《玄奘法师传》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

xuán zàng  shī chuán 》

玄奘法师传

xuán zàng (602nián ~664nián ),táng dài zhù míng gāo sēng , xiāng zōng chuàng shǐ rén ,luò zhōu gōu shì (jīn  nán luò yáng yǎn shī )rén [1] , xiān yǐng chuān rén [2] , jiā xìng míng “chén  (yī)”,“xuán zàng ”shì   míng ,bèi zūn chēng wéi “sān zàng  shī ”,hòu shì  chēng “táng sēng ”, jīu  luó shí 、zhēn  bìng chēng wéi zhōng guó  jiào sān  fān  jiā 。

目 录
 01juǎn   02juǎn   03juǎn   04juǎn 
 05juǎn   06juǎn   07juǎn   08juǎn 
 09juǎn   10juǎn   11juǎn   12juǎn 
 13juǎn   14juǎn   15juǎn   16juǎn 
 17juǎn   18juǎn   19juǎn   20juǎn 

返回标鸽