《心经》全文及注解|般若波罗密多心经 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

xīn jīng 》(   luó  duō xīn jīng )

xīn jīng 》quán chēng wéi 《   luó  duō xīn jīng 》,shì  men cháng niàn  jīng zhōng  shù zuì shǎo  jīng 。zhèng wén 260 ,  8 。zhè 268 ,  jiào  yào  ,  zhòu rén shēng  zhēn  jiǎng   wéi tòu chè 。《xīn jīng 》shì  kāi    mén  yào shi ,shì  men xué     gāng lǐng , shì  men guān zhào  zhòu rén shēng   zhì huì 。《xīn jīng 》zhè 268 ,bāo kuò le  jiào   xīn nèi róng 。 zhǔ yào shì jiào dǎo  men zěn yàng guān zhào dāng xià  jīng shén shēng huó jìng jiè   zhì shēng huó jìng jiè ,jiào dǎo  men zài shèng fán   zhī jiān zěn yàng chǔ  xiū xíng zhě suǒ miàn duì  zhēn  shì jiè  shì  shì jiè 。

jīu  luó shí  shī  wèi 《     luó   míng zhòu jīng 》,xuán zàng  shī  wèi 《   luó  duō xīn jīng 》, hòu  zhǒng  běn dōu  wèi 《xīn jīng 》。luó shén  xuán zàng  shī èr zhǒng  běn ,dōu  jīng qián yīn yuán  fēn , jīng  liú tōng fēn ,   zhǒng  běn ,jiē yǒu  fēn  liú tōng fēn 。quàn xué wǎng shōu  le jīu  luó shí  shī  xuán zàng  shī  liǎng   běn ,gòng  yǒu duì  cān kǎo 。《xīn jīng 》suī rán  shù hěn shǎo ,nèi róng què hěn shēn  ,dào  hěn tòu chè 。yào  《xīn jīng 》xué tòu chè ,shì  men měi  xué  rén tiān tiān yào xùn liàn 、tiān tiān yào  kǎo 、tiān tiān yào  huì 、tiān tiān yào guān zhào  zhōng xīn nèi róng 。

心经
《心经》名家翻译及解读
01、《xīn jīng 》yuán wén  zhù yīn (xuán zàng  shī  ) 02、《xīn jīng 》jīu  luó shí zhù shì 
03、《xīn jīng 》xiàn dài fān   04、《xīn jīng 》姿   zhā lùn shī shì 
05、《xīn jīng 》zhā xià  shēng lùn shī shì  06、《xīn jīng 》shèng   shī jiǎng  
07、《xīn jīng 》 màn xiān shēng jiǎng  ( ) 08、《xīn jīng 》 màn xiān shēng jiǎng  (èr )
09、《xīn jīng 》 màn xiān shēng jiǎng  (sān ) 10、《xīn jīng 》 màn xiān shēng jiǎng  ( )
11、《xīn jīng 》 màn xiān shēng jiǎng  ( ) 12、nán 怀huái jǐn jiě  《xīn jīng 》

返回标鸽