佛教晚课 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 jiào wǎn  


   shì 

bài   cóng  zhì , bài    zhì  tóng , jiāng bài  xiáng shù  xià :

 )liǎng shǒu (shí zhǐ bìng lǒng ) zhǎng (xié xiàng shàng )dāng xiōng ,zhàn   tuán zhī qián ,liǎng  zuò   shì ,zuǒ yòu  gēn   yuē èr cùn zuǒ yòu , jiān   yuē  cùn ;

èr ) fēn yòu zhǎng xiàng xià ,àn   tuán zhī zhōng xīn ,zuǒ zhǎng  dòng ,liǎng  kuà  kāi ,guì   tuán shàng ;

sān )  zuǒ zhǎng àn   tuán zhī qián zuǒ biān ;

 )  yòu zhǎng cóng zhōng xīn    tuán zhī qián yòu biān ,liǎng zhǎng xiàng  liù cùn  ;

 )  tóu àn  liǎng zhǎng zhōng jiān zhī  tuán shàng ;

liù )  liǎng shǒu zhǎng xiàng wài biān fān zhuǎn (shǒu xīn xiàng shàng , zài  liǎng shǒu chéng    , yuē tóu miàn jiē   );

 )  liǎng shǒu  zhǐ fǎn zhuǎn ,réng àn   tuán zhī yuán chǔ ;

 ) tóu   tuán yóu  ér  ;

jiǔ )  yòu zhǎng    tuán zhī zhōng xīn ;

shí )  zuǒ zhǎng   tuán ,zhì  xiōng qián   zhǎng zhī zhuàng ;

shí  )  yòu zhǎng yòng  chēng  (liǎng  tóng shí   tuán ),  zuǒ zhǎng dāng  xiōng , wèi  bài ,zhì shǎo sān bài ,duō   sān shù  jiā , liù bài 、jiǔ bài 、shí  èr bài děng 。

bài  hòu shàng yǒu   , shì  zhī zuō  ,míng yuē wèn xùn ,nǎi gāng bài  liǎng shǒu   zhǎng dāng xiōng shí ,  suǒ  zhī liǎng zhǎng wēi  xiàng xià (shì shí  gōng ),fàng zhì jìn  chù 。   yòu zhǎng zhì  zuǒ zhǎng zhī nèi ,dié chéng quán shì ,huǎn huǎn cóng xià xiàng shàng    méi  (shì  shí  zhí  gōng ),zài  liǎng shǒu   fàng xià  zhǎng dāng xiōng ,shǒu xīn xiàng shàng ,yòu shǒu dié zhì  zuǒ shǒu zhī shàng ,liǎng   zhǐ xiāng jiē ,   sān mèi yìn  ( tuó yìn  zuǒ shǒu dié zhì  yòu shǒu zhī shàng   sān mèi yìn tóng ), wèi bài    。 tóu zài lüè   ér  ,shǒu 便biàn sàn kāi ér 退tuì 。

佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课
佛教晚课

fēn lèi : jīng   shū míng : jiào wǎn    zuò zhě :quàn xué wǎng zhěng  
返回标鸽