四十二章经 |佛说四十二章经| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 shuō  shí èr zhāng jīng 

迦葉摩腾、竺法兰

  shǐ  zǎi ,《 shuō  shí èr zhāng jīng 》shì cóng yìn  chuán dào zhōng guó lái     zhòng yào jīng diǎn zhù zuò 。jiā   téng 、zhú  lán   suǒ shuō  mǒu  duàn huà chēng wéi  zhāng ,gòng xuǎn  le  shí èr duàn huà ,biān  chéng le zhè  《 shuō  shí èr zhāng jīng 》。yòu huì huà shì jiā    xiàng gōng yǎng ,yóu shì dōng    sēng sān bǎo   ,shì wèi  jiào chuán  zhōng guó zhī shǐ 。《 shuō  shí èr zhāng jīng 》 jié le  tuó guān  chí jiè 、rěn  、duàn  、jīng jìn 、guān kōng děng shì   shí èr duàn   。tōng piān yán jiǎn  fēng ,míng liǎo  dǒng ,tōng shè  xiǎo chéng  qiè jiào  ,hán zhū  yào 。zhè  jīng diǎn fǎn  qiáng diào le chí jiè  zhòng yào xìng ,gào   jiào   yīng gāi   xiū xíng 。 shī   jiāng  jīng  《  jiào jīng 》、《  rén jué jīng 》 chēng zhī wéi 《  jiào sān jīng 》。

四十二章经
《佛说四十二章经》目录
 shuō  shí èr zhāng jīng (yuán wén  jiě  )
 shuō  shí èr zhāng jīng (huì   shī jiě  )
qián  yán  zǒng  fēn   01zhāng   02zhāng 
 03zhāng   04zhāng   05zhāng   06zhāng 
 07zhāng   08zhāng   09zhāng   10zhāng 
 11zhāng   12zhāng   13zhāng   14zhāng 
 15zhāng   16zhāng   17zhāng   18zhāng 
 19zhāng   20zhāng   21zhāng   22zhāng 
 23zhāng   24zhāng   25zhāng   26zhāng 
 27zhāng   28zhāng   29zhāng   30zhāng 
 31zhāng   32zhāng   33zhāng   34zhāng 
 35zhāng   36zhāng   37zhāng   38zhāng 
 39zhāng   40zhāng   41zhāng   42zhāng 

返回标鸽