《十二门论》 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

shí èr mén lùn 》

龙树菩萨(造),鸠摩罗什(译)

shí èr mén lùn 》sān lùn zōng yào diǎn zhī  。 juàn 。xiāng chuán wèi lóng shù (Nagarjuna)suǒ zhe ,jīu  luó shí  hóng shǐ shí  nián (409) chū 。shōu zài 《 zhèng cáng 》 sān shí  。fàn wén yuán diǎn  cáng  jūn   chuán 。nèi róng fēn shí èr mén (zhāng )jiě shì  chéng kōng guān ,wèi lóng shù zhǔ yào zhù zuò 《zhōng lùn 》 gāng yào shū 。běn shū shì yóu èr shí liù shǒu  sòng  shì wén  chéng ,dàn  zhōng yǒu èr sòng yǐn yòng  《 shí kōng xìng lùn 》,shí  sòng yǐn yòng  《zhōng lùn 》,    sòng  jìn   《zhōng lùn 》  sòng 。guān  běn shū shì fǒu wèi lóng shù suǒ zuò ,jiā xiáng  shī  cáng zài 《shí èr mén lùn shū 》zhōng ,wèi  sòng wèi lóng shù suǒ zhuàn ,shì wén  wèi qīng  suǒ zuò 。

十二门论
《十二门论》经文
shí èr mén lùn  
shí èr mén lùn pǐn  
guān yīn yuán mén    guān yǒu guǒ  guǒ mén  èr  guān yuán mén  sān 
guān xiāng mén    guān yǒu xiāng  xiāng mén    guān   mén  liù 
guān yǒu  mén    guān xìng mén    guān yīn guǒ mén  jiǔ 
guān zuò zhě mén  shí  guān sān shí mén  shí   guān shēng mén  shí èr 

返回标鸽