《觉悟之路》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

jué  zhī  》

那烂陀长老(著),学愚法师(译)
觉悟之路

jué  zhī  》yóu   lán  shàng zuò   xué  shī  lán tuó zhǎng lǎo suǒ zhe 。zhǎng lǎo zài   lán  jiā   xiǎo ,  广guǎng    xué zhī shí  gāo shēn    xiū zhèng ér wén míng  shàng zuò   jiào guó jiā 。

běn shū gòng fēn  shí  zhāng 。 yuán shǐ jīng diǎn wèi  chǔ ,zhēn shí  jiè shào le  tuó   shēng ,jié  xiàn dài  xué  zhé xué ,jīng   lùn shù le shàng zuò   jiào    , tǒng  jiǎng jiě le yīn guǒ  bào 、liù dào lún huí 、niè pán     xiǎng ,使shǐ rén ěr   xīn , zhōng gèng yǒu zuò zhě   xiū zhèng hòu  zhēn zhī zhuō jiàn ,shì nán chuán shàng zuò   jiào xué zhě    shū 。  shì   tōng  jiào xìn yǎng zhě ,gèng shì  广guǎng  zhì huì tàn suǒ zhě ,èr zhě jūn  zài běn shū zhōng pǐn cháng dào  wèi 。zhèng  zuò zhě suǒ shuō :“xiǎo hái   zài   dào xīn xiān nǎi shuǐ ,chéng nián rén   cóng zhōng huò  měi wèi jiā yáo 。” 

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ xīn ]quán chéng cān  zhěng  。

目录
 zhě   qián yán   01zhāng  tài  chū jiā 
 02zhāng  jīng jìn chéng dào   03zhāng  tiān shàng  tuó   04zhāng  chéng dào zhī hòu 
 05zhāng  qǐng  shuō    06zhāng  chū zhuǎn  lún   07zhāng  xuān shuō   
 08zhāng   tuó    juàn shǔ   09zhāng   tuó    juàn shǔ ( )  10zhāng   tuó  fǎn duì zhě   chí zhě 
 11zhāng  wáng      12zhāng   tuó  jiào huà   13zhāng   tuó   tiān 
 14zhāng  zuì hòu  xíng huà   15zhāng  shén me shì  jiào   16zhāng   jiào  zhǔ yào   
 17zhāng       18zhāng   jiào    shuō   19zhāng   shì shén me 
 20zhāng    yùn zuò   21zhāng     běn zhì   22zhāng  shēng mìng   yuán 
 23zhāng   tuó zěn yàng kàn dài chuàng shì zhǔ ——shàng    24zhāng  xiāng xìn lún huí   yóu   25zhāng  shēng mìng  lún huí 
 26zhāng  lún huí  xíng shì   27zhāng  yǒu qíng shēng mìng  dào   28zhāng  zěn yàng lún huí 
 29zhāng  zài shēng zhě wèi    30zhāng  dào   rèn   31zhāng     luò 
 32zhāng     lún huí shuō zài 西 fāng guó jiā   33zhāng  niè pán  jìng   34zhāng  niè pán  xìng 
 35zhāng  niè pán zhī dào ——jiè   36zhāng  niè pán zhī dào ——dìng   37zhāng   gài —— zhǒng jīng shén zhàng ài 
 38zhāng  niè pán zhī dào ——huì   39zhāng  ā luó hàn   40zhāng     xiǎng 
 41zhāng  shí  luó    42zhāng   fàn zhù   43zhāng   zhǒng shì jiān  
 44zhāng  shēng mìng zhī  

返回标鸽