《明了论》《律二十二明了论》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

míng liǎo lùn 》《 èr shí èr míng liǎo lùn 》


 tuó duō luó duō (zào )zhēn  ( )

 běn èr shí èr míng liǎo lùn 。néng fēn bié jiě shì  suǒ  míng 。 jīn dāng shuō 。

 yuē 。   tán wén suǒ xiǎn 。 jiè   xiāng yìng rén 。

shì yuē 。yóu duì zhì shàng xīn huò 。yīng shuō zhū  shù liàng 。sān jiè shàng xīn huò 。yǒu èr bǎi jiǔ shí  。shì  suǒ  。fēi   yǒu èr bǎi jiǔ shí  。wèi duì zhì 。 yǒu shàn      。zhū   yǒu  bǎi  shí  。shì rén   duì zhì  xiāng yìng 。 yǒu bié shì 。 jiè shàng xīn huò 。yǒu  bǎi sān shí  。cóng  suí  shàng xīn huò 。néng rǎn  yǎn gēn  。   xīn  chū zhì xīn 。 yǎn gēn   。yǒu  bǎi sān shí  。 yǎn gēn 。ěr gēn  ěr 。 shé shēn gēn   。 yǒu èr shí  。 yǎn ěr gēn 。 gēn    ěr 。yǒu  bǎi sān shí  wèi duì zhì 。 yīng zhī 。èr pǐn   。yǒu jiǔ bǎi  shí èr 。 jiè shàng xīn huò 。yǒu  shí liù 。cóng  suí  shàng xīn huò 。néng rǎn  yǎn gēn  suǒ shēng   。yǒu  shí liù wèi duì zhì 。 èr pǐn   yǒu  shí liù 。ěr gēn  gēn   èr   ěr 。 jiè shēn gēn   。yǒu shí  néng duì zhì 。 èr pǐn  。 yǒu shí  。  jiè shàng xīn huò yǒu  shí  。cóng  suí  shàng xīn huò 。néng rǎn  xīn  suǒ shēng 。  yǒu  shí  wèi duì zhì 。 èr pǐn  。 yǒu  shí  。sān jiè   。yǒu  qiān liù bǎi  shí  。shì rén   duì zhì  míng xiāng yìng 。

 yuē 。zhū  suǒ zàn xiū sān xué 。 kàn  miàn  dāng shuō 。

shì yuē 。ruò rén    děng  xiāng yìng 。 rén néng huān   lái 。yóu èr gōng  xiāng yìng  。shì  zhū  zàn tàn  rén 。xiū sān xué zhě 。 zhū  zhèng  。zhèng xué yǒu sān 。wèi  jiè xué  xīn xué  huì xué 。 sān xué shēng  。wèi zài rěn míng xiāng shì   jiàn  xiū  zhōng 。huò  sān  dào  sān xué 。huò  dào fēn  sān xué 。huò  sān zàng  sān xué 。huò  sān  shēn  sān xué 。yóu   。shì rén  míng     zhèng xíng 。xīn míng liǎo   。shì   zài   shǔ  。 shuō  kàn  miàn 。lüè shì   。yīn qián suǒ shuō  yuē 。zhèng  zhèng  zhèng mìng 。gèng shì  rén gōng  。

 yuē 。míng  jiè  jiǔ shí liù 。fēn bié chā bié  xiāng yìng 。

shì yuē 。yún   。míng liǎo jiè yuē dào sān fēn 。fēn bié wèi jiǔ shí liù 。jiè běn yǒu èr zhǒng 。wèi shēn  kǒu  。yún  fēn bié 。 wèi  。 zhōng shēn  yǒu  zhǒng 。  shā shēng 。èr  tōu dào 。sān  xié yín 。  fēi shè 。kǒu  yǒu  zhǒng 。  wàng  。èr    。sān  è  。  fēi yīng  。  zhǒng  。yóu shēn yóu kǒu yóu xīn 。ruò  shòu yǒu èr shí  。ruò jiào  shòu 。 yǒu èr shí  。ruò jiàn  shòu xíng 。shēng suí  xīn 。 yǒu èr shí  。ruò  xíng xiān suǒ shòu 。 yǒu èr shí  。  èr shí  。 chéng jiǔ shí liù 。  shēn  zhǒng xié  。ruò yóu  chēn  chī shàn gēn suǒ  chéng  。shuō míng zhèng  。kǒu  zhǒng xié  。ruò yóu  chēn  chī suǒ  chéng  。shuō míng zhèng  。shēn kǒu  xié  。ruò yóu  tān suǒ  chéng  。shuō míng zhèng mìng 。ruò  shòu lìng  shòu 。jiàn  shòu xíng shēng suí  。 xíng xiān suǒ shòu 。 èr shí  。yuē shèng dào fēn pàn   。míng liǎo jiè  jiǔ shí liù 。shì rén    děng jiè xiāng yìng 。

 yuē 。bèi èr shí  qiān   。liú shàn  shuǐ  chú  。

shì yuē 。yún  bèi èr shí  qiān   。chéng  wàn èr qiān   。 zhōng  lái suǒ  jiè 。yǒu  bǎi èr shí 。  sǒu dòu  。yǒu èr bǎi jiè 。 yōu   shě  。yǒu  bǎi èr shí  jiè 。  qiū   。yǒu jiǔ shí jiǔ jiè 。  bǎi èr shí jiè zhōng 。suí   jiè 。 néng shēng shè sēng děng shí zhǒng gōng  。  gōng  néng shēng shí zhǒng zhèng  。wèi xìn děng  gēn 。 tān děng sān shàn gēn 。 shēn kǒu èr  。 chéng  wàn èr qiān   。yóu    。héng néng  huàn  jiè gòu  。  zài  luó   chā lùn zhōng yīng zhī 。

 yuē 。jiě jiè  xiāng jiǔ   。

shì yuē 。 zhū  suǒ  jiè 。   jiè zhōng 。yīng le bié  xiāng 。 yuán  。èr  yuán  rén 。sān  jiè 。 fēn bié suǒ  jiè 。 jué pàn shì fēi 。 zhōng chū  luó  yuán  zhě 。 bǐng shě  guó 。yóu  饿è nán shì wèi yuán  。 yuán  rén zhě 。shì  chén   qiū 。 jiè zhě 。ruò  qiū gòng   qiū 。 xué chù zhì  tóng mìng 。wèi shě jiè  xiǎn  shēn léi ruò 。gēng xíng yín   。nǎi zhì   chù shēng 。fàn  luó   gòng zhù 。fēn bié suǒ  jiè zhě 。 zhōng  zhě wèi  qiū xìng 。wèi  yuán  zhì  。nǎi zhì yóu fàn  zuì   gòng zhù 。jué pàn shì fēi zhě 。 zhōng  qiū  sān chù fàn  luó  。nǎi zhì shuō jiè jiū jìng 。   jiè 。yīng zhī jiē yǒu  xiāng 。ruò rén néng   le bié   xiāng  。 rén  dìng néng jiě jiǔ    。 zhě wèi jiǔ 。  qiū   。èr  qiū    。sān èr    。 zuì   。 huò   。liù yǒu yuàn   。  yuàn   。  chù   。jiǔ  qiè chù   。 qiū   zhě 。   chū  jìng 。  děng xiāng zuì 。dàn shǔ  qiū   。 qiū    zhě 。  xíng 。  děng xiāng zuì 。dàn shǔ  qiū    。èr    zhě 。shì èr  suǒ xué chù 。 chū  luó  。  děng xiāng zuì 。shǔ èr    。zuì   zhě 。 yuán  suǒ shēng zhū zuì 。  duì zhì chú miè 。huò   zhě 。sān jiè   huò jiǔ 。yǒng duàn zhì  miè 。yǒu yuàn   zhě 。shì shí zhǒng xué chù 。 yuàn   zhě 。shì zhèng jié  jìng shí 。 wàn èr qiān xué chù bìng  。 chù   zhě 。 shòu jiè   děng shì 。 qiè chù   zhě 。wèi  qiè shí yīng gòng xué chù 。ruò rén néng   le bié  jiǔ    。 rén  dìng néng jiě   děng  。

 yuē 。jiě zuì    yuán  。

shì yuē 。 zhōng shuō zuì yǒu   。   luó   。yǒu shí liù zuì 。 èr sēng jiā zhī shī shā  。yǒu  shí èr zuì 。 sān  luó  (yáng  fǎn )   。yǒu sān bǎi liù shí zuì 。   zhī  shě   。yǒu shí èr zuì 。fēi   suǒ shè 。suǒ  zhū zuì gòng xué duì 。  sǒu dòu  suǒ shuō zuì 。 qiè jiē shì     duō  shè 。ruò rén néng   le bié   zuì 。 rén  dìng néng jiě  yuán  suǒ shēng zuì 。zuì shēng  yīn yǒu  zhǒng 。 yǒu zuì cóng shēn shēng  cóng kǒu  shēng 。    gòng fēi  jiè mián děng 。èr yǒu cóng kǒu shēng  cóng shēn  shēng 。 shàn xīn wèi  rén shuō  guò  liù  děng 。sān yǒu cóng  shēng  cóng shēn kǒu shēng 。 xīn  zhū zuì 。 yǒu cóng shēn kǒu shēng  cóng  shēng 。 shàn xīn wèi nán  xíng yín 使shǐ děng 。 yǒu cóng shēn  shēng  cóng kǒu shēng 。  xīn chū  jìng děng 。liù yǒu cóng kǒu  shēng  cóng shēn shēng 。 rǎn  xīn duì  rén shuō xiǎn shì yín   děng 。 yǒu cóng shēn kǒu  shēng 。 yǒu rǎn  xīn wèi nán  xíng yín 使shǐ děng 。 yǒu  cóng shēn kǒu  shēng 。 xiān duì rén shuō  qiè  。 rén  jiě 。 rén  duì zhì sān fāng 便biàn 。hòu shí  rén ruò zhuī jiě   。 rén    luó  zuì 。ruò rén néng   le bié  yuán  suǒ shēng zuì  。 rén  dìng néng jiě  zuì  děng  。

 yuē 。jiě  zuì     。

shì yuē 。 zhōng shuō zuì  yǒu  。  luó   。wèi   luó  。èr sēng jiā zhī shī shā  。wèi shí sān sēng jiā zhī shī shā 。sān tōu lán zhē   。wèi  qiè sān    fēn suǒ shēng tōu lán zhē  。     luó     。wèi sān shí     luó    。  luó     。wèi jiǔ shí  luó    。liù  zhī  shě   。wèi   zhī  shě  。 fēi liù  suǒ shè zuì 。 liù    fēn suǒ shēng zuì  xué duì 。   qiē  guò    shè 。ruò rén néng   le bié  zuì   。 rén  dìng néng jiě sòng  luó   chā  shā  。 shā  shí shuō  luó   chā yǒu  zhǒng 。 sòng  luó   chā yuán  。èr sòng zhì   luó  。sān sòng zhì shí sān sēng jiā zhī shī shā 。 sòng zhì èr  dìng  。 广guǎng sòng nǎi zhì jiè jǐn 。ruò rén   néng le bié   shā   。 rén  dìng néng jiě  shī    。

 yuē 。jiě  zhǒng shī    。

shì yuē 。  zhèng  zhōng yǒu  zhǒng shī 。 jiè shī 。èr xíng shī 。sān jiàn shī 。 mìng shī 。  shī shèng xiāng yún  。shì  jiè chù  jiè rén 。  zhèng  zhōng wèi xiū jiàn  xíng 。shì rén     。  shù   wěi huáng   jiǔ zhù 。shì míng jiè shī 。xíng jiàn mìng shī xiāng 。yīng zhī  ěr 。  zhě 。wèi jiè xíng jiàn mìng  qīng jìng 。 qīng jìng   gēn wèi  。néng gǎn sān gēn 。shì   qīng jìng  qián suǒ shuō 。  děng chù 。ruò rén néng   le bié 。 rén    míng liǎo 。 kàn  miàn 。

 yuē 。néng shàn jiǎn  zuì sān jiǎo 。

shì yuē 。 èr huò míng sān jiǎo 。huò míng sān dào 。 èr shì èr  dìng 。míng zhū zuì sān jiǎo 。sān dào   dìng zhě 。  zhōng zhū zuì  dìng 。   dìng  。néng tōng  qiè zuì zhōng 。 shuō  dìng 。    dìng 。shì  dìng zhū zuì yīn  。 míng  dìng 。   。 qiè zuì   。shuō yuán  suǒ shēng 。 zhōng jiē   。yǒu  shī shuō 。 èr  dìng shì  běn  。  wén  jiē wèi shì  。ruò rén  èr  dìng zhōng 。néng shè yīng   。cóng  èr suǒ shēng zuì 。  zhōng néng xiǎn 。shì míng néng shàn jiǎn  zuì sān jiǎo 。ruò rén néng   le bié zuì sān jiǎo  。 rén  dìng néng jiě xiǎng zhēn shí  。

 yuē 。jiě xiǎng zhēn shí  xué chù 。

shì yuē 。 zhōng shuō xué chù yǒu èr zhǒng 。 xiǎng xué chù 。èr zhēn shí xué chù 。 yǒu xiǎng zhēn shí xué chù 。 zhōng ruò rén fàn  jiè guān chá   hòu 。fāng fēn bié  zuì cóng xiǎng shēng  。 zuì cóng zhēn shí shēng  。 zuì cóng èr shēng  。 zhōng   chū  luó  。yǒu xiǎng yǒu zhēn shí 。ruò rén zhì chī kuáng    jué chù 。huò yóu zhèng  wéi  dàn chù wèi 。 fēi dào  dào xiǎng 。 dào  fēi dào xiǎng 。dàn chù wèi 。 zhōng yuē xiǎng pàn zuì 。  nán huáng mén rén fēi rén chù shēng xià mén  gēn  kǒu zhōng 。 diān dǎo xiǎng 。 zhōng yuē zhēn shí pàn zuì 。yóu  dào  。 èr pàn zuì  ěr 。  suǒ   luó   chā lùn zhōng 。cóng  qiè xué chù 。xiǎng zuì  zhēn shí zuì 。 shè xiǎn zài   zhōng 。wèi  fán wén shì  lüè shuō 。

 yuē 。 xìng  zhì suǒ yǒu jiè 。  fēn bié néng jiě shuō 。

shì yuē 。shì qián suǒ shuō 。xiǎng zuì zhēn shí zuì 。yóu  zuì mén 。 suǒ  xué chù yǒu sān zhǒng 。 xìng zuì 。èr zhì zuì 。sān èr zuì 。 zhōng xìng zuì zhě 。ruò shì shēn kǒu  è  suǒ shè 。huò yóu suí huò  huò děng liú  fàn 。   guò fàn zhōng 。  suǒ shè yǒu rǎn   zēng zhǎng 。   yǒu zuì xiāng  liú 。shì míng xìng zuì 。  sān yīn suǒ fàn 。huò yóu  liǎo bié jiè 。huò yóu shī niàn 。huò yóu    guò fàn 。 zhōng ruò  huò  huò děng liú 。yòu  niàn niàn zēng zhǎng 。shì míng zhì zuì 。ruò  èr xiāng 。shì míng zhì xìng èr zuì 。ruò rén néng   le bié  xué chù  。 rén    míng liǎo 。 kàn  miàn 。

 yuē 。le bié èr  suǒ zuò  。

shì yuē 。 zhōng shuō jié  yǒu sān zhǒng 。 wéi  qiū jié  fēi  qiū  。èr wéi  qiū  jié  fēi  qiū 。sān èr  gòng jié  。 qiè chù   jiè jié  。wéi shì  qiū jié  。   shòu  jiè jié  。wéi shì  qiū  jié  。宿 zhù   (nǎi  fǎn )duō ā huǐ   děng jié  。suǒ yǒu  bái  děng jié  。     。shì  qiū jié  。 děng jié  。ruò  qiū     zuò   chéng 。ruò rén néng   le bié  sān jié   。 rén  dìng néng jiě  sēng yīn yuán děng  。

 yuē 。jiě  fēi  lèi  shí 。

shì yuē 。 zhōng  shuō yǒu shí  néng  sēng   yīn yuán 。  suǒ shuō   。 zhōng fēi  zhě 。 xié dào fēn 。 zhě 。 zhèng dào fēn 。fēi   zhě 。sān xié dào fēn 。  zhě 。sān zhèng dào fēn 。zuì zhě 。wéi  lái suǒ  zhì 。fēi zuì zhě 。suí shùn  lái suǒ  zhì 。zhòng zhě yǒu èr zhǒng 。 yóu zuì èr yóu zhì 。qīng  ěr 。  xué chù yīng zhī qīng zhòng 。yǒu cán zhě 。sēng jiā zhī shī shā děng 。 cán zhě 。  luó  。  zhì zhě 。  luó  shí sān zhōng 。suí  ruò  fàn èr biān 。  zhī sēng suǒ  zuì è miè zhēng jié  。  děng 。fān  míng  zhì 。 zhě 。yǒu èr zhǒng 。yǒu yóu fàn  。yǒu yóu zuì 。fān  míng fēi  。fēi  lái shuō 。fēi  lái jiào 。 shuō shì  lái shuō 。shì  lái jiào 。shì  lái shuō 。shì  lái jiào 。 shuō fēi  lái shuō 。fēi  lái jiào 。shì  lái suǒ zuò  suǒ  。 shuō fēi  lái suǒ zuò  suǒ  。fēi  lái suǒ zuò  suǒ  。 shuō shì  lái suǒ zuò  suǒ  。  děng shí  。néng  yīn yuán  zhōng shí  。ā    zhōng shí  。广guǎng shuō zài  zhōng  ā    zhōng 。yīng zhī   míng fēi  yīn yuán 。shí zhě 。yǒu èr zhǒng 。 wèn nàn shí 。èr sēng   shí 。

 yuē 。jiě xiǎo suí xiǎo fēi xiǎo jiè 。

shì yuē 。 shì zūn  jiè yǒu sān pǐn 。 xiǎo jiè 。èr suí xiǎo jiè 。sān fēi xiǎo jiè 。xiǎo jiè zhě 。sēng jiā zhī shī shā děng 。suí xiǎo jiè zhě 。shì    fēn zuì 。fēi xiǎo jiè zhě 。  luó    xiǎo jiè zhě 。zhū jiè zhōng  xìng zuì 。suí xiǎo jiè zhě 。zhū jiè zhōng suǒ yǒu zhì zuì 。fēi xiǎo jiè zhě 。  luó  děng 。

 yuē 。le bié  jiā zhèng xíng fāng 。

shì yuē 。jiā zhě 。 shì jiān suǒ  rén mín  míng jiā 。ruò  qiū yǒu yīn yuán   jiā 。xiān jiǎn   shì hòu fāng   。wèi bái tóng jiè 。guān chá zhèng xíng 。 zhōng wēi  。jié yāo shéng 。jié sēng jiā zhī niǔ 。 suǒ    luò jiè 。jiē yīng guān chá wèi xíng 。  rén chù guān guò shī 。wèi   sēng 。wèi  xiāng  。wèi shòu  zhǐ 。wèi jiǎn  yán shuō 。wèi yǒu shí qǐng 。  děng shì 。 dìng yīng  chí 。 zhōng tiān miào diàn  yín  chù chū jiā  wài dào děng chù 。yīng guān chá yuǎn  。

 yuē 。shàn jiě cóng zuì sān shàng  。

shì yuē 。 zhōng shuō 。ruò duò fàn zuì chù 。yǒu sān zhǒng gèng shàng   。  shě  。èr qiǎn  jié  。sān huài  qiè zuì fāng  。yuē zhē xiāng   shēng duì zhì  。 sān zhǒng shàng  。 shě  zhě 。le bié zuì yīn  yuán   xiāng guò shī děng 。   qīn xìn rén biān 。 shí xiǎn shì   qiú shòu 。duì zhì  qīn xìn rén yún 。 jiàn zhī zuì  。 jiàn zhī 。 wèi lái  gèng fàn 。 shàn zāi 。  yìng gèng shòu chí duì zhì  。 shàn zāi 。shì míng  shě  。qiǎn  jié  zhě 。huò  yuán  zuì  yàn ě xīn 。  shòu duì zhì  xīn 。huò   zuì   shí shù 。huò duì rén huò duì sēng 。 qián  shuō 。shì míng qiǎn  jié  。huài  qiè zuì fāng  zhě 。zhèng  wéi jiǎn   cháng yīn děng jìng jiè 。yóu  huò    。huò  shèng dào guǒ 。shì míng huài  qiè zuì fāng  。 ā    cáng zhōng 广guǎng shuō yīng zhī 。

 yuē 。 sān xiǎn shì shuō zuì fāng 。

shì yuē 。ruò rén néng   le bié sān zhǒng shàng   。 rén  dìng néng jiě sān zhǒng xiǎn shì shuō zuì fāng 。xiǎn shì fāng zhě 。 xīn   cáng   shuō  jiě  。xiǎn shì  zuì 。 yǒu sān chù 。   zhòng suǒ 。èr   qīn xìn rén biān 。sān yóu  xīn zhèng  fēn bié 。 shàng  yǒu sān 。xiǎn shì  yǒu sān 。

 yuē 。 jiè yuán  jiǎn zhǎng děng 。 wén shàn néng fēn bié 广guǎng 。

shì yuē 。 zhōng yóu  yuán   zhì jiè 。yǒu sān chā bié yǒu zhì jiè zhǎng  zhǐ 。yǒu děng  zhǐ 。yǒu jiǎn  zhǐ 。yǒu  zhǐ zhǎng zhì jiè 。yǒu děng zhì jiè 。yǒu jiǎn zhì jiè 。    广guǎng shuō yīng zhī 。

 yuē 。zuì  fēi zuì  suǒ  。   tán zhī suǒ pàn 。shàn jiě   zuì fēi zuì 。

shì yuē 。 zhōng pàn zuì fēi zuì 。 yǒu èr zhǒng 。zuì èr zhě 。huò yǒu  huò   。fēi zuì  ěr yǒu    。 rén   néng jiě  èr 。  yóu bié  。yīng le bié zuì fēi zuì 。 ā    zhōng shuō 。yóu le bié xìng yóu jiè yóu miè 。  děng chā bié  wén yán 。zuì wéi shàn è   。huò è huò yǒu    。huò  xìng   。wèi  jiè  jiè   jiè shè 。 jiè shè 。wèi yǒu liú  liú 。yǒu liú 。wèi xīn  fēi xīn  。fēi xīn  。wèi  xīn xiāng yìng  xiāng yìng 。 xiāng yìng 。wèi suí xīn  suí xīn 。yǒu suí  suí 。ruò guān xīn shēng 。shēng shì suí xīn 。 fēi suí xīn 。 xīn    ěr 。wèi yǒu    fēi  fēi   。wèi yǒu jiào  jiào 。huò yǒu jiào huò  jiào 。yǒu yuán yuán  yuán yuán 。 yuán yuán 。wèi  fēi  。   xiāng yìng  xiāng yìng 。 xiāng yìng suí  。     ěr 。wèi xiān  guǒ bào fēi xiān  guǒ bào 。fēi xiān  guǒ bào 。yīng xiū  yīng xiū 。 yīng xiū 。yīng zhī  yīng zhī 。yīng zhī 。 zhèng   zhèng 。 zhèng 。 yóu zhì   yóu shēn 。 miè   miè 。 miè 。yóu jiàn  xiū 。 pàn zuì 。pàn fēi zuì  ěr 。yóu le bié xìng jiè miè   。

 yuē 。 shàng  zuì  zhǒng fāng 。

shì yuē 。 fāng zhě 。 rén fàn sēng jiā zhī shī shā zuì 。qiú  chū  。ruò rén  wèi  zuò  shě  jié  。 rén  dìng yīng xiān  chí  zhǒng shàng  fāng  。hòu zuò jié  。 guān sēng jiā zhī shī shā zuì xiāng 。èr wèi jiǎn  rén zhī cáng zuì  cáng zuì xiāng 。sān guān   xué chù 。wèi jiǎn    děng zhòng 。 guān  xiāng yìng xué chù 。wèi xíng bái  děng jié  。 guān  shí sān sēng jiā zhī shī shā zhōng    děng cáng  cáng 。wèi xiǎn yǒu cáng  cáng děng 。  宿 zhù   duō děng 。 zhōng sēng jiā zhī shī shā zuì xiāng zhě 。   chū  jìng zuì zhōng gēn běn xiàng 。ruò rén  shòu   qiū jiè 。ruò  lái  zhì  jiè 。ruò rén  zhì chī  。ruò rén yǒu  xīn qiú chū  jìng 。ruò fāng 便biàn  xiǎn 。 nán gēn biān 。ruò  jìng  chū 。ruò huò    。ruò chū chù   shēng 。 rén  fàn sēng jiā zhī shī shā zuì 。  lüè shuō xiāng    yīng zhī 。 xiàng   luó   chā lùn shuō 。 cáng xiāng zhě 。ruò rén  sēng jiā zhī shī shā zuì zhōng 。 sēng jiā zhī shī shā zuì jiàn 。  cóng  shàng  yóu 。   xīn cáng   。  rén  zuì  bèi cáng 。ruò rén  zhī   huò  huò 。 fēi zuì jiàn 。 cáng  zuì 。 bèi cáng jié   。jié  xiāng yìng 宿 zhù děng  。  běn wén 广guǎng shuō yīng zhī 。 zhōng wèi  fán wén shì  lüè shuō 。

 yuē 。shàn jiě  shě  zhǒng lèi 。

shì yuē 。 zhōng  tīng   qiū  zhǒng  shě 。 yóu wèi zuò  shě wèi zuò 。èr yóu wèi zuò  shě  zuò 。sān yóu  zuò  shě wèi zuò 。 yóu  zuò  shě  zuò 。

 yuē 。shàn jiě sān  liù lián mǐn 。

shì yuē 。 zhōng   liù zhǒng   sān    。 sēng   tóng  jié  suǒ zuò 。 yǒu èr zhǒng 。 yuē jiā chī   。sēng   suǒ zuò 。èr wèi xíng  rén  yǒu bìng rén 。sēng   suǒ zuò 。èr   suǒ zuò 。   xiāng yìng xué chù zhōng shuō sān   suǒ zuò 。    yán duō lóu  shàn   děng suǒ 。 yuán qiáng suǒ zuò 。wèi sēng qié lán    shě zhōng 。 zhuǎn chē fāng 便biàn suǒ xiǎn 。 yuē   suǒ zuò 。  qiū xíng   shí jiǔ gōng 。suǒ  chù xiāng duì   zhí shēn shēn  xié   zhuō  jiǎo 。ruò xiāng      。liù zhù chù shí jié suǒ zuò 。 ān  xué chù zhōng 广guǎng shuō yīng zhī 。  xiǎo 便biàn děng suǒ  shì zhōng 。yóu  jiā xíng nán suǒ zuò 。shì míng  sān  chù lián mǐn 。  yóu zhuǎn chē jiè zhōng 广guǎng shuō yīng zhī 。

 yuē 。fēn bié  zhōng  zhǒng zuì 。

shì yuē 。 zhōng shuō zuì yǒu  zhǒng 。 qiè zuì jiē   zhōng shè 。yǒu zuì yóu yuán  tóng 。 yóu zuì tóng 。yǒu zuì yóu zuì tóng  yóu yuán  tóng 。yǒu zuì yóu zuì tóng  yóu yuán  tóng 。yǒu zuì  yóu zuì tóng   yóu yuán  tóng 。   zuì yuán  xué chù zhōng 广guǎng shuō yīng zhī 。

 yuē 。 liù jiè jiě  qīn 。yīng 。

shì yuē 。 sān shí xué chù zhōng 。yǒu liù xué chù xíng 。èr shì fāng jìng 。 shí jiān   。èr zuì jiān   。wèi guò shí  chù cháng  。guò shí  chù zhǎng  。  děng xià yuè   。yǒu nán shī  。shòu fēi qīn  qiū  shī  。 liù yǒu èr zhǒng xiāng yìng 。wèi  xiāng yìng zuì xiāng yìng 。 èr shí  。dàn zuì xiāng yìng   xiāng yìng 。 zhōng wéi jiān zuì  jiān  。xiān shě  hòu fāng xiǎn shuō miè zuì 。qīn xiāng yìng yǒu  。 cóng   qīn xiāng yìng 。èr cóng   qīn xiāng yìng sān cóng   qīn xiāng yìng 。 cóng   qīn xiāng yìng 。ruò rén   chù zhōng míng liǎo 。 rén    míng liǎo 。

 yuē 。     yuán  。shì èr yuán  le bié xiāng 。

shì yuē 。 zhōng shuō   yuán  yǒu  zhǒng 。 qiū yǒu  zhǒng yuán  。 yóu shàn lái  qiū fāng  。èr yóu shòu sān guī fāng  。sān yóu lüè jié  fāng  。 yóu 广guǎng jié  fāng  。 qiū  yǒu sān zhǒng yuán  。 yóu shàn lái  qiū  fāng  。èr yóu qiǎn 使shǐ fāng  。sān yóu 广guǎng jié  fāng  。 jué yǒu liàng gōng  zhì  。zhū  shì zūn  liàng gōng   luó  zhì  。 yǒu jiǔ zhǒng yuán  。

 yuē 。shàn jiě  zhǒng  shí  。

shì yuē 。yóu jìng jiè   chā bié 。 shí  yǒu  zhǒng 。 néng shēng  luó  zuì 。èr néng shēng sēng jiā zhī shī shā zuì sān néng shēng tōu lán zhē  zuì 。 néng shēng  luó    zuì 。 néng shēng   duō zuì 。  yīng   pàn   xìng 。

 yuē 。zhī   xìng xiū  lèi 。

shì yuē 。 yǒu èr zhǒng 。  xìng  。èr xiū  lèi  。 xìng  zhě 。yǒu  fēi jiā xíng suǒ shēng 。 néng zài chū  jiè  。  qiè dìng 。shì  jiè  。   jiè  。ruò  néng zài chū  jiè 。 shì  xìng  。xiū  lèi  zhě 。    jiè dìng 。fēi suǒ dàn wèi 。huò   liú  zhōng 。xīn  xīn xiāng yìng zhū  。 dìng dào 。 tòng dào míng xiǎng xiāng xiǎng 。shì    yǒu jué fēn xīn 。  xīn xiāng yìng  。shì suǒ  xiāng yìng   fēn 。jiè  fēn shàn gēn  fēn 。zhū   fēn 。jiā xíng  fēn 。shēn qīng ān  fēn 。    fēn 。xiū  tiān yǎn tiān ěr zhū jìng jiè  fēn 。 zài  fēn 。jiě tuō  fēn 。chū   fēn 。shēn tōng  fēn 。 qiè zhì  fēn 。fēi  qiè zhì  fēn 。zhì   xiǎng dìng miè xīn dìng niè pán zhì  。xiū  zhū  lǎo 。bàn lèi zhì  。yǒu  shī shuō 。xiāng   fēn 。 shī  fēn 。dìng   fēn 。míng xiāng chū   shě niè pán zhì  。  děng míng xiū  lèi  。suǒ  jiē míng  xìng  。ruò rén jiě  xìng   xiū  lèi  。 rén    míng liǎo 。 kàn  miàn 。

 yuē 。néng jiě  zhǒng shòu mìng yuán 。

shì yuē 。 zhōng shuō shòu shè yǐn shí yǒu  zhǒng 。 shēn shòu fēi xīn shòu 。  wén 。ruò  qiū shēn  。xīn yuán bié shì 。shòu  shī yǐn shí 。广guǎng shuō  běn 。èr yǒu xīn shòu fēi shēn shòu 。  wén 。ruò rén sòng yǐn shí 。shī   qiū 。 qiū xīn shòu shè 。 shǔ  。广guǎng shuō  běn 。sān yǒu shēn xīn  shòu 。ruò  qiū shēn xīn píng děng 。 de suǒ shī yǐn shí 。xíng shī rén zhì  qiū biān 。   qiū fēi suǒ zhē 。 fēi shēn xīn shòu 。  wén 。ruò  qiū huò  jiǎo zhǐ 。huò  shǒu zhǐ 。huà  zuò jiè xiāng 。 rén sòng yǐn shí zhì jiè zhōng 。  bèi shòu 。  qiè wén  。cóng 广guǎng dào yīng zhī 。

 yuē 。néng chéng jiù shòu  zhǒng fēn 。

shì yuē 。yǒu  fēn néng chéng jiù shòu shè yǐn shí 。 néng shòu 。èr néng lìng shòu 。sān  。 chù suǒ 。 zhì biān 。 zhōng néng shòu zhě 。 jiè  qiū zhù   xìng 。qiú  zài  chù 。néng lìng shòu zhě 。chú  qiū   xué 。 rén fēi rén chù shēng zhōng 。suí  bèi jiào  bèi jiào 。ruò yǒu néng jiě   。wèi    yīng shī  qiū 。 zhě 。yǒu  zhǒng 。  shí liàng 。èr  gèng liàng 。sān    liàng 。    liàng 。   kāi liàng 。  shè  qiè  jiē jǐn 。chù suǒ zhě 。  shuǐ 。zhì biān zhě 。yǒu sān zhǒng 。 zhì shēn biān 。èr zhì  biān 。sān zhì  biān 。 zhì shòu shí jiè zhōng 广guǎng shuō yīng zhī 。

 yuē 。zuò cán shí  yǒu shí zhǒng   néng jiě xíng  fāng 。

shì yuē 。 zhōng shuō cán shí yǒu shí zhǒng 。 bìng rén cán 。èr fēi bìng rén cán 。sān děng fēn cán 。 fēi děng fēn cán 。 jiā xíng suǒ zuò 。liù fēi jiā xíng suǒ zuò 。 zhē shí rén suǒ zuò 。 fēi zhē shí rén suǒ zuò 。jiǔ  suǒ zuò 。shí 使shǐ  qiū suǒ zuò 。   广guǎng shuō dāng yīng zhī 。ruò rén néng jiě   。 rén    míng liǎo 。

 yuē 。néng jiě  zhǒng shī shòu yīn 。

shì yuē 。  zhōng  yǒu èr zhǒng 。wèi jìng  jìng shī shòu shè yīn yuán yǒu  zhǒng 。 jué   shě 。èr   duó 。sān suǒ biàn  。   xìng 。 shě jiè 。liù shě mìng 。 zhèng  miè méi 。jué   shě zhě 。ruò rén  yòng   。jué   shě   。  duó zhě 。ruò   tóng lèi rén 。wèi shǔ    duó 。biàn  zhě 。yòng shèng tōng huì 。biàn  bié  。lìng chéng bié  。  xìng zhě 。zhuǎn nán chéng  。shě jiè zhě 。  xiān shì  qiū shòu 。hòu shě  qiū jiè 。yóu shè shǔ  。  shī běn shòu 。shě mìng zhě 。yuē  qiè 退tuì shī 。 shuō shī shòu 。yóu  qiè miè shī  shòu  shī 。zhèng  miè méi zhě 。shì shí zhōng ruò   rén shēng zài shàn  zhōu zhōng 。 rén dào shè 。huò  jiè huò   jiè 。 liàng 寿shòu mìng  zhuǎn  yǒu shēng 。shèng rén    zài 。 shí zhèng   miè méi 。yóu   yīn yuán  qiè shòu 。shè jiē xiè 。

 yuē 。 sān chù dòng wèi shòu shí 。

shì yuē 。ruò kān shí  wèi shòu chù dòng yǒu sān zhǒng 。 huò  。èr huò xià 。sān huò zhuǎn 。 chù dòng  guān  rén 。jué  yòng fāng  fēn bié 。

 yuē 。le bié  zhǒng fēi chéng shí 。

shì yuē 。fēi chéng shí yǒu  zhǒng 。 yǒu yīn yuán shòu  yuè qǐng shí 。èr jiā biān qǐng    shí 。sān jiào huà  shí 。 cháng shí 。 lián mǐn shí 。 shí  ài   chuán shí 。

 yuē 。   shī yǒu  zhǒng 。

shì yuē 。bié zhù yǒu shí  zhǒng 。 cháng yuán bié zhù 。èr  jiǎo bié zhù 。sān shuǐ  bié zhù 。 shān bié zhù 。 yán bié zhù 。liù bàn yuè bié zhù 。  xìng bié zhù 。 wéi lún bié zhù 。jiǔ  mén bié zhù 。shí fāng  bié zhù 。shí   xiāng bié zhù 。shí èr èr shéng bié zhù 。shí sān  qiū  bié zhù 。shí  yōu  sāi bié zhù 。shí   qiáng bié zhù 。shí liù mǎn yuán bié zhù 。shí  diān kuáng bié zhù 。 zhōng yǒu  zhǒng guò shī 。  guó  。èr  sēng qié lán  。sān bié zhù xiāng jiē wèi  xiāng 。 bié zhù bàn guò běn bié zhù 。  bié zhù wéi rào bié zhù 。 zhì   xiāng yìng miè zhōng 广guǎng shuō yīng zhī 。ruò rén néng jiě   。 rén    míng liǎo 。

 yuē 。  yǒu nán suí  xíng 。shàn jiě sān zhǒng jiǔ pǐn lèi 。

shì yuē 。ruò rén shòu xià yuè ān  xíng chū jiè wài 。  rén yǒu jiǔ zhǒng fēn bié 。jiǔ zhǒng zhě 。 yǒu shì xiān chéng   yīn yuán 。hòu gèng chéng   yīn yuán 。èr yǒu shì xiān chéng   yīn yuán 。hòu chéng yǒu nán yīn yuán 。sān yǒu shì xiān chéng   yīn yuán 。hòu chéng suí  yīn yuán 。 yǒu shì xiān chéng yǒu nán yīn yuán 。hòu gèng chéng yǒu nán yīn yuán 。 yǒu shì xiān chéng yǒu nán yīn yuán 。hòu chéng   yīn yuán 。liù yǒu shì xiān chéng yǒu nán yīn yuán 。hòu chéng suí  yīn yuán 。 yǒu shì xiān chéng suí  yīn yuán 。hòu gèng chéng suí  yīn yuán 。 yǒu shì xiān chéng suí  yīn yuán 。hòu chéng   yīn yuán 。jiǔ yǒu shì xiān chéng suí  yīn yuán 。hòu chéng yǒu nán yīn yuán 。

 yuē 。jiě  néng chéng xià zhù yīn 。

shì yuē 。yóu  zhǒng yīn yuán 。xià yuè ān   chéng 。 zhǒng yīn yuán zhě 。 ruò chù suǒ yǒu  。èr ruò xià chū shí liù  。sān ruò dōng fāng  chì 。 ruò rén zài bié zhù zhōng  ān  xīn 。 ruò  yǒu  zhōng 。  zhǒng guò shī 。xià yuè ān   chéng 。

 yuē 。 jiě xià zhù  zhǒng nán 。

shì yuē 。ruò rén  shòu xià yuè ān  。yǒu  nán yīn yuán 。lìng  shě ān  ér  fàn zuì 。 wáng nán 。èr zéi nán 。sān rén nán 。 fēi rén nán 。 xiōng xíng nán 。liù huǒ nán 。 shuǐ nán 。 fàn xíng nán 。   zhì xià zhù jiè zhōng 广guǎng shuō yīng zhī 。

 yuē 。 bái  děng  jié  。le bié gōng   guò shī 。

shì yuē 。 zhōng shuō  qiè jié  。wéi yǒu  zhǒng 。 dān bái jié  。èr zhōng jiān jié  。sān bái èr jié  。 bái  jié  。 suǒ zuò xiàng mào jié  。 zhōng ruò dàn  bái 。 shuō jié  yán 。míng dān bái jié  。ruò bái  fēn 。jié   fēn 。míng zhōng jiān jié  。ruò  bái shuō 。 jié  yán 。míng bái èr jié  。ruò  bái shuō 。sān jié  yán 。míng bái  jié  。 shì  dìng yīng zuò 。  liàng shí zhōng jué shì  shí 。míng suǒ zuò xiàng mào jié  。 zhōng bái èr bái  èr jié  。  děng  qiū zhòng  dìng yīng zuò 。 rén   zuò 。suǒ  jié  。sēng  sān rén děng 。ruò zuò   chéng 。  jié  yǒu  zhǒng guò shī 。 jié  guò shī 。èr zhòng guò shī 。sān rén guò shī 。 zuò zhě guò shī 。 bié zhù guò shī 。fān   chéng   。   zhì jié  xiāng yìng jiè zhōng yīng shuō yīng zhī 。

 yuē 。 zhē  zhǒng xué chù zhōng 。shàn jiě   wèi  jiè 。

shì yuē 。 zhōng shuō zhē yǒu  zhǒng 。 yǒng zhē    luó  。suǒ  zhū jiè 。ruò  xiàng  kāi zhě 。  shì yǒng zhē 。èr zhē suǒ duì zhì 。  wén 。 qiū  tīng zhū  qiū shòu   lián mǐn 。  zhě 。 fàn jiè jìng mìng zhèng xíng zhèng jiàn 。suǒ  tóng  lèi 。 zhē dāng yīng zhī 。sān zhē tóng fēn 。  wén 。fáng shè zhě 。 xiāng 。ruò  chù xíng 。 wēi  zhōng suí  de chéng 。  chǔ yóu xíng  wēi  děng  chéng 。huò shù kōng huò shān yán huò shí yīn děng 。   xíng fáng shè suǒ shè 。 xiāng  zhē 。  zhōng 。 yán 。  qiè zhèng xíng 。  qiè xiāng  。shì lüè shuō   。huò shuō míng zhèng xíng 。  广guǎng shuō 。 zhē pǐn zhōng yīng zhī 。   zhē zhōng 。néng jiě zhū  zhì  jiè  。 rén    míng liǎo 。

 yuē 。shàn jiě   sān zhǒng liàng 。chuán chuán shòu chí   yuàn 。jué   liàng  èr chù 。 shí  zuì jiàn  fāng 。

shì yuē 。 zhōng shuō  yǒu sān pǐn 。wèi xià zhōng shàng 。 zhōng shí èr bàn  luó  。zhēng wèi fàn zhì  zhōng 。gāo chū  guī bèi 。shì    。bàn  luó jiǎn èr shí  。zhēng wèi fàn zhì  zhōng 。gāo chū  guī bèi 。shì  èr  。èr shí   luó  。zhēng wèi fàn zhì  zhōng 。gāo chū  guī bèi 。shì  sān  。ruò lüè shuō sān  liàng   。sān  liàng zhě 。  zhī  shě  shù liàng 。 liàng 广guǎng èr shí zhǐ 。zhǎng sān shí zhǐ 。shì    。bèi  wèi   lái suǒ    liàng 。shì  èr  。jiǎn  lái  jiǔ zhǎ shǒu cháng liàng 。jiǎn  lái  liù zhǎ shǒu 广guǎng liàng 。shì  sān  。    。chuán shè yǒu èr zhǒng 。 sān chuán 。èr jiào  zhī chuán shòu chí zhě 。wéi   sān  。 yuàn zhě 。 zhǒng xiào    èr chù 。yǒu zuì xiāng yìng   xiāng yìng 。广guǎng shuō  qián 。

 yuē 。shì chǔ fāng 便biàn   zhǔ 。cái  néng chéng    。   qiè    。néng jiě sān shí suǒ xué chù 。

shì yuē 。 sān shí zhōng chū sān 。 guò shí   。èr zhuǎn chē  。sān dài  yuè  。shì rén  zhōng zuò   fāng  。  chù yòng 。ruò  yòng yīng shě  sēng 。ruò shòu fēi qīn  qiū   。 qián zuò fāng 便biàn 。gèng shě hái  qiū 。 qiū  suǒ huàn rǎn   。yīng shě  sēng 。cóng fēi qīn    suǒ sòng  zhí 。zhí zhǔ ruò  rén ruò èr rén 。yīng shě hái  。ruò zhí zhǔ  zài 。huò  kěn  。yīng shě  sēng 。wáng   wáng chén  。yīng shě  sēng 。 qiè  shě   xué chù 。suǒ yǒu  děng yīng shě  sēng 。guò shí   yǒu èr zhǒng yòng 。     wén 。  yīng zhī 。zhī shī xué chù suǒ de  。yīng shě  sēng 。 duō  xiǎng  qiū 。 qiū ruò  de 。yīng shòu  zhāo   。ruò guò  shòu   。chéng    。yīng shě hái  zhǔ 。 děng yǒu èr zhǒng yòng 。ruò   qiū  jìng 。hòu chēn gèng duó  。yīng hái  suǒ chēn  qiū 。huí zhuǎn sēng suǒ yīng de shī   yīng shě hái  zhòng xià yuè   yǒu nán  。 jié xià suǒ   。yǒu èr zhǒng yòng 。  chéng jiù    shì 。 xíng duì zhì fāng  。ruò rén jiě   。   míng liǎo 。

 yuē 。shàn néng le bié  zūn  。

shì yuē 。zūn  yǒu  zhǒng 。    qiū   dìng cóng  qiū sēng qiú  shòu   jiè 。èr ruò   bǎi xià  qiū  。ruò  qiū shì  shòu   jiè  。shì  qiū   yìng zuò  bài gōng jìng děng shì 。sān suí bàn yuè bàn yuè 。yīng wǎng  qiū sēng chù 。shòu  zūn  jiào 。 ruò  qiū  fàn suí  zūn  。 èr  sēng yīng xíng   duō  。  qiū    è  huǐ bàng  qiū 。liù  qiū    wèn nàn  qiū  jiào  qiū xué 。 ruò  zhù chù   qiū 。 qiū    jié xià ān  。 ruò  qiū  ān  jìng 。 sān chù qǐng  qiū sēng shuō 。wèn nàn   shòu sēng zhèng jiào 。   zūn  。bié xiāng tōng xiāng zhòng míng  děng 。 zhì  zūn  xué chù zhōng 广guǎng shuō yīng zhī 。

 yuē 。jiě zhèng jiào xiāng   fāng 。

shì yuē 。 qiū  jiào zhōng 。chū ruò  qiū    jiè jiǔ  xiāng yìng 。 zhòng  tóng qǐng   qiū 。zuò  qiū  jiào jié  。ruò  qiū shòu qǐng 。sēng zuò tīng  jié  。huò  qiū  zhòng 。huò xiāng dài  qiū  zhèng   shí 。  zhòng zhōng qǐng   qiū 。shì shí  qiū sēng  qǐng   qiū 。  qiū wèi èr  sēng suǒ qǐng 。  qiū ruò  wèi  qiū  shuō jiào    。jiè nèi zài  zhòng zhōng 。yīng gèng qǐng   qiū 。  qiū zuò   wén suǒ shuō 。  ruò lüè shuō 。mèi  děng   jiào yīng xué 。ruò shòu jié  jìng  jiào  qiū  。fàn  luó       duō 。ruò  shòu jié  。huò    rén 。  qiū zhòng 。yīng xiàng  qiū  shuō  yán 。 qiū   rén néng jiào  děng 。shì   děng 。yīng     hǎo xíng lìng chéng jiù 。

 yuē 。 宿 zhù děng   zhōng jiě fāng 。

shì yuē 。 yǒu  zhǒng 。 宿xiǔ zhù  。èr  xíng 宿 zhù  。sān   duō  。  xíng   duō  。

 yuē 。   jié  。

shì yuē 。suǒ  shì yǒu  。néng  jié   yǒu  。ruò  qiū xīn gāo 。 jìng    zhòng 。wèi  rén zuò  wèi jié  。ruò  qiū wèi míng liǎo  zhōng zuì fēi zuì 。ā    zhōng miè fēi miè 。huò   zhǐ 。huò shòu shā   zhǐ 。 zuò  jiè  xué 。 míng liǎo rén suǒ zuò liàn  jié  。ruò  qiū  sēng zhù chù  è  xíng 。zuò  chū jié  。ruò  qiū  zài jiā rén biān 。ā huǐ   sēng 。zuò xiè chú  xiè jié  。ruò  qiū  jiàn  yǒu zuì 。ruò jiàn  kěn xíng duì zhì  。huò  shě xié jiàn 。zuò  gòng zhù jié  。ruò rén jiě  èr chǔ fāng  。   míng liǎo 。

 yuē 。shàn jiě zhì   zhǒng lèi 。

shì yuē 。yǒu  yǎn suǒ zhì  。fēi shēn suǒ zhì   suàn shù 。yǒu  shēn suǒ zhì  。fēi yǎn suǒ zhì   suàn shù 。yǒu  yǎn shēn suǒ zhì   suàn shù 。yǒu  fēi èr suǒ zhì   suàn shù 。yǒu  yǎn shēn suǒ zhì    suàn shù 。ruò rén   shòu 。shì míng  zhǒng zhì  。

 yuē 。jiě guò   yǒu  mén 。

shì yuē 。guò  xué chù zuì yǒu  mén 。  míng liǎo 。èr fán nǎo zuì zhòng  。sān  shī zhèng niàn 。 è zhī shí 。  xìn  xīn 。

 yuē 。   jiè suǒ shēng zuì 。jiě  shì jiān suǒ jué pàn 。

shì yuē 。shì jiān suǒ  。 ěr dào  。  jiè 。yǒu shǔ  。yǒu shǔ  。yǒu qīng yǒu zhòng 。ruò  qiū yuē yǎn ěr  shé shēn xīn yīn yuán 。 liù chén    xíng 。huò fàn zhòng zuì 。huò fàn qīng zuì 。ruò rén shí  。huò wèi shé suǒ shì 。fàn   zuì 。ruò rén tōu  jiè shuǐ jiè huǒ jiè fēng jiè kōng jiè děng 。 fàn  luó  。  cóng dào jiè pàn 。ruò rén shàn jiě cóng  jiè suǒ shēng zuì 。   míng liǎo 。

 yuē 。jiě  zhǒng  jiā chī  。

shì yuē 。 zhōng shuō  chú jiā chī   jié  。yǒu  zhǒng 。 jìng biān 。èr chéng jiù biān 。sān chū  biān 。 shī biān 。 jiān biān 。liù guò zhù biān 。 duàn wàng biān 。 gòng  chú biān 。 chú jiā chī  yǒu    zhǒng 。

 yuē 。 jiā chī   gōng  。

shì yuē 。shòu jiā chī  rén yǒu  zhǒng gōng  。  luàn  。èr   sān  。sān  zhāo      luò 。  bái  qiū    luò 。  guān yīn yuán  gòng zhòng shí 。

 yuē 。shàn jiě èr shǒu 。

shì yuē 。ruò rén  shòu jiā chī  。chū jiè wài huò    。yóu yǒu èr zhǒng 。shǒu jiā chī  gōng  liú 。 yóu  shǒu 。èr yóu zhù chù shǒu 。

 yuē 。  jiè èr shí rén 。

shì yuē 。   zhōng yǒu èr shí rén shòu jiè   jiè 。 zhě èr shí 。 huáng mén rén 。  jiàn zuì rén 。  qiū  rén 。shì yán  fēi  qiū rén 。tōu zhù rén 。lóng  chā 。 rén 。lóng rén 。 lóng rén 。  jiè rén 。zhē rén 。

 yuē 。 shí  xiè 。

shì yuē 。 zhōng shuō  zhǐ  rén 。yóu shí zhǒng yīn yuán  xiè miè 。 yóu shě jiè 。èr yóu mìng duàn 。sān yóu gèng zhuǎn zuò shā  。 yóu cóng    wài dào hòu gèng hái    。 yóu shuō shì yán  fēi  qiū 。liù yóu tōu zhù 。 yóu  shě  zhǐ chū jiè wài 。 yóu guò zhù   xíng 。jiǔ yóu bèi bìn 。shí yóu  zài jiè nèi  jiàn yōu  tuó  。

 yuē 。shàn jiě èr shǒu fáng è chù 。

shì yuē 。shǒu shì   。wèi shè   fēi  shě 。wèi  dòng shòu suǒ shēng è chù 。shǒu yǒu èr zhǒng 。   shǒu 。èr  shèng shǒu 。  shǒu zhě 。ruò     shí  děng zài bié chù 。nǎi zhì   。zài wèi zuò  shě  。   shí 。   bèi shòu 。 shèng shǒu zhě 。ruò    shě 。 wèi  shě 。zài   shí  zhōng 。nǎi zhì néng miè chú shòu zhū  。suí  wèi  wèi shī shòu 。shè    qián bèi shòu 。

 yuē 。le  jié     。

shì yuē 。 zhōng shuō jié   。yǒu  zhǒng 。  zhēng jié  。èr  shàn jiào jié  。sān  zuì shī jié  。  suǒ zuò shì jié  。   jié  。yóu  zhǒng   jìng suǒ miè 。 xiàn qián   。èr  niàn   。sān  chī   。 suí shì yán   。 zuì è   。liù suí duō   。 suí cǎo   。  jié  。  jìng    。广guǎng shuō   。yóu    jìng   。yún  néng miè   jié  。ruò  zhēng jié   。   zuì  tóng zhí 。wèi xiāng wèi èr 。  jìng suǒ miè 。wèi yóu xiàn qián   suí duō   。ruò  shàn jiào jié     wèn nàn 。wèi xiāng wèi  。 jìng  suǒ miè 。wèi yóu xiàn qián   zuì è    niàn    chī   。ruò  zuì shī jié   。  qiān chū shì   。wèi xiāng wèi sān 。  jìng suǒ miè 。wèi yóu xiàn qián   suí shì yán   suí cǎo   。ruò  suǒ zuò shì jié   。   qiè suǒ zuò jié  。wèi xiàng  yīng dào  wèi  。  jìng suǒ miè 。广guǎng shuō   yīng zhī 。

 yuē 。néng fēn bié     。

shì yuē 。  jié  yǒu  zhǒng 。   wèi chū   。míng sēng   。èr sān rén   。míng duō   。sān èr rén   。míng shuāng   。  rén   。míng dān   。

 yuē 。zhì rén néng le    。

shì yuē 。  jié  yǒu  zhǒng 。   wèi chū   。míng sēng   。èr  rén   。míng duō   。sān sān rén   。míng shuāng   。 èr rén   。  rén   。jiē míng dān   。

 yuē 。le bié shā mén shēng  chuán 。

shì yuē 。shā mén shēng  zhě 。wèi  sān   děng zhàng náng děng 。 zhōng  。ruò xiàn qián huò fēi xiàn qián 。dàn lìng  zhī chuán  chéng 。ruò   xiàn qián sān chuán 。huò lìng  zhī chuán  chéng 。ruò fēi xiàn qián 。dàn lìng  zhī chuán  chéng 。 děng zhàng náng děng 。dàn lìng  zhī chuán  chéng 。 bié zhuàn 。

 yuē 。 jiě shā mén  zhǒng jìng 。

shì yuē 。shā mén jìng yǒu  zhǒng 。 huǒ chù 。èr dāo děng suǒ shāng 。sān  shāng 。 niǎo děng suǒ shāng 。 zhǎo děng suǒ shāng 。 zhōng qián èr   gòng jìng 。 sān dàn  dàn  ròu 。  dàn  。

 yuē 。  èr rén  fēi èr 。néng jiě suǒ zuò shā mén jìng 。

shì yuē 。    suǒ chéng shēng  yǒu  zhǒng 。 zhǒng zi shēng 。èr gēn shēng 。sān fēn duàn shēng 。    shēng 。 jìng yǒu  zhǒng 。  jiā xíng suǒ zuò 。èr  jiā xíng suǒ zuò 。sān   jiā xíng suǒ zuò 。 fēi   jiā xíng suǒ zuò 。  zhǒng jìng 。 dàn yuē   chéng 。  zhōng ruò  bèi jìng 。suǒ   bèi jìng 。ruò rén néng jiě  děng  。   míng liǎo 。

 yuē 。le  néng xiǎn míng liǎo  。wèi   shí zūn shī  。 rén yuán mǎn  suǒ zàn 。   shī  xiāng yìng 。

shì yuē 。yōu  tuó   suǒ  zhǐ rén 。yǒu   shí gōng  。 zhōng suí     。 rén kān zuò yōu  tuó    zhǐ shī 。 zhǒng  shí zhě 。 jiě zuì xiāng 。èr jiě zuì yuán  xiāng 。sān jiě fēi zuì xiāng 。 jiě chū  zuì fāng 。 shí xià 。shì    。 yǒu jiè 。èr duō wén 。sān  zhì 。 néng liào  bìng rén 。 shí xià 。shì  èr  。 yǒu jiè 。èr duō wén 。sān  zhì 。 néng jiǎn  lìng  zhū jiàn  yòng 。 shí xià 。shì  sān  。 yǒu jiè 。èr duō wén 。sān  zhì 。 néng lìng chū  yǒu nán fāng 。 shí xià 。shì    。 yǒu jiè 。èr néng liào  bìng rén sān néng lìng  è zuò yōu huǐ 。 néng jiǎn  lìng  zhū jiàn  yòng 。 shí xià 。shì    。jiè bìng è zuò zhū jiàn shí xià 。shì  liù  。jiè bìng è zuò duō wén shí xià 。shì    。jiè bìng è zuò  zhì shí xià 。shì    。jiè bìng zhū jiàn duō wén shí xià 。shì  jiǔ  。jiè bìng zhū jiàn  zhì shí xià 。shì  shí  。  shì    shí 。jiè bìng nán fāng duō wén shí xià 。shì    。jiè bìng duō wén  zhì shí xià 。shì  èr  。yuán mǎn jiè zhèng xíng xiāng yìng zhèng jiàn xiāng yìng néng liào  bìng rén shí xià 。shì  sān  。jiè bìng duō wén néng lìng   shēng wèi shēng è zuò yōu huǐ shí xià 。shì    。jiè zhèng xíng zhèng jiàn zhū jiàn shí xià 。shì    。jiè zhèng xíng zhèng jiàn nán fāng shí xià 。shì  liù  。jiè zhèng xíng zhèng jiàn duō wén shí xià 。shì    。jiè zhèng xíng zhèng jiàn  zhì shí xià 。shì    。jiè zhèng xíng zhèng jiàn néng jiào     jiè xué shí xià 。shì  jiǔ  。jiè zhèng xíng zhèng jiàn néng jiào     xīn xué shí xià 。shì  shí  。jiè   shì  èr  shí 。néng jiào     huì xué   。shì    。 sān zhōng néng lìng  shēn qín xué shí xià 。  sān  。néng jiào     zhèng xíng xué shí xià 。shì    。néng jiào     fàn xíng xué shí xià 。shì  liù 。 néng jiào      luó   chā xué shí xià 。shì    。 sān zhōng néng lìng  shēn qín xué shí xià 。  sān  。  shì  sān  shí 。jiè zhèng xíng zhèng jiàn néng jiào     yǒu xué jiè shí xià 。shì    。  yǒu xué dìng   。  yǒu xué huì   。  yǒu xué jiě tuō   。  yǒu xué jiě tuō zhī jiàn   。  zhōng néng lìng  shēn qín xué shí xià 。   yuē   。 shì    shí 。jiè zhèng xíng zhèng jiàn néng jiào      xué jiè shí xià 。shì    。   xué dìng   。   xué huì   。   xué jiě tuō   。   xué jiě tuō zhī jiàn   。  zhōng néng lìng  shēn qín xué shí xià 。   yuē   。 shì    shí 。    shí gōng  。néng xiǎn míng liǎo rén 。ruò rén néng le bié    。 rén xué  suǒ shuō 。   shī gōng  xiāng yìng 。

 yuē 。  děng  xīn jué le 。yóu  sòng wén shì xíng shī 。 rén    míng liǎo 。 shuō  rén    。

shì yuē 。 qián suǒ shuō 。  děng chù 。ruò rén  sòng wén   。shú jiǎn    。chéng shì néng xíng rén  jìng 。 rén    míng liǎo 。shì   shuō 。 rén yóu  zhī  xīn  shēng  。shì   sān   zài 。 kàn  miàn 。běn  yún 。   tán wén suǒ xiǎn 。 jiè   xiāng yìng rén zhū  suǒ zàn xiū sān xué 。 kàn  miàn  dāng shuō 。 běn  shì  shī  shì 。wèi  dāng shuō  míng liǎo rén 。yóu  děng yīn yuán xiǎn míng liǎo  。 shì  chéng jiù èr shí èr míng liǎo lùn  。 lùn shì  tuó duō luó duō ā  hán  shī suǒ zào 。wèi lián mǐn  wèi 广guǎng wén  rén  。lüè shè   。

 èr shí èr míng liǎo lùn 

chén guāng  èr nián 。suì    。zhēng yuè èr shí  。 xià dìng lín   shī  tài 。 广guǎng zhōu nán hǎi jùn nèi 。qǐng sān zàng  shī   luó tuó 。fān chū  lùn 。 xià ā  wáng  huì kǎi 。jǐn wèi  shòu 。fān lùn běn   juàn 。zhù  jiě shì   juǎn 。lùn yǒu èr shí èr  。 shè èr shí èr míng liǎo  cháng xíng 。huò zhú    shì zhī 。zhū    jiē xiāng shǔ zhe 。jīn jǐn bié chāo èr shí èr  。zhì  juàn  。shù  wén zhě 。jiàn   jǐn  。

 tán   wén suǒ xiǎn   jiè   xiāng yìng rén 
zhū  suǒ zàn xiū sān xué   kàn  miàn  dāng shuō 
míng  jiè  jiǔ shí liù  fēn bié chā bié  xiāng yìng 
bèi èr shí  qiān    liú shàn  shuǐ  chú  
jiě jiè  xiāng jiǔ    jiě zuì    yuán  
jiě  zuì      jiě  zhǒng shī    
néng shàn jiǎn  zuì sān jiǎo  jiě xiǎng zhēn shí  xué chù 
 xìng  zhì suǒ yǒu jiè    fēn bié néng jiě shuō 
le bié èr  suǒ zuò   jiě  fēi  lèi  shí 
jiě xiǎo suí xiǎo fēi xiǎo jiè  le bié  jiā zhèng xíng fāng 
shàn jiě cóng zuì sān shàng    sān xiǎn shì shuō zuì fāng 
 jiè yuán  jiǎn zhǎng děng   wén shàn néng fēn bié 广guǎng 
zuì  fēi zuì  suǒ      tán zhī suǒ pàn 
shàn jiě   zuì fēi zuì   shàng  zuì  zhǒng fāng 
shàn jiě  shě  zhǒng lèi  shàn jiě sān  liù lián mǐn 
fēn bié  zhōng  zhǒng zuì   liù jiè jiě  qīn yīng 
     yuán    èr yuán  le bié xiāng 
shàn jiě  zhǒng  shí   zhī   xìng xiū  lèi 
néng jiě  zhǒng shòu mìng yuán  néng chéng jiù shòu  zhǒng fēn 
zuò cán shí  yǒu shí zhǒng    néng jiě xíng  fāng 
néng jiě  zhǒng shī shòu yīn   sān chù dòng wèi shòu shí 
le bié  zhǒng fēi chéng shí     shī yǒu  zhǒng 
  yǒu nán suí  xíng  shàn jiě sān zhǒng jiǔ pǐn lèi 
jiě  néng chéng xià zhù yīn   jiě xià zhù  zhǒng nán 
 bái  děng  jié   le bié gōng   guò shī 
 zhē  zhǒng xué chù zhōng  shàn jiě   wèi  jiè 
shàn jiě   sān zhǒng liàng  chuán chuán shòu chí   yuàn 
jué   liàng  èr chù   shí  zuì jiàn  fāng 
shì chǔ fāng 便biàn   zhǔ  cái  néng chéng    
   qiè     néng jiě sān shí suǒ xué chù 
shàn néng le bié  zūn   jiě zhèng jiào xiāng   fāng 
 宿 zhù děng   zhōng  jiě fāng    jié  
shàn jiě zhì   zhǒng lèi  jiě guò   yǒu  mén 
   jiè suǒ shēng zuì  jiě  shì jiān suǒ jué pàn 
jiě  zhǒng  jiā chī    jiā chī   gōng  
shàn jiě èr shǒu   jiè  èr shí rén  shí  xiè 
shàn jiě èr shǒu fáng è chù  le  jié     
néng fēn bié      zhì rén néng le    
le bié shā mén shēng  chuán   jiě shā mén  zhǒng jìng 
  èr rén  fēi èr  néng jiě suǒ zuò shā mén jìng 
le  néng xiǎn míng liǎo   wèi   shí zūn shī  
 rén yuán mǎn  suǒ zàn     shī  xiāng yìng 
  děng  xīn jué le  yóu  sòng wén shì xíng shī 
 rén    míng liǎo   shuō  rén    


fēn lèi : jīng  shū míng :míng liǎo lùn 》 zuò zhě : tuó duō luó duō (zào )zhēn  ( )
返回标鸽