《十诵律》 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

shí sòng  》

弗若多罗、鸠摩罗什(译)
十诵律

shí sòng  》,yòu chēng 《  duō  shí sòng  》。hòu qín  ruò duō luó  jīu  luó shí děng  。65juǎn 。xiāng chuán  wén yuán yǒu  shí sòng , jiā  chuán chéng  hòu zhì   shī yōu  jué duō shǐ shān wèi shí sòng 。

shí sòng  》 nèi róng ︰chū sòng (juǎn  zhì juǎn liù )、èr sòng (juǎn  zhì juǎn shí sān ) sān sòng (juǎn shí  zhì juǎn èr shí ),bāo kuò   luó   、shí sān sēng cán  、èr  dìng  、sān shí     、jiǔ shí     、  luó   shě   、 bǎi  zhòng xué  、 miè zhēng  。 sòng (juǎn èr shí  zhì juǎn èr shí  )bāo kuò   ︰ shòu   jiè  、   、   、ān   、   、 yào     。 sòng (juǎn èr shí jiǔ zhì juǎn sān shí  )bāo kuò   ︰ jiā chī    、 shě   、zhān   、bān chá  jiā  、sēng cán huǐ  、zhē  、   、zhēng shì  。liù sòng (juǎn sān shí liù zhì juǎn  shí  )bāo kuò tiáo  shì 、  (chū èr shí  、zhōng èr shí  、 qiū   、hòu èr shí  )。 sòng (juǎn  shí èr zhì juǎn  shí  )wèi   ,bāo kuò liù  。 sòng (juǎn  shí  zhì juǎn  shí  )wèi zēng   ,bāo kuò   zhì shí   。jiǔ sòng (juǎn  shí èr zhì juǎn  shí  )wèi yōu   wèn  。shí sòng (juǎn  shí liù zhì juǎn  shí jiǔ )bāo kuò  qiū sòng 、èr zhǒng     sòng 、  luó   、sēng jiā  shī shā 。zuì hòu  〈shàn sòng    〉(juǎn liù shí zhì juǎn liù shí  ),fēn  pǐn ︰qián èr pǐn shù jié   shǐ  ,hòu èr pǐn   yǒu guān jié  、shuō jiè 、ān  、 shí 、 yào 、fáng shè děng  kāi zhē 。zhè yàng 《shí sòng  》jiāng shòu   jiè děng shí  shì  fèn róu shù zài sēng   zhōng ,shì   yǒu  jié gòu 。

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]cān  zhěng  gōng zuò 。

《十诵律》经文
 01juǎn (chū sòng zhī  )   luó   zhī  
 02juǎn (chū sòng zhī èr )   luó   zhī èr 
 03juǎn (chū sòng zhī sān ) shí sān sēng cán  zhī chū  shí sān sēng cán  zhī  (hòu  èr  dìng  )
 04juǎn (chū sòng zhī  ) èr  dìng  
 05juǎn (chū sòng zhī  ) sān shí     zhī  
 06juǎn (chū sòng zhī liù ) sān shí     zhī èr 
 07juǎn ( èr sòng zhī  ) sān shí     zhī sān 
 08juǎn ( èr sòng zhī èr ) sān shí     zhī  
 09juǎn ( èr sòng zhī sān ) jiǔ shí    zhī chū 
 10juǎn ( èr sòng zhī  ) jiǔ shí    zhī èr 
 11juǎn ( èr sòng zhī  ) jiǔ shí    zhī sān 
 12juǎn ( èr sòng zhī liù ) jiǔ shí    zhī  
 13juǎn ( èr sòng zhī  ) jiǔ shí    zhī  
 14juǎn ( sān sòng zhī  ) jiǔ shí    zhī liù 
 15juǎn ( sān sòng zhī èr ) jiǔ shí    zhī  
 16juǎn ( sān sòng zhī sān ) jiǔ shí    zhī  
 17juǎn ( sān sòng zhī  ) jiǔ shí    zhī jiǔ 
 18juǎn ( sān sòng zhī  ) jiǔ shí    zhī shí 
 19juǎn ( sān sòng zhī liù )   luó   shě   zhòng xué  chū 
 20juǎn ( sān sòng zhī  )  miè zhēng  chū 
 21juǎn (  sòng zhī  )   zhōng shòu   jiè    
 22juǎn (  sòng zhī èr )   zhōng     èr 
 23juǎn (  sòng zhī sān )   zhōng     sān 
 24juǎn (  sòng zhī  )   zhōng ān     
 25juǎn (  sòng zhī  )   zhōng      
 26juǎn (  sòng zhī liù )   zhōng  yào   liù 
 27juǎn (  sòng zhī  )   zhōng     
 28juǎn (  sòng zhī  )   zhōng     zhī  
 29juǎn (  sòng zhī  )   zhōng jiā chī      
 30juǎn (  sòng zhī èr )   zhōng  shě    èr    zhōng zhān    sān 
 31juǎn ( sòng zhī sān )   zhōng  bān chá  jiā    ( yún  qiè jié  )
 32juǎn (  sòng zhī  )   zhōng sēng cán huǐ    
 33juǎn (  sòng zhī  )   zhōng shùn xíng   liù    zhōng zhē    
 34juǎn (  sòng zhī liù )   zhōng      
 35juǎn (  sòng zhī liù )   zhōng      zhī  
 36juǎn (  sòng zhī  )   zhōng zhēng shì    
 37juǎn ( liù sòng zhī  )  sòng tiáo  shì shàng 
 38juǎn ( liù sòng zhī èr )  sòng zhōng tiáo  shì xià 
 39juǎn ( liù sòng zhī sān )  sòng chū èr shí  (chū zhōng hòu  èr shí  )  sòng zhōng èr shí  shàng 
 40juǎn ( liù sòng zhī  )  sòng zhōng èr shí  shàng zhī    sòng zhōng èr shí  xià 
 41juǎn ( liù sòng zhī  )  sòng zhōng èr shí  xià zhī    sòng hòu èr shí  shàng 
 42juǎn ( liù sòng zhī liù )  sòng hòu èr shí  shàng zhī    sòng hòu èr shí  xià 
 43juǎn (  sòng zhī  )    gòng   luó    shì (fán  shì ) shí  sēng cán zhōng   shì (fán shí sān shì )
 44juǎn  shí  sēng cán zhōng   shì zhī  
 45juǎn (  sòng zhī èr )    gòng sān shí shì zhōng  shí jiǔ (quē  shí  shì )  bǎi  shí      (nèi  shí èr gòng  bǎi liù  gòng )
 46juǎn (  sòng zhī sān )    gòng dān  (gòng shí  shì )
 47juǎn (  sòng zhī sān zhī  ) liù  tán wén (gòng shí liù shì )
 48juǎn (  sòng zhī  )  qiū  tán wén 
 49juǎn   qiū  tán wén zhī  
 50juǎn (  sòng zhī  )    gòng zhī     luó   shě   
 qiū   jìng  
 51juǎn  zēng     sòng zhī  
 52juǎn  zēng     sòng zhī èr    chū  èr  chū 
sān  chū    chū 
 53juǎn    chū 
 54juǎn (zēng     sòng zhī sān ) chū shí  zhōng   zhī   liù  chū 
  chū    chū 
jiǔ  chū  shí  chū 
hòu shí  zhōng   chū  èr  chū 
sān  chū    chū 
 55juǎn  zēng     sòng zhī   hòu shí  zhōng   chū    chū 
jiǔ  chū  shí  chū 
zēng shí  xiāng chū 
 56juǎn ( jiǔ sòng zhī  )   luó   zhōng wèn yín shì    wèn dào shì  èr 
wèn shā shì  sān  wèn wàng  shì   
wèn shí sān shì 
 57juǎn ( jiǔ sòng zhī èr ) wèn èr  dìng   wèn sān shí shě duò  
wèn    shì 
 58juǎn ( jiǔ sòng zhī sān ) wèn    shì zhī   wèn  miè zhēng  
wèn   zhōng shòu jiè     wèn     èr 
wèn     sān  wèn ān     
wèn yào     wèn    liù 
wèn   zhōng jiā chī      
 59juǎn ( jiǔ sòng zhī  )  shě    èr  zhān    sān 
bān chá  jiā     wèn shùn xíng    
wèn zhē   liù  wèn      
wèn miè zhēng     wèn  shì chū 
 60juǎn  shàn sòng  shí sòng zhī        
 61juǎn  shàn sòng  shí sòng zhī èr 
 62juǎn    xiāng   luó   
dào jiè 
 63juǎn  shàn sòng  shí sòng zhī sān 
 64juǎn  shàn sòng  shí sòng zhī sān   shàn sòng  shí sòng zhī   shā jiè chū 
 65juǎn  shā jiè chū zhī   sēng jiā  shī shā chū 

返回标鸽