《印光大师文抄》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

yìn guāng  shī wén chāo 》 èr juǎn 

作者:印光大师
印光大师

yìn guāng  shī (1861nián ~1940nián ), míng shèng liàng , yìn guāng ,hào cháng cán kuì sēng 。 xìng zhào ,míng dān guì , shào  ,hào  rèn 。 míng bǐng gāng , zhāng shì  rén 。 shī shēng  qīng xián fēng shí  nián (西 yuán 1861nián )shí èr yuè sān  。 shǎn 西  yáng xiàn chì chéng dōng cūn rén 。

yóu  yìn guāng  shī wǎn nián wǎng lái hóng   mín guó jiāng zhè  shàng hǎi děng  , duì xiàn dài shè huì zhòng shēng gēn xìng zuì wéi liǎo jiě ,liú xià  《yìn guāng  shī wén chāo 》děng zhù zuò ,bèi  wéi “xiǎo sān zàng ”。shí wèi   zhī  háng ,àn  zhī míng dēng ,shì xiàn dài zhòng shēng xiū    yóu  jìng   mén  zuì jiā zhǐ nán 。

yìn guāng  shī   xué  xiǎng   yòng :"dūn lún jǐn fēn 、xián xié cún chéng 。zhū è  zuò 、zhòng shàn fèng xíng 。zhēn wéi shēng  、   xīn 。shēn xìn yīn guǒ 、lǎo shí niàn  。"    huà lái gài kuò zhī 。    huà ,gài kuò xìng   xiàn chū yìn guāng  shī   èr jiào bìng hóng ,shì chū shì  tóng zhāng   xué  xiǎng   。shuō shí zài  ,ruò yào  jìng  shì  zhōng yǒu suǒ chéng jiù , zhào    huà xíng zhī ,   wǎng ér   。 bié shì zhēn duì  xiàn jīn  shè huì  rén qún ér yán ,   huà jué duì shì  shì zhī  fāng ,yīng bìng zhī liáng yào 。

gǎn xiè :běn shū quán tào shí  gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu adelequán chéng cān  zhěng  。

目 录
 bāo yòu   shì shū  、 bāo yòu   shì shū èr 、 yǒng jiā mǒu  shì shū  
 yǒng jiā mǒu  shì shū èr 、 yǒng jiā mǒu  shì shū sān 、 yǒng jiā mǒu  shì shū  、 yǒng jiā mǒu  shì shū  、 yǒng jiā mǒu  shì shū liù 
 yǒng jiā mǒu  shì shū  、 yǒng jiā mǒu  shì shū  、 yǒng jiā mǒu  shì shū jiǔ 、  huái shēng  shì shū 
 zhōu qún zhēng  shì shū  、 zhōu qún zhēng  shì shū èr 、 zhōu qún zhēng  shì shū sān 、 zhōu qún zhēng  shì shū  
 zhōu qún zhēng  shì shū  、 zhōu qún zhēng  shì shū liù 、 zhōu qún zhēng  shì shū  、 hóng guān   shì shū 
 wāng  rén  shì shū 、  wèi   shì shū  、  wèi   shì shū èr 、  wèi   shì shū sān 
  wèi   shì shū  、  wèi   shì shū  、  wèi   shì shū liù 
  wèi   shì shū  、 dīng  bǎo  shì shū 、 níng  mǒu  shì shū 、 yǒu rén shū 
 yuè xiān jiào  shì shū 、 yáng zhōu wàn 寿shòu   shān  shàng shū 、 jiāng 西 duān    shì shū 
 zhāng lián shèng zǒng róng shū 、 zhāng yún léi  shì shū  、 zhāng yún léi  shì shū èr 
 zhāng  yán  shì shū 、 xiè róng tuō  shì shū 
  xiǎn wēi  shì shū 
  chuān xiè chéng míng  shì shū 、   huá  shì shū 、   西  shì shū  
   西  shì shū èr 、   西  shì shū sān 、   西  shì shū  
   西  shì shū  、   西  shì shū liù 、   西  shì shū  、   西  shì shū  
   西  shì shū jiǔ 、   西  shì shū shí 
   西  shì shū shí  、   西  shì shū shí èr 、zhì shǎn 西 chén bǎi shēng  jūn shū 
 yǒng jiāng mǒu  shì shū 、  wèi   shì shū 、  yàn    èr  shì shū 
zhì bāo shī xián  shì shū 、 hóng  shàng rén shū 、  hǎi  shī shū 、 wáng    shì shū 
 yǒng jiā mǒu  shì shū 
 huáng hán zhī  shì shū  、 huáng hán zhī  shì shū èr 、 huáng hán zhī  shì shū sān 
 huáng hán zhī  shì shū  
 chóng míng huáng   shū 、  huì zhāo  shì shū 
 tāng chāng hóng  shì shū 、 quán zhōu  tóng fàng shēng huì shū 、 ān huī wàn ān xiào zhǎng shū 
  zhì lǎng  shì shū 、 mǒu  shì shū 、 zhāng  zhí xiān shēng shū 
 shān qīng lián  jié shè niàn  xuān yán shū 
  nán   jūn   lìng  yáng míng zhāi shū 
 zhōu mèng yóu kūn  shū 
 féng  jiù  shì shū 
  shùn qīng  shì shū 
 qiú pèi qīng  shì shū  、 qiú pèi qīng  shì shū èr 、 fāng shèng yìn  shì shū 
jìng  jué  lùn 
jìng   mén  bèi sān gēn lùn 
zōng jiào   hùn làn lùn 
 jiào  xiào wèi běn lùn 
 lái suí   shēng qiǎn jìn lùn 、chí jīng   suí xīn lùn 
jié chéng fāng huò shí  lùn 
wǎn huí jié yùn  guó jiù mín zhèng běn qīng yuán lùn 
nán xún    chóng xiū fàng shēng chí shū 
jīn líng sān chà   yún  fàng shēng chí shū 、jīn líng sān chà   yún  zēng shè  jiào  yòu yuàn shū 
 quàn shī  zhù   zàng shū 、 lín  ěr bīn chuàng jiàn    shū 
háng zhōu  tuó   jiàn lián shè yuán  shū 
háng zhōu nán gāo fēng róng guó chán  chóng xiū bǎo  shū 、 dǐng shān wàn nián shuǐ   yuán shū 、háng zhōu shí jīng shān  tuó   xiū rōng 殿diàn táng liáo shě bìng jùn fàng shēng chí shū 
 jiàn  tuó shān lún chuán  tóu shū 、tiān tāi shān shàng fāng 广guǎng   xiū sān shèng 殿diàn shū 、 tuó shān bàn shān ān  xiū  殿diàn shū 
 jiàn  mén  zhē   shèng huì  dào chǎng  yuán shū 、shàng hǎi cán  yuàn quàn juān shū 、 xiū yǒng jiā luó hàn shān jǐng  chán  shū 
 shān qīng lián   jiàn lián shè yuán  shū 、 tuó shān     xiū tiān wáng 殿diàn   lóu shū 、jiā xīng zhēn   kāi niàn  táng zhuān xiū jìng  yuán  shū 
nán jīng sān chà   yún   zhù yōu míng  zhōng shū 、   luó hàn zhuāng jīn  yuán shū 、   jiàn   liáo  yuán shū 

返回标鸽