《普贤行愿品》,佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 xián xíng yuàn pǐn 》


quán chēng :《 fāng 广guǎng  huá yán jīng     jiě tuō jìng jiè  xián xíng yuàn pǐn 》
[táng ] bīn guó sān zàng    fèng zhào  

ěr shí  xián      ,chēng tàn  lái shèng gōng   ,gào zhū    shàn cái yán :shàn nán  , lái gōng  ,jiǎ 使shǐ shí fāng  qiè zhū  ,jīng   shuō   shuō  shā  wēi chén shù jié ,xiāng  yǎn shuō   qióng jìn 。ruò  chéng jiù  gōng  mén ,yīng xiū shí zhǒng 广guǎng  xíng yuàn 。 děng wéi shí :”

 zhě  jìng zhū  èr zhě chēng zàn  lái 

sān zhě 广guǎng xiū gōng yǎng  zhě chàn huǐ  zhàng 

 zhě suí  gōng  liù zhě qǐng zhuǎn  lún 

 zhě qǐng  zhù shì  zhě cháng suí  xué 

jiǔ zhě héng shùn zhòng shēng shí zhě  jiē huí xiàng 

shàn cái bái yán :“ shèng ,yún   jìng nǎi zhì huí xiàng ?”

 xián   gào shàn cái yán :shàn nán  ,yán  jìng zhū  zhě 。suǒ yǒu jǐn  jiè  kōng jiè ,shí fāng sān shì  qiè  shā , wēi chén shù zhū  shì zūn 。   xián xíng yuàn   ,shēn xīn xìn jiě , duì  qián 。  qīng jìng shēn    ,cháng xiū  jìng 。   suǒ ,jiē xiàn   shuō   shuō  shā  wēi chén shù shēn 。  shēn ,biàn    shuō   shuō  shā  wēi chén shù  。 kōng jiè jǐn ,  nǎi jǐn 。  kōng jiè   jǐn  ,   jìng  yǒu qióng jìn 。 shì nǎi zhì zhòng shēng jiè jǐn ,zhòng shēng  jǐn ,zhòng shēng fán nǎo jǐn ,  nǎi jǐn 。ér zhòng shēng jiè ,nǎi zhì fán nǎo  yǒu jǐn  ,   jìng  yǒu qióng jìn 。niàn niàn xiāng  , yǒu jiàn duàn 。shēn    , yǒu  yàn 。”

  shàn nán  ,yán chēng zàn  lái zhě 。suǒ yǒu jǐn  jiè  kōng jiè ,shí fāng sān shì  qiè shā  ,suǒ yǒu  wēi   chén zhōng ,jiē yǒu  qiè shì jiè  wēi chén shù  。   suǒ ,jiē yǒu   hǎi huì wéi rào 。 dāng   shén shēn shèng jiě xiàn qián zhī jiàn ,  chū guò biàn cái tiān  wēi miào shé gēn 。  shé gēn ,chū  jìn yīn shēng hǎi 。  yīn shēng ,chū  qiè yán  hǎi 。chēng yáng zàn tàn  qiè  lái zhū gōng  hǎi ,qióng wèi lái  ,xiāng   duàn 。jǐn   jiè ,  zhōu biàn 。 shì  kōng jiè jǐn ,zhòng shēng jiè jǐn ,zhòng shēng  jǐn ,zhòng shēng fán nǎo jǐn , zàn nǎi jǐn 。ér  kōng jiè ,nǎi zhì fán nǎo  yǒu jǐn  ,  zàn tàn  yǒu qióng jìn 。niàn niàn xiāng  , yǒu jiàn duàn 。shēn    , yǒu  yàn 。”

  shàn nán  ,yán 广guǎng xiū gōng yǎng zhě 。suǒ yǒu jǐn  jiè  kōng jiè ,shí fāng sān shì  qiè  shā  wēi chén zhōng ,   yǒu  qiè shì jiè  wēi chén shù  。   suǒ ,zhǒng zhǒng   hǎi huì wéi rào 。   xián xíng yuàn   , shēn xìn jiě xiàn qián zhī jiàn ,  shàng miào zhū gōng yǎng  ,ér wèi gōng yǎng 。suǒ wèi huá yún mán yún ,tiān yīn yuè yún ,tiān sǎn gài yún ,tiān   yún 。tiān zhǒng zhǒng xiāng , xiāng shāo xiāng  xiāng , shì děng yún ,  liàng    shān wáng ,rán zhǒng zhǒng dēng , dēng yóu dēng ,zhū xiāng yóu dēng ,  dēng zhù    shān 。  dēng yóu   hǎi shuǐ 。  shì děng zhū gōng yǎng  ,cháng wèi gōng yǎng 。shàn nán  ,zhū gōng yǎng zhōng , gōng yǎng zuì 。suǒ wèi  shuō xiū xíng gōng yǎng 。  zhòng shēng gōng yǎng 。shè shòu zhòng shēng gōng yǎng 。dài zhòng shēng  gōng yǎng 。qín xiū shàn gēn gōng yǎng 。 shě    gōng yǎng 。    xīn gōng yǎng 。shàn nán  , qián gōng yǎng  liàng gōng  ,  gōng yǎng  niàn gōng  ,bǎi fēn    ,qiān fēn    ,bǎi qiān  zhī  yóu  fēn ,jiā luó fēn ,suàn fēn ,shù fēn , fēn ,yōu   shā tuó fēn ,    。   , zhū  lái zūn zhòng   。  shuō xíng ,chū shēng zhū   。ruò zhū   xíng  gōng yǎng ,  chéng jiù gōng yǎng  lái 。 shì xiū xíng ,shì zhēn gōng yǎng  。 广guǎng  zuì shèng gōng yǎng , kōng jiè jǐn ,zhòng shēng jiè jǐn ,zhòng shēng  jǐn ,zhòng shēng fán nǎo jǐn , gōng nǎi jǐn 。ér  kōng jiè ,nǎi zhì fán nǎo   jǐn  ,  gōng yǎng   yǒu jǐn 。niàn niàn xiāng  , yǒu jiàn duàn 。shēn    , yǒu  yàn 。”

  shàn nán  ,yán chàn huǐ  zhàng zhě 。   niàn   guò   shǐ jié zhōng ,yóu tān chēn chī , shēn kǒu  ,zuò zhū è  , liàng  biān 。ruò  è  yǒu  xiāng zhě ,jǐn  kōng jiè  néng róng shòu 。 jīn   qīng jìng sān  ,biàn   jiè  wēi chén shā , qiè zhū    zhòng qián ,chéng xīn chàn huǐ ,hòu   zào 。héng zhù jìng jiè  qiè gōng  。 shì  kōng jiè jǐn ,zhòng shēng jiè jǐn ,zhòng shēng  jǐn ,zhòng shēng fán nǎo jǐn , chàn nǎi jǐn 。ér  kōng jiè ,nǎi zhì zhòng shēng fán nǎo   jǐn  ,  chàn huǐ  yǒu qióng jìn 。niàn niàn xiāng  , yǒu jiàn duàn 。shēn    , yǒu  yàn 。”

  shàn nán  ,yán suí  gōng  zhě 。suǒ yǒu jǐn  jiè  kōng jiè ,shí fāng sān shì  qiè  shā , wēi chén shù zhū   lái 。cóng chū  xīn ,wèi  qiè zhì ,qín xiū   ,  shēn mìng ,jīng   shuō   shuō  shā  wēi chén shù jié 。  jié zhōng ,shě   shuō   shuō  shā  wēi chén shù tóu  shǒu  。 shì  qiè nán xíng  xíng ,yuán mǎn zhǒng zhǒng  luó  mén 。zhèng  zhǒng zhǒng   zhì  。chéng jiù zhū   shàng   。 bān niè pán fēn  shè  。suǒ yǒu shàn gēn , jiē suí  。  shí fāng  qiè shì jiè ,liù   shēng  qiè zhǒng lèi ,suǒ yǒu gōng  ,nǎi zhì  chén , jiē suí  。shí fāng sān shì  qiè shēng wén ,  zhī  ,yǒu xué  xué ,suǒ yǒu gōng  , jiē suí  。 qiè   suǒ xiū  liàng nán xíng  xíng ,zhì qiú  shàng zhèng děng   ,广guǎng  gōng  , jiē suí  。 shì  kōng jiè jǐn ,zhòng shēng jiè jǐn ,zhòng shēng  jǐn ,zhòng shēng fán nǎo jǐn ,  suí   yǒu qióng jìn 。niàn niàn xiāng  , yǒu jiàn duàn 。shēn    , yǒu  yàn 。”

  shàn nán  ,yán qǐng zhuǎn  lún zhě 。suǒ yǒu jǐn  jiè  kōng jiè ,shí fāng sān shì  qiè  shā  wēi chén zhōng ,   yǒu   shuō   shuō  shā  wēi chén shù 广guǎng   shā 。  shā zhōng ,niàn niàn yǒu   shuō   shuō  shā  wēi chén shù  qiè zhū  chéng děng zhèng jué , qiè   hǎi huì wéi rào 。ér    shēn kǒu   ,zhǒng zhǒng fāng 便biàn ,yīn qín quàn qǐng ,zhuǎn miào  lún 。 shì  kōng jiè jǐn ,zhòng shēng jiè jǐn ,zhòng shēng  jǐn ,zhòng shēng fán nǎo jǐn , cháng quàn qǐng  qiè zhū  zhuǎn zhèng  lún , yǒu qióng jìn 。niàn niàn xiāng  , yǒu jiàn duàn 。shēn    , yǒu  yàn 。”

  shàn nán  ,yán qǐng  zhù shì zhě 。suǒ yǒu jǐn  jiè  kōng jiè ,shí fāng sān shì  qiè  shā  wēi chén shù zhū   lái ,jiāng  shì xiàn bān niè pán zhě 。 zhū   shēng wén yuán jué ,yǒu xué  xué ,nǎi zhì  qiè zhū shàn zhī shí ,  quàn qǐng   niè pán 。jīng   qiè  shā  wēi chén shù jié ,wèi     qiè zhòng shēng 。 shì  kōng jiè jǐn ,zhòng shēng jiè jǐn ,zhòng shēng  jǐn ,zhòng shēng fán nǎo jǐn ,  quàn qǐng  yǒu qióng jìn 。niàn niàn xiāng  , yǒu jiàn duàn 。shēn    , yǒu  yàn 。”

  shàn nán  ,yán cháng suí  xué zhě 。  suō  shì jiè ,  zhē   lái 。cóng chū  xīn ,jīng jìn  退tuì ,   shuō   shuō shēn mìng ér wèi  shī 。bāo  wèi zhǐ ,  wèi  , xuè wèi  ,shū xiě jīng diǎn ,    。wéi zhòng   ,  shēn mìng 。 kuàng wáng wèi ,chéng   luò ,gōng 殿diàn yuán lín , qiè suǒ yǒu 。  zhǒng zhǒng nán xíng  xíng ,nǎi zhì shù xià chéng    ,shì zhǒng zhǒng shén tōng , zhǒng zhǒng biàn huà ,xiàn zhǒng zhǒng  shēn ,chù zhǒng zhǒng zhòng huì 。huò chù  qiè zhū    ,zhòng huì dào chǎng 。huò chù shēng wén ,  zhī  ,zhòng huì dào chǎng 。huò chù zhuàn lún shèng wáng ,xiǎo wáng juàn shǔ ,zhòng huì dào chǎng 。huò chù shā  ,  luó mén ,zhǎng zhě  shì ,zhòng huì dào chǎng 。nǎi zhì huò chù tiān lóng   ,rén fēi rén děng ,zhòng huì dào chǎng 。chǔ   shì zhǒng zhǒng zhòng huì 。 yuán mǎn yīn ,  léi zhèn 。suí    ,chéng shú zhòng shēng 。nǎi zhì shì xiàn   niè pán 。 shì  qiè , jiē suí xué 。 jīn shì zūn   zhē  。 shì jǐn  jiè  kōng jiè ,shí fāng sān shì  qiè  shā ,suǒ yǒu chén zhōng  qiè  lái , jiē  shì , niàn niàn zhōng , jiē suí xué 。 shì  kōng jiè jǐn ,zhòng shēng jiè jǐn ,zhòng shēng  jǐn ,zhòng shēng fán nǎo jǐn ,  suí xué  yǒu qióng jìn 。niàn niàn xiāng  , yǒu jiàn duàn 。shēn    , yǒu  yàn 。”

  shàn nán  ,yán héng shùn zhòng shēng zhě 。wèi jǐn  jiè  kōng jiè ,shí fāng shā hǎi ,suǒ yǒu zhòng shēng ,zhǒng zhǒng chā bié 。suǒ wèi luǎn shēng ,tāi shēng ,湿shī shēng ,huà shēng 。huò yǒu    shuǐ huǒ fēng ér shēng zhù zhě 。huò yǒu  kōng , zhū huì  ,ér shēng zhù zhě 。zhǒng zhǒng shēng lèi 。zhǒng zhǒng  shēn 。zhǒng zhǒng xíng zhuàng 。zhǒng zhǒng xiàng mào 。zhǒng zhǒng 寿shòu liàng 。zhǒng zhǒng  lèi 。zhǒng zhǒng míng hào 。zhǒng zhǒng xīn xìng 。zhǒng zhǒng zhī jiàn 。zhǒng zhǒng   。zhǒng zhǒng  xíng 。zhǒng zhǒng wēi  。zhǒng zhǒng   。zhǒng zhǒng yǐn shí 。chǔ  zhǒng zhǒng cūn yíng  luò ,chéng  gōng 殿diàn 。nǎi zhì  qiè tiān lóng   ,rén fēi rén děng 。  èr  ,  duō  。yǒu    。yǒu xiǎng  xiǎng 。fēi yǒu xiǎng fēi  xiǎng 。 shì děng lèi , jiē   suí shùn ér zhuǎn 。zhǒng zhǒng chéng shì ,zhǒng zhǒng gōng yǎng 。 jìng   , fèng shī zhǎng , ā luó hàn ,nǎi zhì  lái ,děng  yǒu  。 zhū bìng  ,wèi zuò liáng  。 shī dào zhě ,shì  zhèng  。 àn  zhōng ,wèi zuò guāng míng 。 pín qióng zhě ,lìng   cáng 。   shì píng děng ráo   qiè zhòng shēng 。   。  ruò néng suí shùn zhòng shēng , wèi suí shùn gōng yǎng zhū  。ruò  zhòng shēng zūn zhòng chéng shì , wèi zūn zhòng chéng shì  lái 。ruò lìng zhòng shēng shēng huān  zhě , lìng  qiè  lái huān  。   。zhū   lái ,  bēi xīn ér wèi   。yīn  zhòng shēng ér   bēi ,yīn   bēi shēng   xīn ,yīn   xīn chéng děng zhèng jué 。  kuàng  shā  zhī zhōng ,yǒu  shù wáng ,ruò gēn  shuǐ ,zhī  huá guǒ , jiē fán mào 。shēng  kuàng    shù wáng ,   shì 。 qiè zhòng shēng ér wèi shù gēn ,zhū    ér wèi huá guǒ 。  bēi shuǐ ráo  zhòng shēng , néng chéng jiù zhū    zhì huì huá guǒ 。   。ruò zhū     bēi shuǐ ráo  zhòng shēng , néng chéng jiù ā nòu duō luó sān miǎo sān    。shì    shǔ  zhòng shēng 。ruò  zhòng shēng , qiè   ,zhōng  néng chéng  shàng zhèng jué 。shàn nán  ,    ,yīng  shì jiě 。  zhòng shēng xīn píng děng  , néng chéng jiù yuán mǎn  bēi 。  bēi xīn suí zhòng shēng  , néng chéng jiù gōng yǎng  lái 。   shì suí shùn zhòng shēng , kōng jiè jǐn ,zhòng shēng jiè jǐn ,zhòng shēng  jǐn ,zhòng shēng fán nǎo jǐn ,  suí shùn  yǒu qióng jìn 。 niàn niàn xiāng  , yǒu jiàn duàn 。shēn    , yǒu  yàn 。”

  shàn nán  ,yán  jiē huí xiàng zhě ,cóng chū  bài ,nǎi zhì suí shùn ,suǒ yǒu gōng  , jiē huí xiàng jǐn  jiè  kōng jiè , qiè zhòng shēng 。yuàn lìng zhòng shēng cháng  ān  , zhū bìng  。 xíng è  ,jiē   chéng 。suǒ xiū shàn  ,jiē  chéng jiù 。guān   qiè zhū è  mén 。kāi shì rén tiān niè pán zhèng  。ruò zhū zhòng shēng ,yīn    zhū è   ,suǒ gǎn  qiè  zhòng  guǒ , jiē dài shòu 。lìng  zhòng shēng ,  jiě tuō ,jiū jìng chéng jiù  shàng   。   shì suǒ xiū huí xiàng , kōng jiè jǐn ,zhòng shēng jiè jǐn ,zhòng shēng  jǐn ,zhòng shēng fán nǎo jǐn ,  huí xiàng  yǒu qióng jìn 。niàn niàn xiāng  , yǒu jiàn duàn 。shēn    , yǒu  yàn 。”

shàn nán  ,shì wèi      shí zhǒng  yuàn ,  yuán mǎn 。ruò zhū      yuàn suí shùn   , néng chéng shú  qiè zhòng shēng 。 néng suí shùn ā nòu duō luó sān miǎo sān   。 néng chéng mǎn  xián   zhū xíng yuàn hǎi 。shì  shàn nán  ,    ,yīng  shì zhī 。ruò yǒu shàn nán  shàn  rén , mǎn shí fāng  liàng  biān   shuō   shuō  shā  wēi chén shù  qiè shì jiè shang miào  bǎo , zhū rén tiān zuì shèng ān  , shī ěr suǒ  qiè shì jiè suǒ yǒu zhòng shēng ,gōng yǎng ěr suǒ  qiè shì jiè zhū    ,jīng ěr suǒ  shā  wēi chén shù jié xiāng   duàn ,suǒ de gōng  。ruò  yǒu rén ,wén  yuàn wáng , jīng  ěr ,suǒ yǒu gōng  , qián gōng  ,bǎi fēn    ,qiān fēn    ,nǎi zhì yōu   shā tuó fēn     。huò  yǒu rén  shēn xìn xīn ,   yuàn shòu chí  sòng ,nǎi zhì shū xiě     , néng chú miè   jiàn  。suǒ yǒu shì jiān shēn xīn děng bìng ,zhǒng zhǒng  nǎo ,nǎi zhì  shā  wēi chén shù , qiè è  ,jiē  xiāo chú 。 qiè  jūn , chā luó chà ,ruò jiū pán  ,ruò  shě  ,ruò  duō děng ,yǐn xuè dàn ròu ,zhū è guǐ shén , jiē yuǎn  。huò shí  xīn qīn jìn shǒu  。shì  ruò rén sòng  yuàn zhě ,xíng  shì jiān , yǒu zhàng ài 。 kōng zhōng yuè ,chū  yún  。zhū    zhī suǒ chēng zàn , qiē rén tiān jiē yīng  jìng , qiè zhòng shēng  yìng gòng yǎng 。”

 shàn nán  ,shàn  rén shēn ,yuán mǎn  xián suǒ yǒu gōng  。 jiǔ dāng   xián   ,  chéng jiù wēi miào  shēn , sān shí èr  zhàng  xiāng 。ruò shēng rén tiān ,suǒ zài zhī chù ,cháng  shèng  。 néng  huài  qiè è  。 néng yuǎn   qiè è yǒu 。 néng zhì   qiè wài dào 。 néng jiě tuō  qiè fán nǎo 。 shī zi wáng ,cuī  qún shòu ,kān shòu  qiè zhòng shēng gōng yǎng 。yòu  shì rén lín mìng zhōng shí ,zuì hòu chà  。 qiè zhū gēn  jiē sàn huài 。 qiè qīn shǔ  jiē shě  。 qiè wēi shì  jiē 退tuì shī 。 xiāng  chén ,gōng chéng nèi wài ,xiàng  chē chéng ,zhēn bǎo  cáng , shì  qiè ,  xiāng suí 。wéi  yuàn wáng , xiāng shě  。  qiè shí ,yǐn dǎo  qián , chà  zhōng ,  wǎng shēng   shì jiè 。dào  , jiàn ē  tuó  。wén shū shī    。 xián   。guān  zài   。    děng 。 zhū   , xiàng duān yán ,gōng    ,suǒ gòng wéi rào 。 rén  jiàn shēng lián huá zhōng ,méng  shòu  。 shòu   ,jīng   shù bǎi qiān wàn 亿  yóu  jié ,  shí fāng   shuō   shuō shì jiè , zhì huì  ,suí zhòng shēng xīn ,ér wèi   。 jiǔ dāng zuò   dào chǎng 。xiáng   jūn 。chéng děng zhèng jué 。zhuǎn miào  lún 。néng lìng  shā  wēi chén shù shì jiè zhòng shēng ,   xīn 。suí  gēn xìng ,jiào huà chéng shú 。nǎi zhì jǐn  wèi lái jié hǎi ,广guǎng néng    qiè zhòng shēng 。”

shàn nán  , zhū zhòng shēng ,ruò wén ruò xìn   yuàn wáng ,shòu chí  sòng ,广guǎng wéi rén shuō ,suǒ yǒu gōng  ,chú  shì zūn ,  zhī zhě ,shì   děng wén  yuàn wáng , shēng  niàn ,yīng dāng  shòu 。shòu  néng  。  néng sòng 。sòng  néng chí 。nǎi zhì shū xiě ,广guǎng wéi rén shuō 。shì zhū rén děng ,  niàn zhōng ,suǒ yǒu xíng yuàn ,jiē  chéng jiù 。suǒ huò   , liàng  biān 。néng  fán nǎo   hǎi zhōng ,  zhòng shēng ,lìng  chū  ,jiē  wǎng shēng ē  tuó    shì jiè 。”

ěr shí  xián      , zhòng xuān   , guān shí fāng ér shuō  yán :

suǒ yǒu shí fāng shì jiè zhōng ,sān shì  qiē rén shī zi 。
  qīng jìng shēn   , qiè biàn  jǐn   。
 xián xíng yuàn wēi shén  , xiàn  qiè  lái qián 。
 shēn  xiàn shā chén shēn ,  biàn  shā chén  。
  chén zhōng chén shù  , chù   zhòng huì zhōng 。
 jìn  jiè chén  rán ,shēn xìn zhū  jiē chōng mǎn 。
   qiè yīn shēng hǎi , chū  jìn miào yán  。
jǐn  wèi lái  qiè jié ,zàn  shén shēn gōng  hǎi 。
 zhū zuì shèng miào huá mán ,   xiāng  sǎn gài 。
 shì zuì shèng zhuāng yán  ,  gōng yǎng zhū  lái 。
zuì shèng   zuì shèng xiāng , xiāng shāo xiāng  dēng zhú 。
  jiē  miào gāo  ,  gōng yǎng zhū  lái 。
  广guǎng  shèng jiě xīn ,shēn xìn  qiè sān shì  。
   xián xíng yuàn  , biàn gōng yǎng zhū  lái 。
  suǒ zào zhū è  ,jiē yóu  shǐ tān chēn chī 。
cóng shēn   zhī suǒ shēng , qiè  jīn jiē chàn huǐ 。
shí fāng  qiè zhū zhòng shēng ,èr chéng yǒu xué   xué 。
 qiè  lái    ,suǒ yǒu gōng  jiē suí  。
shí fāng suǒ yǒu shì jiān dēng ,zuì chū chéng jiù   zhě 。
 jīn  qiè jiē quàn qǐng ,zhuǎn   shàng miào  lún 。
zhū  ruò  shì niè pán ,  zhì chéng ér quàn qǐng 。
wéi yuàn jiǔ zhù shā chén jié ,   qiè zhū zhòng shēng 。
suǒ yǒu  zàn gōng yǎng  ,qǐng  zhù shì zhuǎn  lún 。
suí  chàn huǐ zhū shàn gēn ,huí xiàng zhòng shēng   dào 。
 suí  qiè  lái xué ,xiū   xián yuán mǎn xíng 。
gōng yǎng guò  zhū  lái ,  xiàn zài shí fāng  。
wèi lái  qiè tiān rén shī , qiè   jiē yuán mǎn 。
 yuàn  suí sān shì xué ,  chéng jiù    。
suǒ yǒu shí fāng  qiè shā ,广guǎng  qīng jìng miào zhuāng yán 。
zhòng huì wéi rào zhū  lái , zài   shù wáng xià 。
shí fāng suǒ yǒu zhū zhòng shēng ,yuàn  yōu huàn cháng ān  。
huò  shén shēn zhèng   ,miè chú fán nǎo jǐn   。
 wèi   xiū xíng shí , qiè  zhōng chéng 宿 mìng 。
cháng  chū jiā xiū jìng jiè , gòu    穿chuān lòu 。
tiān lóng  chā jiū pán chá ,nǎi zhì rén  fēi rén děng 。
suǒ yǒu  qiè zhòng shēng  ,  zhū yīn ér shuō  。
qín xiū qīng jìng  luó  ,héng  wàng shī   xīn 。
miè chú zhàng gòu  yǒu  , qiè miào xíng jiē chéng jiù 。
 zhū huò    jìng ,shì jiān dào zhōng de jiě tuō 。
yóu  lián huá  zhe shuǐ ,   yuè  zhù kōng 。
 chú  qiè è dào  ,děng   qiè qún shēng  。
 shì jīng  shā chén jié ,shí fāng   héng  jìn 。
 cháng suí shùn zhū zhòng shēng ,jǐn  wèi lái  qiè jié 。
héng xiū  xián 广guǎng  xíng ,yuán mǎn  shàng    。
suǒ yǒu   tóng háng zhě ,  qiè chù tóng  huì 。
shēn kǒu   jiē tóng děng , qiè xíng yuàn tóng xiū xué 。
suǒ yǒu   shàn zhī shí ,wèi  xiǎn shì  xián xíng 。
cháng yuàn   tóng  huì ,  cháng shēng huān  xīn 。
yuàn cháng miàn jiàn zhū  lái , zhū   zhòng wéi rào 。
  jiē xìng 广guǎng  gōng ,jǐn wèi lái jié   yàn 。
yuàn chí zhū  wēi miào  ,guāng xiǎn  qiè   xíng 。
jiū jìng qīng jìng  xián dào ,jǐn wèi lái jié cháng xiū  。
   qiè zhū yǒu zhōng ,suǒ xiū  zhì héng  jìn 。
dìng huì fāng 便biàn  jiě tuō ,huò zhū  jìn gōng  cáng 。
 chén zhōng yǒu chén shù shā ,  shā yǒu nán   。
   chù zhòng huì zhōng , jiàn héng yǎn   xíng 。
 jǐn shí fāng zhū shā hǎi ,  máo duān sān shì hǎi 。
 hǎi   guó  hǎi , biàn xiū xíng jīng jié hǎi 。
 qiè  lái  qīng jìng , yán  zhòng yīn shēng hǎi 。
suí zhū zhòng shēng  yuè yīn ,  liú  biàn cái hǎi 。
sān shì  qiè zhū  lái ,   jìn  yán hǎi 。
héng zhuǎn   miào  lún , shēn zhì   néng  。
 néng shēn   wèi lái ,jǐn  qiè jié wèi  niàn 。
sān shì suǒ yǒu  qiè jié ,wèi  niàn   jiē  。
   niàn jiàn sān shì ,suǒ yǒu  qiē rén shī zi 。
 cháng   jìng jiè zhōng , huàn jiě tuō  wēi  。
  máo duān  wēi zhōng ,chū xiàn sān shì zhuāng yán shā 。
shí fāng chén shā zhū máo duān , jiē shēn  ér yán jìng 。
suǒ yǒu wèi lái zhào shì dēng ,chéng dào zhuǎn   qún yǒu 。
jiū jìng  shì shì niè pán , jiē wǎng  ér qīn jìn 。
  zhōu biàn shén tōng  , mén biàn   chéng  。
zhì xíng  xiū gōng   ,wēi shén      。
biàn jìng zhuāng yán shèng   , zhe   zhì huì  。
dìng huì fāng 便biàn wēi shén  , néng      。
qīng jìng  qiè shàn   ,cuī miè  qiè fán nǎo  。
xiáng   qiè zhū   ,yuán mǎn  xián zhū xíng  。
 néng yán jìng zhū shā hǎi ,jiě tuō  qiè zhòng shēng hǎi 。
shàn néng fēn bié zhū  hǎi ,néng shén shēn  zhì huì hǎi 。
 néng qīng jìng zhū xíng hǎi ,yuán mǎn  qiè zhū yuàn hǎi 。
qīn jìn gōng yǎng zhū  hǎi ,xiū xíng  juàn jīng jié hǎi 。
sān shì  qiè zhū  lái ,zuì shèng   zhū xíng yuàn 。
 jiē gōng yǎng yuán mǎn xiū ,  xián xíng    。
 qiè  lái yǒu zhǎng  , míng hào yuē  xián zūn 。
 jīn huí xiàng zhū shàn gēn ,yuàn zhū zhì xíng  tóng  。
yuàn shēn kǒu  héng qīng jìng ,zhū xíng shā    rán 。
 shì zhì huì hào  xián ,yuàn    jiē tóng děng 。
 wèi biàn jìng  xián xíng ,wén shū shī  zhū  yuàn 。
mǎn  shì  jǐn   ,wèi lái  jié héng  juàn 。
 suǒ xiū xíng  yǒu liàng ,huò   liàng zhū gōng  。
ān zhù  liàng zhū xíng zhōng ,le   qiè shén tōng  。
wén shū shī  yǒng měng zhì , xián huì xíng   rán 。
 jīn huí xiàng zhū shàn gēn ,suí   qiè cháng xiū xué 。
sān shì zhū  suǒ chēng tàn , shì zuì shèng zhū  yuàn 。
 jīn huí xiàng zhū shàn gēn ,wèi   xián shū shèng xíng 。
yuàn    mìng zhōng shí ,jǐn chú  qiè zhū zhàng ài 。
miàn jiàn   ā  tuó ,  wǎng shēng ān  shā 。
  wǎng shēng  guó  ,xiàn qián chéng jiù   yuàn 。
 qiè yuán mǎn jǐn   ,   qiè zhòng shēng jiè 。
  zhòng huì xián qīng jìng , shí  shèng lián huá shēng 。
qīn   lái  liàng guāng ,xiàn qián shòu     。
méng   lái shòu   ,huà shēn  shù bǎi  zhī 。
zhì  广guǎng  biàn shí fāng ,   qiè zhòng shēng jiè 。
nǎi zhì  kōng shì jiè jǐn ,zhòng shēng   fán nǎo jǐn 。
 shì  qiè  jìn shí , yuàn jiū jìng héng  jìn 。
shí fāng suǒ yǒu  biān shā ,zhuāng yán zhòng bǎo gōng  lái 。
zuì shèng ān  shī tiān rén ,jīng  qiè shā wēi chén jié 。
ruò rén   shèng yuàn wáng , jīng  ěr néng shēng xìn 。
qiú shèng   xīn  yǎng ,huò shèng gōng  guò   。
 cháng yuǎn  è zhī shí ,yǒng   qiè zhū è dào 。
 jiàn  lái  liàng guāng ,   xián zuì shèng yuàn 。
 rén shàn  shèng 寿shòu mìng , rén shàn lái rén zhōng shēng 。
 rén  jiǔ dàng chéng jiù ,   xián   xíng 。
wǎng  yóu  zhì huì  ,suǒ zào  è   jiàn 。
sòng   xián  yuàn wáng , niàn   jiē xiāo miè 。
 xìng zhǒng lèi  róng  ,xiāng hǎo zhì huì xián yuán mǎn 。
zhū  wài dào  néng cuī ,kān wèi sān jiè suǒ yìng gòng 。
     shù wáng ,zuò  xiáng  zhū  zhòng 。
chéng děng zhèng jué zhuǎn  lún ,   qiè zhū hán shí 。
ruò rén    xián yuàn , sòng shòu chí  yǎn shuō 。
guǒ bào wéi  néng zhèng zhī ,jué dìng huò shèng   dào 。
ruò rén sòng   xián yuàn , shuō shǎo fēn zhī shàn gēn 。
 niàn  qiè  jiē yuán ,chéng jiù zhòng shēng qīng jìng yuàn 。
   xián shū shèng xíng , biān shèng  jiē huí xiàng 。
 yuàn chén  zhū zhòng shēng , wǎng  liàng guāng  shā 。

ěr shí  xián      ,  lái qián ,shuō   xián 广guǎng  yuàn wáng qīng jìng   。shàn cái tóng  ,yǒng yuè  liàng 。 qiè   ,jiē  huān  。 lái zàn yán ,shàn zāi shàn zāi 。

ěr shí shì zūn , zhū shèng zhě      ,yǎn shuō  shì     jiě tuō jìng jiè shèng  mén shí 。wén shū shī    ér wèi shàng shǒu 。zhū    , suǒ chéng shú liù qiān  qiū 。    wèi shàng shǒu 。xián jié  qiè zhū    。 gòu  xián   ér wèi shàng shǒu 。 shēng  chù ,zhù guàn dǐng wèi ,zhū    。  shí fāng zhǒng zhǒng shì jiè , lái  huì , qiè shā hǎi , wēi chén shù ,zhū      zhòng 。 zhì shè   ,   jiān lián děng ,ér wèi shàng shǒu ,zhū  shēng wén 。bìng zhū rén tiān , qiè shì zhǔ 。tiān ,lóng , chā ,gān   ,ā xiū luó ,jiā lóu luó ,jǐn  luó , hóu luó jiā ,rén fēi rén děng , qiè  zhòng 。wén  suǒ shuō ,jiē  huān  ,xìn shòu fèng xíng 。


fēn lèi : jīng  shū míng : xián xíng yuàn pǐn 》 zuò zhě :[táng ]   ( )
返回标鸽