《楞严经》原文译文及解读 (首楞严经)| 佛教 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

lèng yán jīng 》(shǒu lèng yán jīng )

[táng ]bān     ( ), jiā shì jiā  (  )

lèng yán jīng 》,zhù míng  jiào jīng diǎn 。yòu chēng 《shǒu lèng yán jīng 》、《  dǐng jīng 》、《  dǐng shǒu lèng yán jīng 》、《zhōng yìn   làn tuó  dào chǎng jīng 》,quán chēng 《  dǐng  lái  yīn xiū zhèng le  zhū   wàn xíng shǒu lèng yán jīng 》。táng bān     ,10juǎn 。

lèng yán jīng 》shì  jiào shàng     zhòng yào   jīng , shuō shì    jiào xiū xíng  quán 。yīn wèi  jīng zài nèi róng shàng ,bāo hán le xiǎn  xìng xiāng  fāng miàn zhòng yào  dào  ;zài zōng pài shàng  héng kuà chán jìng   ,jūn héng  huī ,   suǒ ;zài xiū xíng    shàng , gèng shì chōng shí 、yuán mǎn 。

lèng yán jīng 》 shì   yǒu míng     quán bǎo diǎn 。yóu  shì   shí   zhǒng zhǒng luàn xiāng , zài běn jīng zhōng ,  quán dōu shuō dào le !ér qiě jiǎng  shí fēn tòu chè 、míng bái ;bìng qiě  zhǐ chū  zhǒng duì zhì zhī fāng 。yīn  ,běn jīng gèng shì   shí  zhòng shēng xiū xíng   quē shǎo    bǎo diǎn 。

gǎn xiè :běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]quán chéng cān  zhěng  。

楞严经
《楞严经》原文
juǎn 01 juǎn 02 juǎn 03 juǎn 04
juǎn 05 juǎn 06 juǎn 07 juǎn 08
juǎn 09 juǎn 10

白话《楞严经》(北京社科院宗教研究所编译)
juǎn 01 juǎn 02 juǎn 03 juǎn 04
juǎn 05 juǎn 06 juǎn 07 juǎn 08
juǎn 09 juǎn 10

白话《楞严经》(优婆塞卢荣章居士 译)
juǎn 01 juǎn 02 juǎn 03 juǎn 04
juǎn 05 juǎn 06 juǎn 07 juǎn 08
juǎn 09 juǎn 10

《楞严经》原文、译文、解读对照版
jīng míng shì  
juǎn 01 juǎn 02 juǎn 03 juǎn 04
juǎn 05 juǎn 06 juǎn 07 juǎn 08
juǎn 09 juǎn 10
《楞严经》其他解读
nán 怀huái jǐn :《lèng yán   jīn shì 》

返回标鸽