无量义经 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 liàng  jīng 》

简要介绍
无量义经

 liàng  jīng 》quán  juàn ,fēn sān pǐn ,yóu zhōng tiān zhú shā mén (jiù shì  shàng )tán  jiā tuó  shě chuán  zhōng guó , 《 huá jīng 》《guān  xián jīng 》 chēng “ huá sān  jīng ”。《 liàng  jīng 》nǎi  tuó zhù shì hòu  suǒ shuō ,yīn yǒu qíng zhòng shēng fán nǎo  liàng ,shì   tuó shuō  liàng  ,   liàng , liàng  shēng    ,ér      xiāng zhī běn xìng 。 jīng nèi róng yòu duō  《 huá jīng 》wèi zhōng xīn ,yīn   shì 《 huá jīng 》zhī kāi jīng 。

 liàng  jīng 》běn jīng zhī zhǐ  ,   yǒu qíng zhī fán nǎo  liàng ,  tuó shuō   liàng ;shuō   liàng ,    liàng ; liàng  shēng    ,     xiāng 。

 liàng  jīng 》piān   zhǎng ,rán  广guǎng   liàng miào  zhī zǒng chí ,ruò yǒu shàng gēn  zhì  xīn   ,  wén  、  wén  ,dùn lǐng  jīng shí  ,  wèi   sēng  huò  shēn ,chāo jié jìn dào zhī shèng shì  。nǎi zhì néng wén ér huān   sòng 、shēng   niàn jìng xìn suí  zhī xīn zhě ,jiē  chéng jiù     zhī shū shèng gōng  ,jiē  chéng  dào  。

《无量义经》目录
 liàng  jīng 》 
  pǐn   xíng 
 èr pǐn  shuō  
 sān pǐn  gōng  

返回标鸽