《释迦摩尼传》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

shì jiā   chuán 》

作者:伍恒山
释迦摩尼传

zhǔ yào jiè shào  jiào chuàng shǐ rén shì jiā   ,xìng qiáo   ,míng   duō ,shì  yìn  shì jiā  rén ,shì jiā   shì duì   zūn chēng ,  shì shì jiā   shèng rén 。chéng dào hòu ,rén men chēng  wèi  tuó ,lüè chēng wéi  。  shì “jué  zhě ”。shì jiā móu  sān kān chēng lǐng  le  zhòu rén shēng zhēn    xué zhě 。

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ xīn ]quán chéng cān  zhěng  。

第一卷、出家前的生活
1、tài  jiàng shēng  2、shào nián shí dài  jiào   3、chāo qún    
4、fèng mìng chéng hūn  5、jiāo yóu suǒ jiàn (shàng ) 6、jiāo yóu suǒ jiàn (xià )
7、jué xīn chū jiā 
第二卷、出家
1、chū jiā   ài  2、 bàn  chéng  3、shēn shān duàn  
4、 jiā xiān  xíng lín  5、wáng gōng  bēi   6、 zhōng  kǎo yàn (shàng )
7、 zhōng  kǎo yàn (xià )
第三卷、觉悟
1、cān xiān 访fǎng dào  2、jiā  shān  xiū  3、  shù xià 
4、xiáng   5、  míng xīng  dào chéng   6、chéng  shì zěn me huí shì 
第四卷、成佛后的教化
1、鹿  yuàn chū zhuǎn  lún  2、zuì zǎo   shì  xìn   3、sān jiā   guī  
4、 jiào   zhǎn  zhuàng   5、jiào huà     6、suí  shuō  
7、shuō jīng 、 jiè  shì 
第五卷、涅槃
1、jìn  niè pán  2、 jīng  jié   3、  zhù míng   

返回标鸽