《印光大师文抄》第十卷| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

yìn guāng  shī wén chāo 》 shí juǎn 

作者:印光大师
印光大师

yìn guāng  shī (1861nián ~1940nián ), míng shèng liàng , yìn guāng ,hào cháng cán kuì sēng 。 xìng zhào ,míng dān guì , shào  ,hào  rèn 。 míng bǐng gāng , zhāng shì  rén 。 shī shēng  qīng xián fēng shí  nián (西 yuán 1861nián )shí èr yuè sān  。 shǎn 西  yáng xiàn chì chéng dōng cūn rén 。

yóu  yìn guāng  shī wǎn nián wǎng lái hóng   mín guó jiāng zhè  shàng hǎi děng  , duì xiàn dài shè huì zhòng shēng gēn xìng zuì wéi liǎo jiě ,liú xià  《yìn guāng  shī wén chāo 》děng zhù zuò ,bèi  wéi “xiǎo sān zàng ”。shí wèi   zhī  háng ,àn  zhī míng dēng ,shì xiàn dài zhòng shēng xiū    yóu  jìng   mén  zuì jiā zhǐ nán 。

yìn guāng  shī   xué  xiǎng   yòng :"dūn lún jǐn fēn 、xián xié cún chéng 。zhū è  zuò 、zhòng shàn fèng xíng 。zhēn wéi shēng  、   xīn 。shēn xìn yīn guǒ 、lǎo shí niàn  。"    huà lái gài kuò zhī 。    huà ,gài kuò xìng   xiàn chū yìn guāng  shī   èr jiào bìng hóng ,shì chū shì  tóng zhāng   xué  xiǎng   。shuō shí zài  ,ruò yào  jìng  shì  zhōng yǒu suǒ chéng jiù , zhào    huà xíng zhī ,   wǎng ér   。 bié shì zhēn duì  xiàn jīn  shè huì  rén qún ér yán ,   huà jué duì shì  shì zhī  fāng ,yīng bìng zhī liáng yào 。

gǎn xiè :běn shū quán tào shí  gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu adelequán chéng cān  zhěng  。

目 录
bǎo shān  shì lín kāi  sòng 、wáng  chéng tài  rén   sòng 、xiān   qiū  xiàng zàn 、gāo  nián  shì xiàng zàn 、chì zhōng jīn liáng  yào 、líng yán shān  niàn sòng  guī   、ā  tuó jīng bái huà jiě shì   、guān shì yīn   běn  gǎn yìng sòng   
jìng gào xiàng wèi yán jiū  xué zhū jūn kàn  fāng  、jìng gào yuè zhě   zhì chéng gōng jìng   shí  、ān shì quán shū   、xué  rén  fǒu chī ròu  yán jiū   、yìn guāng  shī jiā yán     
yìn guāng  shī jiā yán    èr 、gǎn yìng piān zhí jiǎng   、yīn zhì wén  zhèng   、jiāng shèn xiū xiān shēng fàng shēng shā shēng xiàn bào  lián chí  shī jiè shā fàng shēng wén  biān   、寿shòu kāng bǎo jiàn    
寿shòu kāng bǎo jiàn   èr 、luó liǎng fēng  shì zhèng xìn    、yáng  zhāi shī      、gān  dìng 西 xiàn guō gōng     pèi féng  rén shì lüè   、chén kōng  shī chuàng bàn lián shè  niàn   
 wáng zhì ruì   shì āi wǎn    、 gāo háng shēng  shì suǒ cáng  liàng 寿shòu  shàn miàn 、niàn  suí  、jìng   mén shuō yào 
jiāng zhè zhàn hòu kāi shì   、kāi shì   
jìng  shè kāi shì   
nán jīng  shí tóng yuán shè kāi shì   
shì jiè  jiào  shì lín kāi shì   
shì jiè  jiào  shì lín shì zūn shèng dàn  kāi shì   
shì jiè  jiào  shì lín shì zūn chéng dào  niàn  kāi shì   、shàng hǎi  cáng  niàn  kāi shì 
shú qiān 西  fàng shēng   yuán shū 、gàn zhōu 寿shòu liàng  zhòng xìng yuán  shū 
shào xīng piān mén wài lóu jiāng cūn xìng jiào chán  ( xiǎo yún  ) xiū  殿diàn shū (dài yuán zhàn shī zuò )、 zhōu dào chǎng shān wàn 寿shòu   huà cháng nián zhāi  shū (dài zuò )、háng zhōu nán tiān zhú yǎn    xiū  殿diàn bìng  táng liáo shū 、 tuó shān  lái chán yuàn  xiū  殿diàn shū (dài zuò )
xiāng guāng zhuāng yán biǎn é   、jìng   jīng  、   tiān tuó luó   、jìng   huì    、chì zhōng jīn liáng  
sān   táng míng shuō  、 qiè niàn  rén wǎng shēng   wǎng shēng zhī zhèng  、zhāng huì bǐng wǎng shēng 西 fāng jué  lùn 、xiè jué hán jiàn  shì 、 quàn quán qiú tóng bāo tóng niàn guān yīn shèng hào  shì 
 shàn xūn shī wèn (wèn  lüè )、  西  shàng wèn 
 niàn   shì wèn ( zhōu mèng yóu )
 zhuō zhì   shì wèn 
 cuī shù píng  shì wèn 、 huàn xiū xué rén wèn 
 zhōu wén shān  shì wèn 、     shì wèn 
 wáng sòng píng  shì wèn (wèn  lüè )、 yuán jìng  shì wèn 
 niàn   shì shū (dǐng  xiě zhě ,jūn  yìn gōng   zhī  。    xiě zhě , wèi yǒng jiā niàn   shì zhī yuán shū )
xiū chí  、 cài  táng  shì shū 、zhì xīn jìng  shàng shū 、   wén  shì shū 、  jìn dān  shì shū 、 kāng  yáo  shì shū  、 kāng  yáo  shì shū èr 、 kāng  yáo  shì shū sān 
 kāng  yáo  shì shū  、 liú guān shàn  shì shū  、 liú guān shàn  shì shū èr 、 liú guān shàn  shì shū sān 
 chuáng  shàng zhuàn lüè 、 fāng jiā fàn  shì shū 、 yuán zhuō  shī shū 
 chén xiè   shì shū 、 luó kēng duān chén shì  èr  shì shū 、 zhì   shì shū 、 dīng  bǎo  shì shū  、 dīng  bǎo  shì shū èr 
 dīng  bǎo  shì shū sān 、 dīng  bǎo  shì shū  、 dīng  bǎo  shì shū  、 dīng  bǎo  shì shū liù 、 dīng  bǎo  shì shū  
 dīng  bǎo  shì shū  、 dīng  bǎo  shì shū jiǔ 、 dīng  bǎo  shì shū shí 
 dīng  bǎo  shì shū shí  、 dīng  bǎo  shì shū shí èr 、 dīng  bǎo  shì shū shí sān 、 dīng  bǎo  shì shū shí  、 dīng  bǎo  shì shū shí  
 dīng  bǎo  shì shū shí liù 、 dīng  bǎo  shì shū shí  、 dīng  bǎo  shì shū shí  、 dīng  bǎo  shì shū shí jiǔ 、 dīng  bǎo  shì shū èr shí 
 dīng  bǎo  shì shū 廿niàn  、 zhōu qún zhēng  shì shū 
  jìn dān  shì shū  、  jìn dān  shì shū èr 、  jìn dān  shì shū sān 、  jìn dān  shì shū  、  jìn dān  shì shū  、  jìn dān  shì shū liù 
  jìn dān  shì shū  、  jìn dān  shì shū  、  jìn dān  shì shū jiǔ 、  zōng běn  shì shū 、 miào zhēn  shàng shū 、 cuī  róng  shì shū  、 cuī  róng  shì shū èr 
 cuī  róng  shì shū sān 、 cuī  róng  shì shū  、 cuī  róng  shì shū  、 cuī  róng  shì shū liù 、 cuī  róng  shì shū  
 cuī  róng  shì shū  、 zhuō zhì   shì shū  、 zhuō zhì   shì shū èr 、 zhuō zhì   shì shū sān 、 zhuō zhì   shì shū  
 zhuō zhì   shì shū  、 zhuō zhì   shì shū liù 、 zhuō zhì   shì shū  
 cài  chéng  shì shū  、 cài  chéng  shì shū èr 、 kāng  yáo  shì shū 、 liú guān shàn  shì shū  
 liú guān shàn  shì shū èr 、    shàng shū 、   huá  shì shū 、 xiàng zi qīng  shì shū 、  yuán  shì shū 、zhì zhuō hóng róng  shì shū 、 bái huì dǎo  shì shū 
 huì zhōng  shì shū 、zhì yáng huì tōng  shì shū 、 wáng shǒu shàn  shì shū 、 zhào yōng  shì shū 、bǎi zhàng qīng guī  biàn é 、yìn guāng  shī wén chāo  biān  kān  
shì líng yán   guī  (wèi zài jiā   shuō )、  shè   、líng yán xīn jiàn   殿diàn diàn  zhù yuàn zàn 、zhāng  wáng tài  rén 西 guī sòng 、jìng shù táng biǎn  、xiāng  yào  、miǎn nán  wén 
míng xián  yǒng  xiǎo yǐn (dài líng yán cháng zhù zuò )、shī rén zhāng yǒng  hòu shēn 、 dīng  bǎo  shì dài yǒu rén wèn   、wén shū 、zhí      wén shū 、jiàn wáng shēng 西   wén shū 、zhí  yán líng   wén shū 、chàn huǐ  yuàn   wén shū 、zhí  yán líng   wén shū 
zhí  yán líng   wén shū 、  shuǐ  qǐng dié wén shū 、 bài  fāng 广guǎng  huá yán jīng wén shū 、yíng lián 、sān mén 、   、 xióng bǎo 殿diàn 、 cáng 殿diàn 、guān yīn (èr shǒu )、niàn  táng (èr shǒu )、zèng  kōng  shī 、zèng guō jiè méi  shì 、zèng dài  chén  shì (èr shǒu )、shàng hǎi  guó  zāi  huì   
   shuō chī  niàn  wèi  guó  zāi gēn běn 、 èr  shuō yīn guǒ bào yìng  jiā tíng jiào  
 sān  shēn shù yīn guǒ yuán  bìng  shì shí zhèng míng 
   shuō chéng   yīn guǒ bìng lüè shì  liào jiǎn yào  
   lüè shì tiān tāi liù   jiān shuō chī  fàng shēng 
 liù   zhēn  èr   zhū zhí jiàn  shuō jìn shí líng gǎn 
   lùn  wàng  zuì    xiào  zhì zhī   lǎo shí niàn  děng 
    huì  yuán wèi shuō sān guī  jiè shí shàn  zuò rén niàn   yào  
yóu shàng hǎi huí zhì líng yán kāi shì   (mín guó èr shí  nián shí yuè shí  wǎn shuō )
   méng (01)
   méng (02)
   méng (03)、  、 èr 
 sān 
zhōng xīng jìng zōng yìn guāng  shī háng   
hóng   shī  wáng xīn zhàn  shì shū ( jiǔ èr sān nián èr yuè wēn zhōu )、  bié  

返回标鸽