《十地经论》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

shí  jīng lùn 》

天亲菩萨(造),[元魏]菩提流支(译)

shí  jīng lùn 》shì yìn   chéng  jiào xué zhě shì qīn suǒ zhe  duì  《shí  jīng 》 jiě shì xìng zhù zuò ,běn lùn zuò zhě shì qīn běn lái shì xiǎo chéng xué zhě ,hòu zài ā  tuó guó tīng rén  sòng 《shí  jīng 》ér xìn yǎng  chéng ,chéng wéi  jiā xíng pài   shī 。

gǎn xiè gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ é   ]cān  běn shū zhěng  gōng zuò 。

十地经论
《十地经论》经文
shí  jīng lùn 》  shì zhōng cuī guāng zhuàn 
shí  jīng lùn 》juàn    chū huān     zhī  
shí  jīng lùn 》juàn  èr  chū huān     zhī èr 
shí  jīng lùn 》juàn  sān  chū huān     zhī sān 
shí  jīng lùn 》juàn     gòu   èr 
shí  jīng lùn 》juàn    míng   sān 
shí  jīng lùn 》juàn  liù  yàn    
shí  jīng lùn 》juàn    nán shèng    
shí  jīng lùn 》juàn    xiàn qián   liù 
shí  jīng lùn 》juàn  jiǔ  yuǎn xíng    
shí  jīng lùn 》juàn  shí   dòng    
shí  jīng lùn 》juàn  shí   shàn huì   jiǔ 
shí  jīng lùn 》juàn  shí èr   yún   shí 
《十地经论》相关研究文章
作者/译者书名作者/译者书名
lài yǒng hǎi  shí  jīng lùn 》  xiǎng  lài yǒng hǎi  shí  jīng lùn 》 fān  
 xiáng  shí  jīng lùn 》  lùn xué pài 

返回标鸽