往生论 |无量寿经优婆提舍愿生偈| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

wǎng shēng lùn 


[西  ] sǒu pán tóu    zào 

shì zūn   xīn ,guī mìng jǐn shí fāng ,  ài guāng  lái ,yuàn shēng ān  guó 。

  xiū duō luó ,zhēn shí gōng  xiāng , shuō yuàn  zǒng chí ,  jiào xiāng yìng 。

guān  shì jiè xiāng ,shèng guò sān jiè dào 。 jiū jìng   kōng ,广guǎng   biān  。

zhèng dào   bēi ,chū shì shàn gēn shēng 。 jìng guāng míng mǎn  , jìng  yuè lún 。

bèi zhū zhēn bǎo xìng ,  miào zhuāng yán 。  gòu guāng yàn chì ,míng jìng yào shì jiān 。

bǎo xìng gōng  cǎo ,róu ruǎn zuǒ yòu xuán , chù zhě shēng shèng  ,guò jiā zhān lín tuó 。

bǎo huá qiān wàn zhǒng ,  chí liú quán , wēi fēng dòng huá  ,jiāo cuò guāng luàn zhuǎn 。

gōng 殿diàn zhū lóu  ,guān shí fāng  ài ,  shù  guāng  ,bǎo lán biàn wéi rào 。

 liàng bǎo jiāo luò ,luó wǎng biàn  kōng , zhǒng zhǒng líng  xiǎng ,xuān  miào  yīn 。

 huá  zhuāng yán , liàng xiāng  xūn 。  huì míng jìng  ,chú shì chī àn míng 。

fàn shēng  shēn yuǎn ,wēi miào wén shí fāng 。 zhèng jué ā  tuó , wáng shàn zhù chí 。

 lái jìng huá zhòng ,zhèng jué huá huà shēng 。 ài    wèi ,chán sān mèi wèi shí 。

yǒng  shēn xīn nǎo ,shòu  cháng  jiàn 。  chéng shàn gēn jiè ,děng   xián míng ,

 rén  gēn quē ,èr chéng zhǒng  shēng 。 zhòng shēng suǒ yuàn  , qiè néng mǎn  。

shì  yuàn shēng  ,ē  tuó  guó 。  liàng  bǎo wáng ,wēi miào jìng huá tái 。

xiāng hǎo guāng  xún , xiàng chāo qún shēng 。  lái wēi miào shēng ,fàn xiǎng wén shí fāng 。

tóng  shuǐ huǒ fēng , kōng  fēn bié 。 tiān rén  dòng zhòng ,qīng jìng zhì hǎi shēng 。

   shān wáng ,shèng miào  guò zhě 。 tiān rén zhàng  zhòng ,gōng jìng rào zhān yǎng 。

guān  běn yuàn  ,  kōng guò zhě , néng lìng  mǎn  ,gōng   bǎo hǎi 。

ān  guó qīng jìng ,cháng zhuǎn  gòu lún , huà     ,   zhù chí 。

 gòu zhuāng yán guāng , niàn   shí ,  zhào zhū  huì ,  zhū qún shēng 。

 tiān  huá  ,miào xiāng děng gōng yǎng , zàn zhū  gōng  , yǒu fèn bié xīn 。

 děng shì jiè  ,  gōng  bǎo ,  yuàn jiē wǎng shēng ,shì     。

 zuò lùn shuō  ,yuàn jiàn  tuó  ,  gòng zhū zhòng shēng ,wǎng shēng ān  guó 。

 liàng 寿shòu xiū duō luó zhāng  ,   sòng zǒng shuō jìng 。

lùn yuē :

 yuàn  míng   ?

shì xiàn guān  ān  shì jiè ,jiàn ā  tuó  lái ,yuàn shēng  guó  。

yún  guān ?yún  shēng xìn xīn ?

ruò shàn nán  、shàn  rén ,xiū  niàn mén xíng chéng jiù , jìng  shēng ān  guó  ,jiàn  ē  tuó  。

 niàn mén 

 děng  niàn mén ?

 zhě  bài mén ,èr zhě zàn tàn mén ,sān zhě zuò yuàn mén , zhě guān chá mén , zhě huí xiàng mén 。

yún   bài ?

shēn   bài ā  tuó  lái 、yīng 、zhèng biàn zhī 。wéi shēng  guó   。

yún  zàn tàn ?

kǒu  zàn tàn 。chēng   lái míng ,   lái guāng míng zhì xiāng ,  míng  ,  shí xiū xíng xiāng yìng  。

yún  zuò yuàn ?

xīn cháng zuò yuàn 。 xīn zhuān niàn , jìng wǎng shēng ān  guó  ,  shí xiū xíng shē    。

yún  guān chá ?

zhì huì guān chá 。zhèng niàn guān  ,  shí xiū xíng   shě   。 guān chá yǒu sān zhǒng 。 děng sān zhǒng ? zhě guān chá   guó  zhuāng yán gōng  ,èr zhě guān chá ē  tuó  zhuāng yán gōng  ,sān zhě guān chá  zhū   zhuāng yán gōng  。

yún  huí xiàng ?

 shě  qiè  nǎo zhòng shēng ,xīn cháng zuò yuàn huí xiàng wéi shǒu , chéng jiù  bēi xīn  。

shí  zhǒng zhuāng yán gōng  chéng jiù 

yún  guān chá   guó  zhuāng yán gōng  ?

  guó  zhuāng yán gōng  zhě ,chéng jiù       。      bǎo xìng ,xiāng  xiāng duì   。guān chá   guó  zhuāng yán gōng  chéng jiù zhě ,yǒu shí  zhǒng ,yīng zhī 。 děng shí  ? zhě zhuāng yán qīng jìng gōng  chéng jiù ,èr zhě zhuāng yán liàng gōng  chéng jiù ,sān zhě zhuāng yán xìng gōng  chéng jiù , zhě zhuāng yán xíng xiāng gōng  chéng jiù , zhě zhuāng yán zhǒng zhǒng shì gōng  chéng jiù ,liù zhě zhuāng yán miào  gōng  chéng jiù , zhě zhuāng yán chù gōng  chéng jiù , zhě zhuāng yán sān zhǒng gōng  chéng jiù ,jiǔ zhě zhuāng yán  gōng  chéng jiù ,shí zhě zhuāng yán guāng míng gōng  chéng jiù ,shí  zhě zhuāng yán miào shēng gōng  chéng jiù ,shí èr zhě zhuāng yán zhǔ gōng  chéng jiù ,shí sān zhě zhuāng yán juàn shǔ gōng  chéng jiù ,shí  zhě zhuāng yán shòu yòng gōng  chéng jiù ,shí  zhě zhuāng yán  zhū nán gōng  chéng jiù ,shí liù zhě zhuāng yán   mén gōng  chéng jiù ,shí  zhě zhuāng yán  qiè suǒ qiú mǎn  gōng  chéng jiù 。

 1. zhuāng yán qīng jìng gōng  chéng jiù zhě , yán “guān  shì jiè xiāng ,shèng guò sān jiè dào ” 。
 2. zhuāng yán liàng gōng  chéng jiù zhě , yán “jiū jìng   kōng ,广guǎng   biān  ” 。
 3. zhuāng yán xìng gōng  chéng jiù zhě , yán “zhèng dào   bēi ,chū shì shàn gēn shēng ” 。
 4. zhuāng yán xíng xiāng gōng  chéng jiù zhě , yán “jìng guāng míng mǎn  , jìng  yuè lún ” 。
 5. zhuāng yán zhǒng zhǒng shì gōng  chéng jiù zhě , yán “bèi zhū zhēn bǎo xìng ,  miào zhuāng yán ” 。
 6. zhuāng yán miào  gōng  chéng jiù zhě , yán “ gòu guāng yàn chì ,míng jìng yào shì jiān ” 。
 7. zhuāng yán chù gōng  chéng jiù zhě , yán “bǎo xìng gōng  cǎo ,róu ruǎn zuǒ yòu xuán ,chù zhě shēng shèng  ,guò jiā zhān lín tuó ” 。
 8. zhuāng yán sān zhǒng gōng  chéng jiù zhě ,yǒu sān zhǒng shì ,yīng zhī 。 děng sān zhǒng ? zhě shuǐ ,èr zhě  ,sān zhě  kōng 。zhuāng yán shuǐ gōng  chéng jiù zhě , yán “bǎo huá qiān wàn zhǒng ,  chí liú quán ,wēi fēng dòng huá  ,jiāo cuò guāng luàn zhuǎn ” 。zhuāng yán  gōng  chéng jiù zhě , yán “gōng 殿diàn zhū lóu  ,guān shí fāng  ài , shù  guāng  ,bǎo lán biàn wéi rào ” 。zhuāng yán  kōng gōng  chéng jiù zhě , yán “ liàng bǎo jiāo luò ,luó wǎng biàn  kōng ,zhǒng zhǒng líng  xiǎng ,xuān  miào  yīn ” 。
 9. zhuāng yán  gōng  chéng jiù zhě , yán “ huá  zhuāng yán , liàng xiāng  xūn ” 。
 10. zhuāng yán guāng míng gōng  chéng jiù zhě , yán “ huì míng jìng  ,chú shì chī àn míng ” 。
 11. zhuāng yán miào shēng gōng  chéng jiù zhě , yán “fàn shēng  shēn yuǎn ,wēi miào wén shí fāng ” 。
 12. zhuāng yán zhǔ gōng  chéng jiù zhě , yán “zhèng jué ā  tuó , wáng shàn zhù chí ” 。
 13. zhuāng yán juàn shǔ gōng  chéng jiù zhě , yán “ lái jìng huá zhòng ,zhèng jué huá huà shēng ” 。
 14. zhuāng yán shòu yòng gōng  chéng jiù zhě , yán “ài    wèi ,chán sān mèi wèi shí ” 。
 15. zhuāng yán  zhū nán gōng  chéng jiù zhě , yán “yǒng  shēn xīn nǎo ,shòu  cháng  jiàn ” 。
 16. zhuāng yán   mén gōng  chéng jiù zhě , yán “ chéng shàn gēn jiè ,děng   xián míng , rén  gēn quē ,èr chéng zhǒng  shēng ” 。jìng  guǒ bào , èr zhǒng  xián guò ,yīng zhī 。 zhě  ,èr zhě míng 。 yǒu sān zhǒng : zhě èr chéng rén ,èr zhě  rén ,sān zhě zhū gēn   rén 。  sān guò  ,míng    xián 。míng  sān zhǒng 。fēi dàn  sān  ,nǎi zhì  wén èr chéng 、 rén 、zhū gēn   sān zhǒng míng  ,míng  míng  xián 。“děng ”zhě ,píng děng  xiāng  。
 17. zhuāng yán  qiè suǒ qiú mǎn  gōng  chéng jiù zhě , yán “zhòng shēng suǒ yuàn  , qiè néng mǎn  ” 。

lüè shuō  ē  tuó  guó  shí  zhǒng zhuāng yán gōng  chéng jiù 。shì xiàn  lái  shēn    gōng   chéng jiù ,   gōng  chéng jiù  。

  liàng 寿shòu  guó  zhuāng yán ,    miào jìng jiè xiāng ,shí liù     ,  shuō ,yīng zhī 。

yún  guān  zhuāng yán gōng  chéng jiù ?

guān  zhuāng yán gōng  chéng jiù zhě ,yǒu  zhǒng xiāng ,yīng zhī 。 děng  zhǒng ? zhě zhuāng yán zuò gōng  chéng jiù ,èr zhě zhuāng yán shēn  gōng  chéng jiù ,sān zhě zhuāng yán kǒu  gōng  chéng jiù , zhě zhuāng yán xīn  gōng  chéng jiù , zhě zhuāng yán  zhòng gōng  chéng jiù ,liù zhě zhuāng yán shàng shǒu gōng  chéng jiù , zhě zhuāng yán zhǔ gōng  chéng jiù , zhě zhuāng yán   zuò zhù chí gōng  chéng jiù 。

 zhě zhuāng yán zuò gōng  chéng jiù ?

 yán “ liàng  bǎo wáng ,wēi miào jìng huá tái ” 。

 zhě zhuāng yán shēn  gōng  chéng jiù ?

 yán “xiāng hǎo guāng  xún , xiàng chāo qún shēng ” 。

 zhě zhuāng yán kǒu  gōng  chéng jiù ?

 yán “ lái wēi miào shēng ,fàn xiǎng wén shí fāng ” 。

 zhě zhuāng yán xīn  gōng  chéng jiù ?

 yán “tóng  shuǐ huǒ fēng , kōng  fēn bié ” 。“ fēn bié ”zhě , fēn bié xīn  。

 zhě zhuāng yán  zhòng gōng  chéng jiù ?

 yán “tiān rén  dòng zhòng ,qīng jìng zhì hǎi shēng ” 。

 zhě zhuāng yán shàng shǒu gōng  chéng jiù ?

 yán “   shān wáng ,shèng miào  guò zhě ” 。

 zhě zhuāng yán zhǔ gōng  chéng jiù ?

 yán “tiān rén zhàng  zhòng ,gōng jìng rào zhān yǎng ” 。

 zhě zhuāng yán   zuò zhù chí gōng  chéng jiù ?

 yán “guān  běn yuàn  ,  kōng guò zhě ,néng lìng  mǎn  ,gōng   bǎo hǎi ” 。 jiàn   ,wèi zhèng jìng xīn   , jìng  zhèng píng děng  shēn 。 jìng xīn   , shàng  zhū   , jìng tóng   miè píng děng  。

lüè shuō   ,shì xiàn  lái     gōng  zhuāng yán   chéng jiù ,yīng zhī 。

 zhǒng zhèng xiū xíng gōng  

yún  guān chá   zhuāng yán gōng  chéng jiù ?

guān chá   zhuāng yán gōng  chéng jiù zhě ,guān    yǒu  zhǒng zhèng xiū xíng gōng  chéng jiù ,yīng zhī 。

 zhě wèi  ?

 zhě     shēn  dòng yáo ,ér biàn shí fāng zhǒng zhǒng yìng huà , shí xiū xíng ,cháng zuò  shì 。 yán “ān  guó qīng jìng ,cháng zhuǎn  gòu lún ,huà     ,   zhù chí ” 。kāi zhū zhòng shēng   huá  。

èr zhě  yìng huà shēn , qiè shí  qián  hòu , xīn  niàn ,fàng  guāng míng 。 néng biàn zhì shí fāng shì jiè ,jiào huà zhòng shēng ,zhǒng zhǒng fāng 便biàn ,xiū xíng suǒ zuò ,miè chú  qiè zhòng shēng   。 yán “ gòu zhuāng yán guāng , niàn   shí , zhào zhū  huì ,  zhū qún shēng ” 。

sān zhě    qiè shì jiè ,  zhào zhū  huì  zhòng ,  广guǎng   liàng gōng yǎng 、gōng jìng 、zàn tàn zhū   lái gōng  。 yán “ tiān  huá  ,miào xiāng děng gōng yǎng ,zàn zhū  gōng  , yǒu fèn bié xīn ” 。

 zhě   shí fāng  qiè shì jiè  sān bǎo chù ,zhù chí zhuāng yán  、 、sēng bǎo gōng   hǎi ,biàn shì lìng jiě  shí xiū xíng 。 yán “ děng shì jiè  ,  gōng  bǎo , yuàn jiē wǎng shēng ,shì     ” 。

yòu xiàng shuō guān chá zhuāng yán   gōng  chéng jiù 、zhuāng yán  gōng  chéng jiù 、zhuāng yán   gōng  chéng jiù 。 sān zhǒng chéng jiù ,yuàn xīn zhuāng yán ,yīng zhī 。lüè shuō      。   zhě ,wèi qīng jìng  。qīng jìng  zhě ,wèi zhēn shí zhì huì 、 wéi  shēn  。 qīng jìng yǒu èr zhǒng ,yīng zhī 。 děng èr zhǒng ? zhě  shì jiān qīng jìng ,èr zhě zhòng shēng shì jiān qīng jìng 。 shì jiān qīng jìng zhě , xiàng shuō shí  zhǒng zhuāng yán   gōng  chéng jiù ,shì míng  shì jiān qīng jìng 。zhòng shēng shì jiān qīng jìng zhě , xiàng shuō  zhǒng zhuāng yán  gōng  chéng jiù 、 zhǒng zhuāng yán   gōng  chéng jiù ,shì míng zhòng shēng shì jiān qīng jìng 。 shì    ,shè èr zhǒng qīng jìng  ,yīng zhī 。

 shì   ,shē   、  shě  广guǎng lüè xiū xíng ,chéng jiù róu ruǎn xīn , shí zhī 广guǎng lüè zhū  , shì chéng jiù qiǎo fāng 便biàn huí xiàng 。 zhě   qiǎo fāng 便biàn huí xiàng ?  qiǎo fāng 便biàn huí xiàng zhě ,wèi shuō  bài děng  zhǒng xiū xíng ,suǒ   qiè gōng  shàn gēn , qiú  shēn zhù chí zhī  ,   qiè zhòng shēng   。zuò yuàn shè   qiè zhòng shēng ,gòng tóng shēng  ān   guó 。shì míng   qiǎo fāng 便biàn huí xiàng chéng jiù 。

   shì shàn zhī huí xiàng chéng jiù , néng yuǎn  sān zhǒng   mén xiāng wéi  。 děng sān zhǒng ? zhě  zhì huì mén , qiú   ,yuǎn   xīn tān zhe  shēn  。èr zhě   bēi mén ,  qiè zhòng shēng  ,yuǎn   ān zhòng shēng xīn  。sān zhě  fāng 便biàn mén ,lián mǐn  qiè zhòng shēng xīn ,yuǎn  gōng yǎng gōng jìng  shēn xīn  。shì míng yuǎn  sān zhǒng   mén xiāng wéi  。

sān zhǒng   mén xiāng wéi  

  yuǎn   shì sān zhǒng   mén xiāng wéi  , sān zhǒng suí shùn   mén  mǎn   。 děng sān zhǒng ?

 zhě  rǎn qīng jìng xīn ,  wéi  shēn qiú zhū   。èr zhě ān qīng jìng xīn ,   qiè zhòng shēng   。sān zhě yuè qīng jìng xīn , lìng  qiè zhòng shēng de     , shè  zhòng shēng shēng  guó   。shì míng sān zhǒng suí shùn   mén  mǎn  ,yīng zhī 。

xiàng shuō zhì huì 、 bēi 、fāng 便biàn sān zhǒng mén ,shè    ,  shè  fāng 便biàn ,yīng zhī 。xiàng shuō yuǎn   xīn  tān zhe  shēn 、yuǎn   ān zhòng shēng xīn 、yuǎn  gōng yǎng gōng jìng  shēn xīn 。 sān zhǒng  ,yuǎn  zhàng   xīn ,yīng zhī 。xiàng shuō  rǎn qīng jìng xīn 、ān qīng jìng xīn 、yuè qīng jìng xīn 。 sān zhǒng xīn ,lüè  chù chéng jiù miào  shèng zhēn xīn ,yīng zhī 。

 shì   zhì huì xīn 、fāng 便biàn xīn 、 zhàng xīn 、shèng zhēn xīn ,néng shēng qīng jìng  guó  ,yīng zhī 。shì míng      suí shùn  zhǒng  mén ,suǒ zuò suí   zài chéng jiù 。 xiàng suǒ shuō shēn  、kǒu  、  、zhì  、fāng 便biàn zhì  ,suí shùn  mén  。

 zhǒng mén 

 yǒu  zhǒng mén ,jiàn  chéng jiù  zhǒng gōng  ,yīng zhī 。

 zhě  mén ? zhě jìn mén ,èr zhě  huì zhòng mén ,sān zhě zhái mén , zhě  mén , zhě yuán lín yóu   mén 。  zhǒng mén ,chū  zhǒng mén ,chéng jiù  gōng  ;  mén ,chéng jiù chū gōng  。

   mén zhě ,  bài ē  tuó  ,wéi shēng  guó  , shēng ān  shì jiè 。shì míng    mén 。

  èr mén zhě , zàn tàn ē  tuó  ,suí shùn míng  chēng  lái míng ,  lái guāng míng zhì xiāng xiū xíng  ,   huì zhòng shù 。shì míng   èr mén 。

  sān mén zhě ,  xīn zhuān niàn zuò yuàn shēng  ,xiū shē    jìng sān mèi xíng  ,  lián huá cáng shì jiè 。shì míng   sān mén 。

   mén zhě , zhuān niàn guān chá  miào zhuāng yán ,xiū   shě   , dào  chù ,shòu yòng zhǒng zhǒng  wèi  。shì míng    mén 。

chū   mén zhě ,   bēi ,guān chá  qiè  nǎo zhòng shēng ,shì yìng huà shēn ,huí  shēng  yuán fán nǎo lín zhōng ,yóu  shén tōng ,zhì jiào huà  , běn yuàn  huí xiàng  。shì míng chū   mén 。


fēn lèi : jīng  shū míng :wǎng shēng lùn  zuò zhě :[yuán wèi ]  liú zhī   
返回标鸽