《摄大乘论》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

shè  chéng lùn 》

无著菩萨 (造)

shè  chéng lùn  (Mahāyāna-samgraha-śāstra) shì  jiào  chéng  jiā xíng pài   běn lùn shū ,jiǎn chēng 《shè lùn 》,yìn   zhe zhuàn 。fàn wén yuán běn   。zhōng guó xiān hòu yǒu sān zhǒng hàn  : běi wèi  tuó shàn duō  ,2juǎn ;chén zhēn   ,3juǎn ;táng xuán zàng  ,3juǎn 。 wài ,hái yǒu cáng   zhǒng 。xuán zàng  běn  cáng  běn shí fēn jiē jìn 。yǐng xiǎng  、liú xíng 广guǎng  shì zhēn   xuán zàng   běn 。

quàn xué wǎng   jiāng sān ge  běn  bái huà duì zhào běn dōu biān  zhěng  chū lái ,gōng  jiā xué  cān kǎo 。

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]cān  zhěng  gōng zuò 。

摄大乘论
《摄大乘论》经文 [玄奘(译)]
shè  chéng lùn shàng juǎn 
zǒng biāo gāng yào fēn    suǒ zhī  fēn  èr 
shè  chéng lùn zhōng juǎn 
suǒ zhī xiāng fēn  sān   suǒ zhī xiāng fēn      yīn guǒ fēn   
shè  chéng lùn xià juǎn 
 xiū chā bié fēn  liù  zēng shàng jiè xué fēn    zēng shàng xīn xué fēn   
zēng shàng huì xué fēn  jiǔ  guǒ duàn fēn  shí   guǒ zhì fēn  shí  
《摄大乘论》译文、注释、原文对照
zǒng   biān    jiě 
zǒng biāo gāng yào fēn    suǒ zhī  fēn  èr  suǒ zhī xiāng fēn  sān 
 suǒ zhī xiāng fēn      yīn guǒ fēn     xiū chā bié fēn  liù 
zēng shàng jiè xué fēn    zēng shàng xīn xué fēn    zēng shàng huì xué fēn  jiǔ 
 guǒ duàn fēn  shí   guǒ zhì fēn  shí   yuán liú 
jiě shuō 
《摄大乘论》经文 [真谛(译)]
shè  chéng lùn  
shè  chéng lùn shàng juǎn 
 zhǐ shèng xiāng pǐn   zhōng chū zhòng míng pǐn   zhǐ shèng xiāng pǐn zhōng èr xiāng pǐn   zhǐ shèng xiāng pǐn zhōng sān yǐn zhèng pǐn 
 zhǐ shèng xiāng pǐn zhōng  chā bié pǐn  yīng zhī shèng xiāng pǐn  èr zhī  
shè  chéng lùn zhōng juǎn 
yīng zhī shèng xiāng pǐn  èr zhī èr  yīng zhī  shèng xiāng pǐn  sān   yīn guǒ shèng xiāng pǐn   
shè  chéng lùn xià juǎn 
 yīn guǒ xiū chā bié shèng xiāng pǐn     jiè xué shèng xiāng pǐn  liù   xīn xué shèng xiāng pǐn   
 huì xué shèng xiāng pǐn    xué guǒ  miè shèng xiāng pǐn  jiǔ  zhì chā bié shèng xiāng pǐn  shí 
《摄大乘论》经文 [佛陀扇多(译)]
shàng juǎn  xià juǎn 

返回标鸽