《四分律》 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 fēn  》

佛陀耶舍、竺佛念(译)

 fēn  》,yòu chēng 《tán    》、《 fēn  cáng 》,yuán wèi yìn  yōu  jué duō  tǒng  tán    suǒ chuán  jiè  。  zǎi ,shì jiā     lái  hòu ,yóu 「chí    」 yōu   zūn zhě ,jié    ,fēn  shí  sòng chū gēn běn  zhì ,zài chuán jiā  、ā nán 、shāng   xiū 、 tián  、yōu  jué duō děng   zūn zhě 。yōu  jué duō  mén xià ,yòu yǒu  wèi    ,zài  shí sòng  zhōng ,   xìng qíng suǒ jìn    ,cǎi   lái , chéng    ,gòng wèi   ,zhè jiù shì suǒ wèi     yuán shǐ 。

běn  zhěng   jié gòu ,  zhōng kūn  zēng  fēn wéi   duàn : 、 ,zhǐ 「 lái  zhī shí 」 qián :èr 、zhì ,zhǐ  qiū jiè běn :sān 、chóng zhì ,zhǐ  qiū  jiè běn : 、xiū duō luó ,shòu jiè jiàn   xià ;  、suí shùn xiū duō luó ,diào  kūn   xià 。yòu   bǎi jié  shuō ,  fēn wéi  duàn : 、 qiū  ,èr 、 qiū   ,sān 、jiān  , 、diào  kūn  , 、kūn  zēng  。

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]cān  zhěng  gōng zuò 。

四分律
《四分律》经文
 01juǎn  chū fēn zhī  
 02juǎn  chū fēn zhī èr  shí sān sēng cán  
 03juǎn  chū fēn zhī sān 
 04juǎn  chū fēn zhī  
 05juǎn  chū fēn zhī   èr  dìng  
 06juǎn  chū fēn zhī liù 
 07juǎn  chū fēn zhī  
 08juǎn  chū fēn zhī  
 09juǎn  chū fēn zhī jiǔ 
 10juǎn  chū fēn zhī shí 
 11juǎn  chū fēn zhī shí  (jiǔ shí shì chū )
 12juǎn  chū fēn zhī shí èr 
 13juǎn  chū fēn zhī shí sān 
 14juǎn  chū fēn zhī shí  
 15juǎn  chū fēn zhī shí  
 16juǎn  chū fēn zhī shí liù 
 17juǎn  chū fēn zhī shí  
 18juǎn  chū fēn zhī shí  
 19juǎn  chū fēn zhī shí jiǔ    shě    shì chā jiā luó   
 20juǎn  chū fēn zhī èr shí 
 21juǎn  chū fēn  miè zhēng qián   
 22juǎn   èr fēn jiè  luó     èr fēn shí  sēng cán  
 23juǎn   èr fēn shí  sēng cán  zhī    èr fēn sān shí shě duò  
 24juǎn   èr fēn sān shí shě duò  zhī    èr fēn  bǎi  shí  dān   zhī  
 25juǎn   èr fēn  bǎi  shí  dān   zhī èr 
 26juǎn   èr fēn  bǎi  shí  dān   zhī sān 
 27juǎn   èr fēn  bǎi  shí  dān   zhī  
 28juǎn   èr fēn  bǎi  shí  dān   zhī  
 29juǎn   èr fēn  bǎi  shí  dān   zhī liù 
 30juǎn   èr fēn  bǎi  shí  dān   zhī  
 31juǎn   èr fēn shòu jiè qián   zhī  
 32juǎn   èr fēn shòu jiè qián   zhī èr 
 33juǎn   èr fēn shòu jiè qián   zhī sān 
 34juǎn   èr fēn shòu jiè qián   zhī  
 35juǎn   èr fēn shòu jiè qián   zhī    èr fēn shuō jiè qián   zhī  
 36juǎn   èr fēn shuō jiè qián   zhī èr 
 37juǎn   sān fēn ān  qián     sān fēn   qián   
 38juǎn   sān fēn   qián   zhī    sān fēn   qián   
 39juǎn   sān fēn   qián   zhī    sān fēn  qián   zhī  
 40juǎn   sān fēn  qián   zhī èr 
 41juǎn   sān fēn  qián   zhī sān 
 42juǎn   sān fēn yào qián   
 43juǎn   sān fēn yào qián   zhī    sān fēn jiā chī   qián     sān fēn  shǎn  qián   
 44juǎn   sān fēn zhān  qián     sān fēn   qián   
 45juǎn   sān fēn   qián  zhī    sān fēn rén qián   
 46juǎn   sān fēn  cáng qián     sān fēn zhē qián     sān fēn  sēng qián   
 47juǎn   sān fēn miè zhēng qián   
 48juǎn   sān fēn miè zhēng qián   zhī    sān fēn  qiū  qián   
 49juǎn   sān fēn  qiū  qián   zhī    sān fēn  qián   
 50juǎn    fēn fáng shè qián   
 51juǎn    fēn fáng shè qián  zhī     fēn  qián   
 52juǎn    fēn  qián   zhī èr 
 53juǎn    fēn  qián  zhī sān 
 54juǎn    fēn  bǎi jié      fēn  bǎi jié     
 55juǎn    fēn diào     zhī  
 56juǎn    fēn diào     zhī èr 
 57juǎn    fēn diào     zhī sān    fēn   zēng   zhī  
 58juǎn    fēn   zēng   zhī èr 
 59juǎn    fēn   zēng   zhī sān 
 60juǎn    fēn   zēng   zhī  
白话《四分律》
 jiě  chū fēn zhī   chū fēn zhī èr   sān fēn 
  fēn  yuán liú  jiě shuō 

返回标鸽