《毗尼母论》《毗尼毋论》 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

   lùn 》

简要介绍
毗尼母论

   lùn 》yòu zuò 《   jīng 》,huò 《   》,lüè chēng 《 jīng 》、《 lùn 》。shì zhù shì 《 cáng 》〈jiān  pǐn 〉 diǎn  。shōu zài 《 zhèng cáng 》 èr shí   。běn shū nèi róng  xià :(1)juǎn  ,xiān shì jīng míng ,  shuō míng shàn lái  qiū shòu  、sān  shòu  ,nǎi zhì jiàn  shàn  shàng shòu  、 shòu  děng zhū zhǒng shòu jiè  。(2)juǎn èr ,shuō míng dān bái 、bái èr 、bái  jié  ,nǎi zhì   jié  děng  zhǒng jié   , jiàn  、diào   、shě jiè 、shuō jiè 、shí  、bié zhù 、 qiū   děng shì xiàng 。(3)juǎn sān ,shuō míng fàn jiè 、jiā chī    、yǎng shēng  děng sēng  ,  bǎi jié  děng shì xiàng 。(4)juǎn  ,nèi hán  bǎi jié  、yào cǎo 、cǎo  、bìng  qiū  、  、shuō jiè 、tián yuán  、 sēng 、zhù chù 、yíng shì 、zhì bìng  děng shì xiàng 。(5)juǎn  ,shuō míng  qiū suǒ  zhī yào 、jiǔ ,  yīng chù zhū  děng zhī xiāng guān shì xiàng 。(6)juǎn liù ,shuō míng chū fáng 、 huì 、ān  、  、 sēng 、 shì 、 bái  shě 、jiā zhōng  、jīng xíng 、shí  、jué yáng zhī 、 tuò 、xiǎo 便biàn děng  。(7)juǎn  ,shuō míng fàn zuì zhī yuán 、 zhì 、chóng zhì děng 。(8)juǎn  , shù xiāng yìng  xiāng yìng  、duàn fán nǎo   、 qiū   、 qiū    、shǎo fēn   děng shì xiàng 。

《毗尼母论》经文
 01juǎn   02juǎn   03juǎn   04juǎn 
 05juǎn   06juǎn   07juǎn   08juǎn 

返回标鸽