《维摩经》《维摩诘经》《维摩诘所说经》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

wéi  jīng 》(wéi   jīng )

鸠摩罗什(译)

wéi  jīng 》 jiào  chéng jīng diǎn 。 chēng 《    jiě tuō jīng 》,yòu chēng 《wéi   jīng 》、《jìng míng jīng 》、quán chēng wéi 《wéi   suǒ shuō jīng 》。hòu qín jīu  luó shí  yǒu 3juǎn ,14pǐn 。

wéi  jīng 》duì zhōng guó  wén xué 、zhé xué yǐng xiǎng   ér shēn yuǎn ,ér wéi   shì  chéng wéi sēng    xué pài 、jiào pài zàn tàn  duì xiàng 。 sēng zhào  shī yīn yuè  《wéi  jīng 》ér  xīn chū jiā ;dōng jìn yīn hào  《wéi  jīng 》wèi   ;shèn zhì shì jiān  xué zhě 、 shì  shēn shòu 《wéi  jīng 》yǐng xiǎng , xiè líng yùn 、bái   、 dōng  děng rén  xíng zhǐ 、wén fēng ,jiē  wéi   shì wèi  fàn ,wáng wéi gèng  wéi    ,jiāng  hào gǎi wéi ‘  ’,wéi rén suǒ chēng dào 。

quàn xué wǎng shàng yǒu nán 怀huái jǐn  shī  《wéi   jīng jiǎng  》, jiā   cān kǎo yuè  。

gǎn xiè gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]cān  běn shū zhěng  gōng zuò 。

维摩经
《维摩经》经文
 01pǐn   guó   02pǐn  fāng 便biàn   03pǐn    
 04pǐn      05pǐn  wén shū shī  wèn    06pǐn     
 07pǐn  guān zhòng shēng   08pǐn   dào   09pǐn    èr  mén 
 10pǐn  xiāng     11pǐn    xíng   12pǐn  jiàn ā  
 13pǐn   gōng yǎng   14pǐn  zhǔ lèi 
白话《维摩经》(邱纪良教授 白话翻译)
 guó pǐn    fāng 便biàn pǐn  èr    pǐn  sān 
  pǐn    wén shū shī  wèn  pǐn       pǐn  liù 
guān zhòng shēng pǐn     dào pǐn      èr  mén pǐn  jiǔ 
xiāng   pǐn  shí    xíng pǐn  shí   jiàn a chù  pǐn  shí èr 
 gōng yǎng pǐn  shí sān  zhǔ lèi pǐn  shí  
《维摩经》(白话、经文对照翻译)
wéi   suǒ shuō jīng 》bái huà jiě      pǐn   01zhāng   guó jìng  zhū   qiū    gōng  
  pǐn   02zhāng   huì zhū    tiān lóng    zhòng rén děng    pǐn   03zhāng  bǎo  chàng  zàn   gōng  
  pǐn   04zhāng  suí  xīn jìng    jìng    pǐn   05zhāng    shén tōng shì xiàn yán jìng   
 èr pǐn   06zhāng  wéi   shì  shuō  zhī    èr pǐn   06zhāng  wéi   shì  shuō  zhī èr 
 èr pǐn   06zhāng  wéi   shì  shuō  zhī sān   sān pǐn   07zhāng  wéi   gēn shè   shuō yàn zuò 
 sān pǐn   08zhāng  wéi   gēn   jiān lián shuō  xiāng   sān pǐn   09zhāng  wéi   gēn  jiā  shuō  yīng shě háo  cóng pín  
 sān pǐn   10zhāng  wéi   gēn    shuō zhū  píng děng  zhe wén    sān pǐn   11zhāng  wéi   gēn  lóu  shuō yàng guān  xīn ér hòu suí  …
 sān pǐn   12zhāng  wéi   gēn   jiā zhān yán shuō   shēng miè xīn shuō …  sān pǐn   13zhāng  wéi   gēn ā   shuō zhēn tiān yǎn 
 sān pǐn   14zhāng  wéi   gēn yōu   shuō miè zuì   sān pǐn   15zhāng  wéi   gēn luó hóu luó shuō zhēn chū jiā 
 sān pǐn   16zhāng  wéi   gēn ā nán shuō  shēn    nǎo    pǐn   17zhāng  wéi   duì   shuō   
  pǐn   18zhāng  wéi   duì guāng yán shuō dào chǎng    pǐn   19zhāng  wéi   duì tiān  shuō   
  pǐn   20zhāng  wéi   duì shàn  shuō  shī    pǐn   21zhāng  zhòng shēng yǒu bìng    yǒu bìng 
  pǐn   22zhāng  yǒu    yún  diào   xīn    pǐn   23zhāng    miè chú bìng gēn 
  pǐn   24zhāng    xíng   liù pǐn   25zhāng    qiú  
 liù pǐn   26zhāng         mén    pǐn   27zhāng      guān zhòng shēng 
  pǐn   28zhāng      xíng   liàng xīn    pǐn   29zhāng  tiān  sàn huā 
  pǐn   30zhāng   wèi zēng yǒu nán de zhī     pǐn   31zhāng  tiān   shén  zhuǎn shè   wèi  shēn 
  pǐn   32zhāng  tiān  shè   lùn       pǐn   33zhāng    xíng  fēi dào shì wèi tōng   dào 
  pǐn   34zhāng  wén shū shī  shuō  lái zhǒng    pǐn   35zhāng  wéi      xiàn  shēn 
 jiǔ pǐn   36zhāng  shí sān wèi   shuō  èr  mén   jiǔ pǐn   37zhāng  shí jiǔ wèi    shuō  èr  mén 
 shí pǐn   38zhāng  wéi   chà huà   wǎng xiāng   guó qiú xiāng …  shí pǐn   39zhāng  xiāng   guó zhòng     shì jiā    …
 shí pǐn   40zhāng  xiāng fàn gōng    shí pǐn   41zhāng  zhòng shēng gāng qiáng nán huà shuō gāng qiáng zhī   diào  …
 shí pǐn   42zhāng      gōng    shí  pǐn   43zhāng  wéi   zhǎng tuō zhū    qiū   
 shí  pǐn   44zhāng  zhū  wēi  jìn zhǐ zhū suǒ shī wéi  fēi  …  shí  pǐn   45zhāng    chán dìng zhì huì  qiè gōng    liàng …
 shí  pǐn   46zhāng     jìn yǒu wéi  zhù  wéi   shí èr pǐn   47zhāng    děng  guān  lái 
 shí èr pǐn   48zhāng  wéi    shén tōng shì xiàn a chù  miào …  shí èr pǐn   49zhāng  yuàn shēng  miào    zhě dāng shēng  guó …
 shí sān pǐn   50zhāng   shuō  gōng yǎng gōng    shí sān pǐn   51zhāng   shuō wáng  yuè gài  shì 
 shí  pǐn   52zhāng 
《维摩经》其他相关解读
nán 怀huái jǐn :《wéi   jīng 》jiǎng  

返回标鸽