《了凡四训》原文及白话翻译| 袁了凡| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

le fán  xùn 》

zuò zhě :yuán le fán 

le fán  xùn 》zhè běn shū ,shì zhōng guó míng cháo yuán le fán xiān shēng suǒ zuò  jiā xùn ,jiào jiè   ér zi yuán tiān  ,rèn shi mìng yùn  zhēn xiāng ,míng biàn shàn è  biāo zhǔn ,gǎi guò qiān shàn  fāng  ,  xíng shàn   qiān  zhǒng zhǒng  xiào yàn ;bìng qiě     gǎi zào mìng yùn  jīng yàn lái ‘xiàn shēn shuō  ’; le   使shǐ rén xīn  huō kāi ,xìn xīn yǒng  bèi zēng ,  xiào  le fán xiān shēng ,lái gǎi zào    mìng yùn ;shí zài shì  běn yǒu  shì dào rén xīn ,zhuǎn  shè huì fēng    duō de  hǎo shū 。

yuán le fán (1533-1606),chū shēng  jiā shàn xiàn wèi táng zhèn ,chū míng biǎo ,hòu gǎi míng huáng , qìng yuǎn ,yòu  kūn  、  ,chū hào xué hǎi ,hòu gǎi le fán ,hòu rén cháng   hào le fán chēng zhī 。yuán le fán shì míng cháo zhòng yào  xiǎng jiā ,shì  jīn suǒ zhī zhōng guó   wèi  míng  shàn shū zuò zhě 。  《le fán  xùn 》róng huì chán xué   xué ,quàn rén  shàn gǎi guò ,qiáng diào cóng zhì xīn  shǒu    xiū yǎng , chàng  gōng guò  ,zài shè huì shàng liú xíng  shí 。

《了凡四训》原文
 01zhāng   mìng zhī xué   02zhāng  gǎi guò zhī  
 03zhāng   shàn zhī fāng   04zhāng  qiān  zhī xiào 
《了凡四训》译文
 01zhāng   mìng zhī xué   02zhāng  gǎi guò zhī  
 03zhāng   shàn zhī fāng   04zhāng  qiān  zhī xiào 
《了凡四训》附录
yuán le fán  shì chuán  yún  xiān  shī chuán 

返回标鸽