《五灯会元》 佛家高僧
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 dēng huì yuán 》

作者:(宋)普济
 dēng ” zhǐ   chán zōng dēng  :
běi sòng  yǎn zōng dào yuán  《jǐng  chuán dēng  》; ②běi sòng lín  zōng  zūn   《tiān shèng 广guǎng dēng  》; ③běi sòng yún mén zōng wéi bái  《jiàn zhōng jìng guó  dēng  》; ④nán sòng lín  zōng  míng  《lián dēng huì yào 》; ⑤nán sòng yún mén zōng zhèng shòu  《jiā tài  dēng  》。
 dēng huì yuán 》xiān hòu  běi sòng jǐng  yuán nián (1004)zhì nán sòng jiā tài èr nián (1202) jìn 200nián jiān fēn bié chéng shū 。zhōng guó  jiào chán zōng shǐ shū 。20juǎn 。
五灯会元
《五灯会元》第一卷 西天祖师与东土祖师
  【  】
  shī   shī     shě     liú sūn     hán     jiā    shì jiā    
èr  【西 tiān  shī 】(1)
    jiā  zūn zhě  èr  ā nán zūn zhě  sān  shāng   xiū zūn zhě    yōu   duō zūn zhě     duō jiā zūn zhě  liù   zhē jiā zūn zhě       zūn zhě     tuó nán  zūn zhě 
èr  【西 tiān  shī 】(2)
jiǔ   tuó  zūn zhě  shí  xié zūn zhě  shí      shē zūn zhě  shí èr   míng zūn zhě  shí sān  jiā   luó zūn zhě  shí   lóng shù zūn zhě  shí   jiā    zūn zhě  shí liù  luó hóu luó duō zūn zhě  shí   sēng jiā nán  zūn zhě  shí   jiā  shě duō zūn zhě 
èr  【西 tiān  shī 】(3)
shí jiǔ  jiū  luó duō zūn zhě  èr shí    duō zūn zhě  èr shí    xiū pán tóu zūn zhě  èr shí èr    luó zūn zhě  èr shí sān     zūn zhě  èr shí   shī zi zūn zhě  èr shí    shě  duō zūn zhě  èr shí liù     duō zūn zhě  èr shí     duō luó zūn zhě 
sān  【dōng   shī 】(1)
chū       shī  èr  huì    chán shī 
sān  【西 tiān  shī 】(2)
sān  sēng càn jiàn zhì chán shī    dào xìn   chán shī    hóng rěn  mǎn chán shī  liù  huì néng  jiàn chán shī 
《五灯会元》第二卷 中土禅宗
  【    chán shī páng chū   】
  xià  shì 
    chán shī páng chū   niú tóu shān  róng chán shī 
  xià èr shì 
jīn líng niú tóu shān róng chán shī   niú tóu shān zhì yán chán shī  zhōng shān tán cuǐ chán shī 
  xià sān shì 
 shì  liè zhāng  
  xià  shì 
jīn líng niú tóu shān chí chán shī   niú tóu shān zhì wēi chán shī 
  xià liù shì 
jīn líng niú tóu shān wēi chán shī   niú tóu shān huì zhōng chán shī  ān guó xuán tǐng chán shī  tiān zhù chóng huì chán shī   lín xuán  chán shī 
  xià  shì 
jīn líng niú tóu shān zhōng chán shī     wéi  chán shī 
 lín  chán shī   jìng shān dào qīn chán shī 
  xià  shì 
   chán shī   tiān tāi yún  zhì chán shī 
jìng shān guó  qīn chán shī   niǎo  dào lín chán shī 
èr  【   mǎn chán shī páng chū   】
   mǎn chán shī páng chū   běi zōng shén xiù chán shī  sōng yuè huì ān guó shī  měng shān dào míng chán shī   zhōu zhì shēn chán shī 
  xià èr shì 
běi zōng xiù chán shī    tái  fāng chán shī  zhōng tiáo zhì fēng shàn shī  xiáng  cáng chán shī  寿shòu zhōu dào shù chán shī  sōng shān   chán shī 
sōng yuè ān guó shī    xiān rén jiǎn chán shī  sōng yuè  zào duò  shàng  sōng yuè yuán guī chán shī 
 zhōu shēn chán shī    zhōu chù  chán shī 
  xià sān shì 
sōng shān  chán shī   zhōng nán shān wéi zhèng chán shī 
 zào duò  shàng   sōng shān jùn  chán shī 
 zhōu  chán shī    zhōu  xiāng chán shī 
  xià  shì 
 zhōu  xiāng chán shī   bǎo táng  zhù chán shī 
sān  【liù   jiàn chán shī páng chū    】(1)
西  jué duō sān zàng  sháo zhōu  hǎi chán shī   zhōu zhì chéng chán shī  biǎn dān xiǎo le chán shī  hóng zhōu   chán shī  寿shòu zhōu zhì tōng chán shī  jiāng 西 zhì chè chán shī  xìn zhōu zhì cháng chán shī  广guǎng zhōu zhì dào chán shī  yǒng jiā xuán jué chán shī 
sān 、【liù   jiàn chán shī páng chū    】(2)
wēn zhōu jìng   xuán    kōng běn jìng chán shī   zhōu xuán  chán shī   běi zhì huáng chán shī  nán yáng huì zhōng guó shī    shén huì chán shī 
 、【liù  xià èr 、sān 、 、 shì   】
liù  xià èr shì 
nán yáng zhōng guó shī   dān yuán yīng zhēn chán shī 
  huì chán shī   měng shān guāng bǎo chán shī   zhōu   chán shī 
 zhōu  chán shī   jīng nán wéi zhōng chán shī 
liù  xià sān shì  shì  liè zhāng 
jīng nán zhōng chán shī   suì zhōu yuán  shàng 
 liù  xià  shì 
suì zhōu yuán chán shī   guī fēng zōng  chán shī 
 、【西 dōng  yìng huà shèng xián ( )】
wén shū    tiān qīn    wéi   shì  shàn cái tóng      zūn zhě  shè   zūn zhě  yāng jué  luó zūn zhě  bīn tóu  zūn zhě  zhàng   wáng   chì tài    tuó chán shī  jīn líng bǎo zhì chán shī  shuāng lín shàn huì  shì  nán yuè huì  chán shī  tiān tāi zhì zhě chán shī   zhōu sēng jiā  shèng  tiān tāi fēng gàn chán shī  tiān tāi hán shān  tiān tāi shí   míng zhōu  dài  shàng   huá zhì yán  shì  kòu bīng zǎo xiān    qiān suì bǎo zhǎng  shàng 
《五灯会元》第三卷 南岳派(01)
 、【liù    】
nán yuè 怀huái ràng chán shī 
nán yuè ràng chán shī   ﹝  shì ﹞jiāng 西   dào  chán shī 
èr 、【   chán shī   (nán yuè xià èr shì )】(1)
bǎi zhàng 怀huái hǎi chán shī 
èr 、【   chán shī   (nán yuè xià èr shì )】(2)
nán quán  yuàn chán shī 
èr 、【   chán shī   (nán yuè xià èr shì )】(3)
yán guān  ān guó shī  guī zōng zhì cháng chán shī   méi  cháng chán shī   guāng  mǎn chán shī   xiè líng  chán shī  pán shān bǎo  chán shī    bǎo chè chán shī  dōng   huì chán shī 
èr 、【   chán shī   (nán yuè xià èr shì )】(4)
西 táng zhì cáng chán shī  zhāng jìng 怀huái huī chán shī  yǒng tài líng tuān chán shī  huá yán zhì cáng chán shī   zhū huì hǎi chán shī  bǎi zhàng wéi zhèng chán shī   tán  huì chán shī  shān shān zhì jiān chán shī   tán wéi jiàn chán shī  míng  dào héng chán shī 
èr 、【   chán shī   (nán yuè xià èr shì )】(7)
shí gǒng huì cáng dān shī  běi lán ràng chán shī  nán yuán dào míng chán shī   cūn  mǎn chán shī  zhōng  hóng ēn chán shī   tán cháng xìng chán shī  fén zhōu   guó shī   tóng 广guǎng chéng chán shī  é    chán shī   quē  zài chán shī  xìng shàn wéi kuān chán shī  è zhōu  děng chán shī  sān jiǎo zǒng yìn chán shī    bǎo yún chán shī 
èr 、【   chán shī   (nán yuè xià èr shì )】(6)
 róng tài  chán shī    dào tōng chán shī   tái yǐn fēng chán shī  shí shuāng  shàn chán shī  guī yáng  le chán shī  西 yuán tán cáng chán shī  yáng  zhēn shū chán shī   tóu shén cáng chán shī  huá lín shàn jué chán shī  shuǐ táng  shàng  méng   shàng   ào  shàng   jiù  shàng     shàng  shí jiù  shàng  běn   shàng  shí lín  shàng  西 shān liàng zuò zhǔ  hēi yǎn  shàng   lǐng  shàng   fēng  shàng 
èr 、【   chán shī   (nán yuè xià èr shì )】(7)
 yáng  shàng  hóng luó  shàng  bǎi líng  shàng  jīn niú  shàng  hēi jiàn  shàng   shān  shàng   yuán  shàng  sōng shān  shàng   chuān  shàng     shàng  xiù   shàng  bēi shù  shàng  cǎo táng  shàng  dòng ān  shàng  xīng píng  shàng  xiāo yáo  shàng     shàng  shuǐ lǎo  shàng   bēi  shàng  lóng shān  shàng  páng yùn  shì 
《五灯会元》第四卷 南岳派(02)
nán yuè xià sān shì --bǎi zhàng hǎi chán shī   
huáng   yùn chán shī  cháng qìng  ān chán shī    huán zhōng chán shī  píng tián  àn chán shī   fēng cháng guān chán shī  shí shuāng xìng kōng chán shī   líng shén zàn chán shī   ān  tōng chán shī  lóng yún tái chán shī  wèi guó yuàn dào chán shī  zhèn zhōu wàn suì  shàng  dōng shān huì chán shī  qīng tián  shàng  bǎi zhàng pán  shàng 
nán yuè xià sān shì --nán quán yuàn chán shī   (1)
zhào zhōu cóng shěn chán shī 
nán yuè xià sān shì --nán quán yuàn chán shī   (2)
cháng shā jǐng cén chán shī 
nán yuè xià sān shì --nán quán yuàn chán shī   (3)
è zhōu zhū   shàng  zi   zōng chán shī  bái  tán zhào chán shī  yún  shī  chán shī  xiāng yán  duān chán shī  líng jiù xián chán shī  luò jīng sōng shān  shàng   zi  shàng   zhōu 西 chán  shàng   gèn dài   gān zhì xíng zhě 
nán yuè xià sān shì --  chán shī   
yán guān ān guó shī   guān nán dào cháng chán shī  shuāng lǐng xuán zhēn chán shī  jìng shān jiàn zōng chán shī 
guī zōng cháng chán shī    róng líng xùn chán shī  hàn nán gāo tíng  shàng  xīn luó  máo  shàng   tái zhì tōng chán shī 
 méi cháng chán shī   xīn luó jiā zhì chán shī  háng zhōu tiān lóng  shàng 
 guāng mǎn chán shī   bái   shì láng 
 xiè  chán shī   guī shān zhèng yuán chán shī   zhōu    shàng 
pán shān  chán shī   zhèn zhōu  huà  shàng 
  chè chán shī   寿shòu zhōu liáng suì chán shī 
dōng  huì chán shī   shǔ shān huì chāo chán shī 
西 táng cáng chán shī   qián zhōu chù wēi chán shī 
zhāng jìng huī chán shī   jiàn  hóng biàn chán shī  guī shān zhì zhēn chán shī  jīn zhōu cāo chán shī  lǎng zhōu    shàng  jīng zhào gōng   shàng 
yǒng tài tuān chán shī   shàng lín jiè líng chán shī   tái   yán  shàng   nán  lín  shàng 
huá yán cáng chán shī   huáng zhōu  ān chán shī 
nán yuè xià  shì  --huáng  yùn chán shī   
 zhōu chén zūn 宿  qiān qǐng chǔ nán chán shī  niǎo shí líng guān chán shī  luó hàn zōng chè chán shī  xiàng guó péi xiū  shì 
nán yuè xià  shì  --cháng qìng ān chán shī   
 suí  zhēn chán shī  líng shù  mǐn chán shī  líng yún zhì qín chán shī  寿shòu shān shī jiě chán shī  ráo zhōu yáo shān  shàng  guó huān wén  chán shī  tái zhōu  jiāng  shàng   zhōu  shuǐ  shàng  wén shū yuán míng chán shī 
nán yuè xià  shì  --zhào zhōu shěn chán shī   
yán yáng shàn xìn zūn zhě  guāng xiào huì jué chán shī  guó qīng yuàn fèng chán shī   chén cóng lǎng chán shī   zhōu xīn jiàn chán shī  háng zhōu duō   shàng   zhōu 西   shàng 
nán yuè xià  shì  --  chán shī   
cháng shā cén chán shī   xuě dòu cháng tōng chán shī 
zhū   shàng   shí   shàng 
zi  zōng chán shī   tái zhōu shèng guāng  shàng  zhāng zhōu  shí  shàng   tóng  shàng   róng yuǎn  shàng 
guān nán cháng chán shī   guān nán dào   shàng  zhāng zhōu luó hàn  shàng 
gāo ān   chán shī    shān  liǎo rán chán shī 
háng zhōu tiān lóng  shàng   jīn huá  zhī  shàng 
nán yuè xià  shì 
 zhōu chén zūn 宿    shǐ chén cāo shàng shū 
guāng xiào jué chán shī   cháng qìng dào yǎn chán shī 
《五灯会元》第五卷 青原派(01)
qīng yuán xià  shì --shí shuāng zhū chán shī   
liù   jiàn chán shī   qīng yuán xíng  chán shī 
qīng yuán  chán shī   shí tou  qiān chán shī 
qīng yuán xià èr shì --shí tou qiān chán shī   
yào shān wéi yǎn chán shī  dān xiá tiān rán chán shī  tán zhōu  chuān chán shī   diān bǎo tōng chán shī  zhǎng  kuàng chán shī  jīng zhào shī  chán shī  zhāo  huì lǎng chán shī  xīng guó zhèn lǎng chán shī  fén zhōu shí lóu chán shī   mén  tuó chán shī  shuǐ kōng  shàng   tóng  chán shī 
qīng yuán xià sān shì --yào shān yǎn chán shī   
dào  zōng zhì chán shī  yún yán tán chéng chán shī  chuán zi  chéng chán shī  bēi shù huì shěng chán shī  bǎi yán míng zhé chán shī   zhōu gāo shā    shǐ  áo  shì 
qīng yuán xià sān shì --  chán shī   
dān xiá rán chán shī   cuì wēi  xué chán shī  xiào  xìng kōng chán shī   cāng  shàng  dān xiá  ān chán shī  běn tóng chán shī 
 chuān chán shī   xiān tiān chán shī   zhōu  guāng chán shī 
 diān tōng chán shī   sān píng  zhōng chán shī   jiá běn kōng chán shī  běn shēng chán shī 
zhǎng  kuàng chán shī   shí shì shàn dào chán shī 
qīng yuán xià  shì (1)

dào  zhì chán shī   shí shuāng qìng zhū chán shī  jiàn yuán zhòng xìng chán shī   qīng chán shī 
sēng  bài yún yán chéng chán shī   xìng shān jiàn hóng chán shī  shén shān sēng  chán shī  yōu   shàng 
chuán zi chéng chán shī   jiā shān shàn huì chán shī 
qīng yuán xià  shì (2)
cuì wēi xué chán shī   qīng píng lìng zūn chán shī  tóu   tóng chán shī  dào chǎng   chán shī  bái yún shān yuē chán shī 
xiào  xìng kōng chán shī   shè zhōu mào yuán chán shī  zǎo shān guāng rén chán shī 
《五灯会元》第六卷 青原派(02)
qīng yuán xià  shì --shí shuāng zhū chán shī   
jiǔ fēng dào qián chán shī  yǒng quán jǐng xīn chán shī  yún gài zhì yuán chán shī   shān cáng chán shī  zhōng yún shān gài chán shī  nán  sēng  chán shī   xián 怀huái yòu chán shī   chuán hóng jiàn chán shī   shān cún  chán shī   zhōu chóng ēn chán shī  shí shuāng shān huī chán shī  yǐng zhōu  jiāo chán shī  féi tián huì jué chán shī  鹿 yuàn shān huī chán shī  bǎo gài shān yuē chán shī  yún mén hǎi yàn chán shī   nán wén shū chán shī  fèng xiáng shí zhù chán shī   tōng cún 寿shòu chán shī  nán yuè xuán tài chán shī  tán zhōu yún gài chán shī  lóng   wén chán shī  zhāng zhuō xiù cái 
qīng yuán xià  shì --jiā shān huì chán shī   
luò  yuán ān chán shī  xiāo yáo 怀huái zhōng chán shī  pán lóng  wén chán shī  huáng shān yuè lún chán shī  sháo shān huán  chán shī  shàng lán lìng chāo chán shī  yùn zhōu  chán chán shī  tài yuán hǎi  chán shī  jiā zhōu bái shuǐ chán shī  tiān gài shān yōu chán shī 
qīng yuán xià  shì --  chán shī   
qīng píng zūn chán shī   sān jiǎo lìng guī chán shī 
tóu  tóng chán shī   tóu  gǎn wēn chán shī  niú tóu shān wēi chán shī  xiāng shān chéng zhào chán shī  shǎn  tiān  chán shī  zhōng liáng shān  chán shī  xiāng zhōu  yǐn chán shī  ān zhōu jiǔ zōng chán shī  pán shān èr shì chán shī  jiǔ zōng jìng huì chán shī  guān yīn yán jùn chán shī  háo zhōu  míng chán shī  fèng xiáng zhāo  chán shī 
qīng yuán xià liù shì (1)
 guāng huì chán shī    shān yǒu yuán chán shī  tán zhōu lóng xīng chán shī   lóng  shì chán shī   lóng èr shì chán shī  shǎn  lóng jùn chán shī   lóng sān shì chán shī 
jiǔ fēng qián chán shī   xīn luó qīng yuàn chán shī   tán shén dǎng chán shī  nán yuán xíng xiū chán shī   tán shān míng chán shī   zhōu  shān chán shī   tán yán mào chán shī  tóng ān cháng chá chán shī   tán kuāng  chán shī   shān  yīn chán shī   tán shān móu chán shī 
yǒng quán xīn chán shī   liù tōng yuàn shào chán shī 
yún gài yuán chán shī   yún gài zhì hǎn chán shī  xīn luó  lóng chán shī  tiān tāi shān dēng chán shī 
qīng yuán xià liù shì (2)
 shān cáng chán shī   xīn luó ruì yán chán shī  xīn luó bǎi yán chán shī  xīn luó  lǐng chán shī 
zhōng yún gài chán shī   yún gài shān jǐng chán shī   shān shī yīn chán shī  zhè  cóng shí chán shī 
luò  ān chán shī     yàn bīn chán shī  qīng fēng chuán chǔ chán shī  yǒng ān shàn jìng chán shī  dèng zhōu zhōng  chán shī  dòng  jiè dìng chán shī  jīng zhào  lóng chán shī 
xiāo yáo zhōng chán shī    qīng shī wēi chán shī  bái yún  xiū chán shī 
pán lóng wén chán shī   yǒng ān jìng  chán shī   píng shàn dào chán shī  chóng  yuàn zhì chán shī  shǎn  lóng  chán shī 
huáng shān lún chán shī   yǐng zhōu tóng quán chán shī 
sháo shān  chán shī   tán zhōu wén shū chán shī  耀yào zhōu  xíng chán shī 
 míng chán shī   jiù lǐng shàn běn chán shī 
qīng yuán xià  shì (1)
téng xiá chán shī    zhōu yào shān chán shī 
yún gài jǐng chán shī   nán tái  cáng chán shī  yún gài zhèng jué chán shī 
  bīn chán shī    ān xìng  chán shī    háng lǎng chán shī 
qīng fēng chǔ chán shī   西 chuān líng kān chán shī    duān  chán shī  kāi shān 怀huái zhòu chán shī  yōu zhōu chuán  chán shī  jìng zhòng guī xìn chán shī  qīng fēng qīng miǎn chán shī 
 sòng  yīn sòng tài zōng huáng   sòng huī zōng huáng   sòng xiào zōng huáng  
qīng yuán xià  shì (2)
wèi xiáng   shí xìng  shī  chá líng  shān zhǔ  sēng zhào  shī  chán yuè guàn xiū chán shī  xiān jìng zhào chán shī  gōng   shàng  táng cháo yīn chán shī  dōng shān yún dǐng chán shī  yún yōu zhòng yùn chán shī     chán shī  tóu  tōng chán shī   hǎi  chán shī  tiān níng míng chán shī  rén wáng qīn chán shī  jīn líng tiě suǒ shān zhǔ  lóu   shàng  shén zhào běn   shī  tiān zhú zhèng   shī  běn sōng  shī  wáng míng  宿  wáng míng guān zǎi  wáng míng xíng zhě  wáng míng dào  
《五灯会元》第七卷 青原派(03)
qīng yuán xià èr shì --shí tou qiān chán shī   
tiān huáng dào  chán shī 
qīng yuán xià sān shì --tiān huáng  chán shī   
lóng tán chóng xìn chán shī 
qīng yuán xià  shì --lóng tán xìn chán shī   
 shān xuān jiàn chán shī   tán bǎo fēng chán shī 
qīng yuán xià  shì -- shān jiàn chán shī   
yán tóu quán chán shī  xuě fēng  cún chán shī  gǎn tán  guó chán shī  ruì lóng huì gōng chán shī  quán zhōu  guān  shàng  gāo tíng jiǎn chán shī 
qīng yuán xià liù shì --yán tóu huò chán shī   
ruì yán shī yàn chán shī  xuán quán shān yàn chán shī  luó shān dào xián chán shī  xiāng  cóng fàn chán shī  shèng 寿shòu yuàn yán chán shī  líng yán huì zōng chán shī 
qīng yuán xià liù shì --xuě fēng cún chán shī   (1)
xuán shā shī bèi chán shī 
qīng yuán xià liù shì --xuě fēng cún chán shī   (2)
cháng qìng huì léng chán shī  bǎo  cóng zhǎn chán shī 
qīng yuán xià liù shì --xuě fēng cún chán shī   (3)
 shān shén yàn guó shī  lóng huá líng zhào chán shī  cuì yán lìng cān chán shī  jìng qīng dào  chán shī 
qīng yuán xià liù shì --xuě fēng cún chán shī   (4)
bào ēn 怀huái yuè chán shī  ān guó hóng chán shī  shuì lóng dào  chán shī  jīn lún  guān chán shī    xuán tōng chán shī  cháng shēng jiǎo rán chán shī  é  zhì  chán shī  huà  shī  chán shī  lóng 寿shòu shào qīng chán shī  xiān zōng xíng chán shī  yǒng  cóng yǎn chán shī  yún gài guī běn chán shī  sháo zhōu lín quán  shàng  luò jīng nán yuàn  shàng  dòng yán  xiū chán shī   hǎi xíng zhōu chán shī  lóng jǐng shān tōng chán shī  lóng xīng zōng jìng chán shī 
qīng yuán xià liù shì --xuě fēng cún chán shī   (5)
nán chán  fán chán shī  yuè shān shī nài chán shī   qīng xuán  chán shī  nán tái yuàn rén chán shī   qián cóng  chán shī   zhōu yǒng tài  shàng   lóng shǒu  chán shī  jiàn zhōu mèng   shàng    yuán yǎn chán shī   róng   chán shī    shān  shàng   wéi shān  chán shī  cháo shān yán zōng chán shī   tōng  míng chán shī  shuāng quán shān yǒng chán shī  bǎo  chāo  chán shī  tài yuán  shàng zuò  nán yuè wéi jìn chán shī 
qīng yuán xià liù shì --gǎn tán  guó chán shī   
bái zhào zhì yuán chán shī 
《五灯会元》第八卷 青原派(04)
qīng yuán xià  shì (1)
ruì yán yàn chán shī   nán yuè héng lóng  shàng  ruì fēng shén  chán shī 
xuán quán yàn chán shī   huáng lóng huì  chán shī  luò jīng bǎi   shàng  xuán quán èr shì  shàng  miào shèng xuán  chán shī 
luó shān xián chán shī   míng zhāo  qiān chán shī   níng yǐn wēi chán shī  huá guāng yuàn fàn chán shī  luó shān shào  chán shī  西 chuān dìng huì chán shī  bái yún lìng yǎn chán shī  tiān zhú  chéng chán shī  qīng píng wéi kuàng chán shī  jīn zhù  zhāo chán shī  tán zhōu  shān  shàng  dào  cóng shèng chán shī  luó shān  yīn chán shī  guàn zhōu líng yán  shàng   zhōu kuāng shān  shàng  xìng shèng zhòng mǎn chán shī  bǎo yìng qīng jìn chán shī 
qīng yuán xià  shì (2)
xuán shā bèi chán shī   luó hàn guì chēn chán shī  tiān lóng zhòng  chán shī  xiān zōng   chán shī  guó tài yuàn chán shī  bái lóng dào  chán shī  ān guó huì qiú chán shī  nán tái chéng chán shī  luó fēng chōng ào chán shī  shuì lóng shān  shàng  yún fēng guāng  chán shī   zhāng   ān zhǔ  lián huá shén  chán shī  guó qīng shī jìng shàng zuò 
qīng yuán xià  shì (3)
cháng qìng léng chán shī   zhāo qìng dào kuāng chán shī  bào ēn bǎo  chán shī  cuì fēng cóng xīn chán shī  jiù lǐng míng yuǎn chán shī  lóng huá yàn qiú chán shī  bǎo ān yuàn lián chán shī  bào  guāng yún chán shī  kāi xiān shào zōng chán shī  qīng xīn  chán shī  shuǐ  hóng yǎn chán shī  广guǎng yán xián  chán shī  bào  huì lǎng chán shī  cháng qìng cháng huì chán shī  shí  yuàn jìng chán shī  guān yīn qīng huàn chán shī  dōng chán   chán shī  cháng qìng hóng biàn chán shī  dōng chán  lóng chán shī  xiān zōng shǒu pín chán shī  yǒng ān 怀huái liè chán shī  mǐn shān lìng hán chán shī  xīn luó guī shān  shàng   guó dào yīn chán shī  xiáng guāng chéng jìng chán shī  bào  cóng guī chán shī  lóng huá  yíng chán shī  tài  wáng yán bīn  shì 
qīng yuán xià  shì (4)
bǎo  zhǎn chán shī   yán 寿shòu huì lún chán shī  bǎo   chóu chán shī  hǎi huì  xīn chán shī  zhāng jiāng huì lián chán shī  bào  wén qīn chán shī  wàn ān qīng yùn chán shī  bào ēn dào  chán shī  fèng huáng cóng chēn chán shī  yǒng lóng huì yíng chán shī  qīng quán shǒu qīng chán shī  bào ēn xíng chóng chán shī  tán zhōu yuè   shàng   shān  hǎi chán shī  hòu zhāo qìng  shàng  liáng shān jiǎn chán shī  jiàn shān chéng chán shī  zhāo qìng shěng chán shī  kāng shān  wěn chán shī  西 míng yuàn chēn chán shī 
 shān yàn guó shī   tiān zhú zi  chán shī  bái yún zhì zuò chán shī   shān zhì yán chán shī  lóng shān zhì sōng chán shī  fèng huáng shān qiáng chán shī  lóng shān wén  chán shī   shān zhì yuè chán shī  xiāng zhōu dìng huì chán shī  jìng  chōng  chán shī  bào ēn qīng  chán shī 
qīng yuán xià  shì (5)
lóng huá zhào chán shī   ruì yán shī jìn chán shī  liù tōng zhì qiú chán shī  yún lóng yuàn guī chán shī  bào guó yuàn zhào chán shī  bái yún yuàn nǎi chán shī 
cuì yán cān chán shī   lóng  zi xìng chán shī   zhī  chán shī 
jìng qīng  chán shī   qīng huà shī  chán shī  nán chán  yuán chán shī    zhì yuǎn chán shī     yàn chán shī 
bào ēn yuè chán shī   miào  shī hào chán shī 
ān guó chán shī   bái 鹿 shī guì chán shī  luó shān  cōng chán shī  ān guó cóng guì chán shī  cháng qìng cáng yòng chán shī  yǒng lóng yàn duān chán shī  ruì fēng zhì duān chán shī  xiān zōng yuàn míng chán shī  ān guó yuàn xiáng chán shī 
shuì lóng  chán shī   bǎo  qīng huō chán shī 
jīn lún guān chán shī   nán yuè jīn lún  shàng 
bái zhào yuán chán shī    lóng zhì hóng chán shī  bái  xíng ǎi chán shī  bái zhào 怀huái chǔ chán shī    qīng jiǎo chán shī  sān jiǎo zhì cāo chán shī  xìng jiào shī  chán shī  sān jiǎo zhēn jiàn chán shī   yáng xíng chōng chán shī 
qīng yuán xià  shì (1)
huáng lóng  chán shī    gài shàn zhǎo chán shī  huáng lóng   chán shī  zǎo shù èr shì  shàng  xuán dōu shān chéng chán shī  jiā zhōu hēi shuǐ  shàng  huáng lóng zhì yóng chán shī  chāng  yuàn  chán shī   yán dòng bīn zhēn rén 
míng zhāo qiān chán shī   bào ēn  cóng chán shī   zhào yuàn  chán shī  shuāng  bǎo chū chán shī  yǒng quán yuàn jiū chán shī  luó hàn yuàn  chán shī 
luó hàn chēn chán shī   qīng  hóng jìn chán shī  qīng liáng xiū  chán shī  lóng  shào xiū chán shī  yán qìng chuán yīn chán shī  nán tái shǒu ān chán shī  tiān lóng yuàn xiù chán shī 
qīng yuán xià  shì (2)
tiān lóng  chán shī   xuě yuè lìng guāng chán shī 
xiān zōng  chán shī   xiān zōng dòng míng chán shī   qīng xíng qīn chán shī 
guó tài chán shī    yún bǎo shèng chán shī 
bái lóng  chán shī   广guǎng píng xuán zhǐ chán shī  bái lóng qīng  chán shī  líng fēng zhì ēn chán shī  dōng chán xuán jué chán shī  bào  xuán yīng chán shī 
zhāo qìng kuāng chán shī   bào ēn zōng xiǎn chán shī  lóng guāng chéng chán shī  yǒng xīng  xiū chán shī  tài píng qīng hǎi chán shī   yún huì shēn chán shī  xìng yáng dào qīn chán shī 
bào ēn  chán shī    lín yuàn chéng chán shī 
cuì fēng xīn chán shī   bào ēn shǒu zhēn chán shī 
jiù lǐng yuǎn chán shī   jiù lǐng tōng chán shī 
lóng huá qiú chán shī   rén wáng yuàn jùn chán shī  jiǔ xiān  xián chán shī 
yán 寿shòu lún chán shī   guī zōng dào quán chán shī  lóng xīng yuàn  chán shī 
bǎo  chóu chán shī   lóng 寿shòu   chán shī 
 lóng hóng chán shī    lóng jǐng  chán shī   lóng chǔ xūn chán shī   tōng cóng shàn chán shī 
bái  ǎi chán shī   bái  zhì lún chán shī 
bái zhào chǔ chán shī   bǎo 寿shòu kuāng yòu chán shī 
qīng yuán xià jiǔ shì 
huáng lóng  chán shī   méi zhōu huáng lóng chán shī 
qīng  jìn chán shī   tiān píng cóng  chán shī  yuán tōng yuán  chán shī 
qīng liáng  chán shī   fèng xiān huì tóng chán shī 
lóng  xiū chán shī    dōng 广guǎng yuán chán shī 
nán tái ān chán shī   jiù lǐng shàn měi chán shī 
guī zōng quán chán shī   jiǔ fēng  quán chán shī 
lóng 寿shòu  chán shī   lóng 寿shòu  qiān chán shī 
《五灯会元》第九卷 沩仰宗
nán yuè xià sān shì --bǎi zhàng hǎi chán shī   
wéi shān líng yòu chán shī 
nán yuè xià  shì -wéi shān yòu chán shī   (1)
yǎng shān huì  chán shī 
nán yuè xià  shì -wéi shān yòu chán shī   (2)
xiāng yán zhì xián chán shī  jìng shān hóng yīn chán shī  yán qìng  duān chán shī   zhōu yìng tiān  shàng  jiǔ fēng  huì chán shī  jīng zhào    shàng  jìn zhōu huò shān  shàng  yuán kāng  shàng  sān jiǎo   ān zhǔ  cháng shì wáng jìng chū  shì 
nán yuè xià  shì 
yǎng shān  chán shī   西  guāng  chán shī  nán  guāng yǒng chán shī  huò shān jǐng tōng chán shī   zhe wén  chán shī   guān shùn zhī chán shī  yǎng shān dōng   shàng 
xiāng yán xián chán shī    zhōu zhǐ guān  shàng  寿shòu zhōu shào zōng chán shī  nán chán  rǎn chán shī  cháng píng shān  shàng  chóng  yǎn jiào chán shī   ān qīng gàn chán shī  zhōng nán shān fēng   shàng   dāng  yán huī chán shī  shuāng  tián dào zhě 
jìng shān yīn chán shī   hóng zhōu  lǐng  shàng 
shuāng fēng  shàng   shuāng fēng  chán shī 
nán yuè xià liù shì 
西   chán shī      bǎo chán shī 
nán  yǒng chán shī    jiāo huì qīng chán shī  qīng huà quán  chán shī  huáng lián  chū chán shī  huì lín 鸿hóng jiū chán shī 
nán yuè xià  shì 
  bǎo chán shī     zhēn suì chán shī   zhōu  寿shòu  shàng  tán zhōu 鹿 yuàn  shàng 
 jiāo qīng chán shī    jiāo  chè chán shī  xìng yáng qīng ràng chán shī  yōu   mǎn chán shī   jiāo shān  chán shī   jiāo shān yuán chán shī  chéng tiān  què chán shī  niú tóu shān jīng chán shī  jué chéng yuàn xìn chán shī   jiāo shān xián chán shī   jiāo lìng zūn chán shī 
huì lín jiū chán shī   sháo zhōu líng ruì  shàng 
nán yuè xià  shì --bào  sháo chán shī   
sān jiǎo zhì qiān chán shī  xìng yáng  duó chán shī 
《五灯会元》第十卷 法眼宗
qīng yuán xià  shì --luó hàn chēn chán shī   
qīng liáng wén  chán shī 
qīng yuán xià jiǔ shì --qīng liáng  chán shī   (1)
tiān tāi  sháo guó shī 
qīng yuán xià jiǔ shì --qīng liáng  chán shī   (2)
qīng liáng tài qīn chán shī  líng yǐn qīng sǒng chán shī  guī zōng  róu chán shī  bǎi zhàng dào héng chán shī  yǒng míng dào qián chán shī 
qīng yuán xià jiǔ shì --qīng liáng  chán shī   (3)
bào ēn huì míng chán shī  bào  xíng yán dǎo shī  chóng 寿shòu  chóu chán shī  bào ēn  ān chán shī  cháng ān yán guī chán shī  yún  qīng  chán shī  zhèng qín  fèng chán shī  luó hàn zhì  chán shī  zhāng  dào qīn chán shī  bào ēn kuāng  chán shī  bào  wén suì dǎo shī  luó hàn shǒu rén chán shī 
qīng yuán xià jiǔ shì --qīng liáng  chán shī   (4)
huáng shān liáng kuāng chán shī  bào ēn xuán  chán shī  jìng  zhì yún chán shī  gāo  huì  guó shī  bǎo  shào yán chán shī    jìng zūn chán shī  guī zōng  zhēn chán shī  tóng ān shào xiǎn chán shī   xián huì yuán chán shī  guān yīn cóng xiǎn chán shī  xìng shàn  lún chán shī  xīn xīng  chán shī   yún kuāng  chán shī  jiàn  shào míng chán shī   xián jǐn chán shī  xīng   xūn chán shī  shàng lán shǒu  chán shī   zhōu  chuán  shàng  fèng xiān  guī chán shī  huà chéng huì lǎng chán shī  yǒng míng dào 鸿hóng chán shī  gāo  líng jiàn chán shī   lín sēng dùn chán shī  rén wáng yuán shèng chán shī 
qīng yuán xià shí shì (1)
tiān tāi sháo guó shī   yǒng míng yán 寿shòu chán shī  cháng 寿shòu péng yàn chán shī   nìng  hóng chán shī   yún zhì féng chán shī  bào ēn  duān chán shī  bào ēn shào ān chán shī  广guǎng píng shǒu wēi chán shī  bào ēn yǒng ān chán shī  guāng shèng shī  chán shī  fèng xiān qīng  chán shī   níng zhì qín chán shī  yàn dàng yuàn  chán shī   mén  biàn chán shī  guāng qìng  ān chán shī    yǒu chán chán shī  zhì zhě quán kěn chán shī   quán  lóng chán shī  lóng  xiǎo róng chán shī  gōng chén qìng xiāo chán shī  chèn xīn jìng jìn chán shī  yán fēng shī shù chán shī  huá yán huì  chán shī  qīng tài dào yuán chán shī  jiǔ  qìng xiáng chán shī  kāi huà xíng míng chán shī  kāi shàn  yuán chán shī  ruì 鹿  ān chán shī  lóng huá huì  chán shī 
qīng yuán xià shí shì (2)
tiān tāi sháo guó shī    yún  zhēn chán shī  ruì 鹿 běn xiān chán shī  xìng jiào hóng 寿shòu chán shī  yǒng ān dào yuán chán shī 
qīng liáng qīn chán shī   yún  dào  chán shī 
líng yǐn sǒng chán shī   gōng chén dào  chán shī  luó hàn yuàn zhāo chán shī  bào ēn shī zhì chán shī   nìng  xiān chán shī  guāng xiào dào duān chán shī  bǎo qīng  níng chán shī  zhī  biàn lóng chán shī  ruì lóng  yuán chán shī 
guī zōng róu chán shī   luó hàn xíng lín chán shī  tiān tóng shān xīn chán shī  gōng chén jué  chán shī  tiān tóng qīng jiǎn chán shī 
bǎi zhàng héng chán shī    xián chéng shí chán shī  wàn 寿shòu  xīng chán shī  yún mén yǒng chán shī 
yǒng míng qián chán shī   qiān guāng guī shěng chán shī  zhèn jìng zhì chéng chán shī  chóng  qìng xiáng chán shī 
bào ēn míng chán shī   bǎo míng dào chéng chán shī 
bào  yán dǎo shī   yún   néng chán shī 
chóng 寿shòu chóu chán shī   yún tái lìng cén chán shī   guó yuán jìn shān zhǔ 
bào ēn ān chán shī    xián dào jiān chán shī  guī zōng huì chéng chán shī 
cháng ān guī chán shī   cháng ān biàn shí chán shī  yún gài yòng qīng chán shī 
yún   chán shī     cóng jìn chán shī  qīng huà zhì chāo chán shī 
qīng yuán xià shí  shì 
cháng 寿shòu yàn chán shī   cháng 寿shòu   chán shī 
yún   chán shī   yún   guī chán shī  líng yǐn wén shèng chán shī  ruì yán  hǎi chán shī  广guǎng huì zhì quán chán shī   méi   chán shī  nán míng wéi 宿 chán shī  qīng  qīng chán shī 
zhī  lóng chán shī   líng yǐn xuán běn chán shī 
luó hàn lín chán shī   huì  shào zhēn chán shī   níng qìng cōng chán shī 
gōng chén  chán shī   yáo fēng hào xiān chán shī  shèng 寿shòu zhì shēng chán shī  gōng chén shǒu  chán shī 
 xián shí chán shī   xìng jiào wéi  chán shī  西   róu chán shī  dìng shān wéi  shān zhǔ 
jìng   chán shī   jìng  wéi zhèng chán shī 
qīng yuán xià shí èr shì 
líng yǐn shèng chán shī   líng yǐn yán shān chán shī  jiàn  guī  chán shī 
ruì yán hǎi chán shī   cuì yán  yuán chán shī 
《五灯会元》第十一卷 临济宗(01)
nán yuè xià  shì --huáng  yùn chán shī   
lín   xuán chán shī 
nán yuè xià  shì --lín  xuán chán shī   
xīng huà cún jiǎng chán shī  bǎo 寿shòu zhǎo chán shī  sān shèng huì rán chán shī  wèi   jué  shàng  guàn  zhì xián chán shī  涿zhuō zhōu zhǐ   shàng  dìng zhōu shàn cuī chán shī  zhèn zhōu wàn 寿shòu  shàng  yōu zhōu tán kōng  shàng  xiāng zhōu  cūn  shàng  cāng zhōu  cāng  shàng  zhì  shān  shàng  shàn quán chè chán shī  jīn shā  shàng  yún shān  shàng    ān zhǔ   pén ān zhǔ  tóng fēng ān zhǔ  shān yáng ān zhǔ  dìng shàng zuò  huò shàng zuò 
nán yuè xià liù shì 
xīng huà jiǎng chán shī   nán yuàn huì yóng chán shī  shǒu kuò shì zhě 
bǎo 寿shòu zhǎo chán shī   西 yuàn  míng chán shī  bǎo 寿shòu  shàng 
sān shèng rán chán shī   zhèn zhōu  bēi  shàng   zhōu shuǐ   shàng 
wèi   jué  shàng    zhōu  jué  shàng  chéng xīn mín  chán shī  zhú yuán shān  shàng   huá  shàng 
guàn  xián chán shī     jiào chán shī 
zhǐ   shàng   zhèn zhōu tán kōng  shàng   shàng zuò 
nán yuè xià  shì 
nán yuàn yóng chán shī   fēng xué yán zhǎo chán shī  yǐng qiáo ān chán shī 
西 yuàn míng chán shī   xìng yáng guī jìng chán shī 
nán yuè xià  shì --fēng xué zhǎo chán shī   
shǒu shān shěng niàn chán shī  广guǎng huì zhēn chán shī  cháng xīng mǎn chán shī  tán zhōu líng quán  shàng 
nán yuè xià jiǔ shì --shǒu shān niàn chán shī   
fén yáng shàn zhāo chán shī   xiàn guī xǐng chán shī  shén dǐng hóng yīn chán shī   yǐn yùn cōng chán shī  广guǎng huì yuán liǎn chán shī  sān jiāo zhì sōng chán shī  tiě  zhì sōng chán shī  shǒu shān 怀huái zhì chán shī  rén wáng chù píng chán shī  zhì mén jiǒng hǎn chán shī  鹿 mén huì zhāo shān zhǔ  chéng xiàng wáng suí  shì 
《五灯会元》第十二卷 临济宗(02)
nán yuè xià shí shì (1)
fén yáng zhāo chán shī   shí shuāng chǔ yuán chán shī  láng  huì jué chán shī 
nán yuè xià shí shì (2)
fén yáng zhāo chán shī     shǒu zhī chán shī  shí shuāng  yǒng chán shī   huá quán  chán shī   jiāo  quán chán shī  lóng huá xiǎo  chán shī  tiān shèng hào tài chán shī  lóng tán zhì yuán chán shī  tóu  yuán xiū chán shī  tài  dào  chán shī 
 xiàn shěng chán shī    shān  yuǎn chán shī  bǎo yìng  zhāo chán shī   chéng huì guǒ chán shī 
nán yuè xià shí shì (3)
shén dǐng yīn chán shī   kāi shèng bǎo qíng shān zhǔ  miào zhì guāng yún chán shī 
 yǐn cōng chán shī   jīn shān tán yǐng chán shī  dòng tíng huì yuè chán shī  zhàng  xiū  chán shī   chéng  zūn chán shī  zhú yuán  xiǎn chán shī  yǒng  yán zhào chán shī  jǐng qīng   chán shī  rén 寿shòu  zhēn chán shī  yún mén xiǎn qīn chán shī  yǒng qìng guāng  chán shī     zūn   shì  yīng gōng xià sǒng  shì 
广guǎng huì liǎn chán shī   huá yán dào lóng chán shī  huì  huì nán chán shī  广guǎng huì  xuān chán shī  wén gōng yáng 亿  shì 
nán yuè xià shí  shì (1)
shí shuāng yuán chán shī   cuì yán  zhēn chán shī   quán shān zhèng chán shī  shuāng fēng shěng huí chán shī   níng dào kuān chán shī  dào   zhēn chán shī  jiǎng shān bǎo xīn chán shī  bǎi zhàng wéi zhèng chán shī  xiāng shān yùn liáng chán shī  nán fēng wéi 广guǎng chán shī   wéi  gān chán shī  líng shān běn yán chán shī  广guǎng  yuán chán shī  líng yǐn  zhāng chán shī 
láng  jué chán shī   huì chāo xìn chán shī   tán xiǎo yuè chán shī  jiāng shān fāng chán shī  bái 鹿 xiǎn duān chán shī  láng  zhì qiān chán shī  liáng fēng dòng yuān chán shī  zhēn  fāng chán shī  xìng jiào tǎn chán shī  guī zōng  xuān chán shī  zhǎng shuǐ zi xuán jiǎng shī 
nán yuè xià shí  shì (2)
  zhī chán shī   yún fēng wén yuè chán shī  ruì guāng yuè chán shī  dòng shān  yuán chán shī 
shí shuāng yǒng chán shī    yán bǎo zōng chán shī   yáng  hàn chán shī 
 shān yuǎn chán shī   jìng yīn dào zhēn chán shī  xīng huà rén yuè chán shī   quán wèi fāng chán shī  dìng lín huì chēn chán shī  běn jué ruò zhū chán shī  huá yán   chán shī  qīng yǐn wéi shí chán shī  héng yuè fèng néng chán shī 
bǎo yìng zhāo chán shī   láng  fāng ruì chán shī  xìng yáng  yǐn chán shī 
shí mén jìn chán shī   ruì yán zhì cái chán shī 
jīn shān yǐng chán shī     chóng zhēn chán shī  ruì zhú zhòng  chán shī  jīn shān 怀huái xián chán shī  shí  xiǎn zhōng chán shī  jìng zhù  shuō chán shī  西  gǒng chén chán shī    shàn duān chán shī  jié 使shǐ  duān yuàn  shì 
dòng tíng yuè chán shī   jiàn  yuàn liàng chán shī 
zhàng   chán shī   huáng yán bǎo xuān chán shī 
lóng huá yuè chán shī   西  jìng duān chán shī 
nán yuè xià shí èr shì 
cuì yán zhēn chán shī    wéi  zhé chán shī  西 lín chóng ào chán shī 
jiǎng shān yuán chán shī   chéng  yīng yuè chán shī 
shuāng fēng huí chán shī   guāng guó wén zàn chán shī 
dìng huì xìn chán shī   qióng 窿lóng zhì yuán chán shī 
yún fēng yuè chán shī   寿shòu níng  xiǎo chán shī 
jìng yīn zhēn chán shī   cháng qìng huì xiān chán shī   shèng  chāo chán shī  xīng huà yuè chán shī 
 quán fāng chán shī   huì  shàn zhōu chán shī 
nán yuè xià shí sān shì 
 wéi zhé chán shī   zhì hǎi dào píng chán shī   tán jǐng xiáng chán shī  guāng xiào huì lán chán shī  dōng míng rén xiān chán shī   zhào xiǎo qīn chán shī  dōng lín  zūn chán shī   yán zhì chán shī  dōng míng qiān chán shī 
xuě dòu  chán shī   guāng xiào  yìn chán shī 
qìng shàn zhèn chán shī   qìng shàn  néng chán shī 
jìng   chán shī   wàn 寿shòu  quán chán shī  qìng shàn shǒu lóng chán shī 
 guó yuè chán shī    guó huì běn chán shī 
nán yuè xià shí  shì 
zhì hǎi píng chán shī   jìng yīn  chéng chán shī   lún yàn  chán shī  kāi  chóng zhé chán shī 
 tán xiáng chán shī   鸿hóng   shēng chán shī  wàn 寿shòu huì  chán shī  xiāng shān dào yuān chán shī  kāi shàn dào qióng chán shī  bǎo fēng jǐng chún zhī cáng  怀huái  yòng xuān shǒu zuò 
guāng xiào lán chán shī    shān  zhēn chán shī 
nán yuè xià shí  shì --jìng yīn chéng chán shī   
ruì yán  shèng chán shī    dào chuān chán shī 
《五灯会元》第十三卷 曹洞宗(01)
qīng yuán xià  shì --yún yán chéng chán shī   
dòng shān liáng jià chán shī 
qīng yuán xià  shì --dòng shān jià chán shī   (1)
cáo shān běn  chán shī 
qīng yuán xià  shì --dòng shān jià chán shī   (2)
yún  dào yīng chán shī  shū shān kuāng rén chán shī  qīng lín shī qián chán shī  bái shuǐ běn rén chán shī 
qīng yuán xià  shì --dòng shān jià chán shī   (3)
bái  dùn  chán shī  lóng   dùn chán shī  huá yán xiū jìng chán shī  jiǔ fēng  mǎn chán shī  běi yuàn tōng chán shī  dòng shān dào quán chán shī  jīng zhào xiǎn   shàng  yōu  dào yōu chán shī  yuè zhōu gān fēng  shàng   zhōu  shān  shàng  tiān tóng xián  chán shī  bǎo gài shān  shàng  qīn shān wén suì chán shī  jiǔ fēng tōng xuán chán shī 
qīng yuán xià liù shì (1)
cáo shān  chán shī   dòng shān dào yán chán shī  jīn fēng cóng zhì chán shī  鹿 mén chù zhēn chán shī  cáo shān huì xiá chán shī  cǎo ān   chán shī  cáo shān guāng huì chán shī  cáo shān zhì  chán shī   wáng hóng tōng chán shī  huá guāng fàn chán shī  广guǎng  róng chán shī  xiǎo  xíng chuán chán shī   shuǐ yán  shàng  shǔ chuān 西 chán  shàng  sháo zhōu huá yán  shàng 
qīng yuán xià liù shì (2)
yún  yīng chán shī   tóng ān  chán shī  guī zōng 怀huái yùn chán shī   shān zhāng chán shī  yún  怀huái yuè chán shī  háng zhōu   chán shī  yǒng guāng zhēn chán shī  guī zōng dàn quán chán shī   zhōu 广guǎng  chán shī  shuǐ 西 nán tái  shàng  zhū  qiān chán shī  yáng zhōu fēng huà  shàng  yún  dào jiǎn chán shī   shàn huì hǎi chán shī  dǐng zhōu  shān  shàng  nán yuè nán tái  shàng  yún  shān chāng chán shī  jìn zhōu  fàn  shàng  xīn luó yún zhù  shàng  jué  shàng 
shū shān rén chán shī    guó shǒu chéng chán shī  líng quán guī rén chán shī   fēng  chán shī  shū shān zhèng chán shī  bǎi zhàng ān chán shī  huáng  huì chán shī   lóng fèng lín chán shī   ān shěng chán shī  bǎi zhàng chāo chán shī  tiān wáng  shàng  zhèng qín yùn chán shī  dòng shān ruì chán shī  jīng zhào sān xiāng  shàng 
qīng yuán xià liù shì (3)
qīng lín qián chán shī   广guǎng  yán chán shī  shí mén xiàn yùn chán shī  lóng guāng yīn chán shī  yǐng zhōu  jiāo  shàng  shí cáng huì  chán shī 
bái shuǐ rén chán shī   zhòng yún zhì huī chán shī  ruì lóng yòu zhāng chán shī 
bái   chán shī   qīng cuò  guān chán shī 
lóng  dùn chán shī   bào  cáng 屿 chán shī  hán zhū shěn zhé chán shī  西 chuān cún chán shī 
huá yán jìng chán shī    líng kuāng  chán shī 
jiǔ fēng mǎn chán shī   tóng ān wēi chán shī 
běi yuàn tōng chán shī   jīng zhào xiāng chéng  shàng 
《五灯会元》第十四卷 曹洞宗(02)
qīng yuán xià  shì 
dòng shān yán chán shī   shàng lán qìng chán shī  tóng ān huì mǐn chán shī 
jīn fēng zhì chán shī   tiān chí zhì lóng chán shī 
鹿 mén zhēn chán shī    yǐn zhì jìng chán shī   zhōu chóng zhēn chán shī  鹿 mén tán chán shī   shǒu yán yīn chán shī 
cáo shān xiá chán shī   jiā zhōu dōng tīng  shàng 
cǎo ān  chán shī   guī yáng huì zhōng chán shī 
tóng ān  chán shī   tóng ān zhì chán shī  yuán zhōu yǎng shān  shàng 
guī zōng yùn chán shī   guī zōng hóng zhāng chán shī 
 shān zhāng chán shī   shuāng quán dào qián chán shī 
yún  yuè chán shī   fēng huà lìng chóng chán shī  yào shān zhōng yàn chán shī   zhōu lóng quán  shàng 
 guó chéng chán shī    guó zhī yuǎn chán shī  zhì mén shǒu qīn chán shī   ān néng chán shī  jiàn   chán shī   guó zhì lǎng chán shī 
líng quán rén chán shī    yáng huì jiān chán shī 
 fēng  chán shī    fēng shào chán shī 
广guǎng  yán chán shī   广guǎng   chán shī  广guǎng  zhōu chán shī 
shí mén yùn chán shī   shí mén huì chè chán shī 
hán zhū zhé chán shī   lóng xué shān  shàng   chéng shān  shàng  yán qìng guī xiǎo chán shī  hán zhū shān zhēn chán shī 
 líng  chán shī   广guǎng  dào yǐn chán shī   líng wēi chán shī  xìng yuán  làng  shàng  hóng zhōu dōng chán  shàng 
tóng ān wēi chán shī   chén zhōu shí jìng  shàng 
qīng yuán xià  shì 
 yǐn jìng chán shī    yǐn zhī yǎn chán shī   níng  xiǎn chán shī 
tóng ān zhì chán shī   liáng shān yuán guān chán shī 
guī zōng zhāng chán shī    jìng cháng jué chán shī 
 guó yuǎn chán shī   yún dǐng   chán shī 
 yáng jiān chán shī   shí mén cōng chán shī 
shí mén chè chán shī   shí mén shào yuǎn chán shī  běi chán 怀huái gǎn chán shī  líng zhú shǒu zhēn chán shī   miàn jīn chán shī  chéng tiān  qín chán shī  qīng fēng  chéng chán shī  广guǎng  zhì duān chán shī  shí mén yún shǒu zuò 
qīng yuán xià jiǔ shì 
 yǐn yǎn chán shī    yǐn  chóng chán shī 
liáng shān guān chán shī    yáng jǐng xuán chán shī  liáng shān yán chán shī  yào shān   chán shī  luó wén  zhēn shān zhǔ 
shí mén yuǎn chán shī   dào   quán chán shī  yún dǐng jiàn chán shī  广guǎng  fāng chán shī  qīng  shēng chán shī 
běi chán gǎn chán shī   nán chán cōng chán shī 
qīng yuán xià shí shì 
 yáng xuán chán shī   tóu   qīng chán shī  xìng yáng qīng pōu chán shī   yán shěn chéng chán shī  luó  xiǎn  chán shī  bái  guī  chán shī   yáng huì chán shī  yún mén líng yùn chán shī  yún dǐng hǎi péng chán shī  qián míng  cōng chán shī 
liáng shān yán chán shī   liáng shān shàn  chán shī 
dào  quán chán shī   tiān píng   chán shī 
qīng yuán xià shí  shì --tóu  qīng chán shī   
 róng dào kǎi chán shī   hóng bào ēn chán shī  dòng shān yún chán shī   yīng wén chán shī  lóng pán tán 广guǎng chán shī 
qīng yuán xià shí èr shì 
 róng kǎi chán shī   dān xiá zi chún chán shī  jìng yīn  chéng chán shī  bǎo fēng wéi zhào chán shī  shí mén yuán  chán shī  jìng yīn  jué chán shī  tiān níng   chán shī  tiān níng  liǎn chán shī  méi shān  chán shī   xián shàn xiù chán shī  鹿 mén  dēng chán shī   shèng nán chán shī  dòng shān wēi chán shī  tài  gāo shì   shì 
 hóng ēn chán shī    hóng shǒu suì chán shī 
qīng yuán xià shí sān shì 
dān xiá chún chán shī   zhǎng  qīng le chán shī  tiān tóng zhèng jué chán shī   hóng qìng  chán shī  zhì píng  chán shī 
jìng yīn chéng chán shī   tiān fēng  guī chán shī   xiáng  xuān chán shī   guó shǒu chāng chán shī  dān xiá  yuè chán shī   huì guāng chán shī 
bǎo fēng zhào chán shī   yuán tōng  zhǐ chán shī  zhēn  dào huì chán shī  zhì tōng jǐng shēn chán shī  huá yào zhì péng chán shī 
shí mén  chán shī   qīng yuán  chán shī  tiān   cōng chán shī    tōng chán shī 
jìng yīn jué chán shī   huá yán huì lán chán shī 
tiān níng  chán shī   xióng ěr  chán shī 
 hóng suì chán shī    hóng qìng xiǎn chán shī 
 hóng zhì chán shī   tiān zhāng shū chán shī 
qīng yuán xià shí  shì 
zhǎng  le chán shī   tiān tóng zōng jué chán shī  zhǎng  miào jué chán shī  guī shān  chū chán shī  bǎo níng xìng  chán shī  běi shān  tōng chán shī 
tiān tóng jué chán shī   xuě dòu  zōng chán shī  shàn quán  zhì chán shī  jìng  huì huī chán shī  ruì yán  gōng chán shī  shí mén  zhēn chán shī  guāng xiào  chè chán shī   hóng  wèi chán shī  zhǎng  lín chán shī 
 hóng  chán shī   huì   chán shī  xuě fēng huì shēn shǒu zuò 
tiān fēng guī chán shī   dōng lín tōng  chán shī 
tiān  cōng chán shī   huì   ān chán shī   guó qīn chán shī   xiáng yuán shí chán shī  tóu  dào xuān chán shī 
qīng yuán xià shí  shì 
tiān tóng jué chán shī   xuě dòu zhì jiàn chán shī 
shàn quán zhì chán shī   chāo huà zǎo chán shī 
xuě dòu zōng chán shī   广guǎng  dào qín chán shī 
《五灯会元》第十五卷 云门宗(01)
qīng yuán xià liù shì --xuě fēng cún chán shī   
yún mén wén yǎn chán shī 
qīng yuán xià  shì --yún mén yǎn chán shī   (1)
bái yún  xiáng chán shī   shān yuán  chán shī   líng hào jiàn chán shī  shuāng quán shī kuān chán shī  xiāng lín chéng yuǎn chán shī  dòng shān shǒu chū chán shī 
qīng yuán xià  shì --yún mén yǎn chán shī   (2)
 tán dào qiān chán shī  fèng xiān shēn chán shī  shuāng quán  chán shī   yún zhì  chán shī  shùn fēng  sháo chán shī     róu chán shī  jiàn  chéng  chán shī  qīng liáng zhì míng chán shī  nán tái dào zūn chán shī  shuāng fēng jìng qīn chán shī    quán chán shī  huáng yún yuán chán shī  lóng jìng lún chán shī  yún mén shuǎng chán shī  bái yún wén chán shī  jìng  zhāng chán shī  wēn mén mǎn chán shī   róng yīn chán shī  luó shān chóng chán shī  yún mén cháng shí chán shī  lín  jìng tuō chán shī  sháo zhōu 广guǎng  chán shī  huá yán huì chán shī  cháng  zhèng chán shī  yīng zhōu guān yīn  shàng  sháo zhōu lín quán  shàng  yún mén  chán shī  huáng    chán shī  kāng guó 耀yào chán shī   shān fēng chán shī  luó hàn kuāng guǒ chán shī  cāng  lín chán shī  dòng shān qīng bǐng chán shī 
qīng yuán xià  shì --yún mén yǎn chán shī   (3)
běi chán  chán shī  tiān wáng yǒng píng chán shī  yǒng ān lǎng chán shī  xiāng tán míng zhào chán shī  qīng chéng chéng chán shī   tōng fēng shàn shī  jìng yuán zhēn chán shī   fàn yuán chán shī  yào shān yuán guāng chán shī  é  yún zhèn chán shī  kāi xiān qīng 耀yào chán shī  fèng guó qīng hǎi chán shī  sháo zhōu  guāng chán shī  shuāng fēng huì zhēn chán shī  bǎo ān shī  chán shī  yún mén  qiú chán shī   tuó yuǎn chán shī   yún shēn chán shī  huà chéng jiàn chán shī   shān  guó  shàng  tiān wáng huī chán shī   shān qìng yún  shàng  yǒng  lǎng chán shī   jiāo hóng  chán shī  zhào héng shān  shàng  西 chán qīn chán shī  nán tiān wáng hǎi chán shī  jué huá  zhào chán shī  tiě chuáng jué chán shī  yán cháng shān  shàng   huà chōng chán shī  huáng lóng zàn chán shī   shèng shǒu xián chán shī  tiān zhù shān  shàng  yún mén lǎng shàng zuò  zuǎn zi shān ān zhǔ 
qīng yuán xià  shì 
bái yún xiáng chán shī   sháo zhōu    shàng  lián zhōu bǎo huá  shàng  yuè huà shān yuè chán shī  nán xióng  cáng  shàng   jìng hán kuāng chán shī  hòu bái yún  shàng  bái yún  chán shī 
 shān  chán shī   wén shū yīng zhēn chán shī  nán tái qín chán shī   shān shào yàn chán shī  鹿 yuàn wén  chán shī  yào shān  qióng chán shī  qián míng  chán shī  zhōng liáng shān chóng chán shī  huáng lóng zhì yuàn chán shī  dōng chán xiù chán shī   ān dào chán shī 
 líng jiàn chán shī    tán líng chéng sàn shèng  xīng huà xìng shùn chán shī 
shuāng quán kuān chán shī     shī jiè chán shī   chāng zhòng shàn chán shī    zhì yīn chán shī  xīng huà fèng néng chán shī  tiān  huì mǎn chán shī  jiàn  zhì tóng chán shī  yán qìng zōng běn chán shī   lóng bǐng xián chán shī   yán shàng zuò 
xiāng lín yuǎn chán shī   zhì mén guāng zuò chán shī  guàn zhōu luó hàn  shàng  xiāng lín xìn chán shī 
dòng shān chū chán shī    yán liáng  chán shī  kāi   xián chán shī  bào  sōng chán shī  qián míng  chán shī  广guǎng  tóng chán shī  dōng píng hóng jiào chán shī 
 tán qiān chán shī    shān zōng shèng chán shī 
fèng xiān shēn chán shī   lián huá fēng xiáng ān zhǔ  chóng shèng  chán shī 
shuāng quán  chán shī    shān huì yuǎn chán shī  hán zhū shān bīn chán shī 
 yún  chán shī   kāi xiān zhào chán shī  jīn líng tiān bǎo  shàng 
shùn fēng zhào chán shī   táo yuán lǎng chán shī   yún zhì shàn chán shī 
  róu chán shī   lán tián xiàn zhēn chán shī 
miào shèng zhēn chán shī   xuě fēng qīn shān zhǔ 
jiàn   chán shī   jìng jiè shǒu  chán shī 
qīng liáng míng chán shī   xiáng  yún huō chán shī 
qīng yuán xià jiǔ shì 
wén shū zhēn chán shī   dòng shān xiǎo cōng chán shī 
nán tái qín chán shī   gāo yáng  广guǎng chán shī  shí shuāng jié chéng chán shī 
 shān yàn chán shī    shān zhì xiān chán shī 
hēi shuǐ jǐng chán shī   hēi   qīn chán shī  dòng shān  bǎo chán shī  běi  ēn 广guǎng chán shī   hǎi duān chán shī  yún gài zhì yóng chán shī  hǎi huì tōng chán shī  dòng shān miào yuán chán shī   tái zi xiáng chán shī  tiān tóng 怀huái qīng chán shī  bǎo yán shū zhī chán shī    xiù chán shī  bái  biàn chán shī  shuǐ nán zhì  chán shī 
 chāng shàn chán shī   shàng fāng  yuè chán shī   wáng cháng tǎn chán shī  jīn shān ruì xīn chán shī 
qián míng xìn chán shī   yào shān   chán shī 
zhì mén zuò chán shī   xuě dòu zhòng xiǎn chán shī  yán qìng zi róng chán shī  bǎi zhàng zhì yìng chán shī  nán huá bǎo yuán chán shī   guó 寿shòu chán shī  jiǔ fēng qín chán shī  yún gài  péng chán shī  huáng lóng hǎi chán shī  zhāng  chéng  chán shī  yún tái shěng yīn chán shī 
 yán  chán shī   běi chán zhì xián chán shī  héng yuè zhèn chán shī 
kāi  xián chán shī    fāng shàng zuò 
bào  sōng chán shī   xìng yáng xùn chán shī 
 shān yuǎn chán shī   kāi xiān shàn xiān chán shī   shān chǔ cái chán shī   shèng shèng qín chán shī  鹿 yuàn guī chán shī 
qīng yuán xià shí shì (01)
shàng dòng shān cōng chán shī   yún  xiǎo shùn chán shī   wéi 怀huái yòu chán shī     sōng chán shī  tài shǒu  shì 
 tán chéng chán shī    wáng 怀huái liǎn chán shī  líng yǐn yún zhī chán shī  chéng tiān wéi jiǎn chán shī  jiǔ fēng jiàn sháo chán shī  西  xiǎn shū chán shī  chóng shàn yòng liáng chán shī  huì  yǒu wén chán shī  xuě fēng xiàng dūn chán shī  yún  shǒu 亿 chán shī  dòng shān yǒng  chán shī  lìng tāo shǒu zuò 
dòng shān bǎo chán shī   dòng shān qīng biàn chán shī 
běi  广guǎng chán shī    quán chéng hào chán shī 
  duān chán shī   广guǎng míng cháng wěi chán shī 
yún gài yóng chán shī   yún  wén qìng chán shī 
shàng fāng yuè chán shī   guó qìng shùn zōng chán shī 
jīn shān xīn chán shī   tiān shèng shǒu dào chán shī 
《五灯会元》第十六卷 云门宗(02)
qīng yuán xià shí shì (02)
xuě dòu xiǎn chán shī   tiān   怀huái chán shī  chèn xīn shěng zōng chán shī  chéng tiān chuán zōng chán shī  nán míng  shèn chán shī  tóu   zōng dào zhě  bǎo xiāng yùn guān chán shī  jūn shān xiǎn shēng chán shī  dòng tíng huì jīn diǎn zuò  xiū zhuàn céng huì  shì 
yán qìng róng chán shī   yuán tōng   chán shī 
bǎi zhàng yìng chán shī   huì yīn 怀huái xiáng chán shī  huì yīn  níng chán shī 
nán huá yuán chán shī   xīng huà yán qìng chán shī  bǎo 寿shòu xíng  chán shī  bái  shǒu shēng chán shī 
běi chán xián chán shī   xīng huà shào  chán shī   chāng   chán shī  广guǎng yīn  yào chán shī 
kāi xiān xiān chán shī   yún  le yuán chán shī  zhì hǎi běn  chán shī  tiān zhāng yuán chǔ chán shī 
qīn shān qín chán shī   liáng shān yīng yuán chán shī 
qīng yuán xià shí  shì (1)
yún  shùn chán shī   jiǎng shān  quán chán shī  tiān tóng dàn jiāo chán shī  chóng fàn  chán shī   yún xiū huì chán shī 
 wéi yòu chán shī   guī zōng huì tōng chán shī  xìng jiào huì xiàn chán shī 
 wáng liǎn chán shī     jiè  chán shī  tiān gōng shèn huī chán shī 
líng yǐn zhī chán shī   líng yǐn zhèng tóng chán shī 
chéng tiān jiǎn chán shī   zhì zhě  yuán chán shī 
jiǔ fēng sháo chán shī    méi  yīng chán shī 
 quán hào chán shī   xìng jiào wén qìng chán shī 
jiā shān zūn chán shī    chāng xìn chán shī 
tiān  怀huái chán shī   huì lín zōng běn chán shī   yún  xiù chán shī  huì lín ruò chōng chán shī  zhǎng  yīng  chán shī  lín ān zhì cái chán shī  tiān  zhòng yuán chán shī  ruì yán zi 鸿hóng chán shī   xián zhì qiān chán shī  jìng zhòng fàn yán shǒu zuò 
qīng yuán xià shí  shì (2)
tiān  怀huái chán shī   sān  chōng huì chán shī   寿shòu yuàn jiē chán shī  guān yīn  chán shī  tiān zhāng yuán shàn chán shī  zhǎng   míng chán shī  kāi yuán zhì  chán shī  chéng zhào huì  chán shī    huì yuán chán shī  chóng  zhì chéng chán shī   yǐn yǒu píng chán shī  dìng huì yún chán shī   tóng wàng chán shī  tiě  yīn chán shī  bào běn  cún chán shī  kāi shèng  chán shī  héng shān wéi  chán shī  xiǎn míng shàn  chán shī   xiá huì ān chán shī  yún mén líng kǎn chán shī  tài píng yuán tǎn chán shī    wén  chán shī  wàng xiān zōng chán shī   fēng yòng  chán shī    chù xiáng chán shī  míng yīn huì yūn chán shī  西 tái  biàn chán shī  shì láng yáng jié  shì 
chèn xīn zōng chán shī   huì  yáo chán shī 
bào běn lán chán shī   zhōng   zūn chán shī   míng shàng zuò 
chèn xīn míng chán shī   shàng lán guāng  chán shī 
广guǎng yīn yào chán shī   miào fēng  càn chán shī 
yún  yuán chán shī   bǎi zhàng jìng  chán shī  shàn quán huì tài chán shī  chóng    chán shī  bǎo lín 怀huái  chán shī    zōng yòu chán shī 
zhì hǎi  chán shī   huáng  zhì yīn chán shī   zhōng  lóng chán shī  qiān pàn liú jīng chén  shì 
qīng yuán xià shí èr shì 
jiǎng shān quán chán shī   qīng xiàn zhào biàn  shì 
huì lín běn chán shī    yún shàn běn chán shī  jīn shān shàn níng chán shī   寿shòu yán chán shī  běn jué shǒu  chán shī  tóu  xiū yóng chán shī   cáng shǒu ēn chán shī  líng yào liáng chán shī  xiāng shān yán yǒng chán shī  dào chǎng huì yìn chán shī  miào huì wén  chán shī  líng quán zōng  chán shī   zhào chù huī chán shī  nán chán níng chán shī  shí  xiǎo tōng chán shī 
 yún xiù chán shī    yún wéi bái chán shī  bǎo níng  yīng chán shī  xiān yán jǐng chún chán shī  广guǎng jiào shǒu  chán shī    cōng chán shī  bái zhào guī chán shī  jìng míng  yīn chán shī   yán shǒu chū chán shī   shān rén huì chán shī  xiāng  yòng mín chán shī  ruì xiāng zi lái chán shī  zhēn kōng cóng  chán shī  qián míng 广guǎng chán shī 
huì lín chōng chán shī   huá yán zhì míng chán shī  yǒng tài zhì háng chán shī  寿shòu shèng  bāng chán shī 
zhǎng   chán shī   xuě dòu dào róng chán shī  zhǎng  zōng  chán shī  huì  zhì jué chán shī 
  cái chán shī   jiā shān  líng chán shī 
tiān  yuán chán shī   yuán fēng qīng mǎn chán shī  dìng huì  běn chán shī  shàn shèng zhēn  chán shī 
ruì yán 鸿hóng chán shī    wáng tán zhèn chán shī 
 xián qiān chán shī   chóng  dēng chán shī 
jìng zhòng yán shǒu zuò   zhāo  wéi zhàn chán shī 
qīng yuán xià shí sān shì 
 yún běn chán shī   jìng  chǔ míng chán shī  zhǎng  dào  chán shī  xuě fēng  huì chán shī  bǎo lín guǒ chāng chán shī     míng chán shī  yún fēng zhì xuán chán shī  huì lín cháng  chán shī  dào chǎng yǒu guī chán shī  yán qìng   chán shī  dào chǎng huì yán chán shī  shuāng fēng zōng  chán shī   fēng zi  chán shī  yún mén dào xìn chán shī  tiān zhú cóng jiàn jiǎng shī 
jīn shān níng chán shī     zi chún chán shī   shān yòng ān chán shī 
běn jué  chán shī   yuè fēng cuì guī chán shī  tiān tāi  ān zhǔ  西 zhú   hǎi chán shī 
tóu  yóng chán shī    寿shòu guàn chán shī  chóng 寿shòu jiāng chán shī  xiāng yán zhì yuè chán shī  chéng xiàng    shì 
gān  xuān chán shī   miào zhàn  wén zhào chán shī 
ruì yán  chán shī   wàn nián chù yōu chán shī 
广guǎng líng  chán shī   xiān yán 怀huái  chán shī 
jìng yīn yuè chán shī    shān  chún chán shī 
qián míng jué chán shī   cháng qìng yīng yuán chán shī 
zhǎng  xìn chán shī   huì lín 怀huái shēn chán shī  guāng xiào  chán shī  tiān   zhé chán shī  zhì zhě  quán chán shī  jìng shān zhì  chán shī 
jīn shān huì chán shī   bào ēn jué rán chán shī 
 yún bái chán shī   zhì zhě shào xiān chán shī   shèng zhòng  chán shī  huì lín huì hǎi chán shī  jiàn lóng yuán chán shī 
bǎo níng yīng chán shī   广guǎng  wéi shàng chán shī  xuě dòu  níng chán shī 
kāi xiān xún chán shī   yán chāng  yǒng chán shī  kāi xiān zōng chán shī 
gān  yóng chán shī   guāng xiào yuán chán shī 
xuě dòu róng chán shī   yún fēng  zhì chán shī 
yuán fēng mǎn chán shī   xuě fēng zōng yǎn chán shī  wèi zhōu wáng dài  
 wáng zhèn chán shī   yuè lín zhēn chán shī 
zhāo  zhàn chán shī   huá tíng guān yīn  shàng 
qīng yuán xià shí  shì 
jìng  míng chán shī   jìng  xiàng chán shī  xuě fēng lóng chán shī 
zhǎng   chán shī   gān   zhū chán shī  líng yǐn huì chún chán shī 
xuě fēng huì chán shī   jìng  dào chāng chán shī  jìng shān le  chán shī  jīn shān le xīn chán shī 
xiāng yán yuè chán shī   xiāng yán   chán shī 
huì lín shēn chán shī   líng yǐn huì guāng chán shī  guó qīng miào yìn chán shī  guó qīng  shào chán shī  jiǔ zuò huì suì chán shī 
bào ēn rán chán shī    shèng yuán  chán shī 
huì lín hǎi chán shī   wàn shān 寿shòu jiān chán shī 
kāi xiān zōng chán shī   huáng  wéi chū chán shī  yuè  hǎi chán shī 
xuě fēng yǎn chán shī   西 chán huì shùn chán shī 
qīng yuán xià shí  shì 
xuě dòu míng chán shī   shān níng chán shī 
jìng  chāng chán shī    yún  chán shī 
líng yǐn guāng chán shī   zhōng zhú yuán miào chán shī 
yuán jué tán chán shī   líng yán yuán  chán shī 
yuè  hǎi chán shī    quán   chán shī 
qīng yuán xià shí liù shì --zhōng zhú miào chán shī   
guāng xiào shēn chán shī 
《五灯会元》第十七卷 临济宗(03)
nán yuè xià shí  shì --shí shuāng yuán chán shī   
huáng lóng huì nán chán shī 
nán yuè xià shí èr shì --huáng lóng nán chán shī   (1)
huáng lóng  xīn chán shī  dōng lín cháng zǒng chán shī  bǎo fēng  wén chán shī  yún  yuán yòu chán shī   wéi 怀huái xiù chán shī  huáng  wéi shèng chán shī  yòu shèng  chán shī  kāi yuán   chán shī  yǎng shān xíng wěi chán shī   yán  gǎn chán shī 
nán yuè xià shí èr shì --huáng lóng nán chán shī   (2)
yún gài shǒu zhì chán shī  xuán shā  wén chán shī  jiàn lóng zhāo qìng chán shī  bào běn huì yuán chán shī  lóng qìng qìng xián chán shī  sān   zōng chán shī   tán hóng yīng chán shī  bǎo níng yuán   shī  xuě fēng dào yuán chán shī     yǎn chán shī  qīng yǐn qīng yuán chán shī  xīng guó   chán shī  líng yán zhòng què chán shī  lián quán tán xiù chán shī  gāo tái xuān míng chán shī  sān jiǎo huì  chán shī   lún wén  chán shī  líng jiù huì jué chán shī   cuì yǒng ān zhǔ  guī zōng zhì zhī ān zhǔ 
nán yuè xià shí sān shì shàng --huáng lóng xīn chán shī   
huáng lóng  xīn chán shī  huáng lóng wéi qīng chán shī   tán shàn qīng chán shī  qīng yuán wéi xìn chán shī  jiā shān xiǎo chún chán shī  sān shèng  chāng chán shī  shuāng lǐng huà chán shī  guī shān xiǎo jīn chán shī  bǎo  běn quán chán shī  shuāng fēng jǐng  chán shī   guó jǐng xīn chán shī  huáng lóng zhì míng chán shī  dào  zhòng yuán chán shī  tài shǐ huáng tíng jiān  shì  guān wén wáng sháo  shì   shū  xún  shì 
nán yuè xià shí sān shì shàng --dōng lín zǒng chán shī   
 tán yīng gān chán shī  kāi xiān xíng yīng chán shī  yuán tōng  xiān chán shī  xiàng tián fàn qīng chán shī  qīn yǒu ruì chán shī  huì   chāng chán shī   zhēn  sōng chán shī  héng yuè dào biàn chán shī   shān zhì chuán chán shī  qīn  chán shī  lóng quán kuí chán shī  dōu shuài zhì ēn chán shī  xīng  kāng yuán chán shī  huì yuán shàng zuò  nèi hàn  shì  shì 
nán yuè xià shí sān shì shàng --bǎo fēng wén chán shī   
dōu shuài cóng yuè chán shī   yún gǎo chán shī   tán wén zhǔn chán shī  huì  wén  chán shī  dòng shān fàn yán chán shī  wén shū xuān néng chán shī  寿shòu níng shàn  chán shī  shàng fēng huì  chán shī   fēng běn chán shī  tài píng ān chán shī  bào  jìn yīng chán shī  dòng shān zhì gān chán shī  bǎo huá  jiàn chán shī  jiǔ fēng  广guǎng chán shī  huáng  dào quán chán shī  qīng liáng huì hóng chán shī  chāo huà jìng chán shī  shí tou 怀huái zhì ān zhǔ  shuāng  yìn shǒu zuò 
《五灯会元》第十八卷 临济宗(04)
nán yuè xià shí sān shì xià 
yún  yòu chán shī   luó hàn  nán chán shī   yún yàn lóng chán shī   líng   chán shī  jǐng  shěng yuè chán shī  bái zǎo qīng yǎn chán shī  bǎo xiāng yuán chán shī  yǒng fēng huì  ān zhǔ  nán fēng yǒng chéng chán shī 
 wéi xiù chán shī    wéi  chán shī   yán wén yǎn chán shī  nán tái yǔn gōng chán shī 
huáng  shèng chán shī   zhāo jué chún bái chán shī 
kāi yuán  chán shī   jiàn  dào yīng chán shī  zūn shèng yǒu péng jiǎng shī 
yǎng shān wěi chán shī   lóng wáng shàn suí chán shī  huáng  yǒng tài chán shī  huì  míng chán shī 
 yán gǎn chán shī    wáng   chán shī 
yún gài zhì chán shī   dào chǎng   chán shī  bǎo 寿shòu zuì  chán shī  shí  huì míng chán shī 
xuán shā wén chán shī   广guǎng huì  gǎo chán shī 
jiàn lóng qìng chán shī    zhōu yòng yuán chán shī 
bào běn yuán chán shī   yǒng ān yuán zhèng chán shī 
lóng qìng xián chán shī   ān huà wén  chán shī 
sān  zōng chán shī   guāng xiào wéi shuǎng chán shī 
 tán yīng chán shī    lún  tiān chán shī  huì míng yún chán shī 
bǎo níng  chán shī    wáng jìng tán chán shī  zhēn  jiè xiāng chán shī 
  cháng chán shī   寿shòu shèng chǔ qīng chán shī 
huáng lóng  chán shī   bǎi zhàng wéi  chán shī  yuè zhū  jiàn chán shī 
shí shuāng lín chán shī   jìng zhào ān shén ān zhǔ 
huá guāng gōng chán shī   wàn 寿shòu niàn chán shī 
shàng lán shùn chán shī   cān zhèng  zhé  shì 
nán yuè xià shí  shì (1)
huáng lóng xīn chán shī    shān huì fāng chán shī  chóng jué kōng chán shī  shàng fēng  xiù chán shī  jiǔ dǐng huì quán chán shī  xìng kōng miào  ān zhǔ  zhōng shān dào lóng shǒu zuò  yáng zhōu   shǒu zuò  kōng shì zhì tōng dào rén 
huáng lóng qīng chán shī   shàng fēng běn cái chán shī  huáng lóng  féng chán shī   lún yīng duān chán shī  zhǎng líng shǒu zhuō chán shī   shān  jīng chán shī  bǎi zhàng   chán shī  guāng xiào tán qīng chán shī  guāng xiào  zhōu chán shī   chéng dài dào chún  shì 
 tán qīng chán shī   huáng lóng dào zhèn chán shī  wàn nián   chán shī  xuě fēng huì kōng chán shī   wáng  chóng chán shī 
nán yuè xià shí  shì (2)
qīng yuán xìn chán shī   liáng shān huān chán shī  zhèng   míng chán shī  yuè shān  ān zhǔ 
jiā shān chún chán shī   qīn shān  chū chán shī 
 tán gān chán shī   shèng yīn xián jìng chán shī  lóng  zōng  chán shī  dōng chán cóng  chán shī  tiān tóng  jiāo chán shī  yuán tōng dào mín chán shī  èr líng zhī  ān zhǔ 
kāi xiān yīng chán shī    shì ruì xiān chán shī   wéi hǎi píng chán shī 
yuán tōng xiān chán shī   jìng guāng le wēi chán shī 
xiàng tián qīng chán shī   xuě dòu chí chán shī  shí   chán shī 
qīn ruì chán shī   寿shòu níng dào wán chán shī 
dōu shuài yuè chán shī   shū shān le cháng chán shī  dōu shuài huì zhào chán shī  chéng xiàng zhāng shāng yīng  shì 
nán yuè xià shí  shì (3)
 yún gǎo chán shī   dòng shān biàn chán shī  huì hǎi  chán shī  西 shǔ luán chán shī 
 tán zhǔn chán shī   yún yán tiān yóu chán shī  sān jiǎo zhì yáo chán shī 
huì   chán shī   jiǔ xiān  qīng chán shī  jué hǎi  yīn ān zhǔ 
lóng  yán chán shī   dòng shān  yán chán shī 
wén shū néng chán shī    shān qióng chán shī 
zhì hǎi qīng chán shī     zhòng xuān chán shī  gān fēng huì yuán chán shī 
 wéi chán shī   zhōng yán yùn néng chán shī  yún dǐng zōng yìn chán shī 
zhāo jué bái chán shī   xìn xiāng zōng xiǎn chán shī 
dào lín  chán shī    wéi zhì chán shī 
nán yuè xià shí  shì 
fēng xiù chán shī   wén dìng  ān guó  shì 
shàng fēng cái chán shī    xián yuán  chán shī   shān sēng xún chán shī   shān  zhēn chán shī 
huáng lóng féng chán shī   jiàn   chóng chán shī 
cháng níng zhuō chán shī    wáng jiè chén chán shī  dào chǎng huì lín chán shī  dào chǎng  huì chán shī  xiǎn níng yuán zhì chán shī   huí liáng fàn chán shī  běn  wén guān chán shī 
huáng lóng zhèn chán shī    shān huì chū chán shī 
wàn nián  chán shī   bào ēn  cháng shǒu zuò 
yuè shān  ān zhǔ   yán qìng shū chán shī 
shèng yīn jìng chán shī   wàn 寿shòu  xìn chán shī  huì  xìng dào chán shī  guāng xiào guǒ mǐn chán shī 
xuě fēng  chán shī   xuě fēng huì zhōng chán shī 
tiān tóng jiāo chán shī   péng lái yuán chán shī 
yuán tōng mín chán shī   yuán tōng shǒu huì chán shī  huáng lóng guān chán shī  zuǒ chéng fàn chōng  shì  shū    hòu  shì  jiàn  péng  lín  shì  zhōng chéng  háng  shì  zuǒ  dōu kuàng  shì 
míng zhāo huì chán shī   xuān   chán shī 
 shān zhēn chán shī   líng yán huī chán shī 
xiáng   chán shī   bào  chún chán shī 
yún yán yóu chán shī   jìng shān zhì  chán shī 
xìn xiāng xiǎn chán shī   jīn shéng wén chán shī 
nán yuè xià shí liù shì 
 wáng chén chán shī   wàn nián tán guàn chán shī  tiān tóng le  chán shī  西 yán zōng huí chán shī  lóng huá běn chán shī 
dào chǎng lín chán shī   dōng shān  chán shī 
dào chǎng huì chán shī   líng yǐn dào shū chán shī 
guāng xiào mǐn chán shī   guāng xiào chū shǒu zuò 
nán yuè xià shí  shì --wàn nián bēn chán shī   
lóng míng xián chán shī   wéi jiàn chán shī 
《五灯会元》第十九卷 临济宗(05)
nán yuè xià shí  shì --shí shuāng yuán chán shī   
yáng  fāng huì chán shī 
nán yuè xià shí èr shì --yáng  huì chán shī   
bái yún shǒu duān chán shī  bǎo níng rén yǒng chán shī  shí shuāng shǒu sūn chán shī    sūn  shì 
nán yuè xià shí sān shì 
bái yún duān chán shī      yǎn chán shī  yún gài zhì běn chán shī  láng  yǒng  chán shī  bǎo  shū chán shī  chóng shèng gǒng chán shī   xíng guō xiáng zhèng  shì 
bǎo níng yǒng chán shī   寿shòu shèng zhì yuān chán shī  寿shòu shèng chǔ wén chán shī  bǎo  zōng yìng chán shī  jǐng    chán shī  shàng fāng   chán shī 
nán yuè xià shí  shì (1)
  yǎn chán shī   zhāo jué  qín chán shī  tài píng huì qín chán shī  lóng mén qīng yuǎn chán shī 
nán yuè xià shí  shì (2)
  yǎn chán shī   kāi  dào níng chán shī   suí yuán jìng chán shī   wéi zōng tài chán shī    biǎo  chán shī  lóng huá dào chū chán shī  jiǔ dǐng qīng  chán shī  yuán  shǒu zuò   róng cáng zhǔ   shàng zuò 
yún gài běn chán shī   chéng tiān  xián chán shī 
láng   chán shī   jīn líng  dào  
nán yuè xià shí  shì shàng (1)
zhāo jué qín chán shī   jìng shān zōng gǎo chán shī   qiū shào lóng chán shī   wáng duān  chán shī   wéi  tài chán shī 
nán yuè xià shí  shì shàng (2)
zhāo jué qín chán shī    guó jǐng yuán chán shī  xuán shā sēng zhāo chán shī  nán fēng yún biàn chán shī  líng yǐn huì yuǎn chán shī  hóng  zi wén chán shī  zhèng  jiàn chán shī  huá cáng ān mín chán shī  zhāo jué dào yuán chán shī  zhōng zhú zhōng rén chán shī  xiàng ěr yuán jué chán shī  huá yán  jué chán shī   yán wén yǎn chán shī  míng yīn tán wán chán shī   qiū yuán jìng chán shī 
nán yuè xià shí  shì shàng (3)
zhāo jué qín chán shī   tiān níng fàn  chán shī  jūn shān jué chán shī  bǎo huá xiǎn chán shī  dōng shān jué chán shī  tiān fēng jué chán shī  dào  shǒu zuò  zōng zhèn shǒu zuò  shū     shì  jùn wáng zhào lìng jīn  shì  shì láng   xùn  shì   shì jué ān dào rén  lìng rén míng shì dào rén  chéng  fàn xiàn jūn 
tài píng qín chán shī   nán huá zhī bǐng chán shī  lóng  zhì cái chán shī  péng lái qīng chán shī   shān shǒu xún chán shī   tán  míng chán shī  bǎo zàng běn chán shī  xiáng  qīng hǎi chán shī  jìng zhòng le càn chán shī   shān hǎi chán shī 
《五灯会元》第二十卷 临济宗(06)
nán yuè xià shí  shì xià (1)
lóng mén yuǎn chán shī   lóng xiáng shì guī chán shī  yún  shàn  chán shī  西 chán wén liǎn chán shī  huáng lóng  zhōng chán shī    dào héng chán shī  bái yáng  shùn chán shī  yún    chán shī  guī zōng zhèng xián chán shī 
nán yuè xià shí  shì xià (2)
lóng mén yuǎn chán shī   dào chǎng míng biàn chán shī  fāng 广guǎng shēn chán shī  shì  shǒu zuò  jìng   huì wēn chán shī   shì féng   shì 
kāi  níng chán shī    wéi shàn guǒ chán shī 
 suí jìng chán shī   shí tou  huí chán shī   shèng  jìng chán shī  nán yán shèng chán shī  liáng shān shī yuǎn chán shī  néng rén shào  chán shī  zi yán ān zhǔ  nán xiū zào chán shī  shàng shū  jiāng  shì  lóng  wáng xiāo  shì 
   chán shī    lóng huá gāo chán shī 
nán yuè xià shí liù shì (1)
jìng shān gǎo chán shī   jiào zhōng  guāng chán shī  dōng lín dào yán chán shī  西 chán dǐng  chán shī  dōng chán  yuè chán shī  西 chán shǒu jìng chán shī  kāi shàn dào qiān chán shī 
nán yuè xià shí liù shì (2)
jìng shān gǎo chán shī    wáng  guāng chán shī  huá cáng zōng yǎn chán shī  tiān tóng jìng quán chán shī   wéi  bǎo chán shī   quán tán  chán shī  jiàn   běn chán shī   wáng zūn  chán shī  néng rén  yuán chán shī  líng yán le xìng chán shī  jiǎng shān shàn zhí chán shī  wàn 寿shòu   chán shī   wéi jǐng yūn chán shī  líng yǐn le yǎn chán shī  guāng xiào zhì yuǎn chán shī  xuě fēng yùn wén chán shī  lián yún dào néng chán shī  líng yǐn dào yìn chán shī  zhú yuán zōng yuán ān zhǔ  jìn  shì zhě  jìng   miào dào chán shī 
nán yuè xià shí liù shì (3)
jìng shān gǎo chán shī    寿shòu  miào zǒng chán shī  shì láng zhāng jiǔ chéng  shì  cān zhèng  bǐng  shì  bǎo xué liú yàn xiū  shì   xíng  wěi míng  shì  mén  huáng yàn jié  shì  qín guó  rén 
 qiū lóng chán shī   tiān tóng tán huá chán shī 
 wáng  chán shī   qīng liáng tǎn chán shī  jìng  shī  chán shī  dào chǎng  quán chán shī  yán  huì shēng chán shī 
nán yuè xià shí liù shì (4)
 wéi tài chán shī   huì tōng qīng dàn chán shī  líng yán zhòng ān chán shī  zhèng  hào chán shī  zhāo jué biàn chán shī 
 guó yuán chán shī   guó qīng xíng  chán shī  jiāo shān shī  chán shī  huá cáng zhì shēn chán shī 
líng yǐn yuǎn chán shī   dōng shān   chán shī  shū shān  běn chán shī  jué ā shàng rén  nèi hàn céng kāi  shì  zhī   tán  shì 
huá zàng mín chán shī   jìng shān bǎo yìn chán shī 
zhāo jué yuán chán shī   fèng  huì guān chán shī 
wén shū dào chán shī   chǔ ān huì fāng chán shī  wén shū   chán shī 
nán yuè xià shí liù shì (5)
 dēng xún chán shī   chóu yán le yūn chán shī  dài zhì pān liáng guì  shì 
 tán míng chán shī    wéi shǒu yuán chán shī 
lóng xiáng guī chán shī   yún   shēng chán shī  láng shān huì wēn chán shī 
yún   chán shī   shuāng lín  yòng chán shī  wàn nián dào xián chán shī  zhōng  shàn néng chán shī  yún   yuán chán shī 
  xíng chán shī   jiàn  xiū chán shī  guī fēng huì guāng chán shī  zhǎng  shǒu rén chán shī 
bái yáng shùn chán shī   qīng yuán  chán shī 
yún   chán shī   yǐn jìng yàn cén chán shī  bào ēn chéng chán shī 
dào chǎng biàn chán shī   jué bào qīng chán shī   shān rán shǒu zuò 
huáng lóng zhōng chán shī   xìn xiāng jiè xiū chán shī 
西 chán liǎn chán shī   西 chán  xiù chán shī 
jìng   wēn chán shī   jìng    dēng chán shī 
 wéi guǒ chán shī    quán zōng liǎn chán shī   wéi xíng chán shī  dào lín yuān chán shī   hóng  dēng chán shī   tán  chún chán shī  bǎo ān  fēng shàn shī  shí tíng  xuán chán shī  shí shuāng zōng jiàn chán shī 
shí tou huí chán shī   yún   huì chán shī 
nán yuè xià shí  shì 
jiào zhōng guāng chán shī    shí huì kōng chán shī  jìng  tán  chán shī 
dōng lín yán chán shī   gōng ān  zhū chán shī  bào ēn  yǎn chán shī  jìng  yàn chōng chán shī  zhì zhě zhēn  chán shī 
西 chán  chán shī    shān ān yǒng chán shī  lóng xiáng nán  chán shī  tiān wáng zhì qīng chán shī  jiàn mén ān fèn ān zhǔ 
dōng chán yuè chán shī    shān zōng dǎi chán shī 
西 chán jìng chán shī   qián yuán zōng yǐng chán shī 
kāi shàn qiān chán shī    shí sān dào rén 
tiān tóng huá chán shī   tiān tóng xián jié chán shī  nán shū   shì láng  hào  shì 
dào chǎng quán chán shī   huá cáng yǒu quán chán shī 
shuāng lín yòng chán shī   sān fēng yìn chán shī 
 wéi xíng chán shī    shān  juān chán shī 

返回标鸽