《五分律》《弥沙塞部和醯五分律》 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 fēn  》《 shā sāi     fēn  》

佛陀什、竺道生(译)
五分律

 shā sāi   fēn  》,jiǎn chēng 《 fēn  》  zhī míng 。 yuē huà  。jiù zōng  ér  fān wèi  zhe yǒu  guān 。yōu   duō    zhī  。  zhǔ zhī  zōng chēng wéi  shā sāi huò huà   。 běn míng  fēn  。huá xià  yǒu sān shí juǎn 。

běn  yóu  fēn  chéng , chēng  fēn  。

( )chū fēn ,juǎn  zhì juǎn shí ,wèi  qiū jiè  ,bāo kuò   luó   、shí sān sēng cán  、èr  dìng  、sān shí shě duò  、jiǔ shí  duò  、 huǐ guò  、bǎi zhòng xué  、 miè zhēng  děng ,fán èr   jiè 。

(èr ) èr fēn ,juǎn shí  zhì juǎn shí  ,wèi  qiū  jiè  ,bāo kuò   luó   、shí  sēng cán  、sān shí shě duò  、èr ○ duò  、 huǐ guò  、bǎi zhòng xué  děng ,fán sān  ○jiè 。

(sān ) sān fēn ,juǎn shí  zhì juǎn èr shí èr ,bāo kuò shòu jiè  、   、ān   、   、  、   、yào  、shí  、jiā chī    。

( )  fēn ,juǎn èr shí sān zhì juǎn èr shí  ,bāo kuò miè zhēng  、jié   。

( )  fēn ,juǎn èr shí  zhì juǎn sān shí ,bāo kuò  sēng  、   、  、wēi   、zhē    、bié zhù  、diào   、 qiū   、 bǎi   、 bǎi   děng 。

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]cān  zhěng  gōng zuò 。

《五分律》经文
 01juǎn  chū fēn     luó   zhī  
 02juǎn  chū fēn     luó   zhī èr  chū fēn  èr shí sān sēng cán  zhī  
 03juǎn  chū fēn  èr shí sān sēng cán  zhī èr 
 04juǎn  chū fēn  sān èr  dìng   chū fēn   sān shí shě duò  zhī  
 05juǎn  chū fēn   sān shí shě duò  zhī èr 
 06juǎn  chū fēn   jiǔ shí  dān   zhī  
 07juǎn  chū fēn   jiǔ shí  dān   zhī èr 
 08juǎn  chū fēn   jiǔ shí  dān   zhī sān 
 09juǎn  chū fēn   jiǔ shí  dān   zhī  
 10juǎn  chū fēn   jiǔ shí  dān   zhī   chū fēn  liù  huǐ guò   chū fēn   zhòng xué  
chū fēn    miè zhēng  
 11juǎn   èr fēn chū     luó     èr fēn  èr   sēng cán  
 12juǎn   èr fēn  sān   shě duò    èr fēn     duò  zhī  
 13juǎn   èr fēn     duò  zhī èr 
 14juǎn   èr fēn     duò  zhī sān   èr fēn       shě     èr fēn  liù   zhòng xué  
 15juǎn   sān fēn chū shòu jiè  zhī  
 16juǎn   sān fēn chū shòu jiè  zhī èr 
 17juǎn   sān fēn chū shòu jiè  zhī sān 
 18juǎn   sān fēn  èr    
 19juǎn   sān fēn  sān ān     sān fēn      
 20juǎn   sān fēn     zhī  
 21juǎn   sān fēn     zhī èr   sān fēn  liù    
 22juǎn   sān fēn   yào    sān fēn   shí    sān fēn  jiǔ jiā chī    
 23juǎn    fēn chū miè zhēng     fēn  èr jié   zhī  
 24juǎn    fēn  èr jié   zhī èr 
 25juǎn    fēn chū  sēng     fēn  èr    
 26juǎn    fēn  sān   zhī  
 27juǎn    fēn  sān   zhī èr    fēn   wēi   
 28juǎn    fēn   zhē       fēn  liù bié zhù     fēn   diào   
 29juǎn    fēn      
 30juǎn    fēn  jiǔ  bǎi      fēn  shí  bǎi   

返回标鸽