佛说十善业道经 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 shuō shí shàn  dào jīng 


[táng  tián ]shí chā nán tuó   

kāi jīng  】

 shàng shén shēn wēi miào   bǎi qiān wàn jié nàn zāo  
 jīn jiàn wén de shòu chí  yuàn jiě  lái zhēn shí  

 shuō shí shàn  dào jīng 

 shì  wén 。 shí  zài suō jié luó lóng gōng 。  qiān   qiū zhòng sān wàn èr qiān       。ěr shí shì zūn gào lóng wáng yán 。 qiè zhòng shēng xīn xiǎng   zào    。yóu shì  yǒu zhū  lún zhuàn 。lóng wáng 。 jiàn  huì   hǎi zhōng xíng  zhǒng lèi  bié   。 shì  qiè   yóu xīn zào shàn  shàn 。shēn      suǒ zhì 。ér xīn     jiàn  。dàn shì  wàng zhū    。 jìng  zhǔ    suǒ suī  suí  suǒ xiàn  tóng 。ér shí  zhōng  yǒu zuò zhě 。  qiè  jiē     xìng  huàn 。zhì zhě zhī  yīng xiū shàn  。 shì suǒ shēng yùn chù jiè děng 。jiē  duān zhèng jiàn zhě  yàn 。lóng wáng 。 guān  shēn 。cóng bǎi qiān 亿   suǒ shēng 。zhū xiàng zhuāng yán guāng míng xiǎn yào  zhū  zhòng 。shè  liàng 亿  zài fàn wáng    xiàn 。 yǒu zhān yǎng  lái shēn zhě 。   xuàn 。 yòu guān  zhū    miào  yán jìng 。 qiè jiē yóu xiū  shàn    ér shēng 。yòu zhū tiān lóng   zhòng děng  wēi shì zhě 。 yīn shàn    suǒ shēng 。jīn  hǎi zhōng suǒ yǒu zhòng shēng 。xíng    huò  huò xiǎo 。jiē yóu  xīn zhǒng zhǒng xiǎng niàn 。zuò shēn   zhū  shàn  。shì  suí    shòu bào 。 jīn dāng yīng  shì xiū xué 。 lìng zhòng shēng le  yīn guǒ xiū  shàn  。 dāng   zhèng jiàn  dòng 。  duò zài duàn cháng jiàn zhōng 。 zhū  tián huān  jìng yǎng 。shì   děng   rén tiān zūn jìng gōng yǎng 。lóng wáng 。dāng zhī   yǒu   。néng duàn  qiè zhū è dào  。 děng wéi  。wèi  zhòu  cháng niàn  wéi guān chá shàn  。lìng zhū shàn  niàn niàn zēng zhǎng 。 róng háo fēn  shàn jiàn  。shì  néng lìng zhū è yǒng duàn shàn  yuán mǎn 。cháng  qīn jìn zhū      shèng zhòng 。yán shàn  zhě 。wèi rén tiān shēn 。shēng wén    jué    shàng   。jiē     wéi gēn běn ér  chéng jiù 。 míng shàn  。   shì shí shàn  dào 。 děng wéi shí 。wèi néng yǒng  shā shēng tōu dào xié xíng wàng  liǎng shé è kǒu   tān  chēn huì xié jiàn 。

lóng wáng ruò  shā shēng 。  chéng jiù shí  nǎo  。 děng wéi shí 。  zhū zhòng shēng  shī  wèi 。èr cháng  zhòng shēng    xīn 。sān yǒng duàn  qiè chēn huì   。 shēn cháng  bìng 。 寿shòu mìng cháng yuǎn 。liù héng wèi fēi rén zhī suǒ shǒu  。 cháng  è mèng qǐn jué kuài  。 miè chú yuàn jié zhòng yuàn  jiě 。jiǔ  è dào  。shí mìng zhōng shēng tiān 。shì wèi shí 。ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān   zhě 。hòu chéng  shí   suí xīn  zài 寿shòu mìng 。  lóng wáng 。ruò  tōu dào 。  shí zhǒng  bǎo xìn  。 děng wéi shí 。 zhě  cái yíng  。wáng zéi shuǐ huǒ  fēi ài   néng sàn miè 。èr duō rén ài niàn 。sān rén    。 shí fāng zàn měi 。  yōu sǔn hài 。liù shàn míng liú  。 chù zhòng  wèi 。 cái mìng   ān  。biàn cái    quē 。jiǔ cháng 怀huái shī  。shí mìng zhōng shēng tiān 。shì wèi shí 。ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān   zhě 。hòu chéng  shí  zhèng qīng jìng    zhì 。  lóng wáng 。ruò  xié xíng 。   zhǒng zhì suǒ zàn   děng wéi  。 zhū gēn diào shùn 。èr yǒng  xuān diào 。sān shì suǒ chēng tàn 。   néng qīn 。shì wèi  。ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān   zhě 。hòu chéng  shí   zhàng  yǐn  cáng xiāng 。  lóng wáng 。ruò  wàng  。   zhǒng tiān suǒ zàn  。 děng wéi  。 kǒu cháng qīng jìng yōu  huá xiāng 。èr wèi zhū shì jiān zhī suǒ xìn  。sān  yán chéng zhèng rén tiān jìng ài 。 cháng  ài  ān wèi zhòng shēng 。  shèng   sān  qīng jìng 。liù yán   shī xīn cháng huān  。  yán zūn zhòng rén tiān fèng xíng 。 zhì huì shū shèng  néng zhì  。shì wèi  。ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān   zhě 。hòu chéng  shí    lái zhēn shí  。  lóng wáng 。ruò  liǎng shé 。   zhǒng   huài  。 děng wéi  。 de  huài shēn  néng hài  。èr   huài juàn shǔ  néng   。sān   huài xìn shùn běn   。   huài  xíng suǒ xiū jiān   。   huài shàn zhī shí  kuáng huò  shì wèi  。ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān   zhě 。hòu chéng  shí  zhèng juàn shǔ 。zhū  wài dào  néng  huài 。  lóng wáng 。ruò  è kǒu 。  chéng jiù  zhǒng jìng  。 děng wéi  。 yán  guāi  。èr yán jiē   。sān yán    。 yán  měi miào 。 yán  chéng lǐng 。liù yán  xìn yòng 。 yán    。 yán jǐn ài  。shì wèi  。ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān   zhě 。hòu chéng  shí    lái fàn yīn shēng xiāng   lóng wáng 。ruò    。  chéng jiù sān zhǒng jué dìng 。 děng wéi sān 。 dìng wèi zhì rén suǒ ài 。èr dìng néng  zhì  shí  wèn 。sān dìng  rén tiān wēi  zuì shèng  yǒu  wàng 。shì wèi sān 。ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān   zhě 。hòu chéng  shí    lái zhū suǒ shòu  jiē  táng juān 。  lóng wáng 。ruò  tān  。  chéng jiù  zhǒng  zài 。 děng wéi  。 sān   zài 。zhū gēn    。èr cái   zài 。 qiè yuàn zéi  néng duó  。sān    zài 。suí xīn suǒ   jiē bèi  。 wáng wèi  zài 。zhēn  miào  jiē fèng xiàn  。 suǒ huò zhī  guò běn suǒ qiú bǎi bèi shū shèng yóu   shí  qiān   。shì wèi  。ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān   zhě 。hòu chéng  shí sān jiè  zūn jiē gòng jìng yǎng 。  lóng wáng 。ruò  chēn huì 。   zhǒng  yuè xīn  。 děng wéi  。  sǔn nǎo xīn 。èr  chēn huì xīn 。sān  zhēng sòng xīn 。 róu  zhì zhí xīn 。  shèng zhě  xīn 。liù cháng zuò   ān zhòng shēng xīn 。 shēn xiāng duān yán zhòng gòng zūn jìng 。   rěn   shēng fàn shì 。shì wèi  。ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān   zhě 。hòu chéng  shí   ài xīn guān zhě  yàn 。  lóng wáng 。ruò  xié jiàn 。  chéng jiù shí gōng   。 děng wéi shí 。 de zhēn shàn   zhēn shàn děng  。èr shēn xìn yīn guǒ níng yǔn shēn mìng zhōng  zuò è 。sān wéi guī   fēi  tiān děng 。 zhí xīn zhèng jiàn yǒng   qiè  xiōng  wǎng 。 cháng shēng rén tiān  gēng è dào 。liù  liàng  huì zhuǎn zhuǎn zēng shèng 。 yǒng  xié dào héng  shèng dào 。   shēn jiàn shě zhū è  。jiǔ zhù  ài jiàn 。shí  duò zhū nán 。shì wèi shí 。ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān   zhě 。hòu chéng  shí  zhèng  qiè   。chéng jiù  zài shén tōng 。

ěr shí shì zūn  gào lóng wáng yán 。ruò yǒu     shàn  。 xiū dào shí néng  shā hài ér xíng shī  。cháng  cái bǎo  néng qīn duó 。cháng 寿shòu  yāo  wéi  qiè yuàn zéi sǔn hài 。    ér xíng shī  。cháng  cái bǎo  néng qīn duó 。zuì shèng    néng bèi  zhū   cáng  fēi fàn xíng ér xíng shī  。cháng  cái bǎo  néng qīn duó 。 jiā zhí shùn      yǒu néng   xīn shì zhě 。  kuáng  ér xíng shī  。cháng  cái bǎo  néng qīn duó 。 zhòng huǐ bàng shè chí zhèng    shì yuàn suǒ zuò  guǒ 。  jiàn  ér xíng shī  。cháng  cái bǎo  néng qīn duó 。juàn shǔ   tóng  zhì  héng  guāi zhēng 。  è  ér xíng shī  。cháng  cái bǎo  néng qīn duó 。 qiè zhòng huì huān  guī  。yán jiē xìn shòu  wéi  zhě 。    ér xíng shī  。cháng  cái bǎo  néng qīn duó 。yán   shè rén jiē jìng shòu 。néng shàn fāng 便biàn duàn zhū  huò 。 tān qiú xīn ér xíng shī  。cháng  cái bǎo  néng qīn duó 。 qiè suǒ yǒu   huì shě 。xìn jiě jiān    wēi  。 忿fèn  xīn ér xíng shī  。cháng  cái bǎo  néng qīn duó 。  chéng jiù  ài xīn zhì 。zhū gēn yán hǎo jiàn jiē jìng ài 。 xié dào xīn ér xíng shī  。cháng  cái bǎo  néng qīn duó 。héng shēng zhèng jiàn jìng xìn zhī jiā 。jiàn  wén  gōng yǎng zhòng sēng 。cháng  wàng shī    xīn 。shì wèi  shì xiū   dào shí xíng shí shàn  。 shī zhuāng yán suǒ huò    shì 。lóng wáng  yào yán zhī 。xíng shí shàn dào  jiè zhuāng yán  。néng shēng  qiè     mǎn   yuàn 。rěn  zhuāng yán  。  yuán yīn  zhòng xiāng hǎo 。jīng jìn zhuāng yán  。néng   yuàn    cáng 。dìng zhuāng yán  。néng shēng niàn huì cán kuì qīng ān 。huì zhuāng yán  。néng duàn  qiē fēn bié wàng jiàn 。 zhuāng yán  。 zhū zhòng shēng   nǎo hài 。bēi zhuāng yán  。mǐn zhū zhòng shēng cháng  yàn shě 。 zhuāng yán  。jiàn xiū shàn zhě xīn  xián  。shě zhuāng yán  。 shùn wéi jìng  ài huì xīn 。 shè zhuāng yán  。cháng qín shè huà  qiè zhòng shēng 。niàn chù zhuāng yán  。shàn néng xiū   niàn chù guān 。zhèng qín zhuāng yán  。 néng duàn chú  qiè  shàn  chéng  qiè shàn  。shén  zhuāng yán  。héng lìng shēn xīn qīng ān kuài  。 gēn zhuāng yán  。shēn xìn jiān  jīng qín fěi xiè 。cháng   wàng  rán diào shùn duàn zhū fán nǎo 。 zhuāng yán  。zhòng yuàn jǐn miè  néng huài zhě 。jué zhī zhuāng yán  。cháng shàn jué   qiè zhū  zhèng dào zhuāng yán  。 zhèng zhì huì cháng xiàn zài qián 。zhèng zhuāng yán  。 néng  chú  qiè jié 使shǐ 。guān zhuāng yán  。néng  shí zhī zhū   xìng 。fāng 便biàn zhuāng yán  。  chéng mǎn wèi  wéi  。lóng wáng 。dāng zhī  shí shàn  。nǎi zhì néng lìng shí   wèi shí   gòng  qiè   jiē  yuán mǎn 。shì   děng yīng qín xiū xué 。lóng wáng 。   qiè chéng   luò 。jiē    ér  ān zhù 。 qiè yào cǎo huì  cóng lín 。 jiē   ér  shēng zhǎng 。 shí shàn dào    shì 。 qiē rén tiān  zhī ér  。 qiè shēng wén  jué   zhū   xíng 。 qiè   xián gòng   shí shàn   ér  chéng jiù 。 shuō  jīng  。suō jié luó lóng wáng  zhū  zhòng 。 qiè shì jiān tiān rén ā xiū luó děng 。jiē  huān  xìn shòu fèng xíng 。

huí xiàng 】

yuàn   gōng       qiè   děng  zhòng shēng  jiē gòng chéng  dào 


fēn lèi : jīng   shū míng : shuō shí shàn  dào jīng   zuò zhě :táng )shí chā nán tuó ( )
返回标鸽