《摩诃僧祇律》《僧祇律》 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

  sēng   》《sēng   》

佛陀跋陀罗、法显(译)
摩诃僧祇律

  sēng   (Mahasangha-vinaya)】 Mohesengqilu  jiào jiè  shū 。jiǎn chēng 《sēng   》,  《 zhòng  》。dōng jìn  tuó  tuó luó   xiǎn gòng  ,40juǎn ,wèi yìn   jiào  zhòng  suǒ chuán  广guǎng  。

quán shū fēn wéi  qiū jiè    qiū  jiè  liǎng   fèn 。juǎn  zhì juǎn sān shí  wèi  qiū jiè  ,liè   qiū jiè 218tiáo , sòng   (vagga) 113tiáo ,wēi   50tiáo ;juǎn sān shí liù zhì juǎn  shí wèi  qiū  jiè  ,liè   qiū  jiè 277tiáo ,    34tiáo 。  wèi  zhòng  suǒ fèng chí , zhōng duō chù hán yǒu  chéng jīng  ,wèi  chéng shuō   méng  。

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]cān  zhěng  gōng zuò 。

《摩诃僧祇律》经文
 01juǎn 、míng   luó   chū (yín jiè )  02juǎn 
 02juǎn 、  luó   èr jiè chū (dào jiè )  03juǎn 
 04juǎn   05juǎn 、  luó   sān jiè chū 
 06juǎn 、sēng jiā  shī shā   èr   07juǎn 、míng sēng cán jiè   èr zhī  
 08juǎn   09shàng juǎn 
 09shàng juǎn 、èr  dìng   sān     09juǎn xià 、sān shí          
 10juǎn shàng   10juǎn xià 
 11juǎn   12juǎn 
 13shàng juǎn 、 shuō jiǔ shí èr shì     13xià juǎn 
 14juǎn   15juǎn 
 16juǎn   17juǎn 
 18juǎn shàng   18juǎn xià 
 19juǎn   20juǎn shàng 
 20juǎn xià   21juǎn 
 21juǎn 、  shě  chū   21juǎn 、míng   shě    liù 
 21juǎn 、zhòng xué      22juǎn 
 22juǎn 、 miè zhēng      23juǎn 、 sòng     jiǔ zhī  
 24juǎn 、 sòng     jiǔ zhī èr   25juǎn 、 sòng     jiǔ zhī sān 
 26juǎn 、 sòng     jiǔ zhī    27juǎn 、 sòng     jiǔ zhī  
 28juǎn 、 sòng     jiǔ zhī liù   29juǎn 、 sòng     jiǔ zhī  
 30juǎn 、 sòng     jiǔ zhī    31juǎn shàng 、 sòng     jiǔ zhī jiǔ 
 31juǎn xià   32juǎn 、 sòng     jiǔ zhī shí 
 33juǎn 、 sòng     jiǔ zhī shí    34juǎn 、wēi    shí zhī chū 
 35juǎn 、wēi    shí zhī èr   36juǎn 、 qiū    chū 
 37juǎn 、 qiū    zhī èr   37juǎn 、 qiū  sān shí shì chū 
 37juǎn 、 qiū  bǎi  shí     chū   38juǎn 、 qiū  bǎi  shí     zhī èr 
 39juǎn 、 qiū  bǎi  shí      zhī sān   40juǎn 、 qiū  bǎi  shí     zhī  
  sēng     

返回标鸽