xiū xíng jiē wèi 
8 jìng huà  wán chéng ——zhēn zhèng  shēng mìng  yuán liú 
jiě shuō 

返回标鸽