《大国师·鸠摩罗什传奇》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 guó shī ·jīu  luó shí chuán  》

作者:灵悟法师
大国师·鸠摩罗什传奇

jīu  luó shí (Kumārajīva,344-413),   “jīu  luó shí ( ) ”,lüè chēng “luó shén ”huò “shén ”,  “tóng 寿shòu ”。  tiān zhú ,hùn xuè ,chū shēng  西  qiū  guó (jīn xīn jiāng  chē ),jiā shì xiǎn  ,  shàng shì dài wéi xiāng , tǎng  qún ,chí míng xiá ěr 。jīu  luó shí  yòu tiān  chāo fán ,bàn suì huì shuō huà ,sān suì néng rèn  , suì kāi shǐ  lǎn qún shū , suì gēn suí  qīn  tóng chū jiā ,céng yóu xué tiān zhú zhū guó ,biàn 访fǎng míng shī   ,shēn jiū miào  。 nián shào jīng jìn ,yòu  wén qiáng  , tōng fàn  ,yòu xián hàn wén , xué zào   shēn 。 tōng  chéng xiǎo chéng 。jīng tōng jīng cáng 、 cáng 、lùn cáng sān zàng ,bìng néng shú liàn yùn yòng ,zhǎng kòng   ,nǎi sān zàng  shī   rén , xuán zàng 、 kōng 、zhēn  bìng chēng zhōng guó  jiào    jīng jiā 。wèi liè    jīng jiā zhī shǒu ,fān  xué   , yán xué  shī 。

jīu  luó shí shì shì jiè zhù míng  xiǎng jiā 、 xué jiā 、zhé xué jiā  fān  jiā ,shì zhōng guó  jiào  zōng zhī  。  jīng   xué chéng jiù nǎi qián   rén hòu  lái zhě  。zhù míng   yǒu dào shēng 、sēng zhào 、dào róng 、sēng ruì , chēng “shén mén  shèng ”。

目 录
yǐn    01zhāng :tiān zuò zhī  
 02zhāng :zǎo huì shén tóng   03zhāng :  chū jiā 
 04zhāng :míng zhèn shàn bǎo guó   05zhāng : chéng   
 06zhāng :míng shēng què    07zhāng :yǒng měng jīng jìn 
 08zhāng : huò lái lín   09zhāng :liáng zhōu shōu  
 10zhāng :zài  zhàn huǒ   11zhāng :nán běi  shī 
 12zhāng :   huā   13zhāng :bào hèn  chǎng 

返回标鸽