《善见论》 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

shàn jiàn lùn 》

僧伽跋陀罗(译)
善见论

shàn jiàn lùn 》,yòu chēng 《tán    》、《shàn jiàn lùn cáng 》,yuán wèi yìn  yōu  jué duō  tǒng  tán    suǒ chuán  jiè  。  zǎi ,shì jiā     lái  hòu ,yóu 「chí    」 yōu   zūn zhě ,jié    ,fēn  shí  sòng chū gēn běn  zhì ,zài chuán jiā  、ā nán 、shāng   xiū 、 tián  、yōu  jué duō děng   zūn zhě 。yōu  jué duō  mén xià ,yòu yǒu  wèi    ,zài  shí sòng  zhōng ,   xìng qíng suǒ jìn    ,cǎi   lái , chéng    ,gòng wèi   ,zhè jiù shì suǒ wèi     yuán shǐ 。

běn  zhěng   jié gòu ,  zhōng kūn  zēng  fēn wéi   duàn : 、 ,zhǐ 「 lái  zhī shí 」 qián :èr 、zhì ,zhǐ  qiū jiè běn :sān 、chóng zhì ,zhǐ  qiū  jiè běn : 、xiū duō luó ,shòu jiè jiàn   xià ;  、suí shùn xiū duō luó ,diào  kūn   xià 。yòu   bǎi jié  shuō ,  fēn wéi  duàn : 、 qiū  ,èr 、 qiū   ,sān 、jiān  , 、diào  kūn  , 、kūn  zēng  。

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]cān  zhěng  gōng zuò 。

《善见论》经文
 pǐn   ( 01juǎn )   zi pǐn  èr   cáng ( 01juǎn ) ā  wáng pǐn  sān   cáng ( 01juǎn )
 èr juǎn   sān juǎn    juǎn 
  juǎn      qián lián pǐn ( 05juǎn ) shè   pǐn ( 05juǎn )
 liù juǎn    juǎn    juǎn 
 jiǔ juǎn   shí juǎn   shí  juàn 
 shí èr juǎn   shí sān juǎn   shí  juǎn 
 shí  juǎn   shí liù juǎn   shí  juǎn 
yào jiān  ( 17juǎn )  shí  juǎn    shè   wèn yōu     chū pǐn ( 18juǎn )

返回标鸽