《破相论》,佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 xiàng lùn 》


   shī 

wèn yuē 】:ruò  yǒu rén zhì qiú  dào zhě ,dāng xiū   zuì wéi shěng yào ?

 yuē 】:wéi guān xīn   ,zǒng shè zhū  ,zuì wéi shěng yào 。

wèn yuē 】:   néng shè zhū  ?

 yuē 】:xīn zhě wàn  zhī gēn běn , qiè zhū  wéi xīn suǒ shēng ;ruò néng le xīn , wàn   bèi ;yóu   shù ,suǒ yǒu zhī tiáo  zhū huā guǒ ,jiē   gēn 。zāi shù zhě ,cún gēn ér shǐ shēng  ; shù zhě , gēn ér   。ruò le xīn xiū dào , shǎo  ér  chéng ; liǎo xīn ér xiū ,fèi gōng ér   。 zhī  qiè shàn è jiē yóu  xīn 。xīn wài bié qiú ,zhōng  shì chù 。

wèn yuē 】:yún  guān xīn chēng zhī wéi le ?

 yuē 】:     ,xíng shēn    luó  duō shí ,le    yīn běn kōng   ;le jiàn  xīn  yòng ,yǒu èr zhǒng chā bié 。yún  wéi èr ? zhě jìng xīn ,èr zhě rǎn xīn 。 èr zhǒng xīn  ,  rán běn lái  yǒu ;suī jiǎ yuán  , xiāng yīn dài 。jìng xīn héng  shàn yīn ,rǎn  cháng  è  。ruò  shòu suǒ rǎn , chēng zhī wéi shèng 。suì néng yuǎn  zhū  ,zhèng niè pán  。ruò duò rǎn xīn ,zào  shòu  chán  , míng zhī wèi fán ,chén lún sān jiè ,shòu zhǒng zhǒng  。   ?yóu  rǎn xīn ,zhàng zhēn    。shí  jīng yún :‘zhòng shēng shēn zhōng yǒu jīn gāng  xìng ,yóu   lún , míng yuán mǎn ,广guǎng   biān ;zhǐ wèi  yīn zhòng yún suǒ  , píng nèi dēng guāng , néng xiǎn xiàn 。yòu niè pán jīng yún : qiè zhòng shēng  yǒu  xìng , míng   ,  jiě tuō 。 xìng zhě , jué xìng  。dàn  jué jué  ,jué zhī míng liǎo , míng jiě tuō 。 zhī  qiè zhū shàn , jué wèi gēn ;yīn  jué gēn ,suì néng xiǎn xiàn zhū gōng  shù 。niè pán zhī guǒ  ,yīn  ér chéng 。 shì guān xīn , míng wéi le 。

wèn 】:shàng shuō zhēn   xìng , qiè gōng  ,yīn jué wèi gēn ,wèi shěn  míng zhī xīn ,  wéi gēn ?

 】: míng zhī xīn ,suī yǒu  wàn  qiān fán nǎo qíng  , héng  shā zhòng è ,jiē yīn sān   wéi gēn běn 。 sān  zhě ,tān chēn chī shì  。 sān  xīn , néng    qiè zhū è 。yóu   shù ,gēn suī shì  ,suǒ shēng zhī   shù  biān 。 sān  gēn ,  gēn zhōng ,shēng zhū è  bǎi qiān wàn 亿 ,bèi guò  qián ,  wèi  。 shì sān  xīn , běn  zhōng ,yīng xiàn liù gēn , míng liù zéi , liù shí  。yóu  liù shí ,chū  zhū gēn ,tān zhe wàn jìng ,néng chéng è  ,zhàng zhēn   , míng liù zéi 。 qiè zhòng shēng ,yóu  sān  liù zéi ,huò luàn shēn xīn ,chén  shēng  ,lún huí liù  ,shòu zhū  nǎo ;yóu  jiāng  ,yīn xiǎo quán yuán , liú  jué ,nǎi néng  màn , tāo wàn  。ruò  yǒu rén duàn  běn yuán , zhòng liú jiē  。qiú jiě tuō zhě ,néng zhuǎn sān  wèi sān  jìng jiè ,zhuǎn liù zéi wèi liù  luó  , rán yǒng   qiè zhū  。

wèn 】:liù  sān jiè 广guǎng   biān ,ruò wéi guān xīn , yóu miǎn  qióng zhī  ?

 】:sān jiè  bào ,wéi xīn suǒ shēng ;běn ruò  xīn , sān jiè zhōng , chū sān jiè 。 sān jiè zhě , sān   ;tān wèi  jiè ,chēn wèi  jiè ,chī wèi   jiè , míng sān jiè 。yóu  sān  ,zào  qīng zhòng ,shòu bào  tóng ,fēn guī liù chù , míng liù  。

wèn 】:yún  qīng zhòng fēn zhī wèi liù ?

 yuē 】:zhòng shēng  liǎo zhèng yīn , xīn xiū shàn ,wèi miǎn sān jiè ,shēng sān qīng  。yún  sān qīng  ?suǒ wèi  xiū shí shàn ,wàng qiú kuài  ,wèi miǎn tān jiè ,shēng  tiān  。 chí  jiè ,wàng  ài zēng ,wèi miǎn chēn jiè ,shēng  rén  。 zhí yǒu wéi ,xìn xié qiú  ,wèi miǎn chī jiè ,shēng ā xiū luó  。 shì sān lèi ,míng sān qīng  。yún  sān chóng ?suǒ wèi zòng sān  xīn ,wéi zào è  ,duò sān chóng  。ruò tān  zhòng zhě ,duò è guǐ  ;chēn  zhòng zhě ,duò    ;chī  zhòng zhě ,duò chù shēng  。 shì sān chóng ,tōng qián sān qīng ,suì chéng liù  。 zhī  qiè   yóu  xīn shēng ,dàn néng shè xīn , zhū xié è ,sān jiè liù  lún huí zhī  , rán xiāo miè   ,  jiě tuō 。

wèn yuē 】:  suǒ shuō ,  sān  ā sēng  jié , liàng qín  ,fāng chéng  dào 。yún  jīn shuō ,wéi zhǐ guān xīn ,zhì sān  , míng jiě tuō ?

 】: suǒ shuō yán ,  wàng  。ā sēng  jié zhě , sān  xīn  ; yán ā sēng  ,hàn míng   shǔ 。 sān  xīn , zhōng yǒu héng shā è niàn ,   niàn zhōng ,jiē wèi  jié ; shì héng shā   shǔ  , yán sān  ā sēng  。zhēn  zhī xìng , bèi sān  zhī suǒ  gài ,ruò  chāo  sān  héng shā  è zhī xīn ,yún  míng wéi jiě tuō ?jīn ruò néng zhuǎn tān chēn chī děng sān  xīn ,wèi sān jiě tuō ,shì  míng wéi de  sān  ā sēng  jié 。 shì zhòng shēng  chī dùn gēn , jiě  lái sān  ā sēng    zhī shuō ,suì yán chéng  chén jié wèi  ,    xíng rén 退tuì   dào 。

wèn 】:     yóu chí sān  jìng jiè ,xíng liù  luó  ,fāng chéng  dào ;jīn lìng xué zhě wéi zhǐ guān xīn , xiū jiè xíng ,yún  chéng  ?

 】:sān  jìng jiè zhě , zhì sān  xīn  。zhì sān  chéng  liàng shàn  。 zhě huì  , liàng shàn   huì  xīn , míng sān  jìng jiè 。liù  luó  zhě , jìng liù gēn  。 míng  luó  ,hàn míng   àn , liù gēn qīng jìng , rǎn liù chén , shì  fán nǎo  ,zhì   àn 。 míng liù  luó  。

wèn 】: jīng suǒ shuō ;sān  jìng jiè zhě ,shì duàn  qiè è 、shì xiū  qiè shàn 、shì   qiè zhòng shēng 。jīn zhě wéi yán zhì sān  xīn ,  wén  yǒu guāi  ?

 】: suǒ shuō shì zhēn shí  。     , guò  yīn zhōng xiū xíng shí ,wèi duì sān  , sān shì yuàn ,chí  qiè jìng jiè 。duì  tān  ,shì duàn  qiè è cháng xiū  qiè shàn ;duì  chēn  ,shì   qiè zhòng shēng ; cháng xiū huì ;duì  chī  ,yóu chí  shì jiè dìng huì děng sān zhǒng jìng  , néng chāo  sān  chéng  dào  。zhū è xiāo miè ,míng wéi duàn 。 néng chí sān  jìng jiè , zhū shàn   ,míng zhī wèi xiū 。 néng duàn è xiū shàn , wàn xíng chéng jiù ,    ,  qún shēng , míng jiě tuō 。 zhī suǒ xiū jiè xíng    xīn ,ruò  xīn qīng jìng ,  qiè   jiē  qīng jìng 。 jīng yún :xīn gòu  zhòng shēng gòu ,xīn jìng  zhòng shēng jìng ; de   ,dāng jìng  xīn ,suí  xīn jìng ,   jìng  。sān  jìng jiè  rán chéng jiù 。

wèn yuē 】: jīng suǒ shuō ,liù  luó  zhě , míng liù  ;suǒ wèi  shī chí jiè rěn  jīng jìn chán dìng zhì huì 。jīn yán liù gēn qīng jìng ,míng  luó  zhě ,ruò wéi tōng huì 。yòu liù  zhě ,    ?

 】: xiū liù  ,dāng jìng liù gēn ,xiān jiàng liù zéi 。néng shě yǎn zéi , zhū  jìng ,míng wéi  shī ;néng jìn ěr zéi ,  shēng chén , lìng zòng  ,míng wéi chí jiè ;néng   zéi ,děng zhū xiāng chòu , zài diào róu ,míng wéi rěn  ;néng zhì kǒu zéi , tān zhū wèi ,zàn yǒng jiǎng shuō ,míng wéi jīng jìn ;néng jiàng shēn zéi , zhū chù  ,zhàn rán  dòng ,míng wéi chán dìng ;néng diào  zéi , shùn  míng ,cháng xiū jué huì ,míng wéi zhì huì 。liù  zhě yùn  ,liù  luó   ruò chuán  ,néng yùn zhòng shēng ,   àn , míng liù  。

wèn 】:jīng yún :shì jiā  lái ,wèi   shí ,céng yǐn sān dǒu lìu shēng   ,fāng chéng  dào 。xiān yīn yǐn  ,hòu zhèng  guǒ , wéi guān xīn  jiě tuō  ?

 】:chéng    ,yán   wàng  ; yīn shí  ,rán 使shǐ chéng  。yán shí  zhě ,yǒu èr zhǒng , suǒ shí zhě ,fēi shì shì jiān  jìng zhī  ,nǎi shì qīng jìng   ;sān dòu zhě ,sān  jìng jiè ,liù shēng zhě ,liù  luó  ;chéng  dào shí ,yóu shí  shì qīng jìng   ,fāng zhèng  guǒ 。ruò yán  lái shí  shì jiān    jìng niú shān xīng  ,  bàng  zhī shén 。zhēn  zhě , shì jīn gāng  huài , lòu  shēn ,yǒng  shì jiān  qiè zhū  ;   shì  jìng zhī  , chōng   。jīng  shuō , niú  zài gāo yuán , zài xià 湿shī , shí  mài kāng  ,   niú tóng qún ; niú shēn zuò   jīn  ,yán niú zhě ,  shě    。   bēi ,lián mǐn  qiè ,  qīng jìng   zhōng ,chū  shì sān  jìng jiè liù  luó  wēi miào   ,yǎng   qiè qiú jiě tuō zhě 。 shì zhēn jìng zhī niú ,qīng jìng zhī  ,fēi dàn  lái yǐn zhī chéng dào , qiè zhòng shēng ruò néng yǐn zhě ,jiē  ā nòu duō luó sān miǎo sān   。

wèn 】:jīng zhōng suǒ shuō , lìng zhòng shēng xiū zào qié lán ,zhù xiě xíng xiàng ,shāo xiāng sàn huā rán dēng ,zhòu  liù shí rào  háng dào ,chí zhāi  bài ,zhǒng zhǒng gōng  jiē chéng  dào ;ruò wéi guān xīn ,zǒng shè zhū xíng ,shuō  shì shì ,yīng  kōng  。

 】: suǒ shuō jīng ,yǒu  liàng fāng 便biàn ,  qiè zhòng shēng dùn gēn xiá liè ,  shén shēn zhī  ,suǒ  jiǎ yǒu wéi ,  wéi ;ruò   xiū nèi háng ,wéi zhǐ wài qiú , wàng huò  , yǒu shì chù 。

yán qié lán zhě :西 guó fàn  ,  fān wèi qīng jìng   ;ruò yǒng chú sān  ,cháng jìng liù gēn ,shēn xīn zhàn rán ,nèi wài qīng jìng ,shì míng xiū qié lán 。

zhù xiě xíng xiàng zhě : shì  qiè zhòng shēng qiú  dào  ;suǒ wéi xiū zhū jué xíng ,fǎng xiàng  lái zhēn róng miào xiāng , qiǎn zhù xiě jīn tóng zhī suǒ zuò  ?shì  qiú jiě tuō zhě , shēn wéi  ,  wèi huǒ , zhì huì wèi qiǎo jiàng ,sān  jìng jiè 、liù  luó   wéi  yàng ;róng liàn shēn zhōng zhēn   xìng ,biàn   qiè jiè   zhōng , jiào fèng xíng ,  lòu quē , rán chéng jiù zhēn róng zhī xiàng 。suǒ wèi jiū jìng cháng zhù wēi miào  shēn ,fēi shì yǒu wéi bài huài zhī  。ruò rén qiú dào , jiě  shì zhù xiě zhēn róng ,píng  zhé yán gōng  ?

shāo xiāng zhě : fēi shì jiān yǒu xiāng zhī xiāng ,nǎi shì  wéi zhèng  zhī xiāng  ;xūn zhū chòu huì  míng è  , lìng xiāo miè 。 zhèng  xiāng zhě ,yǒu   zhǒng :

 zhě jiè xiāng ,suǒ wèi néng duàn zhū è ,néng xiū zhū shàn 。

èr zhě dìng xiāng ,suǒ wèi shēn xìn  chéng ,xīn  退tuì zhuǎn 。

sān zhě huì xiāng ,suǒ wèi cháng  shēn xīn ,nèi  guān chá 。

 zhě jiě tuō xiāng ,suǒ wèi néng duàn  qiè  míng jié  。

 zhě jiě tuō zhī jiàn xiāng ,suǒ wèi guān zhào cháng míng ,tōng   ài 。

 shì  zhǒng xiāng ,míng wéi zuì shàng zhī xiāng ,shì jiān   。 zài shì  ,lìng zhū    zhì huì huǒ ,shāo  shì  jià zhēn xiāng ,gōng yǎng shí fāng zhū  。jīn shí zhòng shēng  jiě  lái zhēn shí zhī  ,wéi jiāng wài huǒ shāo shì jiān chén tán xūn  zhì ài zhī xiāng , wàng  bào ,yún   ?

sàn huā zhě ,   shì ;suǒ wèi cháng shuō zhèng  ,zhū gōng  huā ,ráo  yǒu qíng ,sàn zhān  qiè ; zhēn  xìng , shī zhuāng yán 。 gōng  huā , suǒ zàn tàn ,jiū jìng cháng zhù , diāo luò  。ruò  yǒu rén sàn  shì huā ,huò   liàng 。ruò yán  lái lìng zhòng shēng ,jiǎn jié zēng cǎi ,shāng sǔn cǎo  , wéi sàn huā , yǒu shì chù 。suǒ  zhě  ?

chí jìng jiè zhě , zhū tiān  sēn luó wàn xiàng , lìng chù fàn ; fàn zhě ,yóu huò  zuì ,kuàng  jīn zhě  huǐ jìng jiè ,shāng wàn  qiú   bào ,  fǎn sǔn , yǒu shì  ?

yòu cháng míng dēng zhě : zhèng jué xīn  , jué míng liǎo , zhī wèi dēng ;shì   qiè qiú jiě tuō zhě , shēn wéi dēng tái ,xīn wèi dēng zhù ,zēng zhū jiè xíng , wéi tiān yóu ;zhì huì míng  ,  dēng huǒ 。dāng rán  shì zhēn zhèng jué dēng ,zhào   qiè  míng chī àn ,néng    ,zhuǎn xiāng kāi shì , shì  dēng rán bǎi qiān dēng , dēng  rán ,rán dēng  jìn , hào zhǎng míng 。guò  yǒu  ,míng yuē rán dēng ,   shì 。 chī zhòng shēng , huì  lái fāng 便biàn zhī shuō ,zhuān xíng  wàng ,zhí zhuó yǒu wéi ,suì rán shì jiān  yóu zhī dēng , zhào kōng shì ,nǎi chēng  jiào ,  miù  !suǒ  zhě  ? fàng méi jiān  háo xiāng guāng ,shàng néng zhào wàn  qiān shì jiè , jiǎ  shì  yóu zhī dēng , wéi   。shěn chá   ,yīng  rán  !

yòu liù shí háng dào zhě :suǒ wèi liù gēn zhī zhōng ,  qiè shí ,cháng xíng  dào ,xiū zhū jué xíng ,diào  liù gēn ,zhǎng shí  shě ,míng wéi liù shí 。

rào  háng dào zhě : shì shēn xīn  ,dāng lìng jué huì xún rào shēn xīn ,niàn niàn  tíng ,míng wéi rào  。guò  zhū shèng ,jiē xíng  dào , zhì niè pán 。jīn shí shì rén , huì   ,céng  nèi háng ,wéi zhí wài qiú ;jiāng zhì ài shēn ,rào shì jiān  ,  zǒu zhòu ,   láo ,ér  zhēn xìng ,    。

yòu chí zhāi zhě :dāng  huì  ,    , ěr  qiè 。zhāi zhě   ,suǒ wèi zhāi zhèng shēn xīn , lìng sǎn luàn 。chí zhě   ,suǒ wèi  zhū jiè xíng ,   chí 。  wài jìn liù qíng ,nèi zhì sān  ,qín jué chá 、jìng shēn xīn 。liǎo  shì  ,míng wéi chí zhāi 。yòu chí zhāi zhě ,shí yǒu  zhǒng :

 zhě   shí ,suǒ wèi  chí zhèng  ,huān  fèng xíng 。

èr zhě chán yuè shí ,suǒ wèi nèi wài chéng  ,shēn xīn yuè  。

sān zhě niàn shí ,suǒ wèi cháng niàn zhū  ,xīn kǒu xiāng yìng 。

 zhě yuàn shí ,suǒ wèi xíng zhù zuò  ,cháng qiú shàn yuàn 。

 zhě jiě tuō shí ,suǒ wèi xīn cháng qīng jìng , rǎn  chén 。

  zhǒng shí ,míng wéi zhāi shí 。ruò  yǒu rén , shí  shì  zhǒng jìng shí , yán chí zhāi , yǒu shì chù 。wéi duàn   míng zhī shí 。ruò zhé chù zhě ,míng wéi  zhāi 。ruò yǒu  ,yún  huò  ?shì yǒu  rén ,    ,shēn xīn fàng  ,zhū è jiē wèi ;tān   qíng , shēng cán kuì ,wéi duàn wài shí , wèi chí zhāi ,  shì shì 。

yòu  bài zhě :dāng  shì   ,    nèi míng ,shì suí quán biàn , yǒu xíng cáng ,huì  shì  ,nǎi míng   。  zhě jìng  ,bài zhě   ;suǒ wèi gōng jìng zhēn xìng ,   míng ,míng wéi  bài 。ruò néng è qíng yǒng miè ,shàn niàn héng cún ,suī  xiàn xiāng ,míng wéi  bài 。 xiāng   xiāng  。shì zūn  lìng shì  biǎo qiān xià xīn , wèi  bài ;    wài shēn ,shì nèi gōng jìng 。 wài míng nèi ,xìng xiāng xiāng yìng 。ruò   xíng   ,wéi zhí wài qiú ,nèi  fàng zòng chēn chī ,cháng wèi è  ,wài  kōng láo shēn xiāng ,zhà xiàn wēi  , cán  shèng , kuáng  fán , miǎn lún huí , chéng gōng  。

wèn 】: wēn shì jīng shuō ,  zhòng sēng ,huò   liàng 。  píng  shì  ,gōng  shǐ chéng ,ruò wéi guān xīn  xiāng yìng fǒu ?

 】:  zhòng sēng zhě ,fēi  shì jiān yǒu wéi shì  。shì zūn dāng ěr wèi zhū   shuō wēn shì jīng , lìng shòu chí   zhī  ; jiǎ shì shì ,  zhēn zōng 。yǐn shuō  shì gōng yǎng gōng  ,  shì yún  ? zhě jìng shuǐ 、èr zhě shāo huǒ 、sān zhě zǎo dòu 、 zhě yáng liǔ 、 zhě jìng huī 、liù zhě  xiāo 、 zhě nèi  。

       shì , qiè zhòng shēng yóu      zhuāng yán ,néng chú  xīn  míng gòu huì 。’   zhě :

 zhě wèi jìng jiè  dàng jiàn fēi ,yóu  jìng shuǐ zhuó zhū chén gòu 。

èr zhě zhì huì guān chá nèi wài ,yóu  rán huǒ néng wēn jìng shuǐ 。

sān zhě fēn bié jiǎn  zhū è ,yóu  zǎo dòu néng jìng gòu  。

 zhě zhēn shí duàn zhū wàng xiǎng , jué yáng zhī néng jìng kǒu  。

 zhě zhèng xìn jué dìng   ,yóu  jìng huī  shēn néng  zhū fēng 。

liù zhě wèi róu  rěn  ,yóu   xiāo tōng rùn   。

 zhě wèi cán kuì huǐ zhū è  ,yóu  nèi  zhē chǒu xíng  。

 shàng   ,shì jīng zhōng   zhī  。 lái dāng ěr wèi zhū  chéng  gēn zhě shuō ,fēi wéi xiǎo zhì xià liè fán  ,suǒ  jīn rén  néng jiě  。 wēn shì zhě , shēn shì  。suǒ  rán zhì huì huǒ ,wēn jìng jiè tāng ,  shēn zhōng 。zhēn   xìng ,shòu chí   ,  zhuāng yán 。dāng ěr  qiū ,cōng míng shàng zhì ,jiē  shèng  , shuō xiū xíng ,gōng  chéng jiù , dēng shèng guǒ 。jīn shí zhòng shēng ,   shì ,jiāng shì jiān shuǐ  zhì ài shēn , wèi  jīng , fēi   。qiě zhēn   xìng ,fēi shì fán xíng ,fán nǎo chén gòu ,běn lái  xiāng ,  jiāng zhì ài shuǐ ,  wéi shēn ?shì  xiāng yìng ,yún   dào ?ruò  shēn  jìng zhě ;dāng guān  shēn ,běn yīn tān  , jìng suǒ shēng ,chòu huì pián tián ,nèi wài chōng mǎn 。ruò    shēn qiú  jìng zhě ,yóu  jiàn jiàn jǐn fāng jìng ,  yàn zhī ,míng zhī  wài fēi  shuō  。

wèn 】:jīng shuō yán zhì niàn  , děi wǎng shēng 西 fāng jìng  。   mén  yīng chéng  , jiǎ guān xīn ?qiú  jiě tuō 。

 】: niàn  zhě ,dāng  zhèng niàn ,le  wèi zhèng , liǎo  wèi xié 。zhèng niàn  děi wǎng shēng ,xié niàn yún    ?

 zhě jué  ,suǒ wèi jué chá shēn xīn , lìng  è ;niàn zhě   ,suǒ wèi  chí jiè xíng  wàng ,jīng jìn qín le 。 shì  ,míng wéi niàn 。 zhī niàn zài  xīn , zài  yán 。yīn quán qiú  ,  wàng quán ;yīn yán qiú  ,  wàng yán 。

 chēng niàn  zhī míng , zhī niàn  zhī dào 。ruò xīn  shí ,kǒu sòng kōng míng ,sān  nèi zhēn ,rén  tián  ,jiāng  míng xīn  jiàn  , ěr fèi gōng 。qiě  sòng zhī  niàn ,  xuán shū ,zài kǒu yuē sòng ,zài xīn yuē niàn 。 zhī niàn cóng xīn  ,míng wéi jué xíng zhī mén ;sòng zài kǒu zhōng , shì yīn shēng zhī xiāng 。zhí xiāng qiú  ,zhōng  shì chù 。

 zhī guò  zhū shèng suǒ xiū ,jiē fēi wài shuō ,wéi zhǐ tuī xīn 。 xīn shì zhòng shàn zhī yuán , xīn wèi wàn  zhī wáng 。niè pán cháng  ,yóu  xīn shēng 。sān jiè lún huí , cóng xīn  。xīn shì  shì zhī mén  ,xīn shì jiě tuō zhī guān jīn 。zhī mén  zhě ,  nán chéng ?zhī guān jīn zhě , yōu   ?qiè jiàn jīn shí qiǎn shí ,wéi zhī shì xiāng wèi gōng ,广guǎng fèi cái bǎo ,duō shāng shuǐ  ,wàng yíng xiàng  ,  rén  ,  dié  , qīng huà 绿 ,qīng xīn jìn  ,sǔn    ;wèi jiě cán kuì , zēng jué zhī 。jiàn yǒu wéi  qín qín ài zhe ,shuō  xiāng      。qiě tān xiàn shì zhī xiǎo  , jué dāng lái zhī   。 zhī xiū xué ,   láo ,bèi zhèng guī xié ,kuáng yán huò  。

dàn néng shè xīn nèi zhào ,jué guān wài míng ;jué sān  yǒng 使shǐ xiāo wáng , liù zéi  lìng qīn rǎo ; rán héng shā gōng  ,zhǒng zhǒng zhuāng yán , shù  mén ,  chéng jiù 。chāo fán zhèng shèng ,  fēi yáo 。 zài   , fán hào shǒu ?zhēn mén yōu  ,nìng   chén ?lüè shù guān xīn ,xiáng  shǎo fēn ,ér shuō  yán :

 běn qiú xīn xīn  chí ,qiú xīn  zhī dài xīn zhī 。

 xìng  cóng xīn wài  ,xīn shēng 便biàn shì zuì shēng shí 。

 běn qiú xīn  qiú  ,le zhī sān jiè kōng   。

ruò  qiú  dàn qiú xīn ,zhǐ zhè xīn xīn xīn shì  。


fēn lèi : jīng  shū míng : xiàng lùn 》
返回标鸽