《摩诃般若波罗蜜经》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

     luó  jīng 》

鸠摩罗什、僧叡 (译)
摩诃般若波罗蜜经

     luó  jīng 》jiǔ shí pǐn , yóu jīu  luó shí  shī zhǔ  , míng 《 pǐn   jīng 》,shǔ èr wàn  qiān sòng   ,lìng  lóng shù   suǒ zào 《 zhì  lùn 》bìng jiā suí táng  cáng  shī 《 pǐn  shū 》wèi xiàn jīn zhǔ yào cān kǎo   。  běn yǒu 《guāng zàn    luó  jīng 》、《fàng guāng    luó  jīng 》 《    luó  duō jīng 》 èr huì 。xiàn cún fàng guāng 、xiǎo pǐn 、dào héng 、    luó duō jīng 、  xīn jīng 、rén wáng   、jīn gāng jīng děng ,jūn tóng shǔ   jīng  。

  :zhè shì fàn wén , guó míng wéi  zhì huì 。yīn wèi zhōng guó wén  nán jǐn   ,suǒ  réng yòng yuán wén ,bìng qiě zūn zhòng zhè    ,suǒ    。zhè    ,quán shì shuō xīn  miào yòng 。shàng   ,xià zhì zhòng shēng ,  yóu  ér chéng  dào ,le shēng  ,  è 。lùn  xìng  ,shì  shēng  miè  jīn gāng ;lùn  xiàng mào ,què shì  xíng  zhuàng  shí xiàng ;lùn  miào yòng ,nǎi shì    zhī  yuán tōng shén miào 。

    ,quán shì shuō xīn  miào yòng 。shàng   ,xià zhì zhòng shēng ,  yóu  ér chéng  dào ,le shēng  ,  è 。lùn  xìng  ,shì  shēng  miè  jīn gāng ;lùn  xiàng mào ,què shì  xíng  zhuàng  shí xiàng ;lùn  miào yòng ,nǎi shì    zhī  yuán tōng shén miào 。zhè    ,shì rén rén yǒu fèn  ,  zhòng shēng dōu shì píng děng  ; guò  shì kāi le   huì ,zhòng shēng shì yǒu ér  kāi ,bèi  míng suǒ méng zhù le 。   

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]cān  zhěng  gōng zuò 。

《摩诃般若波罗蜜经》经文
     luó  jīng 》 01juǎn 
 pǐn    fèng  pǐn  èr   yīng pǐn  sān 
     luó  jīng 》 02juǎn 
wǎng shēng pǐn    tàn  pǐn    shé xiāng pǐn  liù  sān jiǎ pǐn   
     luó  jīng 》 03juǎn 
quàn xué pǐn     sàn pǐn  jiǔ  xíng xiāng pǐn  shí 
     luó  jīng 》 04juǎn 
huàn xué pǐn  shí     pǐn  shí èr  jīn gāng pǐn  shí sān  duàn zhū jiàn pǐn  shí  
 lóu  pǐn  shí   chéng  chéng pǐn  shí liù 
     luó  jīng 》 05juǎn 
zhuāng yán pǐn  shí   wèn chéng pǐn  shí  
     luó  jīng 》 06juǎn 
广guǎng chéng pǐn  shí jiǔ    pǐn  èr shí 
     luó  jīng 》 07juǎn 
chū dào pǐn  èr shí   shèng chū pǐn  èr shí èr  hán shòu pǐn  èr shí sān  huì zōng pǐn  èr shí  
shí  pǐn  èr shí  
     luó  jīng 》 08juǎn 
shí  pǐn  èr shí  zhī    shēng pǐn  èr shí liù  tiān wáng pǐn  èr shí  
     luó  jīng 》 09juǎn 
huàn tīng pǐn  èr shí   sàn huá pǐn  èr shí jiǔ  sān tàn pǐn  sān shí  xiàn miè zhēng pǐn  sān shí  
     luó  jīng 》 10juǎn 
bǎo   míng pǐn  sān shí èr  shù chéng pǐn  sān shí sān  quàn chí pǐn  sān shí   qiǎn  pǐn  sān shí  
ā nán chēng  pǐn  sān shí liù 
     luó  jīng 》 11juǎn 
shè  pǐn  sān shí   shí shàn pǐn  sān shí  
     luó  jīng 》 12juǎn 
shí shàn pǐn  sān shí  zhī   suí  pǐn  sān shí jiǔ 
     luó  jīng 》 13juǎn 
suí  pǐn  sān shí jiǔ zhī   zhào míng pǐn   shí  xìn huǐ pǐn   shí  
     luó  jīng 》 14juǎn 
tàn jìng pǐn   shí èr   zuò pǐn   shí sān  bǎi  luó  biàn tàn pǐn   shí  
     luó  jīng 》 15juǎn 
jīng ěr wén chí pǐn   shí    shì pǐn   shí liù 
     luó  jīng 》 16juǎn 
liǎng    guò pǐn   shí     pǐn   shí   wèn xiāng pǐn   shí jiǔ 
     luó  jīng 》 17juǎn 
 shì  chéng bàn pǐn   shí    pǐn   shí   shàn zhī shí pǐn   shí èr    qiè zhì pǐn   shí sān 
     luó  jīng 》 18juǎn 
  pǐn   shí   ā   zhì pǐn   shí  
     luó  jīng 》 19juǎn 
zhuǎn  zhuǎn pǐn   shí liù  dēng zhù shēn ào pǐn   shí   mèng xíng pǐn   shí  
     luó  jīng 》 20juǎn 
héng jiā   pǐn   shí jiǔ  xué kōng  zhèng pǐn  liù shí  mèng zhōng  zhèng pǐn  liù shí  
     luó  jīng 》 21juǎn 
 chóu pǐn  liù shí èr  děng xué pǐn  liù shí sān  yuàn  suí  pǐn  liù shí    kōng pǐn  liù shí  
     luó  jīng 》 22juǎn 
zhǔ lèi pǐn  liù shí liù    jǐn pǐn  liù shí   liù  xiāng shè pǐn  liù shí  
     luó  jīng 》 23juǎn 
 fāng 便biàn pǐn  liù shí jiǔ  sān huì pǐn   shí 
     luó  jīng 》 24juǎn 
dào shù pǐn   shí     xíng pǐn   shí èr  zhǒng shàn gēn pǐn   shí sān  biàn xué pǐn   shí  
     luó  jīng 》 25juǎn 
sān   xíng pǐn   shí    niàn pǐn   shí liù 
     luó  jīng 》 26juǎn 
liù  pǐn   shí    shè pǐn   shí  
     luó  jīng 》 27juǎn 
 shè pǐn   shí  zhī   shàn  pǐn   shí jiǔ 
     luó  jīng 》 28juǎn 
shí  pǐn   shí    pǐn   shí  
     luó  jīng 》 29juǎn 
jìng  guó pǐn   shí èr   dìng pǐn   shí sān    pǐn   shí     pǐn   shí  
píng děng pǐn   shí liù   huà pǐn   shí  
     luó  jīng 》 30juǎn 
 tuó  lún pǐn   shí   tán  jié pǐn   shí jiǔ  zhǔ lèi pǐn  jiǔ shí 

返回标鸽