《金光明最胜王经》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

jīn guāng míng zuì shèng wáng jīng 》

义净 (译)
金光明最胜王经

jīn guāng míng zuì shèng wáng jīng 》chū  qián lóng  zàng jīng  chéng    wài chóng  jīng  0122 ,yóu táng sān zàng  shī  jìng fān  , 《miào  lián huá jīng 》、《 guó rén wáng jīng 》tóng wèi zhèn  guó jiā zhī sān  jīng 。《jīn guāng míng zuì shèng wáng jīng 》zài kāi chǎn  lái   xīn suǐ 、chàn huǐ  zhàng 、     liáng   hóng yáng   、 guó  mín děng fāng miàn  yǒu   shū shèng  gōng  !niàn sòng  jīng ,guó jiā  chí sòng rén     tiān wáng bǎo   ,使shǐ  qiè shì jiān yǒu qíng ān wěn kāng  。

《金光明最胜王经》经文
táng lóng xīng sān zàng jiào  
 01juǎn   pǐn     lái 寿shòu liàng pǐn  èr 
 02juǎn  fēn bié sān shēn pǐn  sān  mèng jiàn chàn huǐ pǐn   
 03juǎn  miè  zhàng pǐn   
 04juǎn  jìng  tuó luó  pǐn  liù 
 05juǎn  lián huá  zàn pǐn    jīn shèng tuó luó  pǐn    zhòng xiǎn kōng xìng pǐn  jiǔ 
 kōng mǎn yuàn pǐn  shí   tiān wáng guān chá rén tiān pǐn  shí  
 06juǎn   tiān wáng  guó pǐn  shí èr 
 07juǎn   rǎn zhe tuó luó  pǐn  shí sān    bǎo zhū pǐn  shí    biàn cái tiān  pǐn  shí  zhī  
 08juǎn   biàn cái tiān  pǐn  shí  zhī èr    xiáng tiān  pǐn  shí liù    xiáng tiān  zēng zhǎng cái  pǐn  shí  
jiān láo  shén pǐn  shí   sēng shèn ěr  yào chā  jiàng pǐn  shí jiǔ  wáng  zhèng lùn pǐn  èr shí 
 09juǎn  shàn shēng wáng pǐn  èr shí   zhū tiān yào chā  chí pǐn  èr shí èr  shòu  pǐn  èr shí sān 
chú bìng pǐn  èr shí   zhǎng zhě zi liú shuǐ pǐn  èr shí  
 10juǎn  shě shēn pǐn  èr shí liù  shí fāng   zàn tàn pǐn  èr shí   miào chuáng   zàn tàn pǐn  èr shí  
  shù shén zàn tàn pǐn  èr shí jiǔ   biàn cái tiān  zàn tàn pǐn  sān shí   zhǔ pǐn  sān shí  

返回标鸽